Villkor för fastighetsägare

 

                                                                     

Ladda ner som pdf

                                        

Senast uppdaterad: 19 december 2018

Introduktion

1.1 Villkoren för Partners utgör ett bindande avtal mellan HomeAway och Partnern. Genom att använda eller ansluta till Webbplatsen www.homeaway.co.uk eller HomeAways plattformar eller system och även via mobilapplikationer (för mobiltelefoner, pekplattor och andra enheter eller gränssnitt) (gemensamt: "Webbplatsen") i egenskap av Partner, bekräftar du att du samtycker till och omfattas av Villkoren för Partners. Om du inte samtycker fullständigt till Villkoren för Partners är du inte behörig att ansluta till eller på något sätt använda Webbplatsen. HomeAways verksamhet i Europa drivs av HomeAway UK Limited, Level 25, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH (”HomeAway”, ”vi”, ”vår”, ”oss”). HomeAway är ett indirekt dotterbolag till Expedia Group, Inc. (”Expedia”) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen nedan) tillhandahåller en internetplattform och diverse verktyg, tjänster och funktioner som gör det möjligt för bostadsägare att lista bostäder och för resande att boka sådana bostäder (gemensamt: ”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls via landspecifika webbadresser, inklusive, www.homeaway.se. Betalning för bokningar som görs via Webbplatsen (”Betaltjänsterna”) hanteras av tredjepartsleverantörer av betaltjänster och/eller HomeAway Sàrl, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland eller av HomeAway.com, Inc, of 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703  gällande betalningar som görs i USD (”HomeAway-betalningar”). Betaltjänsterna lyder under de villkor som gäller för tredjeparts leverantörer av betaltjänster eller, för HomeAway-betalningar, de villkor som gäller för Avtal om uttag av logiavgift. I syfte att upprätthålla en lämplig definition i dessa villkor (dock inte för andra ändamål), använder vi begreppet ”HomeAway Group” med syftning på Expedia, Inc., HomeAway samt deras respektive dotterbolag och närstående parter.

1.2 Dessa villkor (”Villkor för Partners”), tillsammans med Integritetspolicyn, reglerar förhållandet mellan HomeAway och alla som kommer åt eller använder Webbplatsen för att erbjuda eller annonsera en bostad för uthyrning, inklusive bostadsägare, hyrestagare och bostadsförvaltare, (gemensamt: ”Partners” eller ”du/dig”).

1.3 Om Partnern är ett företag, enkelt bolag eller ett annat subjekt, samtycker den person som använder Webbplatsen, och/eller samtycker till Villkoren för Partners, på den Partnerns vägnar att han/hon har behörighet att binda subjektet till dessa Villkor för Partners.

1.4 HomeAway tillåter inte någon att registrera sig på denna Webbplats såvida de inte kan sluta ett bindande avtal. Om du genomför registrering som en juridisk person garanterar du att du är behörig att binda den juridiska personen till dessa Villkor för Partners. Varje Partner garanterar och förbinder sig till att all information som ges in till oss eller som laddas upp på Webbplatsen inom ramen för en registrering som Partner är sann och korrekt. Vidare förbinder sig varje Partner att utan dröjsmål meddela till Webbplatsen (genom användning av ”Kontakta oss”-funktionen) varje uppdatering av den kontaktinformation som Partnern tidigare har laddat upp på Webbplatsen.  

1.5 HomeAway kan från tid till annan komma att ändra Villkoren för Partners med anledning av t.ex. teknisk utveckling, ändrade affärsförhållanden, nya, ändrade eller borttagna produkter eller funktioner, eller med anledning av ändring i tillämplig lag. Du meddelas 15 dagar i förväg vid någon ändring av dessa Villkor för Partners eller om vi beslutar att säga upp Villkoren för Partnerns. Vi informerar sådana ändringar eller uppsägning via din e-postadress. Besök regelbundet den här sidan för att läsa den aktuella versionen av Villkoren för Partners, då de har bindande verkan för dig.

1.6 Om en Partner bryter mot Villkoren för Partners kan det leda till att deras åtkomst och användning av Webbplatsen hävs och att deras Annonser avlägsnas från Webbplatsen enligt vad HomeAways anser lämpligt, utöver andra rättsmedel som under dessa Villkor för Partners eller på annan grund tillkommer HomeAway.

1.7 HomeAway har en nolltoleranspolicy avseende diskriminerande handlingar (inklusive men inte begränsat till ras, etnicitet, religion, härkomst, handikapp, kön, könstillhörighet eller sexuell läggning), trakasserier eller våld och vi kommer enligt vad vi anser lämpligt ta bort resenärer och/eller Partners/bostadsförvaltare som uppvisar eller främjar sådant beteende från vår webbsida.  HomeAway förbehåller sig rätten att genomdriva denna policy efter vad HomeAway anser lämpligt baserat på att det utsätter Partners och resenärers säkerhet och bostäder för fara.

2. Webbplatsen är enbart ett forum

2.1 Denna Webbplats är ett forum som gör det möjligt för Partners att utbjuda för uthyrning en eller flera bostäder (enskild benämning: ”Bostad”) med olika prisformat till potentiella Resenärer (och alla personer angivna vid bokningen) (enskild benämning: en ”Resenär” och gemensam benämning tillsammans med en Partner: ”Användare”). Vi kan även erbjuda onlinebokning och andra verktyg och tjänster som gör det möjligt för Partners och Resenärer att kommunicera med varandra och ingå avtal eller genomföra andra transaktioner med varandra.

2.2 Webbplatsen tillhandahåller ett forum där Användare kan interagera med varandra. Hyresavtal sluts endast mellan Resenären och Partnern. HomeAway är inte, och blir inte, part till något avtalsförhållande mellan Resenären och Partnern, och medlar inte i eventuella tvister som kan uppstå mellan Resenären och Partnern. Du bekräftar och samtycker till att Resenären och Partnern ansvarar för att utföra de åtaganden som medföljer sådana avtal, att HomeAway inte är part till något sådant avtal och att, med undantag av HomeAway-betalningars skyldigheter under Accommodation Collection Fee Agreement (Avtal om mottagning av logiavgift), frånsäger sig HomeAway (inklusive alla deras dotterbolag) alla skadeståndskrav som kan uppstå från eller i samband med sådana avtal. Detta gäller även om bokning av en Bostad eller användning av andra verktyg, tjänster eller produkter sker via Webbplatsen, då HomeAway inte är part till något hyresavtal eller annat avtal mellan Resenärer och Partners, och Partners inte betraktas som HomeAways tjänsteleverantörer. HomeAway är ingen organisatör eller återförsäljare av resepaket enligt direktiv (EU) 2015/2302.

2.3 Partners kan vara antingen enskilda fastighetsägare som agerar på konsument-till-konsument-basis, eller fastighetsförvaltare som agerar på företag-till-konsumentbasis. Om du sluter ett hyreskontrakt med en Resenär på konsument-till-konsument-basis bör du vara medveten om att konsumentlagstiftning inte tillämpas på kontraktet med Resenären. Partners är endast ansvariga för att fastställa huruvida de fungerar som konsument eller som företag och för eventuella representationer de gör för Resenärer med hänsyn till deras status.

2.4 Ansvar för tillämpliga lagar, regler och föreskrifter: Partners och Resenärer åtar sig att ansvara för efterlevnaden av alla lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på deras användning av Webbplatsen, deras användning av verktyg, tjänster eller produkter som erbjuds på Webbplatsen och varje transaktion de genomför på Webbplatsen eller i samband med deras användning av Webbplatsen. Partners åtar sig vidare att ansvara för efterlevnaden av  alla lagar, regler och föreskrifter tillämpliga på utbjudandet av deras Bostäder och bedrivandet av deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till alla lagar, regler och föreskrifter eller andra krav beträffande skatter, kreditkort, datasäkerhet, data och integritet, tillstånd, planerings- eller licenstillstånd, krav uppställda av lokala myndigheter, efterlevnad av hälso- och säkerhetskrav, anti-diskriminerings- och bostadslagar, tillämpliga hyres- eller andra egendomsbegränsningar. Vänligen uppmärksamma att även om vi inte är part i någon hyrestransaktion och inte åtar oss något skadeståndsansvar för efterlevnad av lagar och regler beträffande uthyrning av någon på Webbplatsen utbjuden Bostad, kan vi ändå under vissa omständigheter ha en rättslig skyldighet (vilket vi avgör enligt egen skälighetsbedömning) att tillhandahålla information avseende Annonser för att efterleva myndighetskrav inom ramen för utredningar, rättstvister eller administrativa förfaranden. Partners som får tillgång till kreditkorts- konto- eller annan betalningsinformation från Resenärer åtar sig att behandla och skydda all sådan information i enlighet med tillämpliga lagstadgade och föreskrivna krav, tillämpliga regler och/eller policys hos kortleverantörer och nätverksoperatörer och i enlighet med HomeAways datasäkerhetspolicys och/eller god sed samt åtar sig vidare att endast samla in och använda betalningsinformation i samband med en tillåten Resenärsbokning och inte i något annat syfte.

3. Bostadsannonsering

3.1 Partners kan i enlighet med dessa Villkor för Partners komma överens med HomeAway om att annonsera en specifik Bostad på Webbplatsen genom annonsering som debiteras per bokning (”Per-Bokning-Annonsering”) eller genom annonsering inom ramen för en årlig prenumeration (”Prenumerationsannonsering”) (gemensamt en ”Annons” eller ”Annonsering” ). 

3.2 Om du anmäler dig som Partner på Webbplatsen får du våra marknadsföringsmail, vilket är en viktig del av de tjänster vi tillhandahåller. Vi kan erbjuda olika nyhetsbrev vid olika tillfällen för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Partners kan välja att avböja när de anmäler sig eller sluta prenumerera på dessa nyhetsbrev närsomhelst genom vårt Kommunikationscenter, men det kan ta en kort tid innan förändringarna träder i kraft.

3.3 Partners kvalificering för annonsering

3.3.1 För att skapa en Annons måste Partners följa de regler som beskrivs under denna punkt (och alla andra krav som HomeAway underrättar Partners om från tid till annan).

3.3.2 Onlinebokning och -betalning krävs för alla annonser. Partnern förbinder sig att hantera kommunikation, förfrågningar och alla bokningar via HomeAways plattform och verktyg.

3.3.3 Betalningar till HomeAway kan göras via autogiro, banköverföring, betalkort eller annan betalningsmetod som har godkänts i förväg av HomeAway. Förnotifieringsperioden för SEPA-autogirobetalning är förkortad till 1 dag. Alla bankavgifter och andra avgifter relaterade till en betalning ska bäras av Partnern.

3.3.4 Observera att Partners som är kvalificerade Bostadsförvaltare kan ansöka hos HomeAway om att få delta i ett separat annonsavtal för Bostadsförvaltare.

3.3.5 HomeAway förbehåller sig rätten att vägra att ta in Annonser som, enligt HomeAways bedömning, riskerar att strida mot eller ha samband med överträdelse av någon av bestämmelserna i dessa Villkor för Partners.

3.3.6 Partern åtar sig att endast tillhandahålla korrekt och uppdaterad information i varje Annonsering (inklusive beskrivning, prisuppgifter, skatter och avbokningsregler), och ska inte utsätta Resenären för andra villkor än de som anges i Annonsen. Om Partnern inte uppfyller de åtaganden som anges i dessa Villkor för Partners kan Partnern uteslutas permanent från Webbplatsen och från våra anknutna webbsidor.

3.4. Ytterligare villkor – "Per-Bokning-Annonsering"

3.4.1 Varje Per-Bokning-Annons görs utan att behöva betala i förväg och istället debiteras ett belopp som inkluderar (i) en provision som uppgår till en procentandel av den totala hyran (inklusive eventuella obligatoriska avgifter som Partnern debiterar) som betalas av en Resenär på varje bokning som sker via Webbplatsen, i enlighet med vad som beskrivs i prenumerationsproceduren (”Provisionen”), och (ii) en avgift för betalningshanteringen för betalning online som tillkommer tredjeparts betalningshanterare (som tillämpligt). HomeAway förbehåller sig rätten att ändra den tillämpliga Provisionen, i vilket fall Partnern ska meddelas beträffande ändringarna senast 30 dagar innan den nya provisionen börjar tillämpas. Den nya provisionssatsen betraktas vara godkänd om Partnern inte tar bort sin annons innan den nya Provisionen tillämpas.

3.4.2 Beräkningen av Provisionen kommer inte att inkludera belopp som debiteras för skatter och eventuella andra produkter eller tjänster som köps av Resenären och debiteras av HomeAway, exempelvis försäkringsprodukter. Det är Partnerns ansvar att räkna ut hur de olika beloppen som Resenärerna debiteras ska fördelas.

3.4.3 En redogörelse av de avgifter som tillämpas på varje Per-Bokning-Annons finns tillgänglig under fliken ”Annonsera din Bostad” på Webbplatsen (när den gjorts allmänt tillgänglig). Undantag kan komma att tillämpas i förhållande till integrerade Bostadsförvaltare.

3.4.4 Varje Per-Bokning-Annons är föremål för de ytterligare villkor och krav som uppställs under registreringsprocessen för sådan annonsering (inklusive de som uppställs av tredjepartsleverantörer).

3.4.5 Insamling och behandling av beloppen som betalas av Resenärerna, och vidarebefordran av dessa belopp till Partnern hanteras av HomeAways tredjeparts-betalningsleverantör och/eller HomeAway-betalningar. Partnern godkänner och accepterar att, med undantag av HomeAway-betalningars skyldigheter enligt Avtalet om uttag av logiavgifter, HomeAway inte är inblandat i betalningsprocessen och inte har något ansvar med avseende på korrekt betalning av bokningen. Trots detta kan, under vissa omständigheter, HomeAway kundtjänst, enligt HomeAways egen bedömning, hjälpa Resenärer med frågor kring betalningshanteringen. HomeAway ska inte ha något ansvar med avseende på korrekt betalning av bokningen.

3.4.6 Annonser kan visas på andra webbplatser inom HomeAway Group samt på webbplatser tillhörande företag med vilka HomeAway kan ha ingått distributionsavtal, i den utsträckning sådana webbplatser erbjuder onlinebetalning. Emellertid ställer HomeAway ingen garanti beträffande publicering utom på den webbplats där Partnern ursprungligen registrerade sin annons och inom gränsen för HomeAways rätt att publicera eller inte publicera en annons.

