Villkor för fastighetsägare


Senast uppdaterad: 5 juli 2017

PDF Download


1. Introduktion

1.1 HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. (”Expedia”) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen nedan) tillhandahåller en internetplattform och diverse verktyg, tjänster och funktioner som gör det möjligt för bostadsägare att lista bostäder och för resande att boka bostäder (gemensamt: ”tjänsterna”).  Tjänsterna tillhandahålls via landsspecifika webbadresser, inklusive, i Sverige, www.homeaway.se, samt även via mobilapplikationer (för mobiltelefoner, surfplattor och andra enheter eller gränssnitt) (gemensamt: ”Webbplatsen”). HomeAways verksamhet i Europa drivs av HomeAway Sarl, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, Schweiz.  I definitionssyfte i dessa villkor (men inte för andra ändamål), använder vi begreppet ”HomeAway Group” med syftning på Expedia, Inc. samt anknutna bolag och dotterbolag, inklusive HomeAway.

1.2 Dessa villkor (”Villkor för ägare”), tillsammans med integritetspolicyn, reglerar förhållandet mellan HomeAway och alla som kommer åt eller använder Webbplatsen för att erbjuda eller annonsera en bostad för uthyrning, inklusive bostadsägare, hyrestagare och Bostadsförvaltare, (gemensamt: ”Ägare” eller ”du/dig”).

1.3 Villkoren för ägare utgör ett lagligt bindande avtal mellan HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland (”HomeAway” ”vi” ”vår/a” ”oss”) och Ägaren.  Genom att använda eller komma åt HomeAways plattformar eller system i din egenskap av Ägare, godkänner du Villkoren för ägare. Observera att Villkoren för ägare samt vår Integritetspolicy gäller för alla Ägare. Om du inte samtycker fullständigt till Villkoren för ägare är du inte auktoriserad att komma åt eller på annat sätt använda Webbplatsen.

1.4 Om Ägaren är ett företag, partnerskap eller någon annan enhet utfäster en person som använder Webbplatsen, och/eller samtycker till Villkoren för ägare, på den Ägarens vägnar att hen har auktoritet att binda enheten till dessa Villkor för ägare.

1.5 HomeAway auktoriserar inte någon att registrera sig på denna Webbplats såvida de inte kan ingå lagligt bindande avtal. Om du genomför registrering av en juridisk person garanterar du att du är behörig att binda den juridiska personen till dessa Villkor för Ägare. Varje Ägare garanterar och förbinder sig till att all information som ges in till oss eller som laddas upp på Webbplatsen inom ramen för en registrering som Ägare är sann och korrekt. Vidare förbinder sig varje Ägare att utan dröjsmål till Webbplatsen meddela (genom användning av "Kontakta oss"-funktionen) varje uppdatering av den kontaktinformation som Ägaren tidigare har laddat upp på Webbplatsen.  

1.6 HomeAway kan ändra Villkoren för ägare när som helst genom att lägga upp en uppdaterad version på denna webbsida.  Besök den här sidan regelbundet för att läsa den aktuella versionen av Villkoren för ägare, då de har bindande verkan på dig.

1.7 Om en Ägare bryter mot Villkoren för ägare kan det leda till att deras åtkomst och användande av Webbplatsen hävs och att deras Bostadannonser avlägsnas från Webbplatsen efter HomeAways eget gottfinnande, utöver andra rättsmedel som under dessa Villkor för ägare eller på annan grund tillkommer HomeAway.

 

2. Webbplatsen är enbart ett forum

 

2.1 Denna Webbplats är ett forum som gör det möjligt för Ägare att utbjuda för uthyrning en eller flera bostäder (enskild benämning: ”Bostad”) med olika prisformat till potentiella Resenärer (och alla personer angivning vid bokningen) (enskild benämning: en ”Resenär” och gemensam benämning tillsammans med en Ägare: ”Användare”).  Vi kan även erbjuda onlinebokning och andra verktyg och tjänster som gör det möjligt för Ägare och Resenärer att kommunicera med varandra och ingå avtal eller genomföra andra transaktioner med varandra.

2.2 Webbplatsen tillhandahåller ett forum där Användare kan interagera med varandra, och HomeAway är inte, och blir inte, part till något avtalsförhållande mellan Resenären och Ägaren, och medlar inte eventuella tvister som kan uppstå mellan Resenären och Ägaren. Detta gäller även om bokning av en Bostad eller användning av andra verktyg, tjänster eller produkter sker via Webbplatsen, då HomeAway inte är part till något hyresavtal eller annat avtal mellan Resenärer och Ägare.

2.3 Ansvar för tillämpliga lagar, regler och föreskrifter: Ägare och Resenärer åtar sig att ansvara för och efterleva alla lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på deras användning av Webbplatsen, deras användning av verktyg, tjänster eller produkter som erbjuds på Webplatsen och varje transaktion de genomför på Webplatsen eller i samband med deras användning av Webbplatsen. Ägare åtar sig vidare att ansvara för och efterleva alla lagar, regler och föreskrifter tillämpliga på utbjudandet av deras Bostäder och bedrivandet av deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till alla lagar, regler och föreskrifter eller andra krav beträffande skatter, kreditkort, datasäkerhet, data och integritet, tillstånd, planerings- eller licenstillstånd, krav uppställda av lokala myndigheter, efterlevnad av hälso- och säkerhetskrav, efterlevnad av anti-diskriminerings- och bostadslagar, tillämpliga hyres- eller andra egendomsbegränsningar. Vänligen uppmärksamma att även om vi inte är part i någon hyrestransaktion och inte åtar oss något skadeståndsansvar för efterlevnad av lagar och regler beträffande uthyrning av någon på Webbplatsen utbjuden Bostad, kan vi ändå under vissa omständigheter ha en laglig skyldighet (vilket vi avgör efter eget gottfinnande) att tillhandahålla information avseende någon Annons för att efterleva myndighetskrav inom ramen för utredningar, rättstvister eller administrativa förfaranden och vi kan efter eget gottfinnande välja att efterleva eller bortse från sådana krav. Ägare som får tillgång till kreditkorts- konto- eller annan betalningsinformation från Resenärer åtar sig att behandla och skydda all sådan information i enlighet med tillämpliga lagstadgade och föreskrivna krav, tillämpliga regler och/eller policys hos kortleverantörer och nätverksoperatörer och i enlighet med HomeAways datasäkerhetspolicys och/eller god sed samt åtar sig vidare att endast samla in och använda betalningsinformation i samband med en auktoriserad Resenärs bokning och inte i något annat syfte. 

 

3. Bostadsannonser

 

3.1 Ägare kan i enlighet med dessa Villkor för ägare komma överens med HomeAway om att på Websidan annonsera en specifik Bostad genom annonsering som debiteras per bokning ("Per-Bokning-Annonsering") eller genom annonsering inom ramen för en årlig prenumeration (Prenumerationsannonsering"), gemensamt en ("Annonsering"). 

3.2 Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter under vissa förutsättningar rätt till ångerrätt. Genom att skapa ett användarkonto och acceptera dessa Villkor för ägare samtycker Ägaren uttryckligen till att omedelbart få tillgång till tjänsten via användarkontot. Eftersom Ägaren direkt kan ta del av tjänsten medför detta att Ägaren saknar ångerrätt enligt nämnda lag, vilket Ägaren godkänner genom att lägga upp en betalannons. För det fall Ägaren har påbörjat men inte slutfört skapandet av en annons eller om annonsen av något annat skäl inte visas på Webbplatsen har Ägaren dock möjlighet att göra en återbetalningsbegäran för prövning av HomeAway enligt punkten 3.1 (6) nedan.   

