Villkor för användande | Fastighetsägare & Fastighetsförvaltare


Allmänna villkor gentemot fastighetsägare och fastighetsförvaltare
 

1. Tillämpning
(1) Nedanstående allmänna användarvillkor utgör grunden för alla avtal med HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan benämnd "leverantör") inom ramen för affärsverksamhet med näringsidkare (nedan benämnda "uthyrare"). Leverantörens internationella webbsida www.HomeAway.se tillhör och bearbetas genom HomeAway Deutschland GmbH och är del av HomeAway-gruppen. Mer information om HomeAway-gruppen och hur vi använder personuppgifter finner du i vår sekretesspolicy.
(2) De är giltiga i den lydelse som gällde vid tidpunkten för avtalets ingående, som ett komplement till gällande lagstiftning, i fråga om befintliga och framtida affärsförbindelser mellan leverantören och uthyraren, även om de inte uttryckligen avtalas på nytt.
(3) Skulle uthyraren ha avvikande allmänna affärsvillkor, erkänns dessa inte om inte leverantören uttryckligen och skriftligen har godkänt att de är giltiga.

2. Avtalsföremål
(1) Detta avtal avser tillhandahållandet av annonsplats på en internetportal för uthyrning av semesterbostäder inklusive kontaktmöjligheter mellan uthyraren och eventuella hyresgäster samt för marknadsföring av erbjudanden. Utöver detta tillhandahåller leverantören respektive ett företag som är närstående leverantören bland annat vägledningar som registrerade uthyrare kan ladda ned.
(2) Detta avtal avser inte förmedling av hyresavtal gällande bostäder. Framför allt utgör varken leverantören eller ett företag som är närstående leverantören avtalspart i avtalsförhållandet mellan uthyraren och hyresgästerna.

3. Avtalets ingående
(1) En uthyrare som önskar erbjuda sin semesterbostad via plattformen homeaway.se kan kostnadsfritt registrera sig på homeaway.se genom att ange användarnamn och lösenord till ett användarkonto (registrering). Varje fysisk person med full rättshandlingsförmåga får registrera sig.
(2) Genom att anmäla sig för ett företags räkning förklarar sig en fysisk person samtidigt som behörig att företräda företaget.
(3) För att en avgiftsbelagd annons ska kunna införas måste parterna ingå ett annonsavtal. Avtalet kommer till stånd när uppdraget om annonspublicering lämnas via det beställningsförfarande som finns till förfogande samt när motsvarande avgifter betalas. De exakta priserna framgår av leverantörens prislista och meddelas uthyraren innan beställningen sänds iväg.
(4) Efter erhållen betalning utfärdar leverantören en faktura till uthyraren. Denna faktura finns tillgänglig inom det särskilda området för uthyrare.
(5) Betalningen kan genomföras med kreditkort. Uthyraren ska stå för samtliga bankavgifter i samband med betalning. Kreditkortsnummer samt angivna användarnamn och lösenord skyddas genom 128-bitars SSL-teknik (Secure Socket Layer), som krypterar de inmatade uppgifterna.
(6) Om en ägare har möjliggjort onlinebokningar kan resenärer göra bokningar online, vilka ägaren därefter bekräftar eller avvisar inom 24 timmar. Om ägaren har möjliggjort onlinebetalningar kan resenärer betala, efter att ägaren har bekräftat bokningen, med kreditkort via den betalningsgateway som vår utomstående betalningstjänsteleverantör, Yapstone International, tillhandahåller. Den onlinebaserade betalningstjänsten omfattas av Yapstones villkor, och resenären godtar att leverantören HomeAway inte har någon kontroll över och inte heller något ansvar för Yapstones tjänster.
4. Nyttjande av tjänsten
(1) Vid anmälan får varje uthyrare en användarprofil där han/hon kan spara alla uppgifter och där hans/hennes erbjudanden om semesterbostäder visas (separat område för uthyrare).
(2) Inom det separata området för uthyrare har uthyraren tillgång till diverse funktioner för att administrera sin semesterbostad, exempelvis
- en kalenderfunktion
- möjlighet att ange hyreskostnaden
- kostnadsfria vägledningar
- mallar
- undersökningar om uthyrning av semesterbostäder
(3) I fastighetsägarkontot har uthyraren tillgång även till gästboken. I denna kan uthyraren anteckna de inlägg som hyresgäster har skrivit in i gästboken som finns tillgänglig i semesterbostaden. Dessutom kan uthyraren se månadsstatistik över samtal och bokningsförfrågningar i fastighetsägarkontot.

