Villkor för fastighetsägare

 

 

 

 

Senast uppdaterad:  2 mars 2018                                                                                          

Ladda ner som pdf

 

Introduktion
 

1.1 HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. (”Expedia”) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen nedan) tillhandahåller en internetplattform och diverse verktyg, tjänster och funktioner som gör det möjligt för bostadsägare att lista bostäder och för resande att boka bostäder (gemensamt: ”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls via landspecifika webbadresser, inklusive, www.homeaway.se,  samt även via mobilapplikationer (för mobiltelefoner, pekplattor och andra enheter eller gränssnitt) (gemensamt: ”Webbplatsen”). HomeAways verksamhet i Europa drivs av HomeAway UK Limited, Level 25 Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH (”HomeAway”, ”vi”, ”vår”, ”oss”). Betalning för bokningar som görs via Webbplatsen (”Betaltjänsterna”) hanteras av tredjepartsleverantörer av betaltjänster och/eller HomeAway Sàrl, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland (”HomeAway-betalningar”). Betaltjänsterna lyder under de villkor som gäller för tredjeparts leverantörer av betaltjänster eller, för HomeAway-betalningar, de villkor som gäller för Accommodation Fee Collection  Agreement (Avtal om mottagning av logiavgift). I definitionssyfte i dessa villkor (men inte för andra ändamål), använder vi begreppet ”HomeAway Group” med syftning på Expedia, Inc. samt anknutna bolag och dotterbolag, inklusive HomeAway.

1.2 Dessa villkor (”Villkor för ägare”), tillsammans med Integritetspolicyn, reglerar förhållandet mellan HomeAway och alla som kommer åt eller använder Webbplatsen för att erbjuda eller annonsera en bostad för uthyrning, inklusive bostadsägare, hyrestagare och bostadsförvaltare, (gemensamt: ”Ägare” eller ”du/dig”).

1.3 Villkoren för ägare utgör ett rättsligt bindande avtal mellan HomeAway och Ägaren. Genom att använda eller komma åt HomeAways plattformar eller system i din egenskap av Ägare, godkänner du Villkoren för ägare. Observera att Villkoren för ägare samt vår Integritetspolicy gäller för alla Ägare. Om du inte samtycker fullständigt till Villkoren för ägare är du inte behörig att komma åt eller på annat sätt använda Webbplatsen.

1.4 Om Ägaren är ett företag, partnerskap eller någon annan enhet, utfäster en person som använder Webbplatsen, och/eller samtycker till Villkoren för ägare, på den Ägarens vägnar att han/hon har behörighet  att binda enheten till dessa Villkor för ägare.

1.5 HomeAway tillåter inte någon att registrera sig på denna Webbplats såvida de inte kan ingå rättsligt bindande avtal. Om du genomför registrering som en juridisk person garanterar du att du är behörig att binda den juridiska personen till dessa Villkor för Ägare. Varje Ägare garanterar och förbinder sig till att all information som ges in till oss eller som laddas upp på Webbplatsen inom ramen för en registrering som Ägare är sann och korrekt. Vidare förbinder sig varje Ägare att utan dröjsmål meddela till Webbplatsen (genom användning av ”Kontakta oss”-funktionen) varje uppdatering av den kontaktinformation som Ägaren tidigare har laddat upp på Webbplatsen.  

1.6 HomeAway kan från tid till annan ändra Villkoren för ägare med anledning av t.ex. ändrade affärsförhållanden, nya eller ändrade eller borttagna produkter eller funktioner, eller med anledning av ändring i tillämplig lag. Du kommer i skälig tid innan få meddelande om ändring av Villkoren för Resenärer eller vårt beslut om att säg upp dessa Villkor för Resenärer. Vi kommer att meddela dig om sådana ändringar eller uppsägning genom uppdateringar på vår webbsida eller genom e-post. Besök den här sidan regelbundet för att läsa den aktuella versionen av Villkoren för ägare, då de har bindande verkan för dig.

1.7 Om en Ägare bryter mot Villkoren för ägare kan det leda till att deras åtkomst och användning av Webbplatsen hävs och att deras Annonser avlägsnas från Webbplatsen efter HomeAways eget gottfinnande, utöver andra rättsmedel som under dessa Villkor för ägare eller på annan grund tillkommer HomeAway.

1.8 HomeAway har en nolltoleranspolicy avseende diskriminerande handlingar (inklusive men inte begränsat till ras, etnicitet, religion, härkomst, handikapp, kön, könstillhörighet eller sexuell läggning), trakasserier eller våld och vi kommer efter eget gottfinnande ta bort resenärer och/eller ägare/bostadsförvaltare som uppvisar eller främjar sådant beteende från vår webbsida.  HomeAway förbehåller sig rätten att genomdriva denna policy efter eget gottfinnande och baserat på att ägares och resandes säkerhet eller bostad är utsatt för risk.

2. Webbplatsen är enbart ett forum

2.1 Denna Webbplats är ett forum som gör det möjligt för Ägare att utbjuda för uthyrning en eller flera bostäder (enskild benämning: ”Bostad”) med olika prisformat till potentiella Resenärer (och alla personer angivna vid bokningen) (enskild benämning: en ”Resenär” och gemensam benämning tillsammans med en Ägare: ”Användare”). Vi kan även erbjuda onlinebokning och andra verktyg och tjänster som gör det möjligt för Ägare och Resenärer att kommunicera med varandra och ingå avtal eller genomföra andra transaktioner med varandra.
 

2.2 Webbplatsen tillhandahåller ett forum där Användare kan interagera med varandra, och HomeAway är inte, och blir inte, part till något avtalsförhållande mellan Resenären och Ägaren, och medlar inte eventuella tvister som kan uppstå mellan Resenären och Ägaren. Du bekräftar och samtycker till att Resenären och Ägaren ansvarar för att utföra de åtaganden som medföljer sådana avtal, att HomeAway inte är part till något sådant avtal och att, med undantag av HomeAway-betalningars skyldigheter under Accommodation Collection Fee Agreement (Avtal om mottagning av logiavgift), frånsäger sig HomeAway (inklusive alla deras dotterbolag) alla skadeståndskrav som kan uppstå från eller i samband med sådana avtal. Detta gäller även om bokning av en Bostad eller användning av andra verktyg, tjänster eller produkter sker via Webbplatsen, då HomeAway inte är part till något hyresavtal eller annat avtal mellan Resenärer och Ägare.

2.3 Ansvar för tillämpliga lagar, regler och föreskrifter: Ägare och Resenärer åtar sig att ansvara för efterlevnaden av  alla lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på deras användning av Webbplatsen, deras användning av verktyg, tjänster eller produkter som erbjuds på Webbplatsen och varje transaktion de genomför på Webbplatsen eller i samband med deras användning av Webbplatsen. Ägare åtar sig vidare att ansvara för efterlevnaden av  alla lagar, regler och föreskrifter tillämpliga på utbjudandet av deras Bostäder och bedrivandet av deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till alla lagar, regler och föreskrifter eller andra krav beträffande skatter, kreditkort, datasäkerhet, data och integritet, tillstånd, planerings- eller licenstillstånd, krav uppställda av lokala myndigheter, efterlevnad av hälso- och säkerhetskrav, anti-diskriminerings- och bostadslagar, tillämpliga hyres- eller andra egendomsbegränsningar. Vänligen uppmärksamma att även om vi inte är part i någon hyrestransaktion och inte åtar oss något skadeståndsansvar för efterlevnad av lagar och regler beträffande uthyrning av någon på Webbplatsen utbjuden Bostad, kan vi ändå under vissa omständigheter ha en rättslig skyldighet (vilket vi avgör efter eget gottfinnande) att tillhandahålla information avseende någon Annons för att efterleva myndighetskrav inom ramen för utredningar, rättstvister eller administrativa förfaranden och vi kan efter eget gottfinnande välja att efterleva eller bortse från sådana krav. Ägare som får tillgång till kreditkorts- konto- eller annan betalningsinformation från Resenärer åtar sig att behandla och skydda all sådan information i enlighet med tillämpliga lagstadgade och föreskrivna krav, tillämpliga regler och/eller policys hos kortleverantörer och nätverksoperatörer och i enlighet med HomeAways datasäkerhetspolicys och/eller god sed samt åtar sig vidare att endast samla in och använda betalningsinformation i samband med en tillåten Resenärsbokning och inte i något annat syfte.

