Villkor för Resenärer

 

 Ladda ner som PDF

Senast uppdaterad: 12 december 2018

 

1. Introduktion 

 

1.1 Villkoren för Resenärer är ett bindande avtal mellan HomeAway UK Ltd och Resenären. Genom att använda eller ansluta till Webbplatsen http://www.homeaway.se heller HomeAways plattformar eller system och även via mobilapplikationer (för mobiltelefoner, pekplattor och andra enheter eller gränssnitt) (gemensamt: "Webbplatsen"), bekräftar du att du samtycker till och omfattas av Villkoren för Resenärer. HomeAways verksamhet i Europa drivs av HomeAway UK Limited, Level 25, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH (”HomeAway”, ”vi”, ”vår”, ”oss”). HomeAway är ett indirekt dotterbolag till Expedia Group, Inc. (”Expedia”) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen nedan) tillhandahåller en internetplattform och diverse verktyg, tjänster och funktioner som gör det möjligt för bostadsägare att utannonsera bostäder och för resande att boka bostäder (gemensamt: ”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls via landspecifika webbadresser, inklusive, via Webbplatsen. Betalningar för bokningar genom Webbplatsen (”Betaltjänsterna”) hanteras av tredjepartsleverantörer och/eller genom HomeAway Sàrl, 48 Mount Street Upper, Dublin, D02 YY23, Irland eller HomeAway.com, Inc, 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703 avseende betaltjänster i USD (”HomeAway-betalningar”). I dessa villkor används i definitionssyfte (men inte för andra ändamål) begreppet ”HomeAway Group” med syftning på Expedia, Inc., HomeAway och dess respektive dotterbolag och närstående parter.

 

1.2 Dessa Villkor för Resenärer (”Villkor för Resenärer”) tillsammans med Integritetspolicyn reglerar förhållandet mellan HomeAway och alla individer som använder eller kommer åt Webbplatsen och allt innehåll eller tjänster tillgängliga därigenom som resenärer eller potentiella resenärer, och som inte använder den i egenskap av bostadsPartnere eller bostadsförvaltare (enskild benämning: ”Resenär” eller ”du/dig”). Begreppet Resenärer inkluderar personer som använder Webbplatsen för att komma åt information om och boka bostäder för affärs- eller fritidsändamål, från Partners eller bostadsförvaltare. Bokningar av semesterboende via Webbplatsen regleras av dess Villkor för Resenärer, medan bokningar av hotellrum via Webbplatsen regleras av Villkoren för Expedia Partners Solutions.

 

1.3. En Resenärs bokning genom, eller användning av, en HomeAway-Webbplats omfattas av användarvillkor avseende den HomeAway-Webbplats där bokningen slutförs (och inte nödvändigtvis den HomeAway-webbplats där Bostaden ursprungligen var utannonserad). Om användarvillkoren på den HomeAway-Webbplats där du hittade Bostaden och användarvillkoren på den HomeAway-webbplats genom vilken du slutförde bokningen inte stämmer överens, ska användarvillkoren på den HomeAway-webbplats genom vilken bokningen slutfördes äga företräde. Om du inte samtycker fullständigt till Villkoren för Resenärer, är du inte behörig att komma åt eller på annat sätt använda Webbplatsen.

 

1.4 HomeAway tillåter inte någon att registrera sig på Webbplatsen om de inte kan ingå rättsligt bindande avtal. Det innebär att Tjänsterna endast kan användas av personer som är 18 år och äldre.

 

1.5 HomeAway kan från tid till annan komma att ändra Villkoren för Resenärer med anledning av t.ex. teknisk utveckling, ändrade affärsförhållanden, nya eller ändrade eller borttagna produkter eller funktioner, eller med anledning av ändring i tillämplig lag. Du meddelas 15 dagar i förväg om ändring av Villkoren för Resenärer eller vårt beslut om att säga upp dessa Villkor för Resenärer. Vi meddelar dig om sådana ändringar eller uppsägning via din e-postadress. Besök den här sidan regelbundet för att läsa den aktuella versionen av Villkoren för Resenärer, då villkoren har bindande verkan för dig.