5. Annonser
(1) Varje uthyrare har möjlighet att erbjuda sina semesterbostäder via en standardannons. I standardannonsen finns det utrymme för beskrivning av en boendeenhet. Genom att beställa den avgiftsbelagda tilläggstjänsten "Flera Bostadsenheter" kan uthyraren marknadsföra upp till fyra ytterligare boendeenheter på samma adress i en och samma annons.
(2) I varje standardannons kan det finnas upp till 24 foton av semesterbostaden. Samtliga annonser visas i sökresultaten på sajten homeaway.se i form av en översikt med en bild av objektet och har en länk till den fullständiga annonsen. Erbjudandet visas även i den nedre delen av sökresultaten för leverantörens närstående företag i en översikt som är kopplad till det fullständiga erbjudandet (basannons).
(3) Sökresultatens ordning bestäms dynamiskt beroende på sökningen som är baserad på flera kriterier i en automatiserad process. Det finns ingen rätt till en viss placering bland sökresultaten.
(4) Leverantören har integrerat Googles Översättningstjänst på sin internetsajt. Uthyraren kan kostnadsfritt utnyttja denna tjänst för att översätta sina erbjudanden. Leverantören påpekar uttryckligen att eftersom det rör sig om en maskinöversättning kan det ofta uppstå fel. Uthyraren är skyldig att kontrollera den utförda översättningen så att innehållet är korrekt.
(5) Annonser som har publicerats på sajten homeaway.se är länkade till Google Maps. Uthyraren åtar sig att ange semesterbostadens adress i det separata området för uthyrare (Fastighetsägarkonto), samt att bekräfta att den adressen är korrekt återgiven så att länken till Google Maps kan fungera.
(6) Uthyraren kan också aktivera en SMS-tjänst för att omgående få information om inkommande bokningsförfrågningar via SMS.
(7) Om uthyraren har en egen internetsajt där erbjudandena visas, får han/hon i sitt erbjudande lägga in en länk till den egna internetsajten förutsatt att det införs en annons på homeaway.se för minst 50 % av alla semesterbostäder som bjuds ut på den externa sajten.
(8) I den separata delen för uthyrare, fastighetsägarkontot, kan uthyrare välja tjänsten "Onlinebetalningar". Tjänsten som erbjuds av en tredje part, innebär att hyresgästen kan betala till uthyraren via ett säkert interface, en så kallad "gateway". Uthyraren kan också välja att använda tjänsten "Onlinebokningar", vilket innebär att hyresgästen kan göra bokningen direkt via leverantören.  

6. Agenturer
(1) För användare som erbjuder semesterbostäder på uppdrag av tredje man (agenturer eller fastighetsförvaltare) kan särskilda villkor beviljas. För mer information kontakta propertymanager@homeaway.se. Agenturernas erbjudanden är markerade som agenturmaterial på homeaway.se.
(2) Har fastighetsförvaltaren mer än 50% av sitt semesterbostadsinventar hos leverantören, kan förvaltaren delta i programmet ”Mitt HomeAway”. Detta inkluderar den egna företagsprofilen.
(3) Fastighetsprofilen är en undersida som fastighetsförvaltaren har möjlighet att  använda. På denna sida kan fastighetsförvaltaren presentera sig och integrera sin egen logo. Denna sida kan nås av alla användare av webbplatsen  homeaway.se. Alla annonser som publiceras med företaget är listade i fastighetsprofilen.