3. Bostadsannonser

3.1 Ägare kan i enlighet med dessa Villkor för ägare komma överens med HomeAway om att på Webbplatsen annonsera en specifik Bostad genom annonsering som debiteras per bokning (”Per-Bokning-Annonsering”) eller genom annonsering inom ramen för en årlig prenumeration (”Prenumerationsannonsering”) (gemensamt en ”Annons”, ”Annonsering” ). 

3.2 Om du anmäler dig som Ägare på Webbplatsen får du vårt nyhetsbrev för Ägare, vilket är en viktig del av de tjänster vi tillhandahåller. Vi och HomeAway Group kan erbjuda olika nyhetsbrev vid olika tillfällen för att förbättra de tjänster vi eller de erbjuder. Ägare kan välja att avböja när de anmäler sig eller sluta prenumerera på dessa nyhetsbrev närsomhelst genom vårt Kommunikationscenter, men det kan ta en kort tid innan förändringarna träder i kraft.

3.3 Ägares kvalificering för annonsering

3.3.1 För att skapa en Annons måste Ägare följa de regler som beskrivs under punkt 3 (och alla andra krav som HomeAway underrättar Ägare om vid olika tidpunkter).

3.3.2 Onlinebokning och -betalning krävs för alla annonser. Ägaren förbinder sig att hantera kommunikation, förfrågningar och alla bokningar via HomeAways plattform och verktyg.

3.3.3 Betalningar till HomeAway kan göras via autogiro, banköverföring, betalkort eller annan betalningsmetod som har godkänts i förväg av HomeAway. Förnotifieringsperioden för SEPA-autogirobetalning är förkortad till 1 dag. Alla bankavgifter och andra avgifter relaterade till en betalning ska bäras av Ägaren.

3.3.4 Observera att Ägare som är kvalificerade Bostadsförvaltare kan ansöka hos HomeAway om att få delta i ett separat annonsavtal för Bostadsförvaltare.

3.3.5 HomeAway förbehåller sig rätten att vägra att ta in Annonser som, enligt HomeAways bedömning, riskerar att strida mot eller ha samband med överträdelse av någon av bestämmelserna i dessa Villkor för ägare.

3.3.6 Ägaren åtar sig att endast tillhandahålla korrekt och uppdaterad information i varje Annons (inklusive beskrivning, prisuppgifter, skatter och avbokningsregler), och ska inte utsätta Resenären för andra villkor än de som anges i Annonsen. Om Ägaren inte uppfyller de åtaganden som anges i dessa Villkor för ägare kan Ägaren uteslutas permanent från Webbplatsen och från vilken som helst av våra anknutna webbsidor.

3.4. Ytterligare villkor - Per-Bokning-Annonsering

3.4.1 Varje Per-Bokning-Annons görs utan att behöva betala i förväg och istället debiteras ett belopp som inkluderar (i) en provision som uppgår till en procentandel av den totala hyran (inklusive eventuella obligatoriska avgifter som Ägaren debiterar) som betalas av en Resenär på varje bokning som sker via Webbplatsen, i enlighet med vad som beskrivs i prenumerationsproceduren, och (ii) en avgift för betalningshanteringen för betalning online som tillkommer tredjeparts betalningshanterare (gemensamt ”Provisionen”). HomeAway förbehåller sig rätten att ändra den tillämpliga Provisionen, i vilket fall Ägaren ska meddelas beträffande ändringarna senast 30 dagar innan den nya provisionen tillämpas. Den nya provisionssatsen betraktas vara godkänd om Ägaren inte tar bort sin annons innan den nya Provisionen tillämpas.

3.4.2 Beräkningen av Provisionen kommer inte att inkludera belopp som debiteras för skatter och eventuella andra produkter eller tjänster som köps av Resenären och debiteras av HomeAway, exempelvis försäkringsprodukter. Det är Ägarens ansvar att räkna ut hur de olika beloppen som Resenärerna debiteras ska fördelas.

3.4.3 En redogörelse av de avgifter som tillämpas på varje Per-Bokning-Annons finns tillgänglig under fliken ”Annonsera din Bostad” på Webbplatsen (när den gjorts allmänt tillgänglig). Undantag kan komma att tillämpas i förhållande till integrerade Bostadsförvaltare.

3.4.4 Varje Per-Bokning-Annons är föremål för de ytterligare villkor och krav som uppställs under registreringsprocessen för sådan annonsering (inklusive de som uppställs av tredjepartsleverantörer).

3.4.5 Insamling och behandling av beloppen som betalas av Resenärerna, och vidarebefordran av dessa belopp till Ägare hanteras av HomeAways tredjeparts-betalningsleverantör och/eller HomeAway-betalningar. Ägaren godkänner och accepterar att, med undantag av HomeAway-betalningars skyldigheter enligt Avtalet om mottagning av bokningsavgifter, HomeAway inte är inblandat i betalningsprocessen och inte har något ansvar med avseende på korrekt betalning av bokningen. Trots detta kan, under vissa omständigheter, HomeAway kundtjänst, enligt HomeAways eget gottfinnande, hjälpa Resenärer med frågor kring betalningshanteringen. HomeAway ska inte ha något ansvar med avseende på korrekt betalning av bokningen.

3.4.6 Per-Bokning-Annonser kan visas på andra webbplatser inom HomeAway Group samt på webbplatser tillhörande företag med vilka HomeAway kan ha ingått distributionsavtal, i den utsträckning sådana webbplatser erbjuder onlinebetalning. Emellertid ställer HomeAway ingen garanti beträffande publicering utom på den webbplats där Ägaren ursprungligen registrerade sin annons och inom gränsen för HomeAways rätt att publicera eller inte publicera en annons.

3.4.7 Per-Bokning-Annonser kommer att visas på Webbplatsen på obestämd tid; emellertid förbehåller sig HomeAway rätten att avlägsna eller vägra publicera en annons när som helst efter eget gottfinnande. Ägare kan även upphäva eller avlägsna sina annonser när som helst, via kontrollpanelen eller genom att kontakta kundtjänst.

3.4.8 Omvandling av Annonsering från Prenumerationsannonsering till Debitering-Per-Bokning-Annonsering är endast möjlig vid utgången av bindningstiden för varje Prenumerationsannonsering. Omvandling från Debitering-Per-Bokning-Annonsering till Prenumerationsannonsering kan genomföras när som helst genom betalning av tillämpliga avgifter för Prenumerationsannonsering, men bokningar som redan gjorts via Per-Bokning-Annonser ska dock fortsatt vara föremål för tillämpliga avgifter för Per-Bokning-Annonser.
 

3.5 Ytterligare bestämmelser avseende Prenumerationannonsering

3.5.1 För att köpa en Prenumerationsannons måste Ägaren göra en beställning genom formuläret för onlinebeställning på Webbplatsen och betala HomeAway avgifterna för den aktuella Annonseringen (”Prenumerationsannonseringsavgifter”). Priset för en Prenumeration specificeras på Webbplatsen i listan för aktuella avgifter. Genom att skicka ett beställningsformulär garanterar Ägaren att all information som ges in till HomeAway är riktig och förenlig med dessa Villkor för ägare.

3.5.2 Prenumerationsannonser som säljs av HomeAway gäller under den period som Ägaren angett i beställningen (”Inledande Annonseringsperiod”). Perioden påbörjas det datum som Ägaren erlägger full betalning eller (när tillämpligt) första delbetalning av Prenumerationsavgifterna (”Köpdatumet”) och löper ut på sista dagen av perioden som Ägaren angett vid beställningen (”Prenumerationsannonseringsperioden”), om den inte förnyas enligt nedan. För en årlig prenumeration som köps av en Ägare den 1 juli löper annonsen ut 30 juni påföljande år (om den inte förnyas enligt nedan).


3.5.3 Prenumerationer förnyas automatiskt och fortlöpande för en motsvarande period som den inledande Prenumerationsannonseringsperioden (enskilt ”Förnyad Annonseringsperiod”). Speciella rabatter som getts avseende den Inledande Annonseringsperioden kommer inte att ges även för en Förnyad Annonseringsperiod. Den automatiska förnyelsen av en Annonseringsperiod kan avaktiveras när som helst före utgången av den Inledande Annonseringsperioden eller den pågående Förnyade Annonseringsperioden genom att använda länken för avaktivering av automatisk förlängning eller genom att meddela HomeAway därom genom att använda kontaktformuläret. Till undvikande av tvivel kommer sådan avaktivering att träda i kraft först vid utgången av den Inledande Annonseringsperioden eller den Förnyade Annonseringsperioden under vilken avaktiveringen görs. Vi kommer att debitera din betalningsmetod automatiskt vid förnyad annonsering (och du ger härmed ditt uttryckliga tillstånd till att vi gör det).

