Villkor för HomeAway Premier Partner

HomeAways Premier Partner-program (benämns härefter ”Premier Partner-program” och alla deltagande partners benämns härefter ”deltagande partners”) tillhandahåller förmåner för partners som på ett konsekvent sätt har tillhandahållit exceptionella upplevelser åt HomeAway-resenärer och därmed uppnått vissa prestationsstandarder. Villkoren för Premier Partner-programmet gäller utöver HomeAways Villkor för ägare och de eventuella annonseringsavtal du kan ha undertecknat med HomeAway (gemensamt, ”HomeAway-villkoren”).

HomeAway stödjer inte någon partner och garanterar eller kontrollerar heller inte kvaliteten, säkerheten, lämpligheten eller uppförandet hos någon partner, oavsett om en partner är en deltagande partner eller inte. Om du har kvalificerat dig som behörig att bli en deltagande partner innebär det att du har uppfyllt vår prestationsstandard för Premier Partner-programmet. Det innebär inte att HomeAway stödjer, certifierar eller godkänner din annons eller dig som partner. Du förblir själv fullt ansvarig för efterlevnaden av tillämpliga lagar och för alla dina andra förpliktelser som följer av HomeAway-villkoren.

Vi kan när som helst välja att helt upphöra med Premier Partner-programmet.

Kvalifikationer

För att vara behörig att bli en deltagande partner i Premier Partner-programmet måste du: (1) ha ett HomeAway-konto med gott anseende, och (2) uppfylla vissa prestationsstandarder som HomeAway fastställer från tid till annan. Behörighet att delta i Premier Partner-programmet gäller endast under kvalificeringsperioden och ditt deltagande i Premier Partner-programmet kan dras in i enlighet med dessa villkor, inklusive i de fall du inte uppfyller de aktuella behörighetsstandarderna. Behörighet för Premier Partner-programmet och dess prestationsstandarder kan också komma att ändras vid olika tillfällen allt efter HomeAways eget gottfinnande.   

Utvärderingar för Premier Partner-programmet

Kvalificering utvärderas med jämna mellanrum och åtminstone en gång under varje kvalificeringsperiod. Kvalificering kan även komma att granskas vid en annan tidpunkt.

Statusen som deltagande partner kan dras in vid nästa granskningstillfälle om partnern inte har uppfyllt behörighets- och/eller prestationsstandarderna under den senaste tillämpliga perioden för respektive prestationsstandard. Status som deltagande partner kan även dras in när som helst om en partner inte anses uppfylla tillämpliga behörighetskrav eller prestationsstandarder. HomeAway kommer att meddela deltagande partner om att Premier Partner-programstatusen dras in. En partner vars status har dragits in kan bli behörig att återfå Premier Partner-programstatus vid en framtida kvalificeringsperiod om de kvalificeringskrav som gäller vid en sådan framtida granskningstidpunkt uppfylls i övrigt. Om du blir en deltagande partner kommer ett märke som visar din status som deltagande partner att läggas till i din HomeAway-profil, sidan med dina sökresultat, dina annonssidor eller andra ställen beroende på de aktuella rutinerna för hur HomeAway-märken visas. Ditt märke kommer att visas under hela den tid som du är en deltagande partner och så länge som Premier Partner-programmet pågår. Ibland kan det ta tid för våra system att behandla märken. Om det dröjer innan märket visas påverkar detta inte din status som deltagande partner och huruvida märket visas eller inte påverkar inte möjligheten att ta del av de andra förmånerna som tillkommer när du kvalificerar dig som deltagande partner. Om du vill stänga av ditt Premier Partner-märke, kan du kontakta HomeAway. Om du stänger av ditt märke påverkar detta inte din status som deltagande partner; du kan fortfarande utnyttja de förmåner du har som deltagande partner. Om du vill visa märket igen, kontaktar du HomeAway.

Premier Partner-programmärke

All användning av ett Premier Partner-programmärke som inte uttryckligen tillåts i dessa villkor är förbjudet. Du får inte använda eller visa ditt märke utanför din annons på HomeAway utan att först inhämta ett särskilt godkännande från HomeAway och då endast i enlighet med ytterligare krav som gäller för externskyltning.

Om du kvalificerar dig som deltagande partner innebär det inte att du får något ägarskap i, eller äganderätt till märket eller några andra immateriella rättigheter som tillhör HomeAway annat än vad som anges i dessa villkor. HomeAway behåller samtliga rättigheter, inklusive äganderätt och immateriella rättigheter, till Premier Partner-programmets märken, varumärken och annat skyddat material.

Att vara en deltagande partner

Vi vill att våra partners ska vara stolta över att vara med i Premier Partner-programmet, men ber dig vänligen att inte:

  • Påstå att HomeAway eller något av våra ombud eller någon av våra representanter stödjer dig eller att på något annat sätt beskriva din relation till HomeAway på ett vilseledande sätt.
  • Använda ditt Premier Partner-programmärke i samband med material som är falskt, vilseledande, anstötligt, kränkande, obscent, vulgärt, pornografiskt, trakasserande, illegalt eller som kränker tredje parts rättigheter.
  • Kommersialisera Premier Partner-märket (t.ex. genom att skapa, importera eller sälja varor som visar Premier Partner-programmärket eller genom att visa ditt Premier Partner-märke på tredje parts webbsidor eller appar) utan att först erhålla särskilt tillstånd från HomeAway.

Förmåner

Deltagande partners kan komma att erhålla särskilda förmåner utöver de som beskrivs här. Dessa förmåner kan vara föremål för ytterligare villkor och kan när som helst ändras eller avslutas av HomeAway med eller utan att du meddelas om det.

Uppsägning

Deltagande i Premier Partner-programmet ska ses som en förmån och inte som en rättighet. Din status som deltagande partner, dina förmåner och din licens att visa Premier Partner-programmärket kan återkallas om du bryter mot dessa villkor, HomeAway-villkoren eller några andra tillämpliga HomeAway-villkor eller andra avtal du har ingått med HomeAway. Ditt medlemskap i Premier Partner-programmet, dina tillhörande förmåner och licensen till Premier Partner-programmärket kan komma att hävas tillfälligt eller upphöra om: (a) du inte längre kvalificerar dig, (b) du upphör med att stå som värd, eller (c) din annonsering eller ditt HomeAway-konto har upphävts tillfälligt eller stängts av.

 

Augusti 2018