7. Avgiftsbelagda tilläggstjänster
(1) Om så önskas kan uthyraren beställa avgiftsbelagda tilläggstjänster förutsatt att det finns stöd för detta i de allmänna affärsvillkoren som i så fall ska utökas.
(2) Tilläggstjänsten "Flera Bostadsenheter" ger en uthyrare av ett objekt med flera hyresenheter rätt att marknadsföra upp till fem boendeenheter i en och samma annons. En förutsättning för detta är att samtliga boendeenheter som erbjuds via en standardannons har samma adress.
(3) Vid beställning av en "standardannons" visas uthyrarens annons i de övre sökresultaten på sidan som uthyraren har beställt standardannonsen för, såsom gratis med en "basannons" på de utgivna utländska företagens sidor som är närstående till leverantören
(4) Vid beställning av en "toppannons" visas annonsen dessutom i rotationsraden ovanför den vanliga sökresultatlistan för alla regioner som är prioriterade för just denna annons. Ju fler annonser som denna tilläggstjänst har beställts för i respektive region, desto större blir mellanrummen innan varje annons visas på nytt.
(5) Vid sidan av maskinöversättningen via "Google Översätt" erbjuder leverantören även att erbjudandet översätts via en professionell översättningstjänst.
(6) Mer information om de tilläggstjänster som leverantören erbjuder finns på internetsajten homeaway.se.

8. Avtalstid, uppsägning
(1)  Annonsutrymmet bokas för en löptid på 12 månader och förlängs automatiskt i slutet av den aktuella avtalsperioden med ytterligare en period, dock maximalt 12 månader. Detta gäller för annonser samt övriga tillläggstjänster som bokats i samband med den aktuella annonsen. Avvikande från denna bestämmelsen är de annonser som betalats via banköverföring; dessa annonser avslutas automatiskt när kontraktets löptid gått ut.
 (2) Speciella rabatter som erhållits i samband med en förstagångsanmälan beviljas inte på nytt vid en förlängning. Den automatiska förlängningen kan alltid avaktiveras genom att klicka på länken ”avsluta automatisk förlängning” i ditt fastighetsägarkonto innan respektive bokningsperiod har löpt ut. Du kan även skicka ett brev per post till HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland, eller genom att använda vårt kontaktformulär. Abonnemanget avslutas då automatisk när löptiden går ut.
(3) Abonnemangsperioden börjar när leverantören mottagit betalningen. Dröjer publiceringen av annonsen, på grund av omständigheter från leverantören kan uthyraren ansöka om att förlänga abonnemanget för motsvarande period.
(4) Detta påverkar inte parternas rätt till extraordinär uppsägning.
(5) Om en av parterna säger upp det ingångna avtalet genom ordinär eller extraordinär uppsägning, påverkar detta inte skyldigheten att betala den överenskomna ersättningen. Någon återbetalning görs inte.
(6) En uthyrare som inte utnyttjar sin rätt till den annonsplats som har tillhandahållits av leverantören trots att uthyraren har agerat enligt avtal är ändå skyldig att betala den överenskomna ersättningen. Någon återbetalning görs inte.