3.5.4 Om en Ägare köper en Prenumerationsannons men inte avslutar skapandet av Prenumerationsannonsen eller om Prenumerationsannonsen av någon anledning inte publiceras på Webbplatsen kommer en begäran om återbetalning för Annonseringsavgifterna att övervägas av HomeAway. Detta förutsätter dock att Ägaren har framställt en sådan begäran genom att kontakta HomeAway med hjälp av kontaktformuläret inom de tre (3) första månader efter det aktuella Köpdatumet ("Inledande 3 Månaderna") och under förutsättning att: (i) den aktuella Prenumerationsannonsen inte har publicerats på Webbplatsen inom de Inledande 3 Månaderna; och (ii) att underlåtenheten att publicera Prenumerationsannonsen på Webbplatsen inom de Inledande 3 Månaderna inte beror på att Ägaren har underlåtit att vidta sådana åtgärder som HomeAway har krävt beträffande färdigställandet av Prenumerationsannonsen.

3.5.5 Prenumerationsannonseringsavgifter är inte återbetalningsbara för det fall Ägaren avslutar Avtalet eller önskar att en Annons tas bort före utgången av den aktuella Prenumerationsperioden. 

 

4. Användning av tjänsten

 

4.1 Vid registreringen får Ägaren en användarprofil där den information som Ägaren lägger in registreras samt de bostäder han/hon erbjuder (”kontrollpanelen”).

4.2 Kontrollpanelen erbjuder olika funktioner avsedda att hjälpa Ägare hantera sina bostäder via Webbplatsen; dessa funktioner och själva kontrollpanelen görs tillgängliga i befintligt skick och HomeAway gör inga utfästelser om att kontrollpanelen eller dess funktioner kommer att fungera på ett komplett eller felfritt sätt.

4.3 Funktionen ”Onlinebokning” för annonser ger Resenären möjlighet att boka bostaden online. ”Onlinebetalnings”-tjänsten gör det möjligt för Resenärer som bokar på nätet att göra betalningar till Ägaren via en betalportal som tillhandahålls av HomeAway eller en tredjeparts betaltjänst. Betaltjänsten online är föremål för tredjeparts-betalningsleverantörens användarvillkor eller Avtalet om mottagning av bokningsavgifter, och Ägaren godkänner att HomeAway (med undantag av HomeAway-betalningsskyldigheter enligt avtalet om bokningsavgifter) inte har någon kontroll över eller något ansvar för betalningstjänster online.

4.4 I kontrollpanelen har Ägaren också tillgång till Resenärers Recensioner av Ägarens bostäder och tillgängliga Ägarrecensioner för en Resenär som kontaktat Ägaren.

4.5 Resenärer och Ägare kan lägga upp recensioner på vår Webbplats. Genom att lägga upp en recension överlåter personen som lägger upp recensionen till HomeAway Group en evig, världsomfattande, oåterkallelig, obegränsad, icke-exklusiv, royaltybefriad och fullständigt betald licens att använda, kopiera, licensiera, underlicensiera (genom flera steg), distribuera, visa, visa upp offentligt, reproducera, överföra och på annat sätt exploatera recensionen i samband med Bostaden och vår verksamhet eller någon av våra partners verksamhet. Resenärer som har bokat genom Webbplatsen kan även lägga upp sina egna recensioner av Ägares bostäder (”Resenärers Recensioner”) på Webbplatsen. Ägaren får möjlighet att läsa Resenärers Recensioner och besvara dem (ett ”Svar från Ägare”). Mer information om Resenärers Recensioner och Svar från Ägare finns här. Ägare får även möjlighet att recensera Resenärens vistelse (”Ägares Recensioner”). Ägaren garanterar uttryckligen att en recension som läggs upp på det sättet uppfyller våra riktlinjer beträffande innehåll. Ytterligare detaljer beträffande processen för Ägares Recensioner finns tillgängliga här. Vi förbehåller oss rätten (dock inte skyldigheten) att göra Ägares Recensioner tillgängliga för andra Ägare som Resenären kontaktar via vår webbplats. Ägaren får inte vidare röja, använda eller hänvisa till sådana Ägares Recensioner utan uttryckligt tillstånd från Resenären att röja eller använda recensionen på det sättet. Observera att HomeAway inte verifierar, och realistiskt sett inte har kapacitet att verifiera korrektheten eller någon annan aspekt av Resenärers Recensioner eller Ägares Recensioner. Ägares Recensioner får inte användas till att utesluta eller diskriminera mot individer. Ägarens enda tillgängliga gottgörelse som svar på en Resenärs recension, och HomeAways enda skyldighet vad gäller en Resenärs recension, i händelse av att en Ägare bestrider någon del av en Resenärs recension, är att tillåta Ägaren att lägga upp ett ”Svar från Ägare”, och HomeAway frånsäger sig i övrigt allt eventuellt ansvar för en Resenärs eller Ägares recension. Vi kommer inte att ändra eller på annat sätt justera recensioner för Resandes eller Ägares räkning. Resande respektive Ägare kan kontakta Kundtjänst för att ta bort recensioner som de publicerat.

4.6. HomeAway kräver att alla Resenärers Recensioner, Svar från Ägare, Ägares Recensioner och andra kommunikationer ska följa riktlinjerna beträffande innehåll och kan avvisa bidrag som HomeAway inte anser uppfyller kraven. I händelse av att någon Resenärs Recension, Svar från Ägare, Ägares Recension eller annan kommunikation visas på Webbplatsen men inte efterlever riktlinjerna beträffande innehåll, ska HomeAway utan att det påverkar andra eventuella tillgängliga rättsmedel vara berättigat att omedelbart avlägsna från Webbplatsen sådana Resenärers Recensioner, Svar från Ägare, Ägares Recensioner eller annan kommunikation.

4.7 Kommunikationer via Webbplatsen (och eventuella verktyg som tillhandahålls på Webbplatsen) finns tillgängliga för granskning av Resenären och Ägaren som är part till kommunikationen samt för HomeAway Groups anställda och representanter. Observera att i enlighet med våra säkerhets- och kontobestämmelser kan vi ta bort eller redigera bort uppgifter från sådan kommunikation (exempelvis e-postadresser, telefonnummer eller annat innehåll som vi anser är otillbörligt eller som inte efterlever gällande lagar och bestämmelser). Ägare bör skriva ut en kopia av viktiga meddelanden för sin egen dokumentering – exempelvis ett kvitto på betalning eller en bokningsbekräftelse.

4.8 Meddelanden som skickas via HomeAways system ska endast avse seriösa bokningsförfrågningar. Vi accepterar inte någon form av spam eller oönskad elektronisk reklam. Det är förbjudet att missbruka HomeAways system, såsom genom att skicka oönskad elektronisk reklam (spam) eller att för tredje part avslöja användares privata information, om användaren inte uttryckligen gett tillåtelse därtill. E-postmeddelanden och Webbplatsrekommendationer som skickas genom ”rekommendera sidan”-funktionen ska endast sändas med mottagarens samtycke. Du åtar dig att skydda användares privata information i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt under alla omständigheter med iakttagande av rimlig aktsamhet, och du åtar dig fullt ansvar för missbruk, förlust eller obehörig överföring av sådan information.

 

4.9 HomeAway har inget ansvar för, eller inblandning i, kommunikationen mellan Ägaren och Resenären. 

 

4.10 HomeAway debiterar en serviceavgift från Resenärer som bokar en Bostad på Webbplatsen genom kassan på Webbplatsen. Serviceavgiften täcker användandet av Webbplatsen inklusive tjänster såsom 24/7 support, och bestäms som en procentandel av det totala hyresbeloppet (vilket kan inkludera ytterligare avgifter och skadedepositioner som tas ut av Ägaren). Beroende på lagarna i Resenärens och/eller Ägarens jurisdiktion kan serviceavgiften beläggas med (eller inkludera) mervärdesskatt, Övernattningsskatt eller andra motsvarande indirekta skatter. Ägare åtar sig att inte uppmuntra eller rekommendera en Resenär att undvika eller kringgå den serviceavgift som HomeAway tar ut.        