3.4.7 Per-Bokning-Annonser kommer att visas på Webbplatsen på obestämd tid; emellertid förbehåller sig HomeAway rätten att avlägsna eller vägra publicera en annons när HomeAway anser det lämpligt. Partners kan även upphäva eller avlägsna sina annonser när som helst, via kontrollpanelen eller genom att kontakta kundtjänst.

3.4.8 Omvandling av Annonsering från Prenumerationsannonsering till Per-Bokning-Annonsering är endast möjlig vid utgången av bindningstiden för varje Prenumerationsannonsering. Omvandling från Per-Bokning-Annonsering till Prenumerationsannonsering kan genomföras när som helst genom betalning av tillämpliga avgifter för Prenumerationsannonsering, men bokningar som redan gjorts via Per-Bokning-Annonser ska dock fortsatt vara föremål för tillämpliga avgifter för Per-Bokning-Annonser.          

3.5 Ytterligare bestämmelser avseende Prenumerationsannonsering

3.5.1 För att köpa en Prenumerationsannons måste Partnern göra en beställning genom formuläret för onlinebeställning på Webbplatsen och betala HomeAway avgifterna för den aktuella Annonseringen (”Prenumerationsannonseringsavgifter”). Priset för en Prenumeration specificeras på Webbplatsen i listan för aktuella avgifter. Om du agerar som konsument, och förutom eventuella lagstadgade undantag, har du rätt att avsluta Prenumerationsannonseringsavgifterna under ångerfristen. Ångerfristen utgörs av fjorton kalenderdagar från och med datumet då du ingick avtalet om Villkor för Partners. Du har rätt att frånträda dessa villkor under ångerfristen (cooling off period). Ångerfristen är 14 kalenderdagar från datumet då dessa villkor ingicks. Om du ångrar dig under ångerfristen kan frånträda genom att meddela oss I enlighet med vad som anges I punkt 17, varpå vi (om tillämpligt) kommer att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig inom 14 dagar.

Genom att skicka ett beställningsformulär garanterar Partnern att all information som ges in till HomeAway är riktig och förenlig med dessa Villkor för Partners.

3.5.2 Prenumerationsannonser som säljs av HomeAway gäller under den period som Partern angett i beställningen (”Inledande Annonseringsperiod”). Perioden påbörjas det datum som Partnern erlägger full betalning eller (när tillämpligt) första delbetalning av Prenumerationsavgifterna (”Köpdatumet”) och löper ut på sista dagen av perioden som Partnern angett vid beställningen (”Prenumerationsannonseringsperioden”), om den inte förnyas enligt nedan. För en årlig prenumeration som köps av en Partner den 1 juli löper annonsen ut 30 juni påföljande år (om den inte förnyas enligt nedan).

3.5.3 Prenumerationer förnyas automatiskt och fortlöpande för en motsvarande period som den inledande Prenumerationsannonseringsperioden (enskilt ”Förnyad Annonseringsperiod”). Speciella rabatter som getts avseende den Inledande Annonseringsperioden kommer inte att ges även för en Förnyad Annonseringsperiod. Den automatiska förnyelsen av en Annonseringsperiod kan avaktiveras när som helst före utgången av den Inledande Annonseringsperioden eller den pågående Förnyade Annonseringsperioden genom att använda länken för avaktivering av automatisk förlängning eller genom att meddela HomeAway. Till undvikande av tvivel kommer sådan avaktivering att träda i kraft först vid utgången av den Inledande Annonseringsperioden eller den Förnyade Annonseringsperioden under vilken avaktiveringen görs. Vi kommer att debitera din betalningsmetod automatiskt vid förnyad annonsering (och du ger härmed ditt uttryckliga tillstånd till att vi gör det).

3.5.4 Om en Partner köper en Prenumerationsannons men inte avslutar skapandet av Prenumerationsannonsen eller om Prenumerationsannonsen av någon anledning inte publiceras på Webbplatsen kommer en begäran om återbetalning för Annonseringsavgifterna att övervägas av HomeAway. Detta förutsätter dock att Partnern har framställt en sådan begäran genom att kontakta HomeAway med hjälp av kontaktformuläret inom de tre (3) första månader efter det aktuella Köpdatumet ("Inledande 3 Månaderna") och under förutsättning att: (i) den aktuella Prenumerationsannonsen inte har publicerats på Webbplatsen inom de Inledande 3 Månaderna; och (ii) att underlåtenheten att publicera Prenumerationsannonsen på Webbplatsen inom de Inledande 3 Månaderna inte beror på att Partnern har underlåtit att vidta sådana åtgärder som HomeAway har krävt beträffande färdigställandet av Prenumerationsannonsen.

3.5.5 Prenumerationsannonseringsavgifter är inte återbetalningsbara för det fall Partnern avslutar Avtalet eller önskar att en Annons tas bort före utgången av den aktuella Prenumerationsperioden. 

 4. Användning av tjänsten

4.1 Vid registreringen får Partnern en användarprofil där den information som Partnern lägger in registreras samt de bostäder han/hon erbjuder specificeras (”kontrollpanelen”).

4.2 Kontrollpanelen erbjuder olika funktioner avsedda att hjälpa Partners hantera sina bostäder via Webbplatsen; dessa funktioner och själva kontrollpanelen görs tillgängliga i befintligt skick och HomeAway gör inga utfästelser om att kontrollpanelen eller dess funktioner kommer att fungera på ett komplett eller felfritt sätt.

4.3 Funktionen ”Onlinebokning” för annonser ger Resenärer möjlighet att boka Bostaden online. ”Onlinebetalnings”-tjänsten gör det möjligt för Resenärer som bokar på nätet att göra betalningar till Partnern via en betalportal som tillhandahålls av HomeAway eller en tredjeparts betaltjänst. Betaltjänsten online är föremål för tredjeparts-betalningsleverantörens användarvillkor eller Avtalet om mottagning av bokningsavgifter, och Partnern godkänner att HomeAway (med undantag av HomeAway-betalningsskyldigheter enligt avtalet om bokningsavgifter) inte har någon kontroll över eller något ansvar för betalningstjänster online.

4.4 I kontrollpanelen har Partnern också tillgång till Resenärers Recensioner av Partnerns bostäder och tillgängliga Partnerrecensioner för en Resenär som kontaktat Partnern.

4.5 Genom att ladda upp Innehåll på Webbplatsen ger Partnern HomeAway Group och deras dotterbolag, länkade företag och/eller företag med gemensamma varumärken, genom vilka vi tillhandahåller tjänster eller distribuerar annonser (gemensamt: "HomeAways närstående parter") under den period då Innehållet är rättsligt skyddat rättigheterna till Innehållet,  och successivt under den period som publiceringen finns på Webbplatsen eller andra medier, för de Godkända ändamål som definieras och fastställs nedan. I den utsträckning det är tillämpligt och tillåtet enligt lag, avstår Resenären ideella upphovsrättigheter eller beviljar en icke-exklusiv, ersättningsfri, överlåtbar och oåterkallelig licens till HomeAway Group för användning av Resenärens ideella upphovsrättigheter i allt Innehåll.

i) "Innehåll" innefattar text, beskrivningar, recensioner, foton, bilder och allt annat innehåll som Resenären skickar till Webbplatsen.

ii) "Beviljade rättigheter" består av följande: en icke-exklusiv, ersättningsfri, evig, överlåtbar, oåterkallelig licens under perioden som publiceringen finns på Webbplatsen eller andra medier, för att reproducera, översätta, distribuera, publicera, offentligt visa och visa upp sådant innehåll världen över.

iii) "Godkända ändamål" innebär att visa och använda Innehållet på Webbplatsen, på alla webbplatser och på alla hittills kända medier och härefter utvecklade av HomeAway och Expedia, alla dotterbolag, relaterade företag och HomeAways närstående.

Resenärer och Partners kan lägga upp recensioner på vår Webbsida. Resenärer som har bokat genom Webbplatsen kan lägga upp sina recensioner av Partners Bostäder (”Bostadsrecensioner”) på Webbplatsen. Partnern ges möjlighet att läsa Bostadsrecensionerna och att besvara dem (”Svar från Partners”). Mer information om Bostadsrecensionerna och Svar från Partners finns här. Partners kommer också att ha möjlighet att betygsätta Resenärens vistelse (”Resenärsrecensioner”). Partnern garanterar uttryckligen att alla recensioner som publiceras måste uppfylla riktlinjerna beträffande innehåll. Mer detaljer om Resenärsrecensionsförfarandet finns här. Vi förbehåller oss rätten (men inte skyldigheten) att göra Resenärsrecensioner tillgängliga för andra Partners  som Resenären kontaktar via vår Webbplats. Partners får inte vidarebefordra, fortsatt använda eller hänvisa till sådana Resenärsrecensioner utan att först ha fått Resenärens uttryckliga medgivande. Notera att HomeAway inte har någon realistisk möjlighet att verifiera korrektheten eller annat i Bostadsrecensioner eller Resenärsrecensioner. Resenärsrecensioner får inte användas till att utesluta eller diskriminera individer. I enlighet med dess webbhotellstatus ska HomeAway ta bort Innehåll om det framkommer att innehållet är olagligt. Om HomeAway inte får vetskap om eller meddelas om att Innehållet är olagligt, är HomeAway inte skyldiga att ta bort innehållet från tredje part. Vidare kan HomeAway komma att neka att publicering av innehåll eller ta bort innehåll som HomeAway bedömer inte följer riktlinjerna beträffande innehåll.

Resenärer och Partners har möjlighet att lämna en recension upp till ett år efter utcheckning eller till dess att den ena parten initierar recensionsprocessen. När en part har lämnat en recension har den andra parten 14 dagar på sig att fullfölja sin recension. Endera part kommer kunna se varandras recension under 14-dagars perioden fram till den tidpunkt då båda partnerna har lämnat en recension. Det innebär att ärliga åsikter kan delas i förtroende.

Därutöver frånsäger sig HomeAway uttryckligen allt eventuellt ansvar för Bostadsrecensioner, Resenärsrecensioner eller Svar från Partners, om inte annat följer av skyldigheterna enligt dess webbhotellstatus (till exempel borttagning av innehåll som rapporterats olagligt). Vi redigerar inte eller på annat sätt ändrar recensioner för en Resenärs eller Partners räkning. En Resenär eller Partner kan kontakta Kundtjänst för att ta bort en publicerad recension.

4.6. HomeAway kräver att alla Bostadsrecensioner, Svar från Partners, Resenärersrecensioner  och annan kommunikation ska följa riktlinjerna beträffande innehåll och kan avvisa bidrag som HomeAway inte anser uppfyller kraven. I händelse av att någon Bostadsrecension, Svar från Partners, Resenärersrecension  och annan kommunikation visas på Webbplatsen men inte efterlever riktlinjerna beträffande innehåll, ska HomeAway utan att det påverkar andra eventuella tillgängliga rättsmedel vara berättigat att omedelbart avlägsna från Webbplatsen sådana Bostadsrecensioner, Svar från Partners, Resenärersrecensioner  och annan kommunikation

4.7 Kommunikation via Webbplatsen (och eventuella verktyg som tillhandahålls på Webbplatsen) finns tillgängliga för granskning av Resenären och Partnern som är part till kommunikationen samt för HomeAway Groups anställda och representanter för att kunna övervaka de skyldigheter som följer med statusen som webbhotell samt för att kunna övervaka efterlevnaden av Villkoren för Partners. Partners bör skriva ut en kopia av viktiga meddelanden för sin egen dokumentering – exempelvis ett kvitto på betalning eller en bokningsbekräftelse.

4.8 Meddelanden som skickas via HomeAways system ska endast avse seriösa bokningsförfrågningar. Vi tolererar inte någon form av spam eller oönskad elektronisk reklam. Det är förbjudet att missbruka HomeAways system, såsom genom att skicka oönskad elektronisk reklam (spam) eller att för tredje part avslöja användares privata information, om användaren inte uttryckligen gett tillåtelse därtill. E-postmeddelanden och Webbplatsrekommendationer som skickas genom ”rekommendera sidan”-funktionen ska endast sändas med mottagarens samtycke. Du åtar dig att skydda användares privata information i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt under alla omständigheter med iakttagande av rimlig aktsamhet, och du åtar dig fullt ansvar för missbruk, förlust eller obehörig överföring av sådan information.

4.9 HomeAway har inget ansvar för, eller inblandning i, kommunikationen mellan Partnern och Resenären. 

4.10 HomeAway debiterar en serviceavgift från Resenärer som bokar en Bostad på Webbplatsen genom kassan på Webbplatsen. Serviceavgiften täcker användandet av Webbplatsen inklusive tjänster såsom 24/7 support, och bestäms som en procentandel av det totala hyresbeloppet (vilket kan inkludera ytterligare avgifter och skadedepositioner som tas ut av Partnern). Beroende på lagarna i Resenärens och/eller Partnerns jurisdiktion kan serviceavgiften beläggas med (eller inkludera) mervärdesskatt, Övernattningsskatt eller andra motsvarande indirekta skatter. Partners åtar sig att inte uppmuntra eller rekommendera en Resenär att undvika eller kringgå den serviceavgift som HomeAway tar ut.

 

5. Annonseringsdetaljer och -tjänster 

5.1 HomeAway erbjuder för närvarande en enskild årlig prenumeration.

5.2 I en Annons visas en (1) Bostad. Om Partnersn väljer ”Annons med flera enheter”, ska dessa flera enheter vara på samma fysiska adress som någon del av utannonseringen.

5.3 I en Annons kan det visas upp till femtio (50) fotografier på en Bostad. En förkortad version visas på Webbplatsen på en särskild söksida, i form av en miniatyr med en bild på Bostaden länkad till helsidesannonsen.

5.4 HomeAway har implementerat Google översätt-tjänsten på Webbplatsen. Ägarna kan använda denna tjänst kostnadsfritt om de vill få sina annonser översatta. Partnern bekräftar och accepterar att det är ett statiskt maskinöversättningssystem som ofta begår misstag. När översättningen har utförts måste Partnern granska översättningen och korrigera alla felaktigheter i den. Partnern accepterar att Google översätt tillhandahålls i enlighet med Googles tjänstevillkor och att Partnern ska granska villkoren innan Google översätt används.

5.5 HomeAway kräver att alla Partners verifierar placeringen av deras Bostäder med kontrollpanelen. Detta innebär att information från Google Maps ska användas för att bestämma Bostadens korrekta placering på en karta och i samband med regionala sökningar. Partnern accepterar att Google Maps tillhandahålls i enlighet med Googles villkor och att HomeAway inte ansvarar för funktionen, korrektheten eller något annat med avseende på Google Maps. Partnern bekräftar och accepterar att Google Maps-tjänsten inte är felfri och Partnern säkerställer att Bostadens korrekta plats visas av Google Maps när denna tjänst används.