 3.2 Genom att skapa en Annons och ange sin email adress accepterar Ägare att motta meddelanden från HomeAway avseende produkter, tjänster och semesterförslag. Ägare kan när som helst motsätta sig ("oupt-out") sådana reklammeddelanden genom att klicka på avregistreringslänken i våra email eller genom att vända sig till vårt Kommunikations Center.    

3.3 Ägares Kvalificering för Annonsering

3.3.1 För att skapa en Annons måste Ägare följa de regler beskrivna under punkten 3 (och alla andra krav som Ägare från tid till annan underrättas om).

3.3.2 Betalningar till HomeAway kan göras via autogiro, banköverföring, betalkort eller annan betalningsmetod som har auktoriserats i förväg av HomeAway. Förnotifieringsperioden för SEPA-autogirobetalning är förkortad till 1 dag. Alla bankavgifter och andra avgifter relaterade till en betalning ska bäras av Ägaren.

3.3.3 Observera att Ägare som är kvalificerade Bostadsförvaltare kan ansöka hos HomeAway om att få delta i ett separat annonsavtal för Bostadsförvaltare.

3.3.4 HomeAway förbehåller sig rätten att vägra att ta in Annonser som, enligt HomeAways bedömning, riskerar att kränka eller ha samband med kränkning av någon av bestämmelserna i dessa Villkor för ägare.

3.4. Ytterligare villkor - Per-Bokning-Annonsering

3.4.1 Varje Per-Bokning-Annons görs utan att behöva betala i förväg och istället debiteras en provision som är en procentdel av hyran som betalas av en Resenär på varje bokning som sker via Webbplatsen, i enlighet med vad som beskrivs i prenumerationsproceduren (”Provisionen”). HomeAway förbehåller sig rätten att ändra den tillämpliga provisionen, i vilket fall Ägaren ska meddelas beträffande ändringarna senast 30 dagar innan den nya provisionen tillämpas. Den nya provisionssatsen betraktas vara godkänd om Ägaren inte tar bort sin annons innan den nya provisionen tillämpas.

3.4.2 Beräkningen av Provisionen kommer att inkludera tillämpliga avgifter för betalningshantering relaterade till onlinebetalning och till tredjepartsleverantörer, men ska inte inkludera belopp som debiteras för moms och eventuella andra produkter eller tjänster som köps av Resenären och debiteras av HomeAway, exempelvis försäkringsprodukter. Det är Ägarens ansvar att räkna ut hur de olika beloppen som Resenärerna debiteras ska fördelas.

3.4.3 En redogörelse av de avgifter som tillämpas på varje Per-Bokning-Annons finns tillgänglig under fliken "Annonsera den Bostad" på Webplatsen (när den gjorts allmänt tillgänglig). Undantag kan komma att tillämpas i förhållande till integrerade Bostadsförvaltare.

3.4.4 Varje Per-Bokning-Annons är föremål för de ytterligare villkor och krav som uppställs under registreringsprocessen för sådan annonsering (inklusive de som uppställs av tredjepartsleverantörer).

3.4.5 Med undantag för integrerade Bostadsförvaltare krävs onlinebokning och betalning för varje Per-Bokning-Annons. Onlinebetalning tillhandahålls av tredjeparts- betalningsleverantörer och är föremål för de villkor och integritetspolicys som sådana leverantörer har.

3.4.6 Med undantag för integrerade Bostadsförvaltare, åtar sig Ägare vidare att hantera förfrågningar och bokningshyresbetalningar via HomeAways plattform och verktyg. Användning av externa verktyg och betalningar som inte behandlas via HomeAways plattform är strängeligen förbjudna.

3.4.7 Insamling och behandling av beloppen som betalas av Resenärerna, och vidarebefordran av dessa belopp till Ägare minus Provision och eventuell mervärdesskatt eller annan motsvarande indirekt skatt som HomeAway tar ut hanteras av HomeAways tredjeparts-betalningsleverantör, och behandlas normalt (i) avseende första betalningen, inom 30 dagar efter incheckningsdatumet enligt Resenärens ursprungliga bokning och (ii) avseende efterföljande betalningar, inom 24 timmar efter incheckningsdatumet enligt Resenärens ursprungliga bokning. Ägaren godkänner och accepterar att HomeAway inte är inblandat i betalningsprocessen och inte har något ansvar med avseende på korrekt betalning av bokningen.

 3.4.8 Per-Bokning-Annonser kan visas på andra webbplatser inom HomeAway Koncernen samt på webbplatser tillhörande företag med vilka HomeAway kan ha ingått distributionsavtal, i den utsträckning sådana webbplatser erbjuder onlinebetalning. Emellertid ställer HomeAway ingen garanti beträffande publicering utom på den webbplats där Ägaren ursprungligen registrerade sin annons och inom gränsen för HomeAways rätt att publicera eller inte publicera en annons.

3.4.9 Per–Bokning-Annonser kommer att visas på Webbplatsen på obestämd tid; emellertid förbehåller sig HomeAway rätten att avlägsna eller vägra publicera en annons när som helst efter eget gottfinnande. Ägare kan även upphäva eller avlägsna sina annonser när som helst, via kontrollpanelen eller genom att kontakta kundtjänst.

3.4.10 Omvandling av Annonsering från Prenumerationsannonsering till Debitering-Per-Bokning-Annonsering är endast möjlig vid utgången av bindningstiden för varje Prenumerationsannonsering. Omvandling från Debitering-Per-Bokning-Annonsering till Prenumerationsannonsering kan genomföras när som helst genom betalning av tillämpliga avgifter för Prenumerationsannonsering, redan införda Per-Bokning-Annonser ska dock fortsatt vara föremål för tillämpliga avgifter för Per-Bokning-Annonser.

3.5 Ytterligare bestämmelser avseende Prenumerationannonsering

3.5.1 För att köpa en Prenumerationsannons måste Ägaren göra en beställning genom onlinebeställningstjänsten på Webplatsen och betala HomeAway avgifterna för den aktuella Annonseringen ("Prenumerationsannonseringsavgifter"). Priset för en Prenumeration specificeras på Webplatsen i listan för aktuella avgifter. Genom att göra en beställning garanterar Ägaren att all information som ges in till HomeAway är riktig och förenlig med dessa Villkor för ägare.

3.5.2 Prenumerationsannonser som säljs av HomeAway publiceras under den period som Ägaren angett i beställningen. (Initial Annonseringsperiod). Perioden påbörjas det datum som Ägaren erlägger full eller (när tillämpligt) första delbetalning av Prenumerationsavgifterna (Köpdatumet) och löper ut på den sista dagen av perioden som Ägaren angett vid beställningen ("Prenumerationsannonseringsperioden"), om den inte förnyas enligt nedan. Om t.ex. Köpdatumet för en Prenumerationsannonseringsperiod är den 1 juli skulle annonseringen löpa ut den 30 juni efterföljande år (om den inte förnyas enligt nedan).