5. Annonseringsdetaljer och tjänster 

5.1 HomeAway erbjuder för närvarande en enskild årlig prenumeration.

5.2 I en Annons visas en (1) Bostad. Om Ägaren väljer ”Annons med flera enheter”, ska dessa flera enheter vara på samma fysiska adress som någon del av utannonseringen.

5.3 I en Annons kan det visas upp till femtio (50) fotografier på en Bostad. En förkortad version visas på Webbplatsen på en särskild söksida, i form av en miniatyr med en bild på Bostaden länkad till helsidesannonsen.

5.4 HomeAway har implementerat Google översätt-tjänsten på Webbplatsen. Ägarna kan använda denna tjänst kostnadsfritt om de vill få sina annonser översatta. Ägaren bekräftar och accepterar att det är ett statiskt maskinöversättningssystem som ofta begår misstag. När översättningen har utförts måste Ägaren granska översättningen och korrigera alla felaktigheter i den. HomeAway har inget ansvar för att översättningen är korrekt eller något annat med avseende på Google översätt-tjänsten. Ägaren accepterar att Google översätt tillhandahålls i enlighet med Googles tjänstevillkor och att Ägaren ska granska villkoren innan Google översätt används.

5.5 HomeAway kräver att alla Ägare verifierar placeringen av deras Bostäder med kontrollpanelen. Detta innebär att information från Google Maps ska användas för att bestämma Bostadens korrekta placering på en karta och i samband med regionala sökningar. Ägaren accepterar att Google Maps tillhandahålls i enlighet med Googles villkor och att HomeAway inte ansvarar för funktionen, korrektheten eller något annat med avseende på Google Maps. Ägaren bekräftar och accepterar att Google Maps-tjänsten inte är felfri och Ägaren säkerställer att Bostadens korrekta plats visas av Google Maps när denna tjänst används.

5.6 HomeAway använder även Google Analytics (och andra plattformer för analys) för att samla in statistik beträffande Webbplatsanvändning. Ytterligare detaljer finns i Integritetspolicyn och cookiepolicyn samt i Googles egen Integritetspolicy. Google kan aggregera data som samlas in från deras olika tjänster, inklusive Google Analytics, Google översätt, Google Maps och andra Google-tjänster, inklusive YouTube. Ägaren accepterar att HomeAway Group inte har någon kontroll över Googles datainsamling.

5.7 Ägaren kan aktivera en kostnadsfri sms-tjänst som underrättar Ägaren beträffande eventuella inkommande förfrågningar om annonser och bokningsförfrågningar från Resenärer. Ägaren förstår och accepterar att sms inte är 100 % pålitligt och kan vara föremål för anslutnings- och blockeringsproblem som ligger utanför HomeAways kontroll. Dessutom kan användning av sms, i synnerhet vid resa, resultera i ytterligare kostnader för Ägare från telekom- och nätverksleverantörer vilket Ägaren godkänner vid registreringen av sms-tjänster. Ägaren förstår och accepterar att sms-meddelanden kan bevakas och röjas i enlighet med Webbplatsens Integritetspolicy.

6. Rankning och synlighet i sökresultat

HomeAway kan inte garantera att annonser förekommer i en viss ordning i sökresultat på Webbplatsen. Ordningen på sökresultat varierar beroende på vilket filter som den resande använder, den resandes preferenser, såväl som Ägarnas "Rankning", vilket utgörs av bostadens egenskaper och kvalitén på upplevelsen som erbjuds. Bostadens egenskaper utvärderas utifrån olika faktorer såsom feedback från resande, bekvämligheter och bostadens läge. Kvalitén på upplevelsen utvärderas utifrån olika faktorer såsom kalenderns exakthet, Ägarens svarstider och godkännande av bokningar, möjlighet till bokning respektive betalning online, konsekvens i prissättning, kvalitet på upplevelsen av vistelsen samt andra faktorer som HomeAway från tid till annan anser viktiga för användarupplevelsen. Ersättningen för bokningar är också en faktor för den relativa rankningen av bostäder med liknande erbjudanden, utifrån de faktorer som beskrivits ovan. Om du har köpt en Prenumerationsannonsering kan sökresultat även variera beroende på de sökkriterier som den Resande använder. HomeAway förbehåller sig rätten att använda automatiskt varierande sökalgoritmer eller metoder för att optimera Rankningsresultat för specifika Resandes upplevelser och den övergripande marknadsplatsen. Annonsering som inte sker på abonnemangsbasis, såsom betalning per bokning, kanske inte alltid visas i sökresultat. Annonser som distribueras genom tredjepartssidor är inte garanterade att visas på sådana tredjepartssidor i någon specifik ordning eller överhuvudtaget. Sökresultat och ordning kan vara olika på HomeAways mobilapplikation respektive webbsida. För att optimera sökupplevelsen för både Ägare och Resande samt för att förbättra Rankningsprocessen förbehåller sig HomeAway rätten att göra slumpvisa test vilka är begränsade i varaktighet men kan komma att ändra hur vi visar Annonser och sökresultat.

7. Bostadsförvaltare 

HomeAway kan ge särskilda villkor till Ägare som har annonser med över 10 bostäder (kallas för ”Bostadsförvaltare”). Du kan ansöka om sådana villkor genom att kontakta HomeAway via information om Bostadsförvaltare. Bostadsförvaltares annonser är märkta med en särskild ikon på Webbplatsens sökresultat för bostäder.

 

8. Tilläggstjänster 

8.1 HomeAway gör tillgängliga och kan då och då lägga till eller ta bort tilläggstjänster som Ägare kan välja att köpa (”Tilläggstjänster”). För närvarande inkluderas följande Tilläggstjänster:

 1. Tjänsten ”Annons med flera enheter” som gör det möjligt för en Ägare av en viss Bostad med flera hyresenheter att annonsera dem i en gemensam annons. Alla sådana enheter måste vara på samma adress och vara del av samma bostadsenhet.

8.3 Det finns mer information om Tilläggstjänster på Webbplatsen. Varje Tilläggstjänst kan vara föremål för ytterligare villkor. Dessa villkor är tillgängliga för Ägaren i samband med att Ägaren samtycker till att köpa den relevanta Tilläggstjänsten.

9. Uppsägning

9.1 Om HomeAway fastställer, eller en anklagelse görs avseende:

 • att Annonser eller annat innehåll förknippat med en Ägare innehåller något material som bryter mot riktlinjerna beträffande innehåll, lag, gällande föreskrifter eller någon person eller enhets rättigheter;
 • att en Ägare har lagt upp olämpligt material på, eller missbrukat, Webbplatsen;
 • att en Ägare tillämpar oacceptabla eller orättvisa annons- eller uthyrningsrutiner (exempelvis, men inte begränsat till, om en Ägare dubbelbokar en Bostad för flera Resenärer på samma datum, eller ifall Ägaren tillhandahåller onlinebokning, genom att inte acceptera bokningar trots att Bostaden är tillgänglig för bokning eller genom att makulera en bokning som Ägaren tidigare har accepterat, eller agerar på ett sätt som är att anse som orättvist eller otillbörligt inom branschen för korttidsuthyrning av bostäder);
 • att Ägaren begår ett väsentligt brott mot dessa Villkor för Ägare (vilket ska inkludera, för att undvika missförstånd, eventuell överträdelse av klausul 4, ”Användning av tjänsten”, klausul 12, ”Ägarens rättigheter och skyldigheter” eller klausul 14, ”Förbud”) eller eventuella andra skyldigheter gentemot HomeAway, någon HomeAway Partner eller Resenär;
 • att en Ägare har betett sig på ett förargelseväckande eller stötande sätt mot någon Resenär eller anställd eller representant hos HomeAway;
 • att en Ägare använder falsk identitet;
 • att HomeAways system eller kommunikationsplattformar på annat sätt har missbrukats; eller
 • att något motsvarande det ovanstående har skett i förhållande till en HomeAway Partner,

så ska HomeAway ha rätt att, efter eget gottfinnande, (i) stänga av eller (ii) säga upp antingen (a) varje berörd Annons, eller (b) samtliga Annonser kopplade till den aktuella Ägaren (inklusive, för undvikande av missförstånd, varje Tilläggstjänst till en sådan Annons) omedelbart och utan någon rätt för Ägaren till återbetalning av erlagda Annonsavgifter eller andra avgifter och kostnader.  