 

1.6 HomeAway kan be dig att direkt tillhandahålla personuppgifter. Exempelvis kan HomeAway be dig att tillhandahålla kontaktinformation, till exempel fullständigt namn, telefonnummer och e-postadress, för att genomföra din bokning av en Bostad. Mer information om vilka personuppgifter vi samlar in och dina rättigheter finns i vår Sekretesspolicy.

 

2. Grundläggande information

 

2.1 Webbplatsen är en plattform där Resenärer kan se annonser för, och erhålla information beträffande, bostäder som andra erbjuder för uthyrning (”Bostäder”); annonsörerna inkluderar bostadsägare, hyrestagare och bostadsförvaltare (enskild benämning: ”Partner” samt om gemensamt med en Resenär, ”användare”). Vi kan även erbjuda andra verktyg och tjänster som gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och ingå avtal eller genomföra andra transaktioner med varandra.

 

2.2 Webbplatsen fungerar endast som ett forum för användare att interagera med varandra. Hyreskontrakt sluts endast mellan Resenären och Partnern. HomeAway är inte, och blir inte, part till något avtalsförhållande mellan Resenären och Partnern, och medlar inte eventuella tvister som kan uppstå mellan Resenären och Partnern. Du bekräftar och samtycker till att Resenären och Partnern ansvarar för alla förpliktelser som uppstår ur sådana avtal, mellan Resenären och Partnern, att HomeAway inte är part till sådana avtal, inte fungerar som agent för Partners räkning och frånsäger sig allt ansvar som kan uppstå ur eller i samband med sådana avtal. Detta gäller även om en bokning av en bostad eller användning av andra verktyg, tjänster eller produkter sker via Webbplatsen, då HomeAway inte är part till något hyresavtal eller annat avtal mellan Resenärer och Partners och Partners betraktas inte som HomeAways tjänsteleverantörer. HomeAway är inte organisatör eller återförsäljare av resepaket under direktiv (EU) 2015/2302.

 

2.3 Partners kan vara antingen enskilda fastighetsägare som agerar på konsument-till-konsument-basis, eller fastighetsförvaltare som agerar på företag-till-konsument-basis. Om du ingår ett hyreskontrakt med en Partner på konsument-till-konsument-basis bör du vara medveten om att konsumentlagstiftning inte tillämpas för kontraktet med Partnern. Partners är endast ansvariga för att fastställa huruvida de fungerar som konsument eller som företag och för eventuella representationer de gör för Resenärer med hänsyn till deras status.

 

2.4 Resenärer är ansvariga för, och förbinder sig att följa alla lagar och regler som är tillämpliga på deras användning av Webbplatsen, deras användning av de verktyg, tjänster och produkter som tillhandahålls på Webbplatsen samt de transaktioner som de genomför antingen på Webbplatsen eller i samband med deras användning av Webbplatsen. Resenärer bör notera att Partners ansvarar för, och förbinder sig att efterleva, alla lagar och regler som är tillämpliga på annonseringen och uthyrningen av deras Bostad och bedrivandet av deras uthyrningsverksamhet. Vänligen notera att även om vi inte är part till någon hyrestransaktion och inte åtar oss något ansvar för efterlevnaden av lagar och regler som gäller i förhållande till någon Bostad som Annonseras på Webbplatsen kan det under vissa omständigheter förekomma att vi trots detta är skyldiga att tillhandahålla information avseende någon annonsering för att efterleva statliga myndigheters eller tillsynsorgans utredningar, rättstvister eller administrativa förfaranden.

 

2.5 HomeAway kommer att ta ut en om uttag av logiavgift från Resenärer som bokar en Bostad på Webbplatsen via Webbplatsens kassafunktion ("Serviceavgift"). Serviceavgifterna täcker användningen av Webbplatsen, inklusive tjänster såsom dygnet-runt-support, och beräknas procentuellt utifrån det totala hyresbeloppet (vilket kan inkludera ytterligare avgifter och säkerhetsdepositioner som Partnern debiterar). Beroende på lagarna i den jurisdiktion där Resenären och/eller Partnern är bosatta, kan tillämplig mervärdesskatt, Övernattningsskatt (enligt avsnitt 2.8) eller motsvarande indirekt skatt (”Skatt”) komma att tas ut på serviceavgiften eller så kan serviceavgiften inkludera sådan Skatt. Partners åtar sig att inte uppmuntra eller råda en Resenär att undvika eller kringgå serviceavgiften som HomeAway debiterar, och Resenären åtar sig att inte försöka undvika eller kringgå serviceavgiften.