3.5.3 Prenumerationer förnyas automatiskt och fortlöpande för en motsvarande period som den Inledande Prenumerationsannonseringsperioden (enskilt "Förnyad Annonseringsperiod). Speciella rabatter som getts avseende en Inledande Annonseringsperioden kommer inte att ges även för en Förnyad Annonseringsperiod. Den automatiska förnyelsen av en Annonseringsperiod kan avaktiveras när som helst före utgången av den Inledande Annonseringsperioden eller den pågående Förnyade Annonseringsperioden genom att använda länken för avaktivering av automatisk förlängning eller genom att meddela HomeAway därom genom att använda kontaktformuläret. Till förekommande av missförstånd, sådan avaktivering kommer att träda i kraft först vid utgången av den Inledande Annonseringsperioden eller den Förnyade Annonseringsperioden under vilken avaktiveringen görs.

3.5.4 Om en Ägare köper en Prenumerationsannons men inte avslutar skapandet av Prenumerationsannonsen eller om Prenumerationsannonsen av någon anledning inte publiceras på Webplatsen kommer en begäran om återbetalning för Annonseringsavgifterna att övervägas av HomeAway. Detta förutsätter dock att Ägaren har framställt en sådan begäran genom att kontakta HomeAway med hjälp av kontakt formuläret inom de tre (3) första månader efter det aktuella Köpdatumet ("Inledande 3 Månaderna") och under förutsättning att: (i) den aktuella Prenumerationsannonsen inte har publicerats på Webplatsen inom de Inledande 3 Månaderna; och (ii) att underlåtenheten av att publicera Prenumerationsannonsen på Webplatsen inom de Inledande 3 Månaderna inte beror på att Ägaren har underlåtit att vidta sådana åtgärder som HomeAway har krävt i Beträffande färdigställandet av Prenumerationsannonsen.

3.5.5 Prenumerationsannonseringsavgifter är inte återbetalningsbara för det fall Ägaren avslutar Avtalet eller önskar att en Annons tas bort före utgången av den aktuella Prenumerationsperioden. 

 

4. Användning av tjänsten

 

4.1 Vid registreringen får Ägaren en användarprofil med den information Ägaren indikerar samt de bostäder hen erbjuder (”kontrollpanelen”).

4.2 Kontrollpanelen erbjuder olika funktioner avsedda att hjälpa Ägare hantera sina bostäder via Webbplatsen; dessa funktioner och själva kontrollpanelen görs tillgängliga i befintligt skick och HomeAway gör inga utfästelser om att kontrollpanelen eller dess funktioner kommer att fungera på ett komplett eller felfritt sätt.

4.3 Funktionen ”Onlinebokning” för annonser ger Resenären möjlighet att boka bostaden online. Via kontrollpanelen kan Ägaren registrera sig för ”onlinebetalnings”-tjänsten som gör det möjligt för Resenärerna att göra betalningar till Ägaren via en betalportal som tillhandahålls av en tredjeparts betaltjänst. Betaltjänsten online är föremål för tredjeparts-betalningsleverantörens användarvillkor och Ägaren godkänner att HomeAway inte har någon kontroll över eller något ansvar för tredjeparts-betalningsleverantörens tjänster.

4.4 I kontrollpanelen har Ägaren också tillgång till samt Resenärers Recensioner av Ägarens bostäder och tillgängliga Ägarrecensioner för en Resenär som kontaktat Ägaren.

4.5 Resenärer och Ägare kan lägga upp recensioner på vår webbplats. Genom att lägga upp en recension överlåter personen som lägger upp recensionen till HomeAway Group en evig, världsomfattande, oåterkallelig, obegränsad, icke-exklusiv, royaltybefriad och fullständigt betald licens att använda, kopiera, licensiera, underlicensiera (genom flera steg), anpassa, distribuera, visa, visa upp offentligt, reproducera, överföra, modifiera, redigera och på annat sätt exploatera recensionen i samband med Bostaden och vår verksamhet eller någon av våra partners verksamhet. Resenärer kan även lägga upp sina egna recensioner av Ägares bostäder (”Resenärers Recensioner”) på Webbplatsen. Ägaren får möjlighet att läsa Resenärers Recensioner och besvara dem (ett ”Svar från Ägare”). Mer information om Resenärers Recensioner och Svar från Ägare finns här. Ägare får även möjlighet att recensera Resenärens vistelse (”Ägares Recensioner”). Ägaren garanterar uttryckligen att en recension som läggs upp på det sättet uppfyller våra riktlinjer beträffande innehåll. Ytterligare detaljer beträffande processen för Ägares Recensioner finns tillgängliga här. Vi förbehåller oss rätten (dock inte skyldigheten) att göra Ägares Recensioner tillgängliga för andra Ägare som Resenären kontaktar via vår webbplats. Ägaren får inte vidare röja, använda eller hänvisa till sådana Ägares Recensioner utan uttryckligt tillstånd från Resenären att röja eller använda recensionen på det sättet. Observera att HomeAway verifierar inte och har realistiskt sett inte kapacitet att verifiera korrektheten eller någon annan aspekt av Resenärers Recensioner eller Ägares Recensioner. Ägares Recensioner får inte användas till att utesluta eller diskriminera mot individer. Ägarens enda tillgängliga gottgörelse som svar på en Resenärs recension, och HomeAways enda skyldighet vad gäller en Resenärs recension, i händelse av att en Ägare bestrider någon del av en Resenärs recension, är att tillåta Ägaren att lägga upp en Ägares svar, och HomeAway frånsäger sig i övrigt allt eventuellt ansvar för en Resenärs eller Ägares recension.

4.6. HomeAway kräver att alla Resenärers Recensioner, Ägares svar, Ägares Recensioner och andra kommunikationer ska följa riktlinjerna beträffande innehåll och kan avvisa bidrag som HomeAway inte anser uppfyller kraven. I händelse av att någon Resenärs Recension, Svar från Ägare, Ägares Recension eller annan kommunikation visas på Webbplatsen men inte efterlever riktlinjerna beträffande innehåll, ska HomeAway utan att det påverkar andra eventuella tillgängliga rättsmedel vara berättigat att omedelbart avlägsna från Webbplatsen sådana Resenärers Recensioner, Ägares svar, Ägares Recensioner eller annan kommunikation.

4.7 Kommunikationer via Webbplatsen (och eventuella verktyg som tillhandahålls på Webbplatsen) finns tillgängliga för granskning av Resenären och Ägaren som är en part till kommunikationen samt för HomeAway Groups anställda och representanter. Observera att i enlighet med våra säkerhets- och kontobestämmelser kan vi ta bort eller redigera bort uppgifter från sådan kommunikation (exempelvis e-postadresser, telefonnummer eller annat innehåll som vi anser är otillbörligt eller som inte efterlever gällande lagar och bestämmelser). Ägare bör skriva ut en kopia av viktiga meddelanden – exempelvis ett kvitto på betalning eller en bokningsbekräftelse.

4.8 Meddelanden som skickas via HomeAways system ska endast avse seriösa bokningsförfrågningar. Vi accepterar inte någon form av spam eller oönskad elektronisk reklam. Det är förbjudet att missbruka HomeAways system, såsom genom att skicka oönskad elektronisk reklam (spam) eller att för tredje part avslöja användares privata information, om användaren uttryckligen gett uttrycklig tillåtelse därtill. Email och Webbplatsrekommendationer som skickas genom "rekommendera sidan"-funktionen ska bör sändas med mottagarens samtycke. Du åtar dig att skydda användares privata information i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt med iakttagande av rimlig aktsamhet, och du åtar dig fullt ansvar för missbruk, förlust eller obehörig överföring av sådan information.