5.6 HomeAway använder även Google Analytics (och andra plattformer för analys) för att samla in statistik beträffande Webbplatsanvändning. Ytterligare detaljer finns i Integritetspolicyn och cookiepolicyn samt i Googles egen Integritetspolicy. Google kan sammanställa data som samlas in från deras olika tjänster, inklusive Google Analytics, Google översätt, Google Maps och andra Google-tjänster, inklusive YouTube. Partnern accepterar att HomeAway Group inte har någon kontroll över Googles datainsamling.

5.7 Partnern kan aktivera en kostnadsfri sms-tjänst som underrättar Partnern beträffande eventuella inkommande förfrågningar om annonser och bokningsförfrågningar från Resenärer. Partnern förstår och accepterar att sms inte är 100 % pålitligt och kan vara föremål för anslutnings- och blockeringsproblem som ligger utanför HomeAways kontroll. Dessutom kan användning av sms, i synnerhet vid resa, resultera i ytterligare kostnader för Partners från telekom- och nätverksleverantörer vilket Partnern godkänner vid registreringen av sms-tjänster. Partnern förstår och accepterar att sms-meddelanden kan bevakas och röjas i enlighet med Webbplatsens Integritetspolicy.

6. Rankning och synlighet i sökresultat

HomeAway kan inte garantera att annonser förekommer i en viss ordning i sökresultat på Webbplatsen. Ordningen på sökresultat varierar beroende på vilket filter som den resande använder, den resandes preferenser, såväl som Ägarnas "Rankning", vilket utgörs av bostadens egenskaper och kvalitén på upplevelsen som erbjuds. Bostadens egenskaper utvärderas utifrån olika faktorer såsom feedback från resande, bekvämligheter och bostadens läge. Kvalitén på upplevelsen utvärderas utifrån olika faktorer såsom kalenderns exakthet, Partnerns svarstider och godkännande av bokningar, möjlighet till bokning respektive betalning online, konsekvens i prissättning, kvalitet på upplevelsen av vistelsen samt andra faktorer som HomeAway från tid till annan anser viktiga för användarupplevelsen. Ersättningen för bokningar är också en faktor för den relativa rankningen av bostäder med liknande erbjudanden, utifrån de faktorer som beskrivits ovan. Om du har köpt en Prenumerationsannonsering kan sökresultat även variera beroende på de sökkriterier som den Resande använder. HomeAway förbehåller sig rätten att använda automatiskt varierande sökalgoritmer eller metoder för att optimera Rankningsresultat för specifika Resandes upplevelser och den övergripande marknadsplatsen. Annonsering som inte sker på abonnemangsbasis, såsom betalning per bokning, kanske inte alltid visas i sökresultat. Annonser som distribueras genom tredjepartssidor är inte garanterade att visas på sådana tredjepartssidor i någon specifik ordning eller överhuvudtaget. Sökresultat och ordning kan vara olika på HomeAways mobilapplikation respektive webbsida. För att optimera sökupplevelsen för både Partners och Resande samt för att förbättra Rankningsprocessen förbehåller sig HomeAway rätten att göra slumpvisa test vilka är begränsade i varaktighet men kan komma att ändra hur vi visar Annonser och sökresultat.

7. Bostadsförvaltare 

HomeAway kan erbjuda särskilda villkor till Partners som har annonser med över 10 bostäder (kallas för ”Bostadsförvaltare”). Du kan ansöka om sådana villkor genom att kontakta HomeAway via information om Bostadsförvaltare. Bostadsförvaltares annonser är märkta med en särskild ikon på Webbplatsens sökresultat för bostäder.

8. Tilläggstjänster 

 1. HomeAway tillhandahåller och kan från tid till annan lägga till eller ta bort tilläggstjänster som Partners kan välja att köpa (”Tilläggstjänster”). För närvarande inkluderas följande Tilläggstjänster: Tjänsten ”Annons med flera enheter” som gör det möjligt för en Partner av en viss Bostad med flera hyresenheter att annonsera dem i en gemensam annons. Alla sådana enheter måste vara på samma adress och vara del av samma bostadsenhet.

8.2 Det finns mer information om Tilläggstjänster på Webbplatsen. Varje Tilläggstjänst kan vara föremål för ytterligare villkor. Dessa villkor är tillgängliga för Partnern i samband med att Partnern samtycker till att köpa den relevanta Tilläggstjänsten.

9. Uppsägning

9.1 Om HomeAway fastställer, eller en anklagelse görs avseende:

 • Att Annonser eller annat innehåll förknippat med en Partner innehåller något material som bryter mot riktlinjerna beträffande innehåll, lag, gällande föreskrifter eller någon person eller subjekts rättigheter;
 • Att en Partner har lagt upp olämpligt material på, eller missbrukat, Webbplatsen;
 • Att en Partner tillämpar oacceptabla eller orättvisa annons- eller uthyrningsrutiner eller vi får kännedom om eller mottar klagomål eller flertalet klagomål från någon användare eller annan tredje part om Partnerns annons- eller uthyrningsannonser som, enligt vår bedömning, motiverar att Partnerns annons tas bort från Webbplatsen (exempelvis, men inte begränsat till, om en Partner dubbelbokar en Bostad för flera Resenärer på samma datum, eller ifall Partnern tillhandahåller onlinebokning, genom att inte acceptera bokningar trots att Bostaden är tillgänglig för bokning eller genom att makulera en bokning som Partnern tidigare har accepterat, eller agerar på ett sätt som är att anse som orättvist eller otillbörligt inom branschen för korttidsuthyrning av bostäder);
 • Att Partnern begår ett väsentligt brott mot dessa Villkor för Partner (vilket ska inkludera, för att undvika missförstånd, eventuell överträdelse av klausul 4, ”Användning av tjänsten”, klausul 12, ”Partnerns rättigheter och skyldigheter” eller klausul 14, ”Förbud”) eller eventuella andra skyldigheter gentemot HomeAway, någon HomeAway Partner eller Resenär;
 • Att en Partner har betett sig på ett förargelseväckande eller stötande sätt mot någon Resenär eller anställd eller representant hos HomeAway;
 • Att en Partner använder falsk identitet;
 • Att HomeAways system eller kommunikationsplattformar på annat sätt har missbrukats; eller
 • Att något motsvarande det ovanstående har skett i förhållande till HomeAway,

så ska HomeAway ha rätt att, efter egen bedömning, (i) stänga av eller (ii) säga upp antingen (a) varje berörd Annons, eller (b) samtliga Annonser kopplade till den aktuella Partnern (inklusive, för undvikande av missförstånd, varje Tilläggstjänst till en sådan Annons) omedelbart och utan någon rätt för Partnern till återbetalning av erlagda Annonsavgifter eller andra avgifter och kostnader.  

9.2 Utöver att förbehålla sig rätten att radera Annonser, förbehåller sig HomeAway rätten att beivra varje överträdelse av Villkoren eller missbruk av Webbplatsen genom att, inklusive men inte begränsat till, begränsa Partnerns användning av Webbplatsen, dölja eller på annat sätt påverka en Annons synlighet i sökresultaten, markera en medlem som ”ej tillgänglig”, och radera eller ändra information som kan vara oriktig eller vilseledande.

9.3 Vänligen observera att HomeAway påtar sig ingen skyldighet att undersöka klagomål.
 

10. HomeAways rättigheter och skyldigheter

10.1 HomeAway kan ändra, upphäva eller avbryta en funktion på Webbplatsen när som helst, inklusive layouten och tillgängligheten hos en funktion på Webbplatsen, databas eller innehåll utan föregående varning eller ansvar.

10.2 HomeAway strävar efter att på ett korrekt sätt framställa sådana bilder som Partnern tillhandahåller. Partnern godkänner emellertid att avvikelser från originalfoton kan inträffa vid avläsning av icke-digitala bilder och p.g.a. individuella bildskärmsinställningar och att HomeAway inte tar något ansvar får sådana avvikelser.

10.3 HomeAway kan utföra identitetskontroller och begära bevis för att fastställa att en Bostad och/eller en Partner och ägandeskap av Bostaden existerar. Om HomeAway – inklusive som följd av information som tillhandahålls av Resenärer – misstänker att Partnern har uppgett falsk information, bekräftar Partnern att HomeAway är berättigat att utföra identitetskontroller och granskning av Partnern eller begära att Partnern bevisar att en viss Bostad existerar; om Partnern ombeds att göra det samtycker Partnern till att omgående (och i alla fall inom sådan tidsram som HomeAway begär) tillhandahålla HomeAway sådant bevis på identitet eller bevis på att en Bostad existerar. Varje Partner bekräftar att underlåtelse att följa en sådan begäran utgör en överträdelse mot dessa Villkor för Partners.

10.4 HomeAway efterlever villkoren i sin Integritetspolicy. Partnern ger HomeAway tillstånd att vidarebefordra Partnerns kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer, till Resenärer i samband med bokning av en Bostad. Integritetspolicyn innehåller ytterligare detaljer. HomeAway kan, om det behövs (inklusive för att förhindra bedrägligt beteende från tredje part), ge en Resenär en Partners telefonnummer. Partnern godkänner att han/hon har läst Webbplatsens Integritetspolicy och cookiepolicy och samtycker till att uppgifter bearbetas på det sätt som beskrivs i dessa policyer.

10.5 HomeAway förbehåller sig rätten att överföra dessa Villkor för Partners och att tilldela eller lägga ut några eller samtliga av dess rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor för Partners till en tredje part eller till någon annan enhet som tillhör HomeAway Group, men kommer inte att göra det på ett sätt som reducerar eventuella garantier som utfästs till Partnern enligt dessa Villkor för Partners.

10.6 Vi kan komma att ibland tillhandahålla till eller administrera tjänster åt Partners som syftar till att förbättra kvalitén på deras Bostadsannonser. Vi kan också komma att ibland skapa nya eller förändra platsangivelser eller geografiska beskrivningar som vi använder för att identifiera bostäder i Annonser och sökresultat. Därigenom kan vi komma att ändra platsangivelsen eller den geografiska beskrivningen avseende en Annons. Vi åtar oss dock inget ansvar för att verifiera Annonsens innehåll eller riktigheten av platsangivelsen. Partners är ensamt ansvariga för att säkerställa att innehållet och platsangivelsen i en Annons är riktiga och åtar sig att utan dröjsmål redigera (eller kontakta oss så att vi kan redigera) eventuella oriktigheter.

 

11. Immaterialrätt 

11.1 Webbplatsen ägs av HomeAway Group. Allt innehåll som visas på Webbplatsen skyddas av upphovsrätt och databasrättigheter. Återgivning av Webbplatsen, i sin helhet eller delvis, inklusive kopiering av text, bilder eller illustrationer, är förbjuden.

11.2 Partners har rätt att hämta ner, visa och skriva ut enskilda sidor på Webbplatsen som bevis på deras avtal med HomeAway. Den relevanta filen eller utskriften måste tydligt visa texten ”© Copyright 2017  HomeAway - Med ensamrätt”.

11.3 När en Partner genom Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system laddar upp eller skickar innehåll av vilket slag det än må vara, inklusive text eller bilder, garanterar Partnern att han/hon är berättigad att göra så och har inhämtat nödvändiga samtycken och tillstånd från Partner av innehållet (”rättighetsavstående”).

11.4 I den utsträckning Recenärsrecensioner eller annat innehåll innehåller varumärken eller andra skyddade namn eller märken garanterar Partnern att han/hon har inhämtat alla nödvändiga juridiska tillstånd och rättigheter för HomeAways användning av sådant innehåll på Webbplatsen.

11.5 Genom att ladda upp innehåll på Webbplatsen (och Kontrollpanelen) (inklusive men inte begränsat till all text, beskrivningar, recensioner, bilder och liknande) ger Partners HomeAway rätt att använda sådant innehåll både på Webbplatsen och i separat publicerad form i enlighet med punkt 4.5.

11.6 I den utsträckning Partners Annonser och andra uppladdningar innehåller varumärken garanterar Partners att de har rätt att använda dem, inklusive rätt att vidarelicensera dem.

 

12. Partnerns rättigheter och skyldigheter

12.1 Partnern ska tillhandahålla sanningsenliga detaljer beträffande sin personliga identitet, fakturaadress, sina betalningsuppgifter, skatteskrivningsstatus och tillämpliga kontonummer, bostäder som erbjuds i Annonserna och annan kommunikation via HomeAway Group-systemen. Dessutom ska Partnern påta sig ansvaret att säkerställa att ovanstående uppgifter är korrekta och uppdaterade under hela den tid som Annonsen finns på Webbplatsen.

12.2 Partnern garanterar fortlöpande under så lång tid som en Bostad annonseras på Webbplatsen (i) att han/hon äger och/eller har alla nödvändiga bemyndiganden och rättigheter att utbjuda för uthyrning och att genomföra bokningar avseende den av Partnern annonserade Bostaden (ii) att han/hon inte oriktigt ska ta ut någon hyresdeposition i strid med det underliggande hyresavtalet med Resenären (iii) att alla uppgifter som tillhandahålls HomeAway är korrekta och aktuella, inklusive, men inte begränsat till alla utfästelser beträffande en eventuell Bostad, dess bekvämligheter, plats, pris och dess tillgänglighet vid ett specifikt datum eller specifika datum (iv) varje annons måste beröra en enskild och unikt identifierad Bostad (v) att han/hon inte oriktigt ska neka en Resenär tillgång till en Bostad (vi) att han/hon ska göra alla eventuella återbetalningar när de förfaller enligt tillämplig avbokningspolicy eller underliggande hyresavtal, förutom i den mån det gäller Övernattningsskatt som redan har tagits emot av HomeAway.

12.3 Partnern åtar sig att säkerställa att uppgifterna i annonsen hålls korrekta och aktuella under hela tiden annonsen finns kvar på Webbplatsen samt: (i) om en översättning tillhandahålls, att se till att den är noggrant och korrekt översatt, samt: (ii) att uppfylla kraven i riktlinjerna för annonser i utformningen av annonsen. Partnern får inte lämna vilseledande detaljer beträffande ursprunget till någon information eller inkludera detaljer som kan dölja den verkliga källan för någon information.