9. Leverantörens rättigheter och skyldigheter
(1) Leverantören kommer att erbjuda åtkomst till och lagringsplats på onlineportalen homeaway.se samt marknadsföra portalen – även genom reklam på syster- eller dotterbolags webbsajter. För att uthyraren ska kunna marknadsföra sin semesterbostad kommer leverantören att tillhandahålla ett onlineformulär där leverantören kan lägga in sina bilder och texter.
(2) Leverantören kommer att lägga in de uppgifter som uthyraren har tillhandahållit i sin databas så snart som möjligt samt publicera dem på onlineportalen homeaway.se. Under perioder med större efterfrågan kan det emellertid ta längre tid innan annonsen publiceras.
(3) Leverantören har rätt att ändra internetsajtens utformning och de tillgängliga funktionernas omfattning om det finns giltiga skäl för detta, förutsatt att detta inte inverkar negativt på deras syfte, funktion eller det ekvivalensförhållande som förelåg vid avtalets ingående, samt under förutsättning att detta är nödvändigt för att tillvarata leverantörens intressen och är något som är acceptabelt för uthyraren. Med giltiga skäl avses ny utveckling på det tekniska eller rättsliga området.
(5) Leverantören ska eftersträva att anpassa sajten till den senaste tekniken. Det kan därför emellanåt krävas underhållsarbeten, vilket kan leda till begränsningar av sajten. Om det är möjligt kommer leverantören att informera om sådana arbeten i förväg samt förlägga dem till en tidsperiod då det inverkar så lite som möjligt på uthyrarens intressen.
(6) Leverantören tillhandahåller även ett formulär för förfrågningar, som uthyrarna och hyresgästerna kan använda för att komma i kontakt med varandra. Leverantören eftersträvar att utforma detta formulär så att det är säkert. Uthyraren är emellertid medveten om att den tekniska utvecklingen gör att det inte kan uteslutas att tredje man kan komma att missbruka detta system samt läsa eller fånga upp meddelanden som inte är avsedda för denne.
(7) Leverantören gör i princip ingen identitetskontroll. Leverantör som misstänker att uthyrarens lagrade uppgifter är felaktiga – särskilt på grund av hyresgästernas påpekanden – har rätt att kontrollera identiteten.
(8) Leverantören följer dataskyddslagstiftningens bestämmelser. Uthyraren samtycker härmed till att dennes kontaktuppgifter, särskilt telefonnumret, lämnas till hyresgästen. Mer information finns i dataskyddsförklaringen.
(9) För att försöka förbättra användarens upplevelse av denna webbplats publicerar leverantören statistik på hur snabbt uthyraren svarar på meddelanden.
(10) Så länge det inte innebär betydande förändringar förbehåller sig leverantören rätten att genomföra mindre justeringar i annonsen. Detta gäller om annonsen inte uppfyller våra riktlinjer för innehåll eller för att förbättra annonsens textkvalitet eller bilder. Uthyraren är ansvarig att kontrollera sin annons och säkerställa att innehållet fortfarande är korrekt återgivet.

10. Upphovsrätt
(1) HomeAway Deutschland GmbH har exklusiv nyttjanderätt till sajten homeaway.se. Det är inte tillåtet att överta sajten helt eller delvis genom att överta text, grafik eller design.
(2) Uthyraren får ladda ned, avbilda eller skriva ut enskilda sidor för att dokumentera avtalets ingående. I denna fil respektive utskrift ska noteringen "© 1997–2012 HomeAway Deutschland GmbH – All Rights Reserved" införas så att den är tydligt läsbar.