4.9 HomeAway har inget ansvar för, eller inblandning i, kommunikationen mellan Ägaren och Resenären. 

4.10 Från och med den 31 maj 2016 kommer HomeAway att ta ut en serviceavgift från Resenärer som bokar en Bostad på Webplatsen genom kassan på Webplatsen. Serviceavgiften täcker användandet av Webbplatsen inklusive tjänster såsom 24/7 support, och bestäms som en procentdel av det totala hyresbeloppet (vilket kan inkludera ytterligare avgifter, skatter och skadeståndsdepositioner som tas ut av Ägaren.). Beroende på lagarna i Resenärens och/eller Ägarens jurisdiktion kan mervärdesskatt eller andra motsvarande indirekta skatter som följer av tillämplig lag ("Skatter") kan komma att tas ut utöver serviceavgiften och baseras i regel på Resenärens uppgivna hemvist (när denna är korrekt). Den aktuella serviceavgiften, plus eventuella Skatter som tas ut kommer att för redovisas för Resenärer vid tiden för bokningen. Serviceavgiften plus Skatter kommer att tas ut efter att Ägaren har accepterat Resenärens bokning. Ägare åtar sig att inte uppmuntra eller rekommendera en Resenär att undvika eller kringgå den serviceavgift som HomeAway tar ut.        

 

5. Annonseringsdetaljer och tjänster

 

5.1 Fram till 11 juli 2016 erbjuder HomeAway 5 typer av prenumeration (Classic, Bronze, Silver, Gold och Platinum) beroende på önskad nivå av visibilitet. De olika typerna av prenumeration, priser och fördelar beskrivs på översiktssidan för prenumerationen.

5.2 I en Annons visas en (1) Bostad. Om Ägaren väljer ”Annons med flera enheter”, ska dessa flera enheter vara på samma fysiska adress som någon del av utannonseringen.

5.3 I en Annons kan det visas upp till tjugofyra (24) fotografier på en Bostad. En förkortad version visas på Webbplatsen på en särskild söksida, i form av en miniatyr med en bild på Bostaden länkad till helsidesannonsen.

5.4 HomeAway har implementerat Google Translate-tjänsten på Webbplatsen. Ägarna kan använda denna tjänst kostnadsfritt om de vill få sina annonser översatta. Ägaren bekräftar och accepterar att det är ett statiskt maskinöversättningssystem som ofta begår misstag. När översättningen har utförts måste Ägaren granska översättningen och korrigera alla felaktigheter i den. HomeAway har inget ansvar för att översättningen är korrekt eller något annat med avseende på Google Translate-tjänsten.  Ägaren accepterar att Google Translate tillhandahålls i enlighet med Googles tjänstevillkor och att Ägaren ska granska villkoren innan Google Translate används.

5.5 HomeAway kräver att alla Ägare verifierar placeringen av deras Bostäder i deras presentation. Detta innebär att information från Google Maps ska användas för att bestämma Bostadens korrekta placering på en karta och regionala sökningar. Ägaren accepterar att Google Maps tillhandahålls i enlighet med Googles villkor och att HomeAway inte ansvarar för funktionen, korrektheten eller något annat med avseende på Google Maps.  Ägaren bekräftar och accepterar att Google Maps-tjänsten inte är felfri och Ägaren säkerställer att Bostadens korrekta plats visas av Google Maps när denna tjänst används.

5.6 HomeAway använder även Google Analytics (och andra plattformer för analys) för att samla in statistik beträffande Webbplatsanvändning.  Ytterligare detaljer finns i integritetspolicyn och cookiepolicyn samt i Googles egen integritetspolicy.  Google kan aggregera data som samlas in från deras olika tjänster, inklusive Google Analytics, Google Translate, Google Maps och andra Google-tjänster, inklusive YouTube.  Ägaren accepterar att HomeAway Group inte har någon kontroll över Googles datainsamling.

5.7 Ägaren kan aktivera en kostnadsfri sms-tjänst som underrättar Ägaren beträffande eventuella inkommande förfrågningar om annonser och bokningsförfrågningar från Resenärer. Ägaren förstår och accepterar att sms inte är 100 % pålitligt och kan vara föremål för anslutnings- och blockeringsproblem som ligger utanför HomeAways kontroll.  Dessutom kan användning av sms, i synnerhet vid resa, resultera i ytterligare kostnader för Ägare från telekom- och nätverksleverantörer vilket Ägaren godkänner vid registreringen av sms-tjänster. Ägaren förstår och accepterar att sms-meddelanden kan bevakas och röjas i enlighet med Webbplatsens integritetspolicy.

 

6. Synlighet i sökresultat

 

HomeAway kan inte garantera att en viss annons visas i en viss ordning i sökresultaten på Webbplatsen. Sökordningen kommer att variera baserat på flera olika faktorer, såsom sökparametrar, köpt prenumerationsnivå, annonskvalitet, hur ofta en kalender uppdateras, Resenärers preferenser, Ägares svarstider och efterlevnad av våra publicerade krav, bokningshistorik, möjligheten till online-bokning samt andra faktorer som HomeAway då och då kan betrakta som viktiga för användarupplevelsen ("Bästa Matchning"). Om du köper en Prenumerationsannons kan sökresultaten komma att variera beroende på vilka sökkriterier som används av enskilda Resenärer. HomeAway förbehåller sig rätten att tillämpa diverse sökalgoritmer eller använda metoder för att optimera Bästa Matchnings-resultat för särskilda Resenärers upplevelser och den totala marknadsplatsen. Det kan förekomma att Per-Bokning-Annonser som publiceras på en icke-prenumerations-basis, såsom på en betalning-per-bokning-basis, inte alltid visas i sökresultaten. Det finns ingen garanti för att Annonser som distribueras till tredje parts webbplatser visas på en sådan webbplats i en viss ordning eller överhuvudtaget. Sökresultat och sökordning kan se annorlunda ut på HomeAways mobilapplikation än på Webbplatsen. För att optimera sökupplevelsen för både Ägare och Resenärer och för att förbättra Bästa Matchning-funktionen förbehåller sig HomeAway rätten att genomföra tidsbegränsade tester som kan komma att påverka hur Annonser och sökresultat visas.

 

7. Bostadsförvaltare

 

HomeAway kan ge särskilda villkor till Ägare som har annonser med över 10 bostäder (kallas för ”Bostadsförvaltare”). Du kan ansöka om sådana villkor genom att kontakta HomeAway via information om Bostadsförvaltare. Bostadsförvaltares annonser är märkta med en särskild ikon på Webbplatsens sökresultat för bostäder.

 

8. Tilläggstjänster

 

8.1 HomeAway gör tillgängliga och kan då och då lägga till eller ta bort tilläggstjänster som Ägare kan välja (”Tilläggstjänster”). För närvarande inkluderas följande Tilläggstjänster:

8.1.1 Tjänsten ”Annons med flera enheter” gör det möjligt för en Ägare av en viss Bostad med flera hyresenheter att annonsera dem i en gemensam annons. Alla sådana enheter måste vara på samma adress och vara del av samma bostadsenhet.

8.1.2 Istället för att göra en översättning genom Google Translate erbjuder HomeAway även möjligheten att få annonsen översatt av en professionell översättningsbyrå (det bör dock noteras att sådan översättning bör tillhandahållas av tredje part och ska godkännas innan Ägaren publicerar den och att HomeAway särskilt avsäger sig allt ansvar för sådan översättning och alla former av skadeståndsansvar som sådan översättning kan resultera i).

8.2 Det finns mer information om Tilläggstjänster på Webbplatsen. Varje Tilläggstjänst kan vara föremål för ytterligare villkor. Dessa villkor är tillgängliga för Ägaren i samband med att Ägaren samtycker till att ta den relevanta Tilläggstjänster.