12.4 Partnern måste följa HomeAways marknadsnormer som återfinns på https://help.homeaway.se/articles/Vilka-nomer-har-vi-for-annonsering uppdaterade från tid till annan. Dessa normer beskriver vissa krav gällande annonser, inklusive men inte begränsat till:

 • Partners måste upprätthålla en korrekt bokningskalender för sina annonser;
 • Partners måste använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att svara på alla bokningsförfrågningar från resenärer inom 24 timmar efter mottagande av bokningsförfrågan;
 • Partners måste även samtycka till att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att få alla resenärers betalningar behandlade inom 24 timmar efter resenärens auktorisation av sådan betalning;
 • Partners must svara på och acceptera ett betydande antal förfrågningar och bokningar som tas emot för att befrämja reseupplevelsen; och
 • Partners får inte avboka ett betydande antal accepterade bokningar.

12.5 Partnern åtar sig att säkerställa att kalendern för varje Annons är korrekt och aktuell så att den återspeglar tillgängligheten hos den relevanta Bostaden när den bokas. Vid datumbaserad sökning filtreras Annonser med kalendrar som är minst 60 dagar utanför datumintervallet bort från resultaten.

12.6 Partners ansvarar för att säkerställa att deras Annonser inte strider mot lag eller kränker någon person eller enhets rättigheter. Annonserna får inte innehålla falsk information, förolämpande språk, något ärekränkande eller förtalande eller något som kränker upphovsrätt- eller dataskyddslagen.

12.7 Partnern åtar sig att efterleva alla gällande export- och/eller handelsförbudslagar. Vidare påstår Partnern att han/hon  inte återfinns på någon offentlig amerikansk lista med parter som förbjudits och att han/hon är tillräckligt gammal under gällande lag för att kunna ingå avtal med HomeAway.

12.8 Partnern påstår och intygar att de inte genom att annonsera sin bostad bryter något gällande avtal med tredje part (dvs. Partnerns hyresvärd, bostadsförening eller dyl.). Vidare påstår Partnern att han/hon efterlever alla lokala zonföreskrifter, skatter, registreringar, licenser och tillstånd beträffande Annonsen.

12.9 Fotografier i en Annons bör på ett korrekt sätt återge Bostaden, får inte vara falska eller vilseledande, får inte inkludera människor, och får inte kränka tredje parts personliga integritet, immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

12.10 Om en Annons bryter mot Villkoren för Partners förbehåller sig HomeAway rätten att avbryta eller upphäva den relevanta Annonsen eller samtliga Annonser förknippade med Partnern i enlighet med klausul 9 i dessa Villkor för Partners.

12.11 Användarverifiering på Internet är komplicerat och vi kan inte och åtar oss inget ansvar för att bekräfta användares uppgivna identitet. Vi uppmanar Partners och Resenärer att kommunicera direkt med varandra genom de på Webbplatsen tillhandahållna verktygen även om detta inte garanterar identiteten på den person som du kommunicerar med. Vi uppmanar vidare att du vidtar andra skäliga åtgärder för att försäkra dig om den andra personens identitet, och för Resenärer, om den aktuella Bostaden och relevanta bokningsdetaljer för din bokning eller övervägda bokning. Du åtar dig att (i) hemlighålla ditt lösenord och online ID för både ditt användarkonto hos oss och för ditt e-postkonto och endast tillhandahålla det till behöriga användare av ditt konto, (ii) instruera varje person till vilken du tillhandahåller ditt online ID och lösenord att han/hon inte får avslöja det för någon obehörig person, (iii) omedelbart meddela oss och välja ett nytt online ID och lösenord om du tror att ditt lösenord för antingen ditt användarkonto hos oss eller ditt e-postkonto kan ha kommit till någon obehörig persons kännedom, och (iv) omedelbart meddela oss om du blir kontaktad av någon som begär tillgång till ditt online ID och lösenord. Vidare, om vi misstänker någon obehörig användning av ditt användarkonto hos oss åtar du dig att på vår begäran snarast ändra ditt online ID och lösenord och vidta varje annan åtgärd som vi skäligen begär. Vi avråder dig från att ge någon tillgång till ditt online ID och lösenord till ditt användarkonto hos oss och ditt e-postkonto. Om du ger någon ditt online ID och lösenord eller om du underlåter att vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder avseende sådan information är du ansvarig för alla transaktioner som den personen genomför genom att använda ditt användarkonto hos oss och/eller ditt e-postkonto, även sådana transaktioner som är bedrägliga eller som du inte hade för avsikt eller önskade skulle utföras.

12.12 Ingen Annons får överföras till någon annan part av en Partner. I händelse av försäljning eller förändring i förvaltning av en Bostad kommer HomeAway att tillhandahålla vägledning beträffande möjligheter för att skapa en ny annons.

12.13 Om HomeAway, genom något av våra garanti- eller ansvarsåtaganden efter vår egen bedömning kompenserar en Resenär för förlust orsakad av handling eller underlåtenhet hänförlig till en Partner förbehåller sig HomeAway rätten att från Partnern återkräva det av HomeAway utbetalda beloppet för förlusten.

13. Skatter

Partnerskatter:

13.1 I egenskap av Partner ansvarar du ensam, om inte nationel reglering kräver något annat, för att avgöra vad du har för skyldighet att rapportera, samla in, skicka in eller inkludera i din Annons all tillämplig mervärdesskatt eller annan indirekt omsättningsskatt, uppehållsskatt, turistskatt, brutto intäktsskatt, fastighetsskatt eller annan besöksskatt eller inkomstskatt (“Skatt”). HomeAway Group erbjuder inte någon skatterådgivning, och Partnern ska söka råd från hans/hennes egen skatterådgivare.  

13.2 Skatteregler kan kräva att vi samlar in lämpliga Skatteuppgifter från Partners eller att innehålla Skatter på betalningar till Partners, eller båda delar. Om en Partner inte förser oss med dokumentation som vi finner vara tillräcklig för att lindra vår skyldighet (om sådan finns) att hålla inne Skatt på betalningar till dig, hålla inne sådana belopp som krävs enligt lag, eller göra båda två tills sådana uppgifter tillhandahålls. Du, Partnern, är ensam ansvarig för att uppgifterna i din deklaration och skatteformulär är uppdaterad, fullständig och korrekt.

Skatt på Provisionen:

13.3 Partnern ansvarar för alla belopp som debiteras beträffande Bostaden och Annonserna och ska svara inför gällande myndigheter för alla tillämpliga skatter (inklusive, vid behov, mervärdesskatt) på de betalningar de tar emot. HomeAway kan behöva samla in och skicka in skatt (inklusive mervärdesskatt, omsättningsskatt eller andra liknande skatter) på Provisionen som Partnern åläggs. Där så krävs ska HomeAway förse Partnern med en faktura som anger skatten som utgår på sådan Provision. Om Partnern har rätt till skattelättnad på sådan provision måste Partnern förse HomeAway med den nödvändiga dokumenteringen och stöd för sådan skattelättnad.

13.4 Om Partnern är bosatt i ett land baserat i en nation som är medlem i EU och skatteskriven med avseende på mervärdesskatt i medlemsnationen, ska Partnern förse HomeAway med giltigt momsregistreringsnummer för att HomeAway ska tillämpa mekanismen för omvänd skattskyldighet på Provisionen. Om Partnern är bosatt i Storbritannien kan mekanismen för omvänd skattskyldighet inte användas och istället belastas beloppet med mervärdesskatt för Storbritannien.

13.5 Om Partnern är bosatt i ett land utanför EU och registrerad för moms eller likvärdig skatt i sådant land, måste denne tillhandahålla HomeAway med giltigt momsregistreringsnummer eller likvärdigt registrerings-id, så att HomeAway kan använda sig av förfarandet för omvänd betalningsskydlighet för Provisionen i tillämpliga fall.

Övernattningsskatt:

13.6 Du förstår att lämplig myndighet eller departement (”Skattemyndighet”) där din Annons finns kan kräva att vissa skatter påläggs Resenärer eller Partners i samband med sådana Annonser, och att dessa ska betalas till respektive Skattemyndighet. Lagen kan variera i olika jurisdiktioner, men dessa skatter kan behöva samlas in och betalas vidare som en procentandel av Hyresbeloppet som sätts av Partnern, ett visst belopp per dag, ett belopp baserat på antalet gäster eller någon annan variant, och kallas ibland för ”skatt på tillfälligt uppehälle”, ”hotellskatt”, ”inkvarteringsskatt”, ”stadsskatt”, ”rumsskatt”, eller ”turistskatt” (”Övernattningsskatt”).

13.7 I vissa jurisdiktioner kan HomeAway efter egen bedömning besluta att genomföra insamling och vidarebefordran av Skatt från Partners eller Resenärer eller på deras vägnar, i enlighet med dessa Villkor (”Insamling och Vidarebefordran”) om HomeAway eller Ägarna enligt jurisdiktionen har en skyldighet att samla in och vidarebefordra Övernattningsskatt. I alla jurisdiktioner där vi beslutar att genomföra direkt Insamling och Vidarebefordran, instruerar och auktoriserar du härmed HomeAway att samla in Övernattningsskatt från Resenärer på Partnerns vägnar vid den tidpunkt då den första online-betalningen görs av resenären, samt vidarebefordra sådan Övernattningsskatt till Skattemyndigheten. Hur mycket Övernattningsskatt, om någon alls, som samlas in och vidarebefordras av HomeAway kommer att kunna ses av, och rapporteras separat till både Partners och Resenärer på deras respektive transaktionsdokument. Där HomeAway genomför Insamling och Vidarebefordran får inte Partners samla in någon Övernattningsskatt som samlas in av HomeAway beträffande deras Annonser i den jurisdiktionen. När HomeAway genomför Insamling och Vidarebefordran av Övernattningsskatt i en jurisdiktion för första gången ska HomeAway meddela nuvarande Partner med Annonser i sådana jurisdiktioner.

13.8 Du bekräftar att krav eller talan beträffande att HomeAway genomför Insamling och Vidarebefordran av Skatt inte ska sträcka sig till någon leverantör eller försäljare som HomeAway eventuellt använder i samband med genomförandet av Insamling och Vidarebefordran. Partners bekräftar att vi kan komma att kräva ytterligare belopp ifrån dig om den Övernattningsskatt som samlas in och/eller vidarebefordras inte räcker för att fullgöra din skattskyldighet gentemot Skattemyndigheten, och bekräftar att din enda hjälpåtgärd beträffande Övernattningsskatt som samlats in är återbetalning från tillämplig Skattemyndighet i enlighet med de regler som den Skattemyndigheten har gjort gällande.

13.9 Du åtar dig uttryckligen till att friskriva, försvara, gottgöra och hålla HomeAway Group och deras chefer, direktörer, anställda och ombud skadeslösa från och mot alla anspråk, krav, skadeståndskrav, förluster, skulder, skyldigheter, kostnader, inklusive, utan begränsning, skäliga advokat- och/eller revisorarvoden som uppstår ur eller på något sätt i samband med Övernattningsskatt, inklusive, utan begränsning, tillämpning av beräkning, insamling eller vidarebefordran av Övernattningsskatt beträffande något belopp eller överhuvudtaget beträffande dina transaktioner. För alla jurisdiktioner där vi genomför Insamling och Vidarebefordran ger Partners oss tillåtelse, utan ytterligare meddelande, att förvara, överföra och dela data och andra uppgifter beträffande dem eller deras transaktioner, Bokningar, Inkvarteringar och Övernattningsskatt, inklusive, men inte begränsat till, information såsom Partnerns namn, Annonsadresser, transaktionsdatum och -belopp, skatteregistreringsnummer, skattebeloppet som samlats in från Resenärer eller som uppges krävas, kontaktinformation och liknande information, till tillämplig Skattemyndighet för att tillgodose en framställning i laga ordning.

13.10 HomeAway förbehåller sig rätten att, efter att Partners har meddelats, upphöra med Insamling och Vidarebefordran i en eller flera jurisdiktioner av vilket skäl som helst vid vilken tidpunkt Ägarna återigen ansvarar själva för och kan hållas ansvariga för insamling och vidarebefordran av all skatt beträffande Annonser i den jurisdiktionen. I varje jurisdiktion där vi inte har meddelat att vi genomför, eller inte genomför (eller inte längre genomför) insamling och vidarebefordran av Övernattningsskatt genom Insamling och Vidarebefordran, eller på något annat sätt eller med någon annan metod, i din jurisdiktion, har Partners ensamma kvar ansvar för insamling och/eller vidarebefordran av all Övernattningsskatt som kan gälla Annonser. 

13.11 Partners medger och intygar att i vissa jurisdiktioner kan HomeAway besluta att inte genomföra insamling eller vidarebefordran av Övernattningsskatt eller kan inte genomföra insamling och/eller vidarebefordran och inget som står i dessa Villkor utfäster eller garanterar att HomeAway kommer att genomföra insamling och/eller vidarebefordran av Övernattningsskatt någonstans alls, inklusive i någon särskild jurisdiktion, eller att HomeAway kommer att fortsätta genomföra någon insamling och vidarebefordran av Övernattningsskatt i någon särskild jurisdiktion där det kan ha erbjudits. HomeAway förbehåller sig rätten att, enligt egen bedömning, upphöra med att insamla och vidarebefordra Övernattningsskatt (oavsett metoden som används eller kommer att användas i framtiden) oberoende av skäl eller utan skäl överhuvudtaget, under förutsättning att Ägarna  meddelas inom skälig tid i varje jurisdiktion där HomeAway beslutar att upphöra med sådant genomförande.

13.12 Du samtycker till att följa alla tillämpliga skattelagstiftningar och ska förhindra skattesmitning och andra överträdelser som föreskrivs i Storbritanniens Criminal Finances Act av 2017 (ekobrottslagen), vilken då och då ändras eller byts ut. Du får inte göra något som kan orsaka att HomeAway bryter mot någon tillämplig skattelag och du ska hålla HomeAway skadelöst från böter, skadestånd, kostnader (inklusive, men inte begränsat till, juridiska kostnader), förluster, ansvarsskyldigheter, avgifter, påföljder och utgifter som HomeAway ådrar sig på grund av din underlåtenhet att följa denna klausul.