 

2.6 HomeAway kan komma att ansvara för att samla in och vidarebefordra skatt (inklusive mervärdesskatt, omsättningsskatt eller annan liknande skatt) på Serviceavgiften. Där så krävs, kommer HomeAway att förse Resenären med en faktura som anger beloppet på den skatt som har debiterats baserat på sådan Serviceavgift. Om Resenären har rätt till skattelättnad på indirekt skatt eller liknande på sådan Serviceavgift, måste Resenären förse HomeAway med nödvändig dokumentation och stöd för sådan skattelättnad. 

 

2.7 Om Resenären är på tjänsteresa och är registrerad för mervärdesskatt eller är anställd i ett företag som betalar tillbaka mervärdesskatt, måste Resenären förse HomeAway med ett giltigt momsregistreringsnummer samt tillhörande fakturaadress, för att HomeAway ska kunna tillämpa mekanismen för omvänd skattskyldighet, där den är tillämplig, på Serviceavgiften. Om Resenären har en fakturaadress som ligger i Storbritannien är mekanismen för omvänd skattskyldighet ej tillämpbar och mervärdesskatt debiteras för Storbritannien.

 

2.8 Insamling och vidarebefordran av Övernattningsskatt: Resenärer ansvarar för betalning av Övernattningsskatt (enligt definitionen nedan). Lagarna i olika jurisdiktioner kan variera, men det kan krävas att skatterna samlas in och återbetalas som en procentandel av hyresbeloppet som fastställs av Partners, ett fast belopp per dag, ett belopp baserat på antal gäster, eller andra varianter, och kallas ibland "skatt på tillfälligt uppehälle", "hotellskatt", "inkvarteringsskatt", "stadsskatt", "rumsskatt" eller "turistskatt" ("Övernattningsskatt"). I vissa jurisdiktioner, till exempel Frankrike, behöver endast Resenärer som är 18 och äldre betala Övernattningsskatt. Andra undantag av betalning av denna Övernattningsskatt kan förekomma och i sådant fall ska Resenären kräva en återbetalning från relevant lokal myndighet som ansvarar för insamling av Övernattningsskatten. Inom vissa jurisdiktioner, där lagen så tillåter, kan HomeAway efter egen bedömning besluta att samla in och vidarebefordra Övernattningsskatten direkt på Partnernas räkning. Under sådana omständigheter behöver inte Partnerna vidta några åtgärder för att samla in denna från Partnerna och vidarebefordra denna skatt till stadsmyndigheterna. Inom alla sådana jurisdiktioner där denna procedur tillämpas, instruerar och auktoriserar Partnern härmed HomeAway att samla in Övernattningsskatten från Resenärerna för deras räkning och gå vidare med de tillämpliga skattedeklarationskraven till stadsmyndigheterna, inklusive vidarebefordran av skattebeloppet. Vid tillämpning av Lagen 2017-1775 av den 28 december 2017 samlas Övernattningsskatt in i Frankrike av HomeAway med avseende på bokningar av semesterboenden I alla franska städer som har infört insamling och återbetalning av en Övernattningsskatt ("taxe de séjour au reel").

 

2.9 Webbplatsen består av Bostadsannonser upprättade av Partners samt innehåll från annan tredje part. För sådant innehåll ansvarar Partnern eller annan tredje part som skapat innehållet. Vi har inget ansvar för sådant innehåll eftersom vi endast ger tillgång till sådant innehåll inom ramen för en tjänst som vi tillhandahåller dig och tillhandahåller dig hjälpmedel för att direkt kommunicera med Partnern för att göra en förfrågan avseende en Bostad och göra en bokning hos Partnern avseende hyra av sådan Bostad. Alla bokningar görs direkt hos Partnern och ditt avtal kommer endast att ingås med Partnern. Alla sådana avtal kommer att reglera din rätt att bo i och använda Bostaden och kan innehålla skyldigheter att betala ytterligare avgifter och skatter. HomeAway är inte part till något sådant avtal och HomeAway har inget ansvar i förhållande till dig avseende Partnerns tillhandahållande av Bostaden. Vi ansvarar inte för och garanterar heller inte att informationen i Annonserna på Webbplatsen är sanningsenlig, korrekt eller tillförlitlig eller att utlåtanden/innehåll som tredje part publicerar är det heller. Utöver klausul 10, och i enlighet med dess webbhotellstatus, kommer HomeAway att ta bort innehållet om det framkommer att innehållet är olagligt.