11. Uthyrarens rättigheter och skyldigheter, utformning av erbjudandet
(1) Uthyraren är skyldig att i samband med anmälan lämna sanningsenliga uppgifter om sin personliga identitet, de erbjudna objekten och betalningsuppgifterna samt att endast erbjuda sådana objekt som han/hon har rätt att förfoga över.
(2) De formulär som tillhandahålls av leverantören får endast användas i föreskriven omfattning. Uthyraren får framför allt inte marknadsföra flera bostäder inom ramen för ett och samma erbjudande eller ändra erbjudandet så att en annan semesterbostad kan erbjudas inom ramen för detta erbjudande, om uthyraren inte har beställt motsvarande tilläggstjänst.
(3) Uthyraren åtar sig att återge samtliga uppgifter om erbjudandet, framför allt all information som rör semesterbostaden, fullständigt och korrekt, en eventuell översättning ska utföras noggrant och korrekt och erbjudandet ska utformas i enlighet med riktlinjerna för fria texter. Om leverantören genomför en översättning mot betalning är uthyraren förpliktigad att kontrollera riktigheten i innehållet. Det är inte tillåtet att lämna uppgifter som utgör eller innehåller vilseledande ursprungsinformation eller som döljer varifrån informationen kommer.
(4) Uthyraren är förpliktigad att hålla sin bokningskalender uppdaterad. Om kalendern inte har uppdaterats de senaste 60 dagarna kommer annonsen automatiskt att tas bort för sökningar med specifika datum.
(5) Uthyraren åtar sig att iaktta de lagstadgade informationsskyldigheterna, särskilt skyldigheten att ange leverantör enligt 5 § i TMG (den tyska lagen om telemedia) samt att, om uthyraren är att beteckna som researrangör, följa reglerna i BGB-InfoV (den tyska civillagen – förordningen om informationsskyldigheter).
(6) Uthyraren är skyldig att hemlighålla inloggningsuppgifterna till sin användarprofil och får inte lämna dem vidare till tredje man. Leverantören kommer aldrig att be uthyraren om dessa uppgifter utom i samband med inloggning på sajten homeaway.se. Om uthyraren kontaktas av tredje man och ombeds att ange sina uppgifter, får dessa uppgifter inte lämnas ut och leverantören ska omgående underrättas om det som har hänt. Om uthyraren upptäcker att hans/hennes användarprofil missbrukas av obehörig tredje man, ska detta omgående anmälas till leverantören och hans/hennes online-användarnamn och tillhörande lösenord ändras.
(7) Utöver detta åtar sig uthyraren att följa dataskyddslagstiftningens bestämmelser, särskilt informationsskyldigheterna gentemot hyresgästerna samt lagbestämmelserna om insamling, lagring och användning av uppgifter. Mer information om detta finner du i vår sekretesspolicy.
är förbjudet att missbruka leverantörens e-postsystem.
(8) Det är förbjudet att missbruka leverantörens e-postsystem. E-postmeddelanden – inklusive rekommendationer av sajten via funktionen "Rekommendera denna sajt" – får endast sändas med mottagarens godkännande.
(9) Uthyraren är skyldig att kontrollera sina erbjudanden innan de läggs in så att de är tillåtna enligt lag, dvs. framför allt med avseende på konkurrensrätt, tredje mans rättigheter i fråga om varumärken eller andra kännetecken samt personlighetsrättigheter.
(10) Uthyraren är skyldig att erlägga skatt i vederbörlig ordning för samtliga intäkter som uppstår till följd av uthyrningen av semesterbostäder.
(11) En uthyrare som har sitt säte i ett annat EU-land och önskar få en faktura utfärdad utan mervärdesskatt är skyldig att underrätta leverantören om sitt momsregistreringsnummer (VAT-nummer). I så fall ska uthyraren betala in mervärdesskatten i sitt land.
(12) Leverantören kan överföra sina rättigheter och skyldigheter från detta avtalsförhållande helt eller delvis till tredje man. I så fall ska leverantören informera uthyraren om detta med en månads varsel. Uthyraren har då rätt att säga upp avtalet.
(13) Tyska uthyrare faller under tysk moms. Om uthyraren är skatteskyldig i en medlemsstat i EU, är denne skyldig att leverera sitt giltiga momsregistreringsnummer omgående till leverantören, dock senast inom 30 dagar efter registreringen. Momsregistreringsnummer kommer att granskas av VIES (Europeiska kommissionen-Tax and Customs Union), http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Leverantören tillämpar s k omvänd skattskyldighet ("Reverse charge mechanism") i enlighet med artikel 196 och riktlinjerna 2006/112/EG (såsom motsvarande genomförandebestämmelser).
Skatten dras från uthyrarens faktura och uthyraren är skyldig att ange sin moms till relevant skattekontor denne tillhör.
30 dagar efter registreringen görs inget skatteavdrag av leverantören på uthyrarens faktura. Som ovan nämnts tillämpas ej s k omvänd skatteskyldighet för uthyrare som bor i Tyskland, för vilka den giltiga skattesatsen för Tyskland beräknas.
Om en uthyrare inte är registrerad för moms beräknar HomeAway den momssats som gäller i det land som uthyraren har sin hemvist. HomeAway förutsätter att sätet för uthyraren är den adress som denne angav vid registreringen på HomeAway. Uthyraren är själv ansvarig för att se till att adressen är korrekt och aktuell. Annars kan HomeAway besluta, efter eget gottfinnande, om räkningen är korrekt eller inte. Uthyraren är ansvarig för alla kostnader som HomeAway får på grund av felaktiga uppgifter från uthyraren. Vid fall där en korrigering är nödvändig har HomeAway rätt att ta ut en extra avgift på 20 € - för att beräkna vilka merkostnader som faktiskt uppkommer.