 

14. Förbud

14.1 Partnern ska inte vare sig direkt eller indirekt:

14.1.1 Med hänsyn till Webbplatsen, dess innehåll och databaserna som utgör Webbplatsen, i någon som helst form, vare sig genom att använda automatiska enheter eller manuella processer, exploatera, kopiera, distribuera, återskapa, redigera, översätta, göra allmänt tillgängliga eller avkoda dessa;

14.1.2 Övervaka innehållet på Webbplatsen eller kommunikationen med Resenärer med hjälp av robotar, spindlar eller andra automatiska medel; dock med förbehåll att ett begränsat undantag från föregående begränsning tillhandahålls för internetsökmotorer för allmänt ändamål (detta inkluderar ej någon webbplats eller sökmotor eller annan tjänst som tillhandahåller bostadsannonser eller -reklam eller någon delmängd av desamma eller vilkas verksamhet är att tillhandahålla tjänster för kortidsuthyrning av bostäder eller andra tjänster som konkurrerar med Webbplatsen eller HomeAway) och icke-kommersiella offentliga arkiv som använder verktyg för att samla in uppgifter uteslutande för ändamålet att visa hyperlänkar till Webbplatsen, förutsatt att de gör detta från en stabil IP-adress eller mängd IP-adresser med användning av en enkelt identifierbar agent och uppfyller HomeAways robots.txt fil;

14.1.3 Använda Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system, eller någon annan information tillhandahållen av Resenären för något annat syfte än de som är tillåtna enligt dessa Villkor för Partners;

14.1.4 Använda Webbplatsen eller verktygen och tjänsterna på Webbplatsen i syfte att boka eller bjuda ut en bostad utom en Bostad med en giltig Annons;

14.1.5 Återge någon del av Webbplatsen på en annan webbplats eller på annat sätt, med användning av någon enhet, inklusive, men inte begränsat till, användning av en ram-miljö på Webbplatsen eller någon annan inramningsteknik för att fånga någon del eller aspekt av Webbplatsen, eller spegla eller återskapa någon del av Webbplatsen;

14.1.6 Lägga upp eller skicka till Webbplatsen något innehåll eller några program som på grund av storlek eller funktion kan skada HomeAways datorer eller nätverk;

14.1.7 Inkludera innehåll på Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system som bryter mot någon tillämplig strafflag, immaterialrättslig lagstiftning eller annan lag, eller som uppmuntrar till något sådant brott;

14.1.8 Använda Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system på ett sätt som kan utsätta ett datorsystem eller nätverk för fara, inklusive genom att göra tillgängligt ett virus (där ”virus” inkluderar alla program som avsiktligt introduceras i ett system och som utför en värdelös och/eller destruktiv funktion, såsom att visa ett irriterande meddelande eller systematiskt skriva över informationen på en användares hårddisk);

14.1.9 Lägga upp eller överföra information som på något sätt är falsk, bedräglig eller vilseledande, eller utföra någon handling som kan betraktas som ”nätfiske” (oavsett om det är primärt, sekundärt eller något annat) eller som skulle ge upphov till straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar;

14.1.10 Lägga upp eller överföra något olagligt, hotfullt, skadligt, förtalande, ärekränkande, obscent, oanständigt, anstötligt, uppviglande, sexuellt explicit, pornografiskt eller stötande material;

14.1.11 Hänvisa till HomeAway eller någon i HomeAway Group på ett sätt som kan få någon att tro att Partnern, en Bostad, Annons eller webbplats är sponsrad av, förknippad med eller rekommenderad av HomeAway eller någon i HomeAway Group; eller

14.1.12 Byta ut en Bostad i en Annons mot en annan Bostad utan föregående tillstånd från HomeAway. Sådana förbjudna utbyten inkluderar:

14.1.12.1 Enstaka Annons med flera Bostäder: använda en Annons för att annonsera fler än en bostad som finns tillgänglig i en byggnad;

14.1.12.2 Byta ut: byta Bostaden som visas i en Annons när den Bostaden bokas; och

14.1.12.3 ”Leeching”: erbjuda en Resenär som ställer en förfrågan via Webbplatsen en annan Bostad än den som visas i den relevanta Annonsen.

14.1.13 Då onlinebokning tillhandahålls, vara i dröjsmål med att besvara bokningsförfrågningar eller att behandla betalningar från Resenärer (Partners som tillhandahåller onlinebokning ska vidta varje affärsmässigt rimlig åtgärd för att besvara alla bokningsförfrågningar från Resenärer inom 24 timmar från mottagandet av en sådan förfrågan samt behandla alla betalningar från Resenärer inom 24 timmar från att betalningen auktoriserats av Resenären).   

14.2 Om en Partner bryter mot denna bestämmelse förbehåller sig HomeAway rätten att spärra eller avsluta den aktuella Annonsen eller alla Annonser kopplade till Partnern i enlighet med punkt 9 i dessa Villkor för Partners.

15. Spridning av Annonser till Tredjeparts Webbplatser

För att möjliggöra för Partners att få en bredare spridning av deras bostäder kan HomeAway Group komma att tillhandahålla din annonsinformation och innehåll, eller på annat sätt tillhandahålla för spridning, din annons till en tredje parts webbplats. Ytterligare villkor kan komma att bli tillämpliga beträffande sådan spridning som vi i sådana fall kommer att underrätta dig om genom din ägarkontrollpanel eller e-post.

16. Partnerns ansvar

16.1 Användare är ensamt ansvariga för att teckna tillfredsställande försäkringsskydd för att skydda sina bostäder och gäster eller deras resa, såsom är tillämpligt. Partners bekräftar att de har eller kommer att ha tillfredsställande försäkringsskydd för att täcka uthyrningen av de Bostäder som de utannonserat på Webbplatsen före ankomsten av deras första Resenär och kommer att fortsätta ha tillfredsställande försäkringsskydd fram till dagen för hemresan för varje Resenär som de erhållit genom en av våra Webbplatser.

16.2 Partnern är ensamt och fullständigt ansvarig för alla ekonomiska följder av att HomeAway skadas på grund av innehåll eller av något program som överförs eller skickas av Partnern och som skadar HomeAways maskinvara eller mjukvara, inklusive skador på Webbplatsen, systemet eller data eller genom att orsaka systemfel eller interna fel. Ovanstående ekonomiska följder innefattar skäliga advokatarvoden.

17. Kontakt och klagomål om upphovsrätt

17.1 Om du vill lämna in ett klagomål eller skicka ett meddelande kontaktar du Kundtjänst eller skickar ett brev via reguljär post till c/o HomeAway, Level 25 Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH.

17.2 HomeAway.com, Inc. respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att Partners gör detsamma. HomeAway har och driver en policy som inte tillåter användare att publicera material som gör intrång på andras upphovsrätt, och under lämpliga förutsättningar avslutar HomeAway konton för prenumeranter och kontoinnehavare som upprepar intrång.  Upprepade publiceringar av material som innebär intrång orsakar avstängning av tjänsten.

Vid misstanke om intrång i upphovsrätten på eller via Webbplatsen skickar du ett meddelande till oss på HA-Copyright@expedia.com och anger följande

 • Din postaddress, ditt telefonnummer och din e-postadress;
 • Detaljerad information om innehållet som avses (infoga bild eller text), och följande:
 1. Identifiera det upphovsrättsskyddade materialet, inklusive kopior på eller en länk till det ursprungliga verket; och
 2. Identifiera det material som hävdas göra intrång på eller som utgör inträngande material eller aktivitet som innebär intrång, och tillhandahålla tillräcklig information för att vi ska ha möjlighet att hitta materialet; och

 

 • En formell förklaring som styrker att du:
 1. Är innehavare av de exklusiva användarrättigheterna till verket och
 2. Inte har gett behörighet att använda materialet ifråga i denna form.

18. HomeAways begränsade ansvar

Som konsument har du vissa rättigheter (inklusive att vi tillhandahåller tjänster med rimlig aktsamhet och kompetens). Ingenting i dessa Villkor för Partners påverkar dina lagliga rättigheter. För detaljerad information om dina juridiska rättigheter går du till webbplatsen för Citizens Advice på www.adviceguide.org.uk eller ringer +44 345 404 0506.

HomeAway är, i enlighet med dess webbhotellstatus, ansvarigt i händelse av fel orsakat av HomeAway. Om du är konsument är HomeAway ansvarigt för förlust eller skada som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa Villkor för användare eller vår underlåtenhet av rimlig aktsamhet och kompetens, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som inte är förutsebara. Förlust eller skada är förutsebart om det är uppenbart att det kommer att hända, eller om, vid tidpunkten då dessa villkor ingicks, både vi och du visste att det kunde hända, till exempel om du diskuterade det med oss. HomeAway kommer inte att vara ansvariga för krav, grund för talan, fordringar, återkrav, förluster, skadestånd, böter, viten eller andra kostnader eller utgifter av något slag, inklusive rimliga juridiska avgifter, ("Krav"), framställt eller föranlett av tredje parter som avser, härrör från eller uppstår i samband med: (a) något material eller innehåll som du har tillhandahållit på Webbplatsen; (b) din användning av något innehåll på Webbplatsen;  (c) att du bryter mot dessa Villkor för Partners; eller (d) din användning av Bostaden, såvida det inte uppstår till föjd av fel orsakat av HomeAway. HomeAway meddelar dig omedelbart i händelse av sådana krav.

Om du är missnöjd med Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system eller du inte samtycker till någon del av dessa Villkor för Partners, är ditt enda och uteslutande medel gentemot HomeAway att upphöra med användningen av Webbplatsen. Under alla omständigheter är vår ansvarsskyldighet och HomeAway Groups ansvarsskyldighet gentemot dig eller tredje part som uppstår i samband med Webbplatsen begränsad till det större av (a) beloppet som motsvarar avgifterna du betalar till oss under de tolv månaderna före händelsen som gav upphov till ansvarsskyldigheten, och (b) 100,00 £ sammanlagt. Ingenting i dessa Villkor för Partners ska utesluta eller begränsa HomeAway Groups ansvar för dödsfall eller personskada som resulterar från dess försumlighet; skador på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt; ansvar enligt tvingande lag; heller inte HomeAway Groups ansvar för bedrägeri eller bedräglig missvisande utfästelse.

19. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa Villkor för Partners lyder under gällande lag i England och Wales och de brittiska domstolarna ska ha icke-exklusiv jurisdiktion över eventuella anspråk som uppstår under detta avtal utan att det påverkar tillämplig lag och jurisdiktion där Partnern är bosatt (om Partnern är konsument). Som ett exempel, om en Partner är en konsument baserad i Frankrike, tillämpas obligatoriska bestämmelser för fransk lagstiftning och franska domstolar har jurisdiktion.

20. Allmänt

20.1 Rubrikerna på klausulerna är avsedda att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen av dessa Villkor för Partners. Ingen avsägelse av något av villkoren i Villkoren för Partners ska betraktas som en vidare eller fortsatt avsägelse av ett sådant villkor eller något annat villkor. Dessutom ska HomeAways underlåtelse att genomdriva något villkor i Villkoren för Partners inte betraktas som en avsägelse av villkoret ifråga eller på annat sätt påverka HomeAways förmåga att genomdriva villkoret någon gång i framtiden. Förutom enligt vad som uttryckligen anges i ett ytterligare avtal, ytterligare villkor gällande vissa delar av Webbplatsen inklusive Integritetspolicyn, utgör Villkoren för Partners hela avtalet mellan Partners och HomeAway med hänsyn till användandet av Webbplatsen. Inga ändringar får göras i dessa Villkor för Partners utom genom en reviderad post på den här sidan.

20.2 HomeAway rekommenderar att Partnern sparar sin egen kopia på dessa Villkor för Partners i en separat fil på datorn eller i utskriven form.

20.3 EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/odr.

 

Avtal om uttag av logiavgifter

 

 

Senast uppdaterad: December 19, 2018

 

Detta avtal om uttag av logiavgifter (detta ”Avtal”) upprättas och ingås av HomeAway Sàrl, ett bolag som är registrerat i Schweiz med registreringsnummer CHE-116.158.222, med registrerat kontor på Avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, Schweiz, verksamt genom dess irländska affärsgren etablerad i Irland med  bolagsnummer 907821, med adress 48 Mount Street Upper, Dublin, D02 YY23, Irland (”HomeAway-betalningar”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt”) och dig (”du”, ”dig” eller ”kunden”) och gäller från och med det datum som du klickar igenom detta Avtal (”Giltighetsdatumet”). Läs igenom alla villkor noga. Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och HomeAway-betalningar. Eventuella skyldigheter gentemot HomeAway-betalningar på grund av Avtalet tillkommer, och begränsar inte, andra separata kontraktuella åtaganden gentemot HomeAway-betalningar eller våra närstående parter. Du har inte tillstånd att använda dessa Tjänster (enligt definitionen nedan) om du inte är minst 18 år och kan vara part till ett juridiskt bindande avtal.

GENOM ATT KLICKA ”JAG SAMTYCKER” SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DETTA AVTAL.

Bakgrund:

 • HomeAway-betalningar tillhandahåller en tjänst som underlättar uttag av logiavgifter (enligt definitionen nedan) från individer som vill hyra en bostad genom webbsidor tillhandahållna av HomeAway och våra närstående parter för att bo i bostaden som gäster (”Gäster”);
 • Du äger och/eller sköter bostäderna som anges på registreringsformuläret (”Bostad” eller ”Bostäder”); samt
 • Logiavgifter från gästerna tillfaller dig genom det avtal som ingås mellan dig och Gästen och du vill att HomeAway-betalningar tar ut logiavgifterna som tillfaller dig enligt de villkor som anges i detta Avtal.

Du och HomeAway-betalningar samtycker till följande:

1. BETALTJÄNSTER.

1.1 Betalning av logiavgifter. Under Avtalets löptid auktoriserar du HomeAway-betalningar att ta emot logiavgifter via kreditkort, betalkort, elektronisk överföring och alla andra betalsätt som HomeAway-betalningar kan komma att använda från tid till annan (gemensamt ”Betalningar”) från Gäster för att betala dig (sådana Betalningar som tas emot av HomeAway-betalningar utgör betalning för motsvarande belopp som Gästerna eventuellt är skyldiga dig) (gemensamt, ”Tjänster”) i utbyte mot de avgifter och utgifter som tillfaller HomeAway-betalningar enligt detta Avtal (vardera sådant belopp ”Användningsavgift”). ”Logiavgifter” definieras som de belopp som tillfaller dig, eller, i händelse av en övernattningsskatt, till relevant skattemyndighet och/eller lokal myndighet (beloppet utbetalas för din räkning via HomeAway UK Limited) som en gäst är skyldig dig i utbyte mot att gästen får bo i en Bostad, inklusive deposition, avgifter, övernattningsskatt, försäkring och alla andra belopp som du och gästen kommit överens om och enligt webbsidan som Bostaden bokades genom.

För att använda Tjänsterna måste du vara medlem på en webbsida som tillhör någon av våra närstående parter och som låter bostadsägare och bostadsförvaltare annonsera Bostäder för uthyrning enligt webbsidans villkor.