 

3. Annonsering av Bostäder och interaktion med Partners

 

3.1 Vänligen notera att Partnerna är helt ansvariga för all information, inklusive bilder, text och annat innehåll, som hör till Bostäderna de utannonserar (”Annonser”), för att uppdatera annonserna och för att säkerställa (i tillämpliga fall) att de är korrekt översatta.

 

3.2 Om en Resenär hittar en intressant Bostad kan de skicka en förfrågan till Partnern (en ”Förfrågan” eller ”Förfrågningar”) där de anger namn samt eventuell information som efterfrågas, utan att behöva logga in på Webbplatsen. Vi kan komma att erbjuda olika e-nyhetsbrev vid olika tillfällen avsedda att förbättra tjänsterna vi eller de erbjuder. Resenärer kan välja att ta emot sådana nyhetsbrev när de skickar förfrågningar eller avböja sådana nyhetsbrev när de gör bokningar på Webbplatsen och kan avboka prenumerationer på dessa e-nyhetsbrev närsomhelst genom vårt Kommunikationspreferenscenter, även om det kan ett tag innan förändrade preferenser träder i kraft.

 

3.3 Resenären får en bekräftelse av HomeAway när en Förfrågan har skickats till Partnern.

 

3.4 Partnern kan sedan kommunicera med Resenären direkt beträffande Förfrågan och Resenärer och Partners kan även kommunicera med varandra via Webbplatsen (och via andra verktyg på HomeAway-plattformen).

 

3.5 Om Partnern har gjort det möjligt att boka online, kan Resenären göra en bokning online som ska godkännas eller nekas av Partnern inom 24 timmar. För att betala online kan en Resenär, vars reservation har bekräftats av Partnern, betala med sitt kreditkort via betalportalen som tillhandahålls av tredje parts betaltjänst och/eller HomeAway-betalningar. Betaltjänsten online är föremål för användarvillkoren hos tredje part, eller, i samband med HomeAway-betalningar, Accommodation Fee Collection Agreement (Avtal om uttag av logiavgift) och Resenären godtar och bekräftar att HomeAway inte har någon kontroll över eller något ansvar för denna tjänst (med undantag av HomeAway-betalningars skyldigheter enligt Avtalet om uttag av logiavgift).

 

3.6 Kommunikation mellan Resenärer och Partners via HomeAway-plattformen får inte innehålla e-postadresser eller telefonnummer. Vänligen ha i åtanke att all kommunikation på Webbplatsen (eller via HomeAway-plattformen) kommer att finnas tillgänglig för visning av HomeAways anställda och representanter i syfte att uppfylla reglerna till följd av HomeAways webbhotellstatus och för att övervaka efterlevnaden av Villkoren för Resenärer.

 

3.7 HomeAway kan vid tillfälle använda tredje parts e-postservrar för att göra det möjligt för oss att skicka och spåra mottagning av Förfrågningar och analysera mönster hos den användning av Förfrågningar som rapporteras av sådana spårningssystem. Vårt system sparar inte meddelanden för alltid, utan endast under en treårsperiod, och det är möjligt att ett meddelande inte går att komma åt efter det har levererats till dig.

Skriv ut kopior på alla meddelanden som är viktiga – exempelvis ett kvitto på betalning eller en bokningsbekräftelse.