9.2 Utöver att förbehålla sig rätten att radera Annonser, förbehåller sig HomeAway rätten att beivra varje överträdelse av Villkoren eller missbruk av Webbplatsen genom att, inklusive men inte begränsat till, begränsa Ägarens användning av Webbplatsen, dölja eller på annat sätt påverka en Annons synlighet i sökresultaten, markera en medlem som ”ej tillgänglig”, och radera eller ändra information som kan vara oriktig eller vilseledande.

9.3 Vänligen observera att HomeAway påtar sig ingen skyldighet att undersöka klagomål.
 

 

10. HomeAways rättigheter och skyldigheter

10.1 HomeAway kan ändra, upphäva eller avbryta en funktion på Webbplatsen när som helst, inklusive layouten och tillgängligheten hos en funktion på Webbplatsen, databas eller innehåll utan föregående varning eller ansvar.

10.2 HomeAway strävar efter att på ett korrekt sätt framställa sådana bilder som Ägare tillhandahåller. Ägare godkänner emellertid att avvikelser från originalfoton kan inträffa vid avläsning av icke-digitala bilder och p.g.a. individuella bildskärmsinställningar och att HomeAway inte tar något ansvar får sådana avvikelser.

10.3 HomeAway kan ibland utföra uppgraderingar av Webbplatsen för att implementera tekniska utvecklingar. Därför behövs det ibland underhåll, vilket kan leda till begränsningar på Webbplatsen. Där det är möjligt kommer HomeAway att försöka säkerställa att underhåll av Webbplatsen som resulterar i den sortens begränsningar utförs vid en tidpunkt då de flesta Resenärers användande påverkas så lite som möjligt.

10.4 HomeAway kan utföra identitetskontroller och begära bevis för att fastställa att en Bostad och/eller en Ägare och ägandeskap av Bostaden existerar. Om HomeAway – inklusive som följd av information som tillhandahålls av Resenärer – misstänker att Ägaren har uppgett falsk information, bekräftar Ägaren att HomeAway är berättigat att utföra identitetskontroller och granskning av Ägaren eller begära att Ägaren bevisar att en viss Bostad existerar; om Ägaren ombeds att göra det samtycker Ägaren till att omgående (och i alla fall inom sådan tidsram som HomeAway begär) tillhandahålla HomeAway sådant bevis på identitet eller bevis på att en Bostad existerar. Varje Ägare bekräftar att underlåtelse att följa en sådan begäran utgör en överträdelse mot dessa Villkor för ägare.

10.5 HomeAway efterlever villkoren i sin Integritetspolicy. Ägaren ger HomeAway tillstånd att vidarebefordra Ägarens kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer, till Resenärer i samband med bokning av en Bostad. Integritetspolicyn innehåller ytterligare detaljer. HomeAway kan, om det behövs (inklusive för att förhindra bedrägligt beteende från tredje part), ge en Resenär en Ägares telefonnummer. Ägaren godkänner att han/hon har läst Webbplatsens Integritetspolicy och cookiepolicy och samtycker till att uppgifter bearbetas på det sätt som beskrivs i dessa policyer.

10.6 HomeAway förbehåller sig rätten att överföra dessa Villkor för ägare och att tilldela eller lägga ut några eller samtliga av dess rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor för ägare till en tredje part eller till någon annan enhet som tillhör HomeAway Group, men kommer inte att göra det på ett sätt som reducerar eventuella garantier som utfästs till Ägaren enligt dessa Villkor för ägare.

10.7 Vi kan komma att ibland tillhandahålla till eller administrera tjänster åt Ägare som syftar till att förbättra kvalitén på deras Bostadsannonser. Vi kan också komma att ibland skapa nya eller förändra platsangivelser eller geografiska beskrivningar som vi använder för att identifiera bostäder i Annonser och sökresultat. Därigenom kan vi komma att ändra platsangivelsen eller den geografiska beskrivningen avseende en Annons. Vi åtar oss dock inget ansvar för att verifiera Annonsens innehåll eller riktigheten av platsangivelsen. Ägare är ensamt ansvariga för att säkerställa att innehållet och platsangivelsen i en Annons är riktiga och åtar sig att utan dröjsmål redigera (eller kontakta oss så att vi kan redigera) eventuella oriktigheter.

 

11. Immaterialrätt 

11.1 Webbplatsen ägs av HomeAway Group. Allt innehåll som visas på Webbplatsen skyddas av upphovsrätt och databasrättigheter. Återgivning av Webbplatsen, i sin helhet eller delvis, inklusive kopiering av text, bilder eller illustrationer, är förbjuden.

11.2 Ägare har rätt att hämta ner, visa och skriva ut enskilda sidor på Webbplatsen som bevis på deras avtal med HomeAway. Den relevanta filen eller utskriften måste tydligt visa texten ”© Copyright 2017  HomeAway - Med ensamrätt”.

11.3 När en Ägare genom Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system laddar upp eller skickar innehåll av vilket slag det än må vara, inklusive text eller bilder, garanterar Ägaren att han/hon är berättigad att göra så och har inhämtat nödvändiga samtycken och tillstånd från Ägare av innehållet (”rättighetsavstående”).

11.4 I den utsträckning Ägarrecensioner eller annat innehåll innehåller varumärken eller andra skyddade namn eller märken garanterar Ägaren att han/hon har inhämtat alla nödvändiga juridiska tillstånd och rättigheter för HomeAways användning av sådant innehåll på Webbplatsen.

11.5 Genom att ladda upp innehåll på Webbplatsen (och Kontrollpanelen) (inklusive men inte begränsat till all text, beskrivningar, recensioner, bilder och liknande) ger Ägare HomeAway rätt att använda sådant innehåll både på Webbplatsen och i separat publicerad form.

11.6 I den utsträckning Ägares Annonser och andra uppladdningar innehåller varumärken garanterar Ägare att de har rätt att använda dem, inklusive rätt att vidarelicensera dem.

 

12. Ägarens rättigheter och skyldigheter

 12.1 Ägaren ska tillhandahålla sanningsenliga detaljer beträffande sin personliga identitet, fakturaadress, sina betalningsuppgifter, skatteskrivningsstatus och tillämpliga kontonummer, bostäder som erbjuds i Annonserna och annan kommunikation via HomeAway Group-systemen. Dessutom ska Ägaren påta sig ansvaret att säkerställa att ovanstående uppgifter är korrekta och uppdaterade under hela den tid som Annonsen finns på Webbplatsen.

12.2 Ägaren garanterar fortlöpande under så lång tid som en Bostad annonseras på Webbplatsen (i) att han/hon äger och/eller har alla nödvändiga bemyndiganden och rättigheter att utbjuda för uthyrning och att genomföra bokningar avseende den av Ägaren annonserade Bostaden (ii) att han/hon inte oriktigt ska ta ut någon hyresdeposition i strid med det underliggande hyresavtalet med Resenären (iii) att alla uppgifter som tillhandahålls HomeAway är korrekta och aktuella, inklusive, men inte begränsat till alla utfästelser beträffande en eventuell Bostad, dess bekvämligheter, plats, pris och dess tillgänglighet vid ett specifikt datum eller specifika datum (iv) varje annons måste beröra en enskild och unikt identifierad Bostad (v) att han/hon inte oriktigt ska neka en Resenär tillgång till en Bostad (vi) att han/hon ska göra alla eventuella återbetalningar när de förfaller enligt tillämplig avbokningspolicy eller underliggande hyresavtal, förutom i den mån det gäller Övernattningsskatt som redan har tagits emot av HomeAway.

12.3 Ägaren åtar sig att säkerställa att uppgifterna i annonsen hålls korrekta och aktuella under hela tiden annonsen finns kvar på Webbplatsen samt: (i) om en översättning tillhandahålls, att se till att den är noggrant och korrekt översatt, samt: (ii) att uppfylla kraven i riktlinjerna för annonser i utformningen av annonsen. Ägaren får inte lämna vilseledande detaljer beträffande ursprunget till någon information eller inkludera detaljer som kan dölja den verkliga källan för någon information.