 

9. Uppsägning

 

9.1 Om HomeAway fastställer, eller en anklagelse görs avseende:

 • att Annonser eller annat innehåll förknippat med en Ägare innehåller något material som bryter mot riktlinjerna beträffande innehåll, lagen, gällande föreskrifter eller någon person eller enhets rättigheter;
 • att en Ägare har lagt upp olämpligt material på, eller missbrukat, Webbplatsen;
 • att en Ägare tillämpar oacceptabla eller orättvisa annons- eller uthyrningsrutiner (exempelvis, men inte begränsat till, om en Ägare dubbelbokar en Bostad för flera Resenärer på samma datum, eller ifall Ägaren tillhandahåller onlinebokning, genom att inte acceptera bokningar trots att Bostaden är tillgänglig för bokning eller genom att makulera en bokning som Ägaren tidigare har accepterat, eller agerar på ett sätt som är att anse som orättvist eller otillbörligt inom branschen för korttidsuthyrning av bostäder);
 • att Ägaren begår ett väsentligt brott mot dessa Villkor för Ägare (vilket ska inkludera, för att undvika missförstånd, eventuell överträdelse av klausul 4 "Användning av tjänsten", klausul 12, ”Ägarens rättigheter och skyldigheter” eller klausul 13, ”Förbud”) eller eventuella andra skyldigheter gentemot HomeAway, någon HomeAway Partner eller Resenär;
 • att en Ägare har betett sig på ett förargelseväckande eller stötande sätt mot någon Resenär eller anställd eller representant hos HomeAway;
 • att en Ägare använder falsk identitet;
 • att HomeAways system eller kommunikationsplattformar har på annat sätt missbrukats; eller
 • att något motsvarande det ovanstående har skett i förhållande till en HomeAway Partner,

så ska HomeAway ha rätt att, efter eget gottfinnande, (i) stänga av eller (ii) radera antingen (a) varje berörd Annons, eller (b) samtliga Annonser kopplade till den aktuella Ägaren (inklusive, till undvikande av missförstånd, varje Tilläggstjänst till en sådan Annons) omedelbart och utan någon rätt för Ägaren till återbetalning av erlagda Annonsavgifter eller andra avgifter och kostnader.  

9.2 Utöver att förbehålla sig rätten att radera Annonser förbehåller sig HomeAway rätten att beivra varje överträdelse av Villkoren eller missbruk av Webbplatsen genom att, inklusive men inte begränsat till, begränsa Ägarens användning av Webbplatsen, dölja eller på annat sätt påverka en Annons synlighet i sökresultaten, markera en medlem som "ej tillgänglig", och radera eller ändra information som kan vara oriktig eller vilseledande.

9.3 Vänligen observera att HomeAway påtar sig ingen skyldighet att undersöka klagomål.

 

10. HomeAways rättigheter och skyldigheter

 

10.1 HomeAway kan ändra, upphäva eller avbryta en funktion på Webbplatsen när som helst, inklusive layouten och tillgängligheten hos en funktion på Webbplatsen, databas eller innehåll utan föregående varning eller ansvar.

10.2 HomeAway strävar efter att på ett korrekt sätt framställa sådana bilder som Ägare tillhandahåller. Ägare godkänner emellertid att avvikelser från originalfoton kan inträffa vid avläsning av icke-digitala bilder och p.g.a. individuella bildskärmsinställningar och att HomeAway inte tar något ansvar får sådana avvikelser.

10.3 HomeAway kan ibland utföra uppgraderingar av Webbplatsen för att implementera tekniska utvecklingar. Därför behövs det ibland underhåll, vilket kan leda till begränsningar på Webbplatsen. Där det är möjligt kommer HomeAway att försöka säkerställa att underhåll av Webbplatsen som resulterar i den sortens begränsningar utförs vid en tidpunkt då de flesta Resenärers användande påverkas så lite som möjligt.

10.4 HomeAway kan utföra identitetskontroller och begära bevis för att fastställa att en Bostad och/eller en Ägare och ägandeskap av Bostaden existerar. Om HomeAway – inklusive som följd av information som tillhandahålls av Resenärer – misstänker att Ägaren har uppgett falsk information, bekräftar Ägaren att HomeAway är berättigat att utföra identitetskontroller och granskning av Ägaren eller begära att Ägaren för att bevisa att en viss Bostad existerar; om Ägaren ombeds att göra det samtycker Ägaren till att omgående (och i alla fall inom sådan tidsram som HomeAway begär) tillhandahålla HomeAway sådant bevis på identitet eller bevis på att en Bostad existerar. Varje Ägare bekräftar att underlåtelse att följa en sådan begäran utgör en överträdelse mot dessa Villkor för ägare.

10.5 HomeAway efterlever villkoren i sin integritetspolicy. Ägaren ger HomeAway tillstånd att vidarebefordra Ägarens kontaktuppgifter, inklusive kontaktuppgifter, till Resenärer i samband med bokning av en Bostad.  Integritetspolicyn innehåller ytterligare detaljer. HomeAway kan, om det behövs (inklusive för att förhindra bedrägligt beteende från tredje part), ge en Resenär en Ägares telefonnummer. Ägaren godkänner att hen har läst Webbplatsens integritetspolicy och cookiepolicy och samtycker till att uppgifter bearbetas på det sätt som beskrivs i dessa policyer.

10.6 HomeAway förbehåller sig rätten att överföra dessa Villkor för ägare och att tilldela eller lägga ut några eller samtliga av dess rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor för ägare till en tredje part eller till någon annan enhet som tillhör HomeAway-koncernen, men kommer inte att göra det på ett sätt som reducerar eventuella garantier som utfästs till Ägaren enligt dessa Villkor för ägare.

10.7 Vi kan komma att från tid till annan tillhandahålla eller administrera tjänster till Ägare som syftar till att förbättra kvalitén på deras Bostadsannonser. Vi kan också komma att från tid till annan skapa nya eller förändra platsangivelsen eller den geografiska beskrivningen som vi använder i Annonser och Sökresultat. Därigenom kan vi komma att ändra platsangivelsen eller den geografiska beskrivningen avseende en Annons. Vi åtar oss dock inget ansvar för att verifiera Annonsens innehåll eller riktigheten av platsangivelsen. Ägare är ensamt ansvariga för att tillse att innehållet och platsangivelsen i en Annons är riktig och åtar sig att utan dröjsmål redigera (eller kontakta oss så att vi kan redigera) eventuella oriktigheter.

 

11. Immaterialrätt

 

11.1 Webbplatsen ägs av HomeAway-koncernen . Allt innehåll som visas på Webbplatsen i sig, skyddas av copyright- och databasrättigheter. Återgivning av Webbplatsen, i sin helhet eller delvis, inklusive kopiering av text, bilder eller illustrationer, är förbjuden.

11.2 Ägare har rätt att hämta ner, visa och skriva ut enskilda sidor på Webbplatsen som bevis på deras avtal med HomeAway. Den relevanta filen eller utskriften måste tydligt visa texten ”© Copyright[Nuvarande År] HomeAway Deutschland GmbH - Med ensamrätt”.

11.3 När en Ägare genom Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system laddar upp eller skickar innehåll av vilket slag det än må vara, inklusive text eller bilder, garanterar Ägaren att han/hon är berättigad att göra så och har inhämtat nödvändiga samtycken och tillstånd från Ägare av innehållet ("rättighetsavstående").