1.2 Auktorisering av debitering och kreditering. Du auktoriserar härmed HomeAway-betalningar eller tredje part som i tillhandahåller Tjänster för vår räkning att få tillgång till ditt bankkonto som angivits på webbformuläret (“Registreringsformuläret”) i följande syfte:

 1. för att sätta in betalningar som tillfaller dig;
 2. för att ta ut belopp som tillfaller HomeAway-betalningar enligt detta Avtal, inklusive Användningsavgifter, chargebacks eller återbetalningar; och
 3. för att ta ut belopp som tillfaller gäster enligt detta Avtal.

1.3 Rätt att göra avräkning. För alla Användningsavgifter som tillfaller HomeAway-betalningar eller våra närstående parter, eller belopp som tillfaller Gäster, auktoriserar du HomeAway-betalningar att göra avdrag (avräkning) på dessa belopp samt eventuella utgifter och avgifter som beror på betalfel i samband med betalning av framtida logiavgifter. HomeAway-betalningar kan kvitta belopp som HomeAway-betalningar är skyldiga dig enligt Avtalet mot (1) Användningsavgifter som du är skyldig, (2) belopp som betalats till dig p.g.a. senare återbetalning, chargeback eller annan justering av tidigare transaktioner och (3) alla andra belopp som du är skyldig HomeAway-betalningar enligt detta Avtal eller något annat avtal.

Behandlingsfel. Om en betalning avvisas eller fel uppstår i hantering av en betalning, auktoriserar du oss eller en av våra tredjepartsleverantörer att debitera eller kreditera ditt bankkonto som angivits på Registreringsformuläret och, som tillämpligt, att korrigera sådana fel. Om vi av någon anledning inte kan debitera det bankkonto som du angivit, auktoriserar du att vi lägger in begäran om betalning inklusive eventuella avgifter till ett annat av dina bankkonton eller andra betalmedel som du angivit till oss. Om betalfelet förblir ouppklarat under en mer än skälig tidsperiod kommer du att behöva betala med en annan acceptabel metod.

1.4 Tillhandahållande av information. Du samtycker till att tillhandahålla HomeAway-betalningar med sådan auktorisering som HomeAway-betalningar eller våra tredjeparts-leverantörer behöver för att få tillgång till ditt bankkonto enligt vad som angivits på Registreringsformuläret nedan. Vidare förbinder du dig att se till (i) att den bankinformation  HomeAway-betalningar får av dig är giltig och aktuell (ii) att den auktorisering du ger HomeAway-betalningar är giltig och uppdaterad hos din bank. I annat fall kan logiavgifter missriktas, innehållas av HomeAway-betalningar i väntan på godkännande eller återbetalas till Gästerna. HomeAway-betalningar avsäger sig allt ansvar för betalningar som returneras eller missriktas om din bankinformation inte hålls giltig och aktuell. HomeAway-betalningar kan häva detta Avtal (tillfälligt eller slutgiltigt) utan förvarning om du inte ser till att denna information är giltig och aktuell eller om du blockerar eller på annat sätt förhindrar HomeAway-betalningar att debitera och kreditera ditt bankkonto.

Utöver åtagandet att tillahandahålla sådan bankinformation skall du förse HomeAway-betalningar med den information som HomeAway-betalningar eventuellt kan behöva enligt lag för att kunna tillhandahålla Tjänsterna i tid och på ett korrekt sätt. Du måste meddela HomeAway-betalningar omedelbart om eventuella fel eller ändringar i den information som du har angivit på Registreringsformuläret. HomeAway-betalningar har under inga omständigheter skadeståndsansvar för skador som direkt eller indirekt uppstår p.g.a. att du ej har uppfyllt villkoren i Avsnitt 1.4.

1.5 Bedrägeri- och riskbedömningar. Du auktoriserar HomeAway-betalningar att från tid till annan samla in och verifiera den information du angivit i Registreringsformuläret eller på annat sätt tillhandahållit. HomeAway-betalningar använder denna information för att utföra due diligence på kunder, verifiera din identitet, verifiera att du äger Bostaden, verifiera att inga handelssanktioner föreligger gentemot dig, genomföra diverse bedrägeri- och riskbedömningar av dig samt övervaka transaktioner via Tjänsterna för att skydda systemets och verksamhetens integritet. Du ger vidare HomeAway-betalningar (eller dess närstående parter) tillstånd att begära en rapport om dig från en konsumentrapporteringstjänst. Eventuella konsumentrapporter kommer att begäras och användas i enlighet med gällande lag, inklusive Fair Credit Reporting Act (den amerikanska lagen om rättvis kreditrapportering). HomeAway-betalningar avgör sedan baserat på dessa granskningar huruvida du kommer erbjudas Tjänsterna och med vilken metod betalningar av logiavgifter kommer genomföras, enligt vad HomeAway-betalningar anser skäligt. I samband med att den nödvändiga granskningen har genomförts med gott resultat erbjuds du följande schema för avveckling av betalningar:

Med förbehåll för säkerhet för bedrägeri eller risk som kan krävas, initierar HomeAway-betalningar överföring av logiavgifter till dig (minus (1) Användningsavgifter, provision och eventuella belopp du är skyldig webbplatsen i anslutning till bokningen, och (2) all övernattningsskatt som ska överföras av HomeAway UK till relevant skattemyndighet eller lokal myndighet) till ditt bankkonto inom 1-2 dagar, vissa avvikelser kan förekomma, efter planerat incheckningsdatum för Gästerna i din Bostad och för depositionsbelopp som tillfaller dig i de inom 1-2 dagar efter auktorisering från webbsidan som Bostaden bokades genom, enligt egen bedömning; i det fall, dock, att en Gäst på korrekt sätt inom 24 timmar meddelar webbsidan som Bostaden bokades genom inom från schemalagd incheckningstiden att Bostaden inte matchar beskrivningen eller att annat problem med Bostaden föreligger så ger du HomeAway-betalningar tillstånd att göra en återbetalning till Gästen. Tiden det tar innan betalningen når dig efter efter att den initierats kan variera. Dessutom, med hänsyn till riskbedömningar kan återbetalning ta upp till 30 dagar och med hänsyn till risk för bedrägerier kan din återbetlaning fördröjas på obestämd tid eller hävas.

Du får inte använda Tjänsterna utom i enlighet med gällande lag i ditt hemland och annan tillämplig lag. Framförallt, men utan begränsning, får Tjänsterna inte användas för att skicka eller ta emot medel (i) till eller i (eller till någon bosatt i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land som befinner sig under amerikanskt embargo eller (ii) till eller från någon som finns på amerikanska finansdepartementets lista med individer med speciell kategorisering eller handelsdepartementets tabell över ”neka beställningar”. Genom att använda webbsidorna intygar du att du inte befinner dig i, eller styrs av, eller är en medborgare av något sådant land på någon sådan lista eller som är bosatt där.

1.6 Sekretess & datasäkerhet. Du samtycker till att agera i enlighet med riktlinjerna i HomeAways gällande sekretesspolicy för den webbsida Bostaden bokades genom, som kan komma att uppdateras från tid till annan av HomeAway och som härmed inkluderas genom referens. Du samtycker till att du nu har och kommer att upprätthålla, eller kommer att införa och upprätthålla, tillräckliga säkerhetsåtgärder och kontroller för att förhindra oavsiktligt röjande av eller otillåten åtkomst till eller felanvändning av personliga data eller information som tillhör en Gäst. Du samtycker även till att behandla, förvara, överföra och använda din åtkomst till all information om Gäster i enlighet med gällande lag. Du samtycker till att bara använda Gästens personliga data för att behandla Gästens bokning och inte för något annat ändamål. HomeAway-betalningar ansvarar inte för något otillbörligt bruk eller otillbörlig tillgång till gästens personliga data eller finansiella data av dig, dina anställda, eller någon annan part associerad med dig utom i den mån sådan användning eller åtkomst beror på HomeAway-betalningar grova vårdslöshet. HomeAway-betalningar får använda all information som samlats in i samband med utförande av Tjänsterna i enlighet med sin sekretesspolicy. Vidare samtycker du till att HomeAway-betalningar använder sådan information för alla lagliga ändamål inklusive marknadsföring och för att göra statistiska beräkningar beträffande Tjänsterna.

1.7 Äganderätt. HomeAway-betalningar bibehåller all äganderätt i och till Tjänsterna, applikationsgränssnittet (API) och alla andra material som HomeAway-betalningar kan komma att använda eller tillhandahålla i samband med att Tjänsterna implementeras och genomförs. Du förvärvar ingen form av ägande- eller förfoganderätt, licens eller annat intresse i eller till Tjänsterna. Du samtycker till att inte modifiera, förändra, översätta, sätta samman material som baseras på, avkoda, dekonstruera, ta isär eller på annat sätt försöka härleda källkoden från någon HomeAway-webbsida, API:n eller Tjänsterna.

1.8 Förslag. Om du ger förslag på förbättringar av våra Tjänster (”Förslag”) till oss eller våra partner tillfaller ägande- eller förfoganderätt, licens eller annat intresse i dessa Förslag oss, även om  förslagen är märkta som konfidentiella. Vi och våra närstående parter får rätt att använda förslagen utan begränsning. Du ger härmed oåterkalleligen oss all ägande- och förfoganderätt till, licens till och annat intresse till Förslagen och samtycker till att bistå oss i att dokumentera, förfina och bibehålla vår äganderätt till Förslagen.

1.9 Chargebacks och återföringar. Alla betalningar gjorda av en Gäst gör kan bli föremål för chargeback om betalningen görs med kredit-/betalkort eller med någon annan metod med samma återföringsregler. Rätten till chargeback gäller mellan Gästen och Gästens bank eller kreditkortsföretag. Vid en chargeback eller återföring av en gästs betalning utövar HomeAway-betalningar automatiskt sin rätt till kvittning enligt avsnitt 1.3. Därefter, om all information erhålls från dig, använder HomeAway-betalningar alla skäliga kommersiella åtgärder för att undersöka giltigheten hos chargeback-betalninar eller återföringar. Du samtycker till att samarbeta med HomeAway-betalningar och förse all information som HomeAway-betalningar skäligen kan begära i samband med utredningen. Du ansvarar för alla chargeback-belopp och återföringar av betalningar som behandlats av HomeAway-betalningar, inklusive chargeback-avgiften som anges nedan i avgiftstabellen. Du bekräftar att chargeback- och återföringsbeslut som görs av gällande bank eller kortnätverk och alla beslut om giltigheten av chargeback eller återföring görs enligt den banken eller det kortnätverkets egen bedömning.

1.10 Modifiering av Tjänsterna. HomeAway-betalningar kan komma att från tid till annan modifiera Tjänsterna enligt detta Avtal på grund av teknisk utveckling, förändring i affärsverksamhet, nya eller borttagna produkter eller funtkioner eller på grund av förändringar i tillämplig lag vilken har effekter för framtiden. Du kommer att meddelas 15 dagar innan sådana eventuella förändringar av villkoren av Tjänsterna eller detta Avtal eller att vi beslutat att säga upp Avtalet. Vi kommer meddela sådana förändringar eller uppsägning via din e-postadress. Vidare kommer samma process användas vid förändring av Användningsavgifterna och påföljande sådant meddelande kommer de uppdaterade Användningsavgifterna att användas direkt för bokningar du accepterar.

1.11 Betalning för Tjänster. Du samtycker till att betala HomeAway-betalningar Användningsavgifter och utgifter enligt gällande avgiftstabell nedan för Tjänsterna. Dessa förfaller då betalningen slutbehandlas och gäller oavsett om betalning sedan avbryts:

 

Abonnemangskunder

Godkända kort

HomeAway-betalningar transaktionsavgift

Visa/MasterCard/Discover/AMEX

3 % av transaktionsbeloppet

Chargeback-avgift

$0 per chargeback

 

Betala-per-bokning-kunder

Godkända kort

HomeAway-betalningar transaktionsavgift

Visa/MasterCard/Discover/AMEX

3 % av transaktionsbeloppet

Chargeback-avgift

$0 per chargeback

 

Du auktoriserar härmed HomeAway-betalningar att automatiskt göra avdrag för alla Användningsavgifter från de betalningar som tas emot via HomeAway-betalningar, samt Användningsavgifter i samband med chargebacks eller otillräckliga medel (”Otillräckliga medel”) innan betalning görs till ditt bankkonto. Om HomeAway-betalningar av någon anledning inte kan ta in Användningsavgifter samtycker du till att betala alla rimliga kostnader i samband med indrivning därav, inklusive skäliga advokatarvoden som HomeAway-betalningar ådrar sig. Du ansvarar själv för att övervaka ditt konto och se till att alla belopp du är skyldig HomeAway-betalningar betalas i tid. HomeAway-betalningar har rätt att kräva att du betalar straffavgifter som HomeAway-betalningar drar på sig i samband med att indrivningsförsök misslyckas p.g.a. otillräckliga medel eller om du blockerat debiteringen. Du ger HomeAway-betalningar tillstånd att ta in sådana avgifter genom att debitera ditt bankkonto som anvisats på Registreringsformuläret eller genom att utöva vår rätt till kvittning som beskrivs i avsnitt 1.3.

Utom i de fall som beskrivs här är avgifter som hör ihop med HomeAway-betalningars Tjänster inte återbetalningsbara.