12.4 Ägaren måste följa HomeAways marknadsnormer som återfinns på https://help.homeaway.se/articles/Vilka-nomer-har-vi-for-annonsering så som den uppdateras från tid till annan. Dessa Normer beskriver vissa krav gällande annonser, inklusive men inte begränsat till:

 • Ägare måste upprätthålla en korrekt bokningskalender för sina listningar;
 • Ägare måste använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att svara på alla bokningsförfrågningar från resenärer inom 24 timmar efter mottagande av bokningsförfrågan;
 • Ägare måste även samtycka till att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att få alla resenärers betalningar behandlade inom 24 timmar efter resenärens auktorisation av sådan betalning;
 • Ägare must svara på och acceptera ett betydande antal förfrågningar och bokningar som tas emot för att befrämja reseupplevelsen; och
 • Ägare får inte avboka ett betydande antal accepterade bokningar.

12.5 Ägaren åtar sig att säkerställa att kalendern för varje Annons är korrekt och aktuell så att den återspeglar tillgängligheten hos den relevanta Bostaden när den bokas. Vid datumbaserad sökning filtreras Annonser med kalendrar som är minst 60 dagar utanför datumintervallet bort från resultaten.

12.6 Ägare ansvarar för att säkerställa att deras Annonser inte strider mot lag eller kränker någon person eller enhets rättigheter. Annonserna får inte innehålla falsk information, förolämpande språk, något ärekränkande eller förtalande eller något som kränker upphovsrätt- eller dataskyddslagen.

12.7 Ägaren åtar sig att efterleva alla gällande export- och/eller handelsförbudslagar. Vidare påstår Ägaren att han/hon  inte återfinns på någon offentlig amerikansk lista med parter som förbjudits och att han/hon är tillräckligt gammal under gällande lag för att kunna ingå avtal med HomeAway.

12.8 Ägaren påstår och intygar att de inte genom att annonsera sin bostad bryter något gällande avtal med tredje part (dvs. ägarens hyresvärd, bostadsförening eller dyl.). Vidare påstår Ägaren att han/hon efterlever alla lokala zonföreskrifter, skatter, registreringar, licenser och tillstånd beträffande Annonsen.

12.9 Fotografier i en Annons bör på ett korrekt sätt återge Bostaden, får inte vara falska eller vilseledande, får inte inkludera människor, och får inte kränka tredje parts personliga integritet, immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

12.10 Om en Annons bryter mot Villkoren för ägare förbehåller sig HomeAway rätten att avbryta eller upphäva den relevanta Annonsen eller samtliga Annonser förknippade med Ägaren i enlighet med klausul 9 i dessa Villkor för ägare.

12.11 Användarverifiering på Internet är komplicerat och vi kan inte och åtar oss inget ansvar för att bekräfta användares uppgivna identitet. Vi uppmanar Ägare och Resenärer att kommunicera direkt med varandra genom de på Webbplatsen tillhandahållna verktygen även om detta inte garanterar identiteten på den person som du kommunicerar med. Vi uppmanar vidare att du vidtar andra skäliga åtgärder för att försäkra dig om den andra personens identitet, och för Resenärer, om den aktuella Bostaden och relevanta bokningsdetaljer för din bokning eller övervägda bokning. Du åtar dig att (i) hemlighålla ditt lösenord och online ID för både ditt användarkonto hos oss och för ditt e-postkonto och endast tillhandahålla det till behöriga användare av ditt konto, (ii) instruera varje person till vilken du tillhandahåller ditt online ID och lösenord att han/hon inte får avslöja det för någon obehörig person, (iii) omedelbart meddela oss och välja ett nytt online ID och lösenord om du tror att ditt lösenord för antingen ditt användarkonto hos oss eller ditt e-postkonto kan ha kommit till någon obehörig persons kännedom, och (iv) omedelbart meddela oss om du blir kontaktad av någon som begär tillgång till ditt online ID och lösenord. Vidare, om vi misstänker någon obehörig användning av ditt användarkonto hos oss åtar du dig att på vår begäran snarast ändra ditt online ID och lösenord och vidta varje annan åtgärd som vi skäligen begär. Vi avråder dig från att ge någon tillgång till ditt online ID och lösenord till ditt användarkonto hos oss och ditt e-postkonto. Om du ger någon ditt online ID och lösenord eller om du underlåter att vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder avseende sådan information är du ansvarig för alla transaktioner som den personen genomför genom att använda ditt användarkonto hos oss och/eller ditt e-postkonto, även sådana transaktioner som är bedrägliga eller som du inte hade för avsikt eller önskade skulle utföras.

12.12 Ingen Annons får överföras till någon annan part av en Ägare. I händelse av försäljning eller förändring i förvaltning av en Bostad kommer HomeAway att tillhandahålla vägledning beträffande möjligheter för att skapa en ny annons.

12.13 Om HomeAway, genom något av våra garanti- eller ansvarsåtaganden efter vårt eget gottfinnande kompenserar en Resenär för förlust orsakad av handling eller underlåtenhet hänförlig till en Ägare förbehåller sig HomeAway rätten att från Ägaren återkräva det av HomeAway utbetalda beloppet för förlusten.

13. Skatter

Ägarskatter:

13.1 I egenskap av ägare ansvarar du ensam, om inte nationella regler kräver något annat, för att avgöra vad du har för skyldighet att rapportera, samla in, skicka in eller inkludera i din Annons all tillämplig mervärdesskatt eller annan indirekt omsättningsskatt, uppehållsskatt, turistskatt, brutto intäktsskatt, fastighetsskatt eller annan besöksskatt eller inkomstskatt (“Skatt”). HomeAway Group erbjuder inte någon skatterådgivning, och Ägaren ska söka råd från hans/hennes egen skatterådgivare.  

13.2 Skatteregler kan kräva att vi tar emot lämpliga Skatteuppgifter från Ägare eller håller inne Skatter på betalningar till Ägare, eller båda delar. Om en Ägare inte förser oss med dokumentation som vi finner vara tillräcklig för att lindra vår skyldighet (om sådan finns) att hålla inne Skatt på betalningar till dig, hålla inne sådana belopp som krävs enligt lag, eller göra båda två tills sådana uppgifter tillhandahålls. Du, Ägaren, är ensam ansvarig för att uppgifterna i din deklaration och skatteformulär är uppdaterad, fullständig och korrekt.

Skatt på Provisionen:

13.3 Ägaren ansvarar för alla belopp som debiteras beträffande Bostaden och Annonserna och ska svara inför gällande myndigheter för alla tillämpliga skatter (inklusive, vid behov, mervärdesskatt) på de betalningar de tar emot. HomeAway kan behöva samla in och skicka in skatt (inklusive mervärdesskatt, omsättningsskatt eller andra liknande skatter) på Provisionen som Ägaren åläggs. Där så krävs ska HomeAway förse Ägaren med en faktura som anger skatten som utgår på sådan Provision. Om Ägaren har rätt till skattelättnad på sådan provision måste Ägaren förse HomeAway med den nödvändiga dokumenteringen och stöd för sådan skattelättnad.

13.4 Om Ägaren är bosatt i ett land baserat i en nation som är medlem i EU och skatteskriven med avseende på mervärdesskatt i medlemsnationen, ska Ägaren förse HomeAway med giltigt momsregistreringsnummer för att HomeAway ska tillämpa mekanismen för omvänd skattskyldighet på Provisionen. Om Ägaren är bosatt i Storbritannien kan mekanismen för omvänd skattskyldighet inte användas och istället belastas beloppet med mervärdesskatt för Storbritannien.

Övernattningsskatt:

13.5 Du förstår att lämplig myndighet eller departement (”Skattemyndighet”) där din Annons finns kan kräva att vissa skatter påläggs Resenärer eller Ägare i samband med sådana Annonser, och att dessa ska betalas till respektive Skattemyndighet. Lagen kan variera i olika jurisdiktioner, men dessa skatter kan behöva samlas in och betalas vidare som en procentandel av Hyresbeloppet som sätts av Ägaren, ett visst belopp per dag, ett belopp baserat på antalet gäster eller någon annan variant, och kallas ibland för ”skatt på tillfälligt uppehälle”, ”hotellskatt”, ”inkvarteringsskatt”, ”stadsskatt”, ”rumsskatt”, eller ”turistskatt” (”Övernattningsskatt”).