11.4 I den utsträckning Ägarrecensioner eller annat innehåll innehåller varumärken eller andra skyddade namn eller märken garanterar Ägaren att han/hon har inhämtat alla nödvändiga juridiska tillstånd och rättigheter för HomeAways användning av sådant innehåll på Webbplatsen.

11.5 Genom att ladda upp innehåll på Webbplatsen (och Kontrollpanelen) (inklusive men inte begränsat till all text, beskrivningar, recensioner, bilder och liknande) ger Ägare HomeAway rätt att använda sådant innehåll både på Webbplatsen och i separat publicerad form och Ägaren garanterar Expedia Inc, HomeAway och var och en av deras dotterbolag och koncernbolag en icke-exklusiv, ersättningsfri, evig, överförbar, oåterkallelig och vidareöverlåtbar rätt att använda, reproducera, ändra, översätta, distribuera, publicera, skapa nya verk utifrån och för allmänheten uppvisa och framföra sådant uppladdat innehåll över hela världen i media, som nu är känd eller som härefter skapas för vilket syfte det än må vara.    

11.6 I den utsträckning Ägares Annonser och andra uppladdningar innehåller varumärken garanterar Ägare att de har rätt att använda dem, inklusive rätt att vidareöverlåta dem.

 

12. Ägarens rättigheter och skyldigheter

 

12.1 Ägaren ska tillhandahålla sanningsenliga detaljer beträffande sin personliga identitet, sina betalningsuppgifter, bostäder som erbjuds i annonserna och annan kommunikation via HomeAway Group-systemen.

12.2 Ägaren garanterar fortlöpande under så lång tid som en Bostad annonseras på Webbplatsen (i) att han/hon äger och/eller har alla nödvändiga bemyndiganden och rättigheter att utbjuda för uthyrning och att genomföra bokningar avseende den av Ägaren annonserade Bostaden (ii) att han/hon inte oriktigt ska ta ut någon hyresdeposition i strid med det underluggande hyresavtalet med Resenärer (iii) att alla uppgifter som tillhandahålls HomeAway är korrekta och aktuella, inklusive, men inte begränsat till alla utfästelser beträffande en eventuell Bostad, dess bekvämligheter, plats, pris och dess tillgänglighet på ett specifikt datum eller specifika datumbostäd (iv) varje annons måste beröra en enskild och unikt identifierad Bostad (v) att han/hon inte oriktigt ska neka en Resenär tillgång till en Bostad (vi) att han/hon ska utge alla eventuella återbetalningar när de är förfallna enligt tillämplig avbokningspolicy eller underliggande hyresavtal.

12.3 Ägaren påtar sig att säkerställa att uppgifterna i annonsen hålls korrekta och aktuella under hela tiden annonsen finns kvar på Webbplatsen samt: (i) om en översättning tillhandahålls, att se till att den är noggrant och korrekt översatt, samt: (ii) att uppfylla kraven i riktlinjerna för annonser i utformningen av annonsen. Ägaren får inte lämna vilseledande detaljer beträffande ursprunget till någon information eller inkludera detaljer som kan dölja den verkliga källan för eventuell information.

12.4 Ägaren måste följa HomeAways marknadsnormer som återfinns på https://help.homeaway.se/articles/Vilka-nomer-har-vi-for-annonsering och som uppdateras ibland.  Dessa Normer beskriver vissa krav gällande listningar, inklusive men inte begränsat till:

Ägare måste upprätthålla en korrekt bokningskalender för sina listningar;

 • Ägare måste använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att svara på alla bokningsförfrågningar från resenärer inom 24 timmar efter mottagande av bokningsförfrågan;
 • Ägare måste även samtycka till att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att få alla resenärers betalningar behandlade inom 24 timmar efter resenärens auktorisation av sådan betalning;
 • Ägare must svara på och acceptera ett betydande antal förfrågningar och bokningar som tas emot för att befrämja reseupplevelsen; och
 • Ägare får inte avboka ett betydande antal accepterade bokningar.

12.5 Ägaren påtar sig att säkerställa att kalendern för varje annons är korrekt och aktuell så att den återspeglar tillgängligheten hos den relevanta Bostaden när den bokas. Vid datumbaserad sökning filtreras Annonser med kalendrar som är minst 60 dagar utanför datumintervallet bort från resultaten.

12.6 Ägare ansvarar för att säkerställa att deras annonser inte strider mot lagen eller kränker någon person eller enhets rättigheter. Annonserna får inte innehålla falsk information, något ärekränkande, förolämpande språk, något ärekränkande eller förtalande eller något som kränker copyright- eller dataskyddslagen.

12.7 Fotografier i en annons bör på ett korrekt sätt återge Bostaden, får inte vara vilseledande, får inte inkludera människor, och får inte kränka tredje parts sekretessrättigheter, immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

12.8 Om en annons bryter mot Villkoren för ägare förbehåller sig HomeAway rätten att avbryta eller upphäva den relevanta annonsen eller samtliga annonser förknippade med Ägaren i enlighet med klausul 9 i dessa Villkor för ägare.

12.9 Användarverifiering på Internet är komplicerat och vi kan inte och åtar oss inget ansvar för att bekräfta användares uppgivna identitet. Vi uppmanar Ägare och Resenärer att kommunicera direkt med varandra genom de på Webplatsen tillhandahållna verktygen även om detta inte garanterar identiteten på den person som du kommunicerar med. Vi uppmanar vidare att du vidtar andra skäliga åtgärder för att försäkra dig om den andra personens identitet, och för Resenärer, om den aktuella Bostaden och relevanta bokningsdetaljer för din bokning eller övervägda bokning. Du åtar dig att (i) hemlighålla ditt lösenord och online ID för både ditt användarkonto hos oss och för din email och endast tillhandahålla det till behöriga användare av ditt konto, (ii) instruera varje person till vilken du tillhandahåller ditt online ID och lösenord att han eller hon inte får avslöja det för någon obehörig person, (iii) omedelbart meddela oss och välja ett nytt online ID och lösenord om du tror att ditt lösenord för antingen ditt användarkonto hos oss eller ditt email konto kan ha kommit till någon obehörig persons kännedom, och (iv) omedelbart meddela oss om du blir kontaktad av någon som begär tillgång till ditt online ID och lösenord. Vidare, om vi misstänker någon obehörig användning av ditt användarkonto hos oss åtar du dig att på vår begäran snarast ändra ditt online ID och lösenord och vidta varje annan åtgärd som vi skäligen begär. Vi avråder dig från att ge någon tillgång till ditt online ID och lösenord till ditt användarkonto hos oss och ditt email konto. Om du ger någon ditt online ID och lösenord eller om du underlåter att vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder avseende sådan information är du ansvarig för alla transaktioner som den personen genomför genom att använda ditt användarkonto hos oss och/eller ditt email konto, även sådana transaktioner som är bedrägliga eller som du inte hade för avsikt eller önskade skulle genomföras.    

12.10 Ingen Annons får överföras till någon annan part av en Ägare. I händelse av försäljning eller förändring i förvaltning av en Bostad kommer HomeAway att tillhandahålla vägledning beträffande möjligheter för att skapa en ny annons.

12.11 Ägaren ska ansvara för alla avgifter relaterade till Bostaden och annonserna och ska redovisa alla tillämpliga skatter (inklusive, i tillämpliga fall, moms) på betalningarna som tas emot.