1.12 Skatt. Du ansvarar för betalning av all eventuell skatt, inklusive omsättnings-, bruks-, personlig egendomsskatt, moms, punktskatt, tullavgifter, turist-, hotell- importskatt och stämpelavgifter och annan skatt och avgifter enligt myndigheters förordnande oavsett sort och förordnade beträffande detta Avtals transaktioner inklusive straffavgifter och ränta, men exklusive skatt som HomeAway-betalningar är skyldig eller som beläggs HomeAway-betalningar eller någon av våra närstående parters nettoinkomst. HomeAway-betalningar kan behöva rapportera betalningar som erlagts dig till nationella, delstats- och /eller lokala skattemyndigheter, inklusive det amerikanska skattedepartementet och andra skattemyndigheter. HomeAway-betalningar ansvarar ej för, och är inte den som tar ut omsättnings-, inkomst- eller annan skatt med avseende på betalningar. Du ska skyndsamt förse HomeAway-betalningar med information och/eller dokumentation enligt de krav som ställs av relevant myndighet så att HomeAway-betalningar kan behandla betalningar (inklusive, utan begränsning, om tillämpligt, ett giltigt intyg som visar att du inte behöver betala skatt som utfärdats av relevant myndighet) och HomeAway-betalningar kan hålla inne eventuella betalningar eller del därav tills du har tillhandahållit korrekt dokumentation. Du ansvarar för att avgöra vilka skatter och avgifter som bedömts uppkommit eller som måste tas emot, betalas eller hållas kvar av något skäl i samband med försäljning eller köp av någon vara eller tjänst för en transaktion eller annars i samband med något agerande, passivitet, eller underlåtenhet att agera av dig eller någon som är associerad med dig eller någon av era respektive anställda, agenter, underleverantörer eller representanter (”Skatt”). Du ansvarar dessutom för att ta emot, hålla inne, rapportera och skicka in korrekt skatt till relevant skattemyndighet eller lokal myndighet. Om HomeAway-betalningar så begär ska du omgående tillhandahålla giltiga skattebevis beträffande alla transaktioner du genomfört under detta Avtal, där skatt ska betalas enligt lag. Vi kan komma att förse dig med medel för att bedöma och lägga till skatt på dina transaktioner, men vi och våra partner har ingen skyldighet att avgöra huruvida beskattning ska göras och ansvarar inte för att räkna ut, ta emot, rapportera eller skicka in någon skatt till någon skattemyndighet som följd av någon transaktion. Trots det föregående har HomeAway-betalningar rätt att, enligt vad HomeAway-betalning anser lämpligt, ta emot och skicka in skatt till gällande skattemyndighet på betalningar. Skulle HomeAway-betalningar välja att utnyttja denna rättighet samtycker du till att samarbeta med HomeAway-betalningar med att tillhandahålla alla information och hjälp som HomeAway-betalningar skäligen begär i samband med sådan emottagning och inskickning, inklusive att tillhandahålla dokumentation för att styrka transaktioner med gäster och för att styrka registrering av och/eller inbetalnign av skatt till relevant skattemyndighet.

Enligt separat avtal mellan dig och HomeAway UK Limited i Villkor för Partners, i vissa jurisdiktioner, kan HomeAway UK Limited besluta att efter vad HomeAway-betalninhgar finner lämpligt underlätta insamling och återbetalning av övernattningsskatt (beroende på jurisdiktion kan dessa vara ett bestämt belopp per dag, belopp baserat på antal gäster eller andra varianter, och kallas ibland "skatt på tillfälligt uppehälle", "hotellskatt", "inkvarteringsskatt", "stadskatt," "rumsskatt" eller "turistskatt" (Övernattningsskatt")) från eller på uppdrag av Resenärer eller Partners, om sådan jurisdiktion hävdar att HomeAway UK Limited eller Partners har skyldighet att samla in och återbetala sådan Övernattningsskatt.

Betalningsprocessen för Övernattningsskatter, vilket utgör del i Boendekostnad, hanteras av HomeAway-betalningar enligt detta Avtal.

Det belopp för Övernattningsskatt som, om tillämpligt, samlas in och återbetalas av HomeAway kommer att vara synligt för och separat angivet för både Partners och Resenärer på deras respektive transaktionshandlingar. Då HomeAway hanterar insamling och återbetalning, är Partners inte tillåtna att samla in eventuell Övernattningsskatt som samlas in av HomeAway och som är relaterad till annonser i den aktuella jurisdiktionen. När HomeAway åtar sig frivillig insamling och återbetalning av Övernattningsskatt i en jurisdiktion för första gången, meddelar HomeAway befintliga Partners med annonser i sådana jurisdiktioner.

1.13 Begränsningar beträffande användningen av Tjänsterna/webbplatser. Du får bara använda Tjänsterna för betalning av logiavgifter enligt Avtalets definition. Du får inte använda, och du intygar att du inte kommer att använda, Tjänsterna i något annat syfte, inklusive, men inte begränsat till, betalning för illegal handling, vara eller tjänst. Du samtycker till att följa alla HomeAway-betalningars policys och alla andra begränsningar beträffande webbsidans och Tjänsternas användning, enligt uppdateringar som kan komma att genomföras av HomeAway-betalningar från tid till annan, inklusive, men utan begränsning till: (i) HomeAway-betalningar krav på datasäkerhet; och (ii) alla bruksregler och/eller policys hos de betalkortsammanslutningar eller -nätverk som används för att hantera betalningar (som kan komma att uppdateras från tid till annan). Trots andra villkor i Avtalet, har HomeAway-betalningar och våra närstående parter rätt att (a) ändra, tillfälligt upphäva eller avbryta Tjänsterna eller dess webbsidor, helt eller delvis och (b) införa begränsningar på vissa aspekter eller begränsa tillgång till vissa eller alla Tjänster eller dess webbsidor utan att meddela i förväg och utan skadeståndsansvar när HomeAway-betalningar, enligt vad HomeAway-betalningar anser lämpligt, avgör att det är nödvändigt för att skydda webbsidornas eller affärsverksamhetens integritet, för att undvika att andra skadas eller av annan anledning. HomeAway-betalningar kan neka att hantera en betalning i samband med, bland annat, skydd mot bedrägeri, gällande lag eller HomeAway-betalningar policyer. Utan att föregående begränsas får du inte agera som mellanhand för betalningar, aggregerare eller servicebyrå eller på annat sätt sälja Tjänsterna vidare åt någon tredje part, inklusive utan begränsning hantering, behandling eller överföring av medel åt tredje part.

1.14 Kortnätverk; förvärvare. Medan Avtalet gäller, tillhandahåller HomeAway-betalningar Tjänsterna tillsammans med en handelsförvärvare (eller en PIN-betalförvärvare) och dess respektive angivna medlemsbanker. Du samtycker till att följa alla HomeAway-betalningar policyer beträffande Tjänsterna och alla gällande Visa U.S.A., Inc., Visa International, MasterCard International Incorporated, Discover Financial Services, Inc., American Express Travel Related Services Company Inc. (”American Express”), (gemensamt, ”kortnätverk”) och National Automated Clearing House Association (gemensamt, ”NACHA”) rörelseregler och andra regler (gemensamt ”Rörelseregler”) och alla relevanta federal, delstats- och lokala lagar, regler, regleringar och riktlinjer beträffande din verksamhet. Du samtycker till och bekräftar att nätverken har rätt att ändra Rörelsereglerna utan att meddela dig. Om du väljer att endast ta emot vissa sorters betalkort är det ditt ansvar att på ett korrekt sätt ange vilka kort som tas emot.

2. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER.

2.1 Inga garantier. DU SAMTYCKER HÄRMED TILL ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA OCH WEBBSIDORNA I ENLIGHET MED FÖLJANDE FRISKRIVNING FRÅN SKADESTÅNDSANSVAR: FÖRUTOM UTTRYCKLIGA GARANTIER SOM FINNS I DETTA AVTAL, TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA OCH WEBBSIDORNA (INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL, ALL MJUKVARA, DATAÖVERFÖRING, ALLA FUNKTIONER, MATERIAL, OCH ALL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS I SAMBAND MED ELLER GENOM TJÄNSTEN) I “BEFINTLIGT SKICK” OCH HOMEAWAY-BETALNINGAR, VÅRA NÄRSTÅENDE PARTER OCH DESS LEVERANTÖRER UTFÄSTER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER INDIREKT, GÄLLANDE WEBBSIDORNA ELLER TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS HÄRIGENOM OCH AVSKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OM MARKNADSMÄSSIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE OCH GARANTIER MOT INTRÅNG, I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.

2.2 Bruk av internet. HomeAway-betalningar och dess leverantörer utfäster inga garantier beträffande att kvaliteten, pålitligheten, tidsenligheten eller säkerheten hos webben, internet och andra globalt länkade datortjänster, eller webbsidor som finns där inklusive dess webbsidor, kommer att vara ostörd eller fri från fel.

2.3 Betalningar. Du bekräftar och samtycker till att: (i) dina Bostadsbokningar är transaktioner endast mellan dig och den relevanta Gästen och inte med HomeAway-betalningar eller någon av HomeAway-betalningar närstående part; (ii) Betalningar som tas emot av HomeAway gottgör motsvarande skuld som gästen kan ha gentemot dig; (iii) HomeAway-betalningar ansvarar ej för och styr ej om en Gäst betalar en logiavgift; (iv) HomeAway-betalningar skyldighet att betala dig är avhängig av att HomeAway får motsvarande logiavgifter från Gästerna; (v) HomeAway-betalningar är inte en bank eller annat registrerat depåinstitut; och (vi) medel som behandlas av HomeAway-betalningar eller dess tjänsteleverantörer (inklusive banktjänster) i samband med att logiavgifter tas emot är inte insättningsskyldigheter och är inte försäkrade till din förmån av myndighet.

Vår roll. Förutom i samband med vår begränsade roll i betalningsbehandlingen som du auktoriserar eller initierar är vi inte inblandade i någon underliggande transaktion mellan dig och dina gäster. För att undvika tvetydighet så tillhandahåller vi inte och återsäljer ej logi eller några logi-relaterade utgifter eller tjänster. HomeAway-betalningar har inget ansvar för ditt agerande eller din underlåtenhet.

2.4 Lag gällande egendom som inte tas i anspråk. Vi ansvarar inte i egenskap av din tredjepartsbetaltjänsteleverantör för efterlevnad av någon jurisdiktions lagar om egendom som inte tas i anspråk. Du ansvarar för att avgöra om du besitter någon Gästs egendom som faller under sådana lagar i vilket fall du bekräftar och samtycker till att du har allt ansvar för att sådana lagar följs.

3. BEGRÄNSNINGAR AV SKADESTÅNDSANSVAR / SKADESLÖSHET

3.1 HOMEAWAY-BETALNINGAR SKA INTE VARA SKADESTÅNDSANSVARIGA GENTEMOT DIG PÅ GRUND AV NÅGON STÖRNING PÅ TJÄNSTERNA ELLER WEBBSIDORNA ELLER OTILLGÄNGLIGHET UNDER VILKEN GÄSTERNA INTE KAN KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER WEBBSIDORNA ELLER ANDRA FEL SOM KAN PÅVERKA MOTTAGANDE, BEHANDLING, ACCEPTANS, SLUTFÖRANDE ELLER UPPGÖRELSE AV EN BETALNING ELLER TJÄNSTERNA. HOMEAWAY-BETALNINGAR HAR INGET ANSVAR FÖR NÅGOT FELAKTIGT UTTALANDE, NÅGOT FEL ELLER NÅGON FÖRDRÖJNING I SAMBAND MED BETALNING, OM NÅGON BETALNING NEKAS AV DIN BANK ELLER OM DU FÖRSUMMAT ATT TILLHANDAHÅLLA KORREKT OCH/ELLER GILTIG INFORMATION.

3.2 UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON PART, DESS NÄRSTÅENDE PARTER ELLER LEVERANTÖRER HA SKADESTÅNDSANSVAR GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN ELLER GENTEMOT NÅGON TREDJE PART FÖR KONSEKVENSER, AVSKRÄCKANDE-, INDIREKT-, SPECIELL- ELLER TILLFÄLLIG SKADA, INKLUSIVE ,UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORAD INTÄCKT, ÄVEN OM PARTEN SOM ANNARS SKULLE HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIG HAR MEDDELATS OM SÅDAN SKADAS MÖJLIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA HOMEAWAY-BETALNINGAR SAMMANLAGDA ANSVAR SOM BEROR PÅ DETTA AVTAL ÖVERSKRIDA DE AVGIFTER SOM HOMEAWAY-BETALNINGAR HAR TAGIT EMOT OCH ERHÅLLIT GENOM AVTALET UNDER DE TRE (3) MÅNADERNA NÄRMAST FÖREGÅENDE DET DATUM SOM ANSPRÅKET UPPSTOD. DE FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGARNA GÄLLER OAVSETT EVENTUELLA BRISTER I HUVUDSYFTET PÅ NÅGON BEGRÄNSAD ÅTGÄRD. Vardera part bekräftar att den andra parten har ingått detta Avtal avhängigt av begränsningarna i skadeståndsansvar i den här paragrafen och att dessa begränsningar är en nödvändig grund för förhandlingarna mellan parterna.

3.3 Skadeslöshet

(a) Du ska ersätta, försvara och hålla HomeAway-betalningar och dess partner, deras respektive chefer, styrelseledamöter, anställda och agenter (HomeAway-betalningar skadeslösa parter) skadeslösa gentemot alla anspråk från tredje part, alla förluster och utgifter (inklusive skadeersättning, tvistemålsuppgörelse, och skäliga advokatarvoden) som läggs fram mot en HomeAway-betalningar skadeslös part som beror på eller är relaterad till (i) ditt bruk av Tjänsterna eller dess webbsidor; och/eller (ii) något brott mot detta Avtal eller underlåtenhet att följa det som du ansvarar för. HomeAway-betalningar kan driva sitt eget försvar och anlita egna jurister på egen bekostnad. Skyldigheten att gottgöra i enlighet med detta avsnitt gäller ej såvida ett anspråk, en förlust, skadeståndsansvar, krav eller kostnad beror på någon skadeslös parts grova underlåtenhet. Skadeslöshetsåtaganden i enlighet med detta avsnitt kräver att (1) HomeAway-betalningar skyndsamt meddelar dig skriftligt beträffande sådana anspråk, förluster, skadeståndsansvar, talan, krav, och kostnader (förutom att din skyldighet att hålla skadeslösa genom detta bara lyfts i den mån det påverkas negativt av HomeAway-betalningar oförmåga att meddela dig); och (2) att du har egenmäktig kontroll över försvarstalan eller uppgörelse av sådana anspråk, förluster, skadeståndsansvar, talan, krav och kostnader, förutsatt att alla uppgörelser som kräver annat än att betalning av penningbelopp är beroende av HomeAway-betalningar medgivande som inte skall hållas inne utan skäl. Om du begär det och står för kostnaderna ska HomeAway-betalningar delta i utredningen, försvaret, och uppgörelse av sådana anspråk, förluster, skadeståndsansvar, talan, krav och kostnader.

 

4. LÖPTID OCH UPPSÄGNING.

4.1 Löptid. Avtalet löper från Giltighetsdatumet tills dess att endera part säger upp Avtalet i enlighet med avsnitt 4.2 nedan.

4.2 Uppsägning. Endera part kan säga upp Avtalet när om helst genom skriftligt meddelande, som skickas till adressen nedan. För att undvika tvetydighet betyder sådan uppsägning inte att någon annan överenskommelse mellan dig och HomeAway-betalningar eller någon av våra närstående parter sägs upp.