Är uthyraren registrerad i Norge med ett momsregistreringsnummer, är denne skyldig att informera leverantören med detta norska momsregistreringsnummer. Leverantören tillämpar sedan s k omvänd skatteskyldighet och skattesatsen kommer att dras på fakturan. Den norska skattesatsen används för uthyrare som är bosatta i Norge och som inte informerar leverantören om ett giltigt momsregistreringsnummer.

Om hyresvärden är bosatt i Schweiz, kommer leverantören att beräkna den schweiziska skattesatsen.

12. Rätt att nyttja innehåll
(1) Uthyraren förklarar sig inneha rätten att nyttja det innehåll som ställs till förfogande (texter och bilder), inklusive rätten till vidarelicensiering. Uthyraren förklarar sig framför allt ha de godkännanden som krävs från de avbildade personerna (model release) respektive från ägarna till de avbildade objekten (property release).
(2) Om det innehåll som tillhandahålls av uthyraren omfattar varumärken eller andra registrerade märken, förklarar uthyraren att han/hon har rätten att använda dessa, inklusive rätten till vidarelicensiering.
(3) I och med att innehållet överförs till leverantören förklarar sig uthyraren vara införstådd med att leverantören använder detta innehåll genom att offentliggöra erbjudandet i varje tänkbar form.
(4) Uthyraren förklarar sig införstådd med att innehållet kan användas av leverantören för att presentera och göra reklam för objektet på internet, särskilt med hjälp av s.k. Affiliate marknadsföring till tredje part. I samband med överlåtelsen till leverantören, är uthyraren införstådd med att bilder används i reklamvideor om semesterbostäder och att bilderna publiceras - även när det gäller i form av visning av dessa videor.

13. Ansvarsfriskrivning
Om det innehåll som tillhandahålls av uthyraren (i synnerhet erbjudandets form samt de texter och fotografier som har ställts till förfogande) eller uthyrarens handlingar (i synnerhet e-postutskick till tredje man) skulle leda till intrång i tredje mans rättigheter, friskriver uthyraren redan nu leverantören från tredje mans anspråk.

14. Förbjuden användning
Det är förbjudet att:
a) Utnyttja innehållet på sajten homeaway.se, oavsett form, inklusive den databas som offentliggörs på denna sajt, med hjälp av automatiska instrument eller manuella processer, i synnerhet att mångfaldiga, sprida, återge, bearbeta, översätta eller offentligt tillgängliggöra, dekompilera eller bevilja nyttjanderätt till detta innehåll.
b) Övervaka innehållet på sajten homeaway.se med hjälp av robotar, spindlar eller andra automatiska instrument eller manuella processer.
c) Använda sajten för andra syften än att erbjuda och/eller söka efter semesterbostäder respektive att sända ut befogade meddelanden (t.ex. för utskick av oönskade meddelanden).
d) Ladda upp innehåll eller program som på grund av sin omfattning eller sin beskaffenhet på portalen kan komma att skada systemet, att sända sådant innehåll eller sådana program till sajten eller att använda verktyg som innehåller skadligt innehåll eller skadliga program.
e) Via sajten homeaway.se offentliggöra innehåll som utgör en överträdelse av straffrättslig eller annan lagstiftning, särskilt personlighetsrätt, eller uppmanar till en sådan handling.
f) Använda eller skaffa sig åtkomst till sajten homeaway.se på ett sådant sätt att det kan inverka negativt på datorsystemet eller nätverket.