12.12 Insamling och vidarebefordran av Övernattningsskatt: Resenärerna är skyldiga att betala Övernattningsskatt (turistskatt, skatt på logi eller liknande skatter som krävs av lokala myndigheter). Denna skatt måste vanligtvis samlas in av Ägarna.

I vissa jurisdiktioner kan HomeAway självständigt och enligt eget omdöme besluta att samla in och vidarebefordra Övernattningsskatten på vägnar av Ägarna. I så fall har Ägarna inte några möjligheter att göra anspråk på insamling av belopp från Resenärerna eller vidarebefordran av denna skatt till staden.

I de jurisdiktioner där ett sådant förfarande kommer att införas, instruerar och bemyndigar Ägaren härmed HomeAway att samla in Övernattningsskatten från Resenärerna på deras vägnar, och att deklarera och vidarebefordra skatten till staden.

12.13 Insamling och vidarebefordran av Övernattningsskatt: Resenärerna är skyldiga att betala Övernattningsskatt (turistskatt, skatt på logi eller liknande skatter som krävs av lokala myndigheter). Denna skatt måste vanligtvis samlas in av Ägarna.

I vissa jurisdiktioner kan HomeAway självständigt och enligt eget omdöme besluta att samla in och vidarebefordra Övernattningsskatten på vägnar av Ägarna. I så fall har Ägarna inte några möjligheter att göra anspråk på insamling av belopp från Resenärerna eller vidarebefordran av denna skatt till staden.

I de jurisdiktioner där ett sådant förfarande kommer att införas, instruerar och bemyndigar Ägaren härmed HomeAway att samla in Övernattningsskatten från Resenärerna på deras vägnar, och att deklarera och vidarebefordra skatten till staden.

12.14 Om Ägaren är momsregistrerad i ett land som ingår i EU måste Ägaren tillhandahålla HomeAway det giltiga momsregistreringsnumret. Detta nummer måste valideras av VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. HomeAway kommer då att tillämpa omvänd betalningsskyldighet på Ägaren, enligt artikel 196 av mervärdesskatts-direktivet 2006/112/EC, beträffande förfarandet för omvänd betalningsskyldighet.  Där artikel 196 är tillämplig kommer Ägarens faktura inte att inkludera någon moms. Du kan behöva deklarera moms i din EU-medlemsstat. Ägaren ska tillhandahålla giltigt momsregistreringsnummer omedelbart, dock senast trettio (30) dagar efter registreringen. Om numret tillhandahålls senare än trettio (30) dagar kommer HomeAway inte att återbetala momsbeloppet. Omvänd betalningsskyldighet gäller inte när Ägaren är baserad i Storbritannien, i vilket fall brittisk mervärdesskatt debiteras.

12.15 Om HomeAway, genom något av våra garanti- eller ansvarsåtaganden efter vårt eget gottfinnande kompenserar en Resenär för förlust orsakad av handling eller underlåtenhet hänförlig till en Ägare förbehåller sig HomeAway rätten att från Ägaren återkräva det av HomeAway utbetalda beloppet för förlusten.

 

13. Förbud

 

13.1 Ägaren får inte vare sig direkt eller indirekt:

13.1.1 Med hänsyn till Webbplatsen, dess innehåll och databaserna som utgör Webbplatsen, i någon som helst form, vare sig genom att använda automatiska enheter eller manuella processer, exploatera, kopiera, distribuera, återskapa, redigera, översätta, göra allmänt tillgängliga eller dekompilera dessa;

13.1.2 Övervaka innehållet på Webbplatsen eller kommunikation med Resenärer med hjälp av robotar, spindlar eller andra automatiska medel; dock med förbehåll att ett begränsat undantag från föregående begränsning tillhandahålls för internetsökmotorer för allmänt ändamål (detta inkluderar ej någon webbplats eller sökmotor eller annan tjänst som tillhandahåller Bostadsreklam eller någon delmängd av desamma eller vilkas verksamhet är att tillhandahålla tjänster för kortidsuthyrning av bostäder eller andra tjänster som konkurrerar med Webbplatsen eller HomeAway) och icke-kommersiella offentliga arkiv som använder verktyg för att samla in uppgifter uteslutande för ändamålet att visa hyperlänkar till Webbplatsen, förutsatt att de gör detta från en stabil IP-adress eller mängd IP-adresser med användning av en enkelt identifierbar agent och uppfyller HomeAways robots.txt fil;

13.1.3 Använda Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system, eller någon annan information tillhandahållen av Resenären för något annat syfte än de som är tillåtna enligt dessa Villkor för ägare;

13.1.4 Använda Webbplatsen eller verktygen och tjänsterna på Webbplatsen i syfte att boka eller bjuda ut en Bostad utom en Bostad med en giltig annons;

13.1.5 Återge någon del av Webbplatsen på en annan webbplats eller på annat sätt, med användning av någon enhet, inklusive, men inte begränsat till, användning av en ram eller kant runt Webbplatsen eller någon annan inramningsteknik för att stänga in någon del eller aspekt av Webbplatsen, eller spegla eller återskapa någon del av Webbplatsen;

13.1.6 Lägga upp eller skicka till Webbplatsen något innehåll eller några program som på grund av storlek eller funktion kan skada HomeAways datorer eller nätverk;

13.1.7 Inkludera innehåll på Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system som bryter mot någon tillämplig strafflag, immaterialrättslig lagstiftning eller annan lag, eller som uppmuntrar till något sådant brott;

13.1.8 Använda eller komma åt Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system på ett sätt som kan utsätta ett datorsystem eller nätverk för fara, inklusive genom att göra tillgängligt ett virus (där ”virus” inkluderar alla program som avsiktligt introduceras i ett system och som utför en värdelös och/eller destruktiv funktion, såsom att visa ett irriterande meddelande eller systematiskt skriva över informationen på en användares hårddisk);

13.1.9 Lägga upp eller överföra information som på något sätt är falsk, bedräglig eller vilseledande, eller utföra någon handling som kan betraktas som ”nätfiske” (oavsett om det är primärt, sekundärt eller något annat) eller som skulle ge upphov till brottsrättsligt eller civilrättsligt ansvar;

13.1.10 Lägga upp eller överföra något olagligt, hotfullt, skadligt, förtalande, oanständigt, obscent, oanständigt, anstötligt, inflammatoriskt, sexuellt explicit, pornografiskt eller profant material;

13.1.11 Hänvisa till HomeAway eller någon i HomeAway koncernen på ett sätt som kan få någon att tro att Ägaren, en Bostad, annons eller webbplats är sponsrad av, förknippad med eller rekommenderad av HomeAway eller någon i HomeAway koncernen; eller

13.1.12 Byta ut en Bostad i en annons med en annan Bostad utan föregående tillstånd från HomeAway. Sådana förbjudna utbyten inkluderar:

13.1.12.1 Annons med flera enheter: använda en annons för att annonsera fler än en Bostad i en byggnad;

13.1.12.2 Byta ut: byta Bostaden som visas i en annons när den Bostaden bokas; samt

13.1.12.3 ”Leeching”: erbjuda en Resenär som ställer en förfrågan via Webbplatsen en annan Bostad än den som visas i den relevanta annonsen.

13.1.13 Ifall onlinebokning tillhandahålls, vara i dröjsmål med att besvara bokningsförfrågningar eller att behandla betalningar från Resenärer (Ägare som tillhandahåller onlinebokning ska vidta varje affärsmässigt rimlig åtgärd för att besvara alla bokningsförfrågningar från Resenärer inom 24 timmar från mottagandet av en sådan förfrågan samt behandla alla betalningar från Resenärer inom 24 timmar från att betalningen auktoriserats av Resenären).   