13.6 I vissa jurisdiktioner kan HomeAway efter eget gottfinnande besluta att genomföra insamling och vidarebefordran av Skatt från Ägare eller Resenärer eller på deras vägnar, i enlighet med dessa Villkor (”Insamling och Vidarebefordran”) om HomeAway eller Ägarna enligt jurisdiktionen har en skyldighet att samla in och vidarebefordra Övernattningsskatt. I alla jurisdiktioner där vi beslutar att genomföra direkt Insamling och Vidarebefordran, instruerar och auktoriserar du härmed HomeAway att samla in Övernattningsskatt från Resenärer på Ägarens vägnar vid den tidpunkt då den första online-betalningen görs av resenären, samt vidarebefordra sådan Övernattningsskatt till Skattemyndigheten. Hur mycket Övernattningsskatt, om någon alls, som samlas in och vidarebefordras av HomeAway kommer att kunna ses av, och rapporteras separat till både Ägare och Resenärer på deras respektive transaktionsdokument. Där HomeAway genomför Insamling och Vidarebefordran får inte Ägare samla in någon Övernattningsskatt som samlas in av HomeAway beträffande deras Annonser i den jurisdiktionen. När HomeAway genomför Insamling och Vidarebefordran av Övernattningsskatt i en jurisdiktion för första gången ska HomeAway meddela nuvarande Ägare med Annonser i sådana jurisdiktioner.

13.7 Du bekräftar att krav eller talan beträffande att HomeAway genomför Insamling och Vidarebefordran av Skatt inte ska sträcka sig till någon leverantör eller försäljare som HomeAway eventuellt använder i samband med genomförandet av Insamling och Vidarebefordran. Ägare bekräftar att vi kan komma att kräva ytterligare belopp ifrån dig om den Övernattningsskatt som samlas in och/eller vidarebefordras inte räcker för att fullgöra din skattskyldighet gentemot Skattemyndigheten, och bekräftar att din enda hjälpåtgärd beträffande Övernattningsskatt som samlats in är återbetalning från tillämplig Skattemyndighet i enlighet med de regler som den Skattemyndigheten har gjort gällande.

13.8 Du åtar dig uttryckligen till att friskriva, försvara, gottgöra och hålla skadeslösa HomeAway Group och deras chefer, direktörer, anställda och ombud från och mot alla anspråk, krav, skadeståndskrav, förluster, skulder, skyldigheter, kostnader, inklusive, utan begränsning, skäliga advokat- och/eller revisorarvoden som uppstår ur eller på något sätt i samband med Övernattningsskatt, inklusive, utan begränsning, tillämpning av beräkning, insamling eller vidarebefordran av Övernattningsskatt beträffande något belopp eller överhuvudtaget beträffande dina transaktioner. För alla jurisdiktioner där vi genomför Insamling och Vidarebefordran ger Ägare oss tillåtelse, utan ytterligare meddelande, att förvara, överföra och dela data och andra uppgifter beträffande dem eller deras transaktioner, Bokningar, Inkvarteringar och Övernattningsskatt, inklusive, men inte begränsat till, information såsom Ägarens namn, Annonsadresser, transaktionsdatum och -belopp, skatteregistreringsnummer, skattebeloppet som samlats in från Resenärer eller som uppges krävas, kontaktinformation och liknande information, till tillämplig Skattemyndighet för att tillgodose en framställning i laga ordning.

13.9 HomeAway förbehåller sig rätten att, efter Ägare har meddelats, upphöra med Insamling och Vidarebefordran i en eller flera jurisdiktioner av vilket skäl som helst vid vilken tidpunkt Ägarna återigen ansvarar själva för och kan hållas ansvariga för insamling och vidarebefordran av all skatt beträffande Annonser i den jurisdiktionen. I varje jurisdiktion där vi inte har meddelat att vi genomför, eller inte genomför (eller inte längre genomför) insamling och vidarebefordran av Övernattningsskatt genom Insamling och Vidarebefordran, eller på något annat sätt eller med någon annan metod, i din jurisdiktion, har Ägare ensamma kvar ansvar för insamling och/eller vidarebefordran av all Övernattningsskatt som kan gälla Annonser. 

13.10 Ägare medger och intygar att i vissa jurisdiktioner kan HomeAway besluta att inte genomföra insamling eller vidarebefordran av Övernattningsskatt eller kan inte genomföra insamling och/eller vidarebefordran och inget som står i dessa Villkor utfäster eller garanterar att HomeAway kommer att genomföra insamling och/eller vidarebefordran av Övernattningsskatt någonstans alls, inklusive i någon särskild jurisdiktion, eller att HomeAway kommer att fortsätta genomföra någon insamling och vidarebefordran av Övernattningsskatt i någon särskild jurisdiktion där det kan ha erbjudits. HomeAway förbehåller sig rätten att, enligt eget gottfinnande, upphöra med att insamla och vidarebefordra Övernattningsskatt (oavsett metoden som används eller kommer att användas i framtiden) oberoende av skäl eller utan skäl överhuvudtaget, under förutsättning att Ägarna  meddelas inom skälig tid i varje jurisdiktion där HomeAway beslutar att upphöra med sådant genomförande.   

14. Förbud

14.1 Ägaren får inte vare sig direkt eller indirekt:

14.1.1 Med hänsyn till Webbplatsen, dess innehåll och databaserna som utgör Webbplatsen, i någon som helst form, vare sig genom att använda automatiska enheter eller manuella processer, exploatera, kopiera, distribuera, återskapa, redigera, översätta, göra allmänt tillgängliga eller dekompilera dessa;

14.1.2 Övervaka innehållet på Webbplatsen eller kommunikationen med Resenärer med hjälp av robotar, spindlar eller andra automatiska medel; dock med förbehåll att ett begränsat undantag från föregående begränsning tillhandahålls för internetsökmotorer för allmänt ändamål (detta inkluderar ej någon webbplats eller sökmotor eller annan tjänst som tillhandahåller bostadsannonser eller -reklam eller någon delmängd av desamma eller vilkas verksamhet är att tillhandahålla tjänster för kortidsuthyrning av bostäder eller andra tjänster som konkurrerar med Webbplatsen eller HomeAway) och icke-kommersiella offentliga arkiv som använder verktyg för att samla in uppgifter uteslutande för ändamålet att visa hyperlänkar till Webbplatsen, förutsatt att de gör detta från en stabil IP-adress eller mängd IP-adresser med användning av en enkelt identifierbar agent och uppfyller HomeAways robots.txt fil;

14.1.3 Använda Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system, eller någon annan information tillhandahållen av Resenären för något annat syfte än de som är tillåtna enligt dessa Villkor för ägare;

14.1.4 Använda Webbplatsen eller verktygen och tjänsterna på Webbplatsen i syfte att boka eller bjuda ut en bostad utom en Bostad med en giltig Annons;

14.1.5 Återge någon del av Webbplatsen på en annan webbplats eller på annat sätt, med användning av någon enhet, inklusive, men inte begränsat till, användning av en ram-miljö på Webbplatsen eller någon annan inramningsteknik för att fånga någon del eller aspekt av Webbplatsen, eller spegla eller återskapa någon del av Webbplatsen;

14.1.6 Lägga upp eller skicka till Webbplatsen något innehåll eller några program som på grund av storlek eller funktion kan skada HomeAways datorer eller nätverk;

14.1.7 Inkludera innehåll på Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system som bryter mot någon tillämplig strafflag, immaterialrättslig lagstiftning eller annan lag, eller som uppmuntrar till något sådant brott;

14.1.8 Använda eller komma åt Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system på ett sätt som kan utsätta ett datorsystem eller nätverk för fara, inklusive genom att göra tillgängligt ett virus (där ”virus” inkluderar alla program som avsiktligt introduceras i ett system och som utför en värdelös och/eller destruktiv funktion, såsom att visa ett irriterande meddelande eller systematiskt skriva över informationen på en användares hårddisk);

14.1.9 Lägga upp eller överföra information som på något sätt är falsk, bedräglig eller vilseledande, eller utföra någon handling som kan betraktas som ”nätfiske” (oavsett om det är primärt, sekundärt eller något annat) eller som skulle ge upphov till straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar;

14.1.10 Lägga upp eller överföra något olagligt, hotfullt, skadligt, förtalande, ärekränkande, obscent, oanständigt, anstötligt, uppviglande, sexuellt explicit, pornografiskt eller profant material;

14.1.11 Hänvisa till HomeAway eller någon i HomeAway Group på ett sätt som kan få någon att tro att Ägaren, en Bostad, Annons eller webbplats är sponsrad av, förknippad med eller rekommenderad av HomeAway eller någon i HomeAway Group; eller

14.1.12 Byta ut en Bostad i en Annons mot en annan Bostad utan föregående tillstånd från HomeAway. Sådana förbjudna utbyten inkluderar:

 

14.1.12.1 Annons med flera enheter: använda en Annons för att annonsera fler än en bostad som finns tillgänglig i en byggnad;

14.1.12.2 Byta ut: byta Bostaden som visas i en Annons när den Bostaden bokas; och


14.1.12.3 ”Leeching”: erbjuda en Resenär som ställer en förfrågan via Webbplatsen en annan Bostad än den som visas i den relevanta Annonsen.