15. Rätt till blockering av erbjudanden samt radering
Om uthyraren ligger efter med att betala ersättningen eller om tredje man gör gällande att en överträdelse har skett mot varumärkesrätt, upphovsrätt, konkurrensrätt eller allmän personlighetsrätt och uthyraren på anmodan inte kan styrka för leverantören att han/hon har rätt att offentliggöra detta innehåll, har leverantören rätt att tillfälligt eller permanent blockera eller radera uthyrarens erbjudande. En rätt till tillfällig eller permanent avstängning av erbjudandet är även möjligt, när leverantören inte kan bevisa att han/hon är berättigad till eller i position att hyra ut semesterbostaden.

16. Frånträdande av avtal
Leverantören har rätt att frånträda avtalet om denne får kännedom om att uthyraren i sin annons har lämnat felaktiga uppgifter om sin egen person eller om de utannonserade bostäderna, framför allt om uthyraren i dessa annonser erbjuder bostäder som denne inte har rätt att förfoga över.

17. Skadeståndsskyldighet
Om det innehåll och de program som uthyraren har skickat eller laddat upp leder till skador eller fel på leverantörens egendom, inklusive försämringar, fel eller funktionsavbrott i systemet eller databaserna, är uthyraren skyldig att ersätta leverantören för den skada som har uppkommit till följd av detta.

18. Underrättelser
(1) Meddelanden ska skickas via kontaktformuläret eller skickas till HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt, Tyskland.
(2) Anmälan om intrång i upphovsrätten ska innehålla följande:
a) Din hemadress, ditt telefonnummer och din e-postadress
b) Exakta angivelser om vilket innehåll det gäller (genom att bilden eller texten infogas), inklusive en länk till sidan.
c) En underskriven sanningsförsäkran, av vilken det framgår att du i) innehar den exklusiva nyttjanderätten till verket
ii) inte har gett tillstånd till att materialet i fråga får användas i denna form.

19. Ansvarsbegränsning
(1) Leverantören ansvarar inte för mindre försumlighet, om denna inte gäller åtaganden som är väsentliga för avtalet, skador som uppstår till följd av skada på liv, kropp eller hälsa eller anspråk som uppstår till följd av produktansvarslagen. Detsamma gäller för försumlighet hos uthyrarens medhjälpare.
(2) Vid större försumlighet ansvarar uthyraren endast upp till beloppet för den förutsebara skada som skulle förhindras genom den skyldighet som har åsidosatts. I händelse av ansvar på grund av mindre försumlighet enligt punkt 1 begränsas ansvaret till den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Ansvarsbegränsningarna gäller även för rättsligt ombud, anställd personal i ledande ställning eller uthyrarens medhjälpare.
(3) Åtaganden från uthyrarens sida som är väsentliga för avtalet i den mening som avses i punkt 1 är sådana åtaganden som måste fullgöras för att avtalets mål ska kunna uppnås.

20. Övrigt
(1) Endast tysk lag är tillämplig på förhållandet mellan parterna.
(2) Om båda parter är näringsidkare, offentligrättsliga juridiska personer eller offentligrättsliga fonder, ska Frankfurt am Main vara behörig domstol för alla tvister som uppstår inom ramen för detta avtal.
(3) Några sidoavtal föreligger inte vid tidpunkten för avtalets ingående.
(4) Om en eller flera bestämmelser inte är giltiga, ska detta inte påverka giltigheten för övriga bestämmelser.

Senast uppdaterad den 29/09/2015