13.2 För det fall en Ägare bryter mot denna bestämmelse förbehåller sig HomeAway rätten att spärra eller avsluta den aktuella Annonsen eller alla Annonser kopplade till Ägaren i enlighet med punken 9 i dessa Villkor för ägare.

 

14. Spridning av Annonser till Tredje Parts Webbplatser

 

För att möjliggöra för Ägare att få en bredare spridning av deras Bostäder kan vi komma att tillhandahålla din annonsinformation och innehåll, eller på annat sätt tillhandahålla för spridning, din annons till en tredje parts webbplats. Ytterligare villkor kan komma att bli tillämpliga beträffande sådan spridning som vi i sådana fall kommer att underrätta dig om genom din Ägarkontrollpanel eller email.

 

15. Ägarens ansvar

 

15.1 Vi tillhandahåller inte någon ansvarsförsäkring för Ägare, Bostadsförvaltare, eller Resenärer; oaktat om en användare tecknar ansvarsförsäkring genom någon av våra tredjepartsleverantörer så är användare ensamt ansvariga för att teckna tillfredställande försäkringsskydd för at skydda sina Bostäder och gäster eller deras resa, såsom är tillämpligt. Ägare åtar sig att de har eller kommer att ha tillfredställande försäkringsskydd för att täcka uthyrningen av de Bostäder som de utannonserat på Webbplatsen före ankomsten av deras första Resenär och kommer att fortsätta ha tillfredställande försäkringsskydd fram till dagen för hemresan för varje Resenär som de fått kontakt med genom en av våra Webbplatser.

15.2 Ägaren är ensamt och fullständigt ansvarig för alla ekonomiska följder av eventuella skador på HomeAway som orsakas av innehåll eller av något program som överförs eller skickas av Ägaren och som skadar HomeAways maskinvara eller mjukvara, inklusive skador på Webbplatsen, systemet eller data eller genom att orsaka systemfel eller interna fel. Ovanstående ekonomiska följder innefattar skäliga advokatarvoden.

 

16. Skadelöshetsåtagande

 

Om inget annat följer av tvingande lag, samtycker Ägaren r till att försvara, gottgöra och hålla skadeslös Expedia, HomeAway, någon av deras dotterbolag,, dess chefer, direktörer, anställda och ombud, från och mot alla anspråk, krav, återbetalningskrav, förluster, skadestånd, böter, straffavgifter eller andra kostnader eller utgifter av vilket slag det än må vara inklusive men inte begränsat till skäliga advokat- och revisorarvoden som väcks eller initieras av tredje part som hävdar eller uppstår från eller i samband med (a) något innehåll eller material som Ägaren överlämnar eller tillhandahåller för medtagande på Webbplatsen; (b) eventuell användning av Webbplatsens Ägare; (c) Ägarens eventuella överträdelse mot dessa Villkor för ägare och (d) Resenärens vistelse i Bostaden och användning av tillhörande service och faciliteter tillhandahållna av Ägaren.

 

17. Kontakta oss

 

17. 1 Alla meddelanden ska skickas till HomeAway via kontaktformuläret eller HomeAways plattform eller via post till HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland.

17. 2 Meddelanden beträffande copyrightintrång måste ange följande:

 • Din adress, telefonnummer och e-postadress;
 • Detaljerade uppgifter beträffande innehållet ifråga (bild eller text), inklusive en länk till Webbplatsen; samt
 • En formell deklaration som visar att du;

(i) Är innehavaren av den exklusiva användarrätten för verket och

(ii) Inte har auktoriserat användandet av det relevanta materialet i denna form. 

 

18. HomeAways begränsade ansvar

 

Under inga omständigheter kommer HomeAway koncernen eller deras aktieägare, tjänstemän, konsulter, rådgivare och/eller anställda eller någon tredjepartsleverantör av ett tillhandahållet verktyg på någon Webbplats av en medlem av HomeAway koncernen att vara ansvarig för utebliven vinst eller några indirekta skador, följdskador, särskilda skador, tillfälliga skador eller straffskador som uppstår från, baserat på eller som följd av Webbplatsen eller din användning av Webbplatsen och/eller någon transaktion mellan användarna, även om HomeAway har underrättats om möjligheten till sådana skador, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas HomeAway Group till last eller annars följer av tvingande lag.. Dessa begränsningar och undantag gäller utan hänsyn till huruvida skadorna uppstår som följd av avtalsbrott, försumlighet eller någon annan grund för talan. Om du är missnöjd med Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system eller du inte samtycker med någon del av dessa Villkor för ägare, är ditt enda och uteslutande medel gentemot HomeAway att upphöra med användningen av Webbplatsen. Om inget annat följer av tvingande lag är under alla omständigheter vår ansvarsskyldighet och HomeAway Groups ansvarsskyldighet gentemot dig eller tredje part som uppstår i samband med Webbplatsen begränsad till det större av (a) beloppet som motsvarar avgifterna du betalar till oss under de tolv månaderna före händelsen som gav upphov till ansvarsskyldigheten, och (b) 100,00 £ sammanlagt. Ingenting i dessa Villkor för ägare ska utesluta eller begränsa HomeAway Groups ansvar för dödsfall eller personskada som resulterar från dess försumlighet; heller inte HomeAway Groups ansvar för bedrägeri eller bedräglig missvisande utfästelse.

 

19. Tillämplig lag och tvistelösning

 

Ägaren accepterar härigenom att om inget annat följer av tvingande lag så lyder dessa Villkor för ägare under gällande lag i Tyskland. De Tyska domstolarna har exklusiv jurisdiktion för eventuella anspråk som uppstår enligt detta avtal. Om Ägaren är en konsument har Ägaren dessutom rätt att väcka talan vid alla forum som tvingande lag föreskriver.  Vidare om Ägaren är konsument har Ägaren även rätt att få tvist med anledning av dessa Villkor för ägare prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (http://www.arn.se/). Se även punkten 21 (3) nedan angående EU-kommissionens plattform för tvistlösning utanför domstol för konsumenter.

 

20. Allmänt

 

20.1 Om en domstol med behörig jurisdiktion ogiltigförklarar någon bestämmelse i Villkoren för ägare ska ogiltigheten hos bestämmelsen ifråga inte påverka giltigheten hos de kvarstående bestämmelserna i Villkoren för ägare, vilka ska förbli i full kraft och effekt.  Rubrikerna på klausulerna är avsedda att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen av dessa Villkor för ägare. Ingen avsägelse av någon av bestämmelserna i Villkoren för ägare ska betraktas som en vidare eller fortsatt avsägelse av en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse. Dessutom ska HomeAways underlåtelse att genomdriva någon bestämmelse i Villkoren för ägare inte betraktas som en avsägelse av bestämmelsen ifråga eller på annat sätt påverka HomeAways förmåga att genomdriva bestämmelsen någon gång i framtiden. Förutom enligt vad som uttryckligen anges i ett ytterligare avtal, inklusive integritetspolicyn, utgör Villkoren för ägare hela avtalet mellan Ägare och HomeAway med hänsyn till användandet av Webbplatsen. Inga ändringar får göras i dessa Villkor för ägare utom genom en reviderad post på den här sidan.

20.2 HomeAway rekommenderar att Ägaren sparar sin egen kopia av dessa Villkor för ägare i en separat fil på datorn eller i utskriven form.

20.3 EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/odr