4.3 Konsekvenser av uppsägning. Uppsägning av Avtalet innebär inte att endera part inte har skyldighet att betala annan part belopp, avgifter eller annan kompensation som den var skyldig enligt Avtalet innan Avtalet hävdes. HomeAway-betalningar slutför betalningar som höll på att behandlas då Avtalets hävdes och drar av avgifter som tillfaller HomeAway vid den tidpunkten. Du ansvarar dock alltjämt för chargeback, återkreditering, utlägg och andra skyldigheter du har ådragit dig och som hanteras av HomeAway-betalningar efter uppsägningen av Avtalet och du auktoriserar att HomeAway-betalningar automatiskt, utan att du meddelas i förväg, tar sådana belopp från ditt bankkonto. I och med hävningen har du inte längre tillgång till Tjänsterna.

4.4 Kvarstående. Avsnitt 1.6, 1.7, 1.9, 1.12, 2, 3, 4 och 5 gäller fortfarande efter uppsägning om ej annat visas.

5. Övrigt

5.1 Bindande för efterföljande och övertagande parter. Avtalet omfattar och gäller till förmån för parterna, dess efterföljare och tillåtna övertagare. Vare sig Avtalet eller någon rätt, licens, förmån, eller skyldighet som härmed tilldelas kan tilldelas eller överföras av dig utan att du först får skriftligt godkännande från HomeAway-betalningar och varje försök till att genomföra sådan tilldelning eller överföring utan sådan tillåtelse är ogiltig. HomeAway-betalningar kan överföra Avtalet när som helst men kommer inte göra så på ett sätt som förminskar någon garanti som utfästs till dig genom Avtalet.

5.2 Force Majeure. HomeAway-betalningar ansvarar ej för förseningar, fel, avbrott, störningar eller underlåtenhet att fullgöra skyldigheter i samband med Tjänsterna eller dess webbsidor som beror på eller uppstår till följd av agerande, underlåtenhet eller omständigheter som HomeAway-betalningar inte har rimlig möjlighet att styra, vare sig dessa är förutsebara eller identifierade eller inte, inklusive katastrofer, strejker, lockout, kravaller, krigshandlingar, regleringar, brand, elavbrott, jordbävningar, oväder, översvämningar, och andra naturkatastrofer eller fel på din, din gästs eller tredje parts hårdvara, mjukvara eller kommunikationsutrustning eller lokaler.

5.3 Hela Avtalet. Detta Avtal, inklusive eventuella tabeller, utgör hela överenskommelsen mellan parterna beträffande avtalsföremålet, och ersätter alla tidigare eller samtida representationer, överenskommelser och alla andra muntliga eller skriftliga överenskommelser mellan parterna beträffande avtalsföremålet. För undanröjande av tvivel innebär inte det föregående någon begränsning gällande andra åtaganden till kortnätverken eller andra tredje parter som tillhandahåller Tjänsterna.

5.4 Avgränsad ogiltighet. Om någon punkt i detta Avtal, eller genomförandet därav, bedöms vara ogiltig eller overkställbar, ändras punkten för att uppnå samma ekonomiska effekt som den ursprungliga bestämmelsen och resterande del av Avtalet gäller i sin helhet.

5.5 Ändringar. Du får inte ändra, lägga till, avverka, avbryta, säga upp eller på annat sätt modifiera Avtalet utom i enlighet med skriftligt överenskommelse som undertecknas av HomeAway-betalningar. HomeAway-betalningar har rätt att, enligt egen bedömning och vad HomeAway-betalningar anser rimligt, ändra, modifiera eller förbättra alla delar av detta Avtal i enlighet med reglerna ovan, inklusive men inte begränsat till betalvillkoren i avsnitt 1.5.

5.6 Avstående av rättigheter. Om endera part avsäger sig någon rätt enligt Avtalet, inte upprätthåller Avtalet i sin helhet eller brister i sina skyldigheter enligt Avtalet innebär det inte ett avstående av någon annan rätt under Avtalet eller som någon ytterligare, liknande brist i Avtalets efterlevnad eller annat.

5.7 Meddelanden. Alla meddelanden och annan kommunikation som krävs eller tillåts enligt Avtalet ska vara skriftlig. Meddelanden till dig kommer skickas till den e-postadress du anger i Registreringsformuläret. Meddelanden till HomeAway-betalningar kan skickas till HomeAway.com, Inc., Attn: Legal Department, 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703, USA eller till HomeAway Payments, Attn: Legal Department, 48 Mount Street Upper, Dublin, D02 YY23, Irland.

5.8 Uppdatering av din information. Du ansvarar för att se till att din bankinformation, inklusive ditt fulla namn, din adress och ditt bosättningsland, är giltig och aktuell. Du ansvarar också för att all information eller dokumentation som begärs beträffande skatt i Avsnitt 1.12 ovan är korrekt och förblir uppdaterad.

5.9 Tredjepartsserviceleverantörer. I samband med att HomeAway-betalningar tillhandahåller Tjänster används tredjepartsserviceleverantörer för att genomföra och behandla betalningar. Härmed vidareförmedlar du de rättigheter som HomeAway-betalningar har enligt Avtalet till alla sådana tredje parts serviceleverantörer som HomeAway-betalningar gett tillstånd att hjälpa till med att leverera dess Tjänster nedan. Alla åtaganden beträffande HomeAway-betalningar enligt Avtalet är utöver, och begränsar inte, eventuella separata Avtalsåtaganden med tredje parts leverantörer som HomeAway använder i samband med leverans av Tjänster inklusive eventuella åtaganden beträffande ytterligare avgifter som kan utverkas av sådana tredje parts tjänsteleverantörer. Observera att relaterade tredjepartsleverantörer kan utverka eller dra av utländska valutaavgifter på eller från eventuella betalningar eller utbetalningar som omfattar valutaomvandling.

5.10 American Express-villkor. Du samtycker att om du tar emot American Express-kort är du förbuden att följa American Express Merchant Operation Regulations (regler för säljare, som finns på: www.americanexpress.com/merchantopguide) och de American Express- villkor som bifogas.

5.11 Gällande lag. Om du bor i USA regleras detta Avtal under Federal Arbitration Act (federala lagen om skiljedom), federala skiljedomslagar och lagarna i delstaten för din fakturaadress, utan hänsyn till lagvalsprinciper.

Om du inte är bosatt i USA, och förutom om du är en konsument utan hemvist på Irland, ska detta Avtal regleras av rätten i ditt hemland och vara föremål för icke-exklusiv jurisdiktion för irländska domstolar. Om du är en konsument bosatt i ett annat land än Irland ska detta Avtal regleras av rätten i ditt hemland och vara föremål för ditt hemlands jurisdiktion.

5.12 Tvister; skiljeförfarande.

Om du är bosatt i USA, samtycker du till följande:

Kundens tillfredsställelse är viktig för HomeAway, så om du har ett problem eller en tvist kommer vi att försöka lösa det. Om vi inte lyckas med kan du möta anspråk enligt detta avsnitt. Du samtycker till att ge oss möjlighet att lösa alla tvister eller möta anspråk som på något sätt hör ihop med Tjänsterna, alla mellanhavanden med våra kundrepresentanter, alla tjänster och varor som tillhandahålls, alla utfästelser vi gör, vår integritetspolicy (”Anspråk”) genom att kontakta HomeAway kundtjänst eller 1-877-228-3145. Om vi inte kan nå en uppgörelse beträffande dina anspråk inom 60 dagar kan du söka resolution genom skiljedom eller domstol enligt nedan.

Alla anspråk kommer att lösas med bindande skiljeförfarande framför process i domstol, förutom att du kan föra talan på individuell basis i domstol om talan kan prövas av domstol. Detta omfattar alla anspråk du har på oss, våra dotterbolag, användare eller företag som erbjuder varor och tjänster genom oss (dessa är förmånstagare i detta skiljedomsavtal). Detta omfattar även anspråk som uppstod innan du godtog detta Avtal, oavsett om tidigare versioner av Avtalet krävde skiljedom.

I skiljedomsförfarande finns det ingen domare eller jury, och domstolsgranskning av skiljedomar är begränsad. En skiljedomare kan dock på individuell basis tilldela samma skadestånd och ersättning som en domstol kan (inklusive lagstadgat skadestånd, advokatarvoden och kostnader), och måste följa och verkställa Avtalet på samma sätt som en domstol.

Skiljedomsförfaranden hanteras av American Arbitration Association (AAA) och följer dess regler, inklusive AAA:s konsumentregler. Betalningen för registreringskostnader, administrativa kostnader och skiljedomarnas arvoden lyder under AAA:s regler, förutom förutm vad som stadgas i detta avsnitt. Om ditt totala anspråk uppgår till mindre än 10 000 USD, kommer vi att gottgöra dig för de registreringsavgifter du betalar till AAA och betalar skiljedomarnas arvoden. Du kan välja att hålla medlingen via telefon, baserat på skriftliga inlagor eller på plats i den delstat där du bor eller på annan plats som båda parter godkänner.

För att inleda ett skiljeförfarande måste du skicka ett brev och begära skiljedom och beskriva dina anspråk till ”HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager”, på Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004, USA. Om vi begär skiljedom kommer vi att meddela dig via e-postadressen eller gatuadressen du har angett. AAA:s regler och instruktioner för att göra an anmälan finns på www.adr.org eller genom att ringa till 1-800-778-7879.

Alla förfaranden som syftar till att medla anspråk förs på en individuell basis och inte som grupp, eller som sammansatt eller representativ talan. Om talan förs i domstol istället för genom skiljedom av något skäl avsäger båda parter sig rätten till en jury-rättegång. Federala skiljedomslagen och andra federala skiljedomslagar styr detta Avtal. En skiljedom kan bekräftas av alla domstolar med gällande jurisdiktion.

Om du är bosatt i Frankrike samtycker du till följande:

I händelse av en tvist mellan dig och HomeAway-betalningar kan du söka medling eller annan tvistelösning enligt lag, speciellt paragraf 1528 i den franska civilprocesslagen. Konsumentförmedlningstjänst för HomeAway-betalningar är medlingstjänsten för e-handel på Fédération des Entreprises de Vente à Distance (FEVAD) (http://www.fevad.com/mediation). Efter att du har ingett din klagan skriftligt till HomeAway-betalningar, om HomeAway-betalningar inte ger dig ett godtagbart svar inom 60 dagar, kan du föra din talan hos konsumentförmedlningstjänst enligt de villkor som finns på konsumentförmedlningstjänst webbsida. Kontakta konsumentförmedlningstjänst på följande adress:

Service de Médiation du e-commerce       
60 rue La Boétie – 75008 Paris, France   
relationconso@fevad.com

Som alternativ kan du även föra din talan beträffande tvister med HomeAway-betalningar via Europeiska kommissionens Tvistlösning på nätet som finns på följande adress: http://ec.europa.eu/odr.

Oavsett bestämmelserna ovan i avsnittet ”Ändringar och tillägg” beträffande modifieringar av villkoren, om HomeAway-betalningar ändrar avsnittet ”Tvister; skiljedom” efter det datum då du ursprungligen accepterade villkoren (eller accepterade någon senare förändring av villkoren), kan du avvisa alla sådana förändringar genom att skicka skriftligt meddelande till oss (inklusive via e-post) inom 30 dagar från det att en sådan förändring blev giltig, enligt ”Senast uppdaterade”-datumet ovan. Genom att avvisa en förändring, samtycker du till att du kommer att lösa eventuella tvister mellan dig och HomeAway-betalningar i enlighet med detta avsnitt, ”Tvister; skiljedom”, såsom det löd när du ursprungligen accepterade dessa villkor (eller accepterade någon senare förändring därav).

 

American Express-villkor

Kunden samtycker till reglerna för försäljare för American Express (dessa finns tillgängliga på: www.americanexpress.com/merchantopguide) och de American Express-villkor tillgängliga där (“American Express villkor”). American Express är en berättigad tredje part och kan verkställa Avtalets villkor gentemot kunden. Kunden samtycker till och bekräftar att kunden inte är berättigad tredje part genom något avtal som HomeAway-betalningar eller dess tredjeparts leverantörer har med American Express. Kunden samtycker endast till att endast ta emot American Express-kort i enlighet med avtalets villkor och American Express villkor. Förutom om det uttryckligen är tillåtet enligt gällande lag ska kunden inte genomföra American Express korttransaktioner eller ta emot betalning för annan parts räkning eller (förutom om det krävs enligt lag) vidarebefordra betalning till en annan part.

Begränsning av skadeståndsansvar.

Vare sig kunden, HomeAway-betalningar, American Express eller någon av dessas närstående parter, efterträdare eller tillförordnade (samt i American Express fall, dess tredjepartslicenstagare), ska under några omständigheter vara skadeståndsansvariga för förlorad vinst eller för något slag av tillfälliga, indirekta, spekulativa, till följd av, speciella, straffsanktionerade eller avskräckande skadestånd (vare sig på inomkontraktuella eller utomkontraktuella, inklusive oaktsamhet, strängt skadeståndsansvar, bedrägeri eller andra grunder eller lagstadgar, regler, eller någon annan teori) som uppstår på grund av Avtalet, även vid underrättelse om sådana möjliga skadestånd. Vare sig kunden, HomeAway-betalningar eller American Express ska vara skadeståndsansvariga inför någon annan part för skador som uppstår på grund av fördröjningar eller problem som orsakas av banksystemets telekommunkationsoperatörer, utom att American Express rätt att skapa reserver och utöva chargeback inte påverkas av sådana händelser.

American Express är under inga omständigheter skadeståndsansvarigt gentemot kunden för anspråk, förluster, agerande, krav eller utgifter som beror på (i) datasäkerhetsintrång som beror på kundens agerande eller bristande agerande eller (ii) påstående av kundanställd att American Express har skadeståndsansvar som arbetsgivare eller gemensam arbetsgivare åt sådan anställd.

Sponsrade säljare med hög chargevolym (CV).

Om HomeAway-betalningar eller American Express begär att kunden gör detta, konverteras kunden till en High CV Sponsored Merchant (en sponsrad försäljare med hög chargevolym, enligt American Express dåvarande regler). Vid sådan konvertering etablerar kunden ett direkt avtalsförhållande med American Express och måste då följa dess vanliga överenskommelse för att ta emot kreditkort och American Express kan fastslå andra behandlingsavgifter för kunden. Under sådana omständigheter, och om kunden inte uttryckligen meddelar HomeAway-betalningar, ger kunden HomeAway-betalningar tillåtelse att fortsätta att sköta kundens American Express konto för dess räkning och göra så att medel från avveckling av American Express transaktioner sätts in, antingen direkt på ett bankkonto som kunden angett, eller på ett konto som HomeAway-betalningar har för kundens räkning.

 

check