14.1.13 Då onlinebokning tillhandahålls, vara i dröjsmål med att besvara bokningsförfrågningar eller att behandla betalningar från Resenärer (Ägare som tillhandahåller onlinebokning ska vidta varje affärsmässigt rimlig åtgärd för att besvara alla bokningsförfrågningar från Resenärer inom 24 timmar från mottagandet av en sådan förfrågan samt behandla alla betalningar från Resenärer inom 24 timmar från att betalningen auktoriserats av Resenären).   

14.2 Om en Ägare bryter mot denna bestämmelse förbehåller sig HomeAway rätten att spärra eller avsluta den aktuella Annonsen eller alla Annonser kopplade till Ägaren i enlighet med punkt 9 i dessa Villkor för ägare.

15. Spridning av Annonser till Tredje Parts Webbplatser

För att möjliggöra för Ägare att få en bredare spridning av deras bostäder kan HomeAway Group komma att tillhandahålla din annonsinformation och innehåll, eller på annat sätt tillhandahålla för spridning, din annons till en tredje parts webbplats. Ytterligare villkor kan komma att bli tillämpliga beträffande sådan spridning som vi i sådana fall kommer att underrätta dig om genom din ägarkontrollpanel eller e-post.

 

 16. Ägarens ansvar

16.1 Användare är ensamt ansvariga för att teckna tillfredsställande försäkringsskydd för att skydda sina bostäder och gäster eller deras resa, såsom är tillämpligt. Ägare bekräftar att de har eller kommer att ha tillfredsställande försäkringsskydd för att täcka uthyrningen av de Bostäder som de utannonserat på Webbplatsen före ankomsten av deras första Resenär och kommer att fortsätta ha tillfredsställande försäkringsskydd fram till dagen för hemresan för varje Resenär som de erhållit genom en av våra Webbplatser.

16.2 Ägaren är ensamt och fullständigt ansvarig för alla ekonomiska följder av att HomeAway skadas på grund av innehåll eller av något program som överförs eller skickas av Ägaren och som skadar HomeAways maskinvara eller mjukvara, inklusive skador på Webbplatsen, systemet eller data eller genom att orsaka systemfel eller interna fel. Ovanstående ekonomiska följder innefattar skäliga advokatarvoden.

17. Ersättning för skada

Ägaren samtycker till att försvara, gottgöra och hålla skadeslösa Expedia, HomeAway, alla deras dotterbolag, deras respektive chefer, direktörer, anställda och ombud, från och mot alla anspråk, talan, krav, återbetalningskrav, förluster, skadestånd, böter, straffavgifter eller andra kostnader eller utgifter av vilket slag det än må vara inklusive men inte begränsat till skäliga advokat- och revisorarvoden, som väcks eller initieras av tredje part som hävdar eller uppstår från eller i samband med (a) något innehåll eller material som Ägaren överlämnar eller tillhandahåller för medtagande på Webbplatsen; (b) eventuell användning av Webbplatsens Ägare; (c) Ägarens eventuella överträdelse mot dessa Villkor för ägare och (d) Resenärens vistelse i Bostaden och användning av tillhörande service och faciliteter tillhandahållna av Ägaren.

18. Kontakta oss 

18.1 Alla meddelanden ska skickas till HomeAway via kontaktformuläret på HomeAways plattform eller via post till c/o HomeAway, Level 25 Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH.

18.2 Meddelanden beträffande upphovsrättsintrång måste ange följande:

 • Din adress, telefonnummer och e-postadress;
 • Detaljerade uppgifter beträffande innehållet ifråga (bild eller text), inklusive en länk till Webbplatsen; samt
 • En formell deklaration som visar att du:

(i) Är innehavaren av den exklusiva användarrätten för verket och

(ii) Inte har auktoriserat användandet av det relevanta materialet i denna form. 

19. HomeAways begränsade ansvar

19.1 Om du är näringsidkare, kommer HomeAway Group eller deras aktieägare, chefer, direktörer, konsulter, ombud och/eller anställda eller någon tredjepartsleverantör av ett verktyg som tillhandahålls på någon Webbplats av en medlem av HomeAway Group, under inga omständigheter att vara ansvariga för utebliven vinst eller några indirekta skador, följdskador, särskilda skador, tillfälliga skador eller straffskador som uppstår från, baserat på eller som följd av Webbplatsen eller din användning av Webbplatsen och/eller någon transaktion mellan användarna, även om HomeAway har underrättats om möjligheten till sådana skador. Dessa begränsningar och undantag gäller utan hänsyn till huruvida skadorna uppstår som följd av avtalsbrott, försumlighet eller någon annan grund för talan. Om du är missnöjd med Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system eller du inte samtycker till någon del av dessa Villkor för ägare, är ditt enda och uteslutande medel gentemot HomeAway att upphöra med användningen av Webbplatsen. Under alla omständigheter är vår ansvarsskyldighet och HomeAway Groups ansvarsskyldighet gentemot dig eller tredje part som uppstår i samband med Webbplatsen begränsad till det större av (a) beloppet som motsvarar avgifterna du betalar till oss under de tolv månaderna före händelsen som gav upphov till ansvarsskyldigheten, och (b) 100,00 £ sammanlagt.

19.2 Om du är konsument, ansvarar HomeAway endast för direkta skador och inte för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, indirekt skada eller annan följdskada, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas HomeAway till last eller annars följer av tvingande lag. Om du är missnöjd med Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system eller du inte samtycker till någon del av dessa Villkor för ägare, är ditt enda och uteslutande medel gentemot HomeAway att upphöra med användningen av Webbplatsen.

19.3 Ingenting i dessa Villkor för ägare ska utesluta eller begränsa HomeAway Groups ansvar för dödsfall eller personskada som resulterar från dess försumlighet; skador på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt; ansvar enligt tvingande lag; heller inte HomeAway Groups bedrägeri eller bedräglig missvisande utfästelse.

20. Tillämplig lag och jurisdiktion

 20.1 Ägaren samtycker till att dessa Villkor för ägare lyder under gällande lag i England och Wales. De brittiska domstolarna ska ha icke-exklusiv jurisdiktion över eventuella anspråk som uppstår under detta avtal.

20.2  Svenska konsumenter har alltid möjlighet att få tvister med anledning av detta avtal prövade av svensk domstol.

21. Allmänt

21.1 Om en domstol med behörig jurisdiktion ogiltigförklarar någon bestämmelse i Villkoren för ägare ska ogiltigheten hos bestämmelsen ifråga inte påverka giltigheten hos de kvarstående bestämmelserna i Villkoren för ägare, vilka ska förbli i full kraft och effekt. Rubrikerna på klausulerna är avsedda att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen av dessa Villkor för ägare. Ingen avsägelse av något av villkoren i Villkoren för ägare ska betraktas som en vidare eller fortsatt avsägelse av ett sådant villkor eller något annat villkor. Dessutom ska HomeAways underlåtelse att genomdriva något villkor i Villkoren för ägare inte betraktas som en avsägelse av villkoret ifråga eller på annat sätt påverka HomeAways förmåga att genomdriva villkoret någon gång i framtiden. Förutom enligt vad som uttryckligen anges i ett ytterligare avtal, ytterligare villkor gällande vissa delar av Webbplatsen inklusive Integritetspolicyn, utgör Villkoren för ägare hela avtalet mellan Ägare och HomeAway med hänsyn till användandet av Webbplatsen. Inga ändringar får göras i dessa Villkor för ägare utom genom en reviderad post på den här sidan.

21.2 Tidigare versioner av dessa Villkor för ägare arkiveras inte av oss. HomeAway rekommenderar att Ägaren sparar sin egen kopia på dessa Villkor för ägare i en separat fil på datorn eller i utskriven form.

21.3 Avtalet ingås på svenska.

21.4 Om du är konsument har du även rätt att få tvist med anledning av Villkoren prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm

www.arn.se

21.5 EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/odr