 

3.8 Partners och Resenärer är endast ansvariga för innehållet i kommunikationen med varandra.

 

4. Rankning och synlighet i sökresultat

HomeAway kan inte garantera att annonser förekommer i en viss ordning i sökresultat på Webbplatsen. Ordningen på sökresultat varierar automatiskt beroende på vilket filter som Resenären använder, Resenärens preferenser, såväl som Parternas "Rankning", vilket kan utgöras av bostadens egenskaper, kvalitén på upplevelsen som erbjuds och den ersättning som utgår för bokningen. Bostadens egenskaper utvärderas utifrån olika faktorer såsom feedback från Resenären, bekvämligheter och bostadens läge. Kvalitén på upplevelsen utvärderas utifrån olika faktorer såsom kalenderns exakthet, Partnerns svarstider och godkännande av bokningar, möjlighet till bokning respektive betalning online, konsekvens i prissättning och kvalitet på upplevelsen av vistelsen. Ersättningen för bokningar är också en faktor för den relativa rankningen av bostäder med liknande erbjudanden, utifrån de faktorer som beskrivits ovan. Om annonsering sker på abonnemangsbasis kan sökresultat också variera beroende på de sökkriterier som Resenären använder. HomeAway förbehåller sig rätten att använda automatiskt varierande sökalgoritmer eller metoder för att optimera Rankningsresultat för specifika Resenärers upplevelser och den övergripande marknadsplatsen. Annonser som distribueras genom tredjepartssidor är inte garanterade att visas på sådana tredjepartssidor i någon specifik ordning eller överhuvudtaget. Sökresultat och ordning kan vara olika på HomeAways mobilapplikation respektive webbsida. För att optimera sökupplevelsen för både Partners och Resenärer samt för att förbättra Rankningsprocessen förbehåller sig HomeAway rätten att göra slumpvisa test vilka är begränsade i varaktighet men kan komma att ändra hur vi visar Annonser och sökresultat.

 

5. Registrering och upprättande av Konto

 

5.1 Om en Resenär önskar använda tjänsterna som finns tillgängliga på Webbplatsen utöver att bara göra en Förfrågan, måste Resenären registrera sig på Webbplatsen. HomeAway ger inte någon tillåtelse att registrera sig på denna Webbplats såvida de inte kan ingå rättsligt bindande avtal. När Resenären har registrerat sig på Webbplatsen erhåller Resenären ett användarkonto för Webbplatsen (ett ”Konto”).

 

5.2 För att erhålla ett Konto måste en Resenär följa alla anvisningar som tillhandahålls av HomeAway under registreringen. En Resenär kan registrera sig för ett Konto med en personlig e-postadress eller med sina Facebook-inloggningsuppgifter genom att klicka på Facebook-inloggningsknappen på registreringsskärmen.

 

5.3 Resenärens Konto inkluderar information som görs tillgänglig för andra användare av Webbplatsen och som även kan läsas av andra internetanvändare som inte registrerat sig på Webbplatsen, exempelvis kan informationen synas genom Googles sökmotor. I ett Konto ingår bland annat:

 

5.4 Skatteregler kan göra att vi måste samla in lämpliga Skatteuppgifter från Resenärer. Resenären ansvarar för att säkerställa att alla uppgifter som lämnas är korrekt, fullständiga och hålls uppdaterade.

 

5.5 Resenärer kan inaktivera sina Konton när som helst och kan även ta bort länkningen till sina Konton och offentliga profilsidor från Facebook när som helst. Resenärer kan ta bort länkningen till sina Konton genom att gå direkt till inställningssidan på Resenärsprofilen. Du förstår och accepterar att även om du inaktiverar ditt Konto kan uppgifter bevaras av HomeAway Group i enlighet med villkoren i Webbplatsens Integritetspolicy eller Cookiepolicy. Du förstår och samtycker till användning av din data i enlighet med Integritetspolicyn och Cookiepolicyn. Du förstår och accepterar även att data relaterade till dina transaktioner med HomeAway Group kan ha överförts till och finnas kvar på andra Webbplatser, exempelvis Google om Googles sökmotorteknik har kopierat innehåll från HomeAway Groups Webbplatser eller system. 

 

5.6 HomeAway använder även Google Analytics för att samla in statistik beträffande användningen av Webbplatsen. Ytterligare detaljer finns i Integritetspolicyn och Cookiepolicyn samt i Googles egen Integritetspolicy. Google kan sammanställa data som samlas in från deras olika tjänster, inklusive Google Analytics, Google översätt, Google Maps och andra Google-tjänster, inklusive YouTube. Du förstår och accepterar att HomeAway Group inte har någon kontroll över Googles datainsamling.

 

6. HomeAways rättigheter och skyldigheter

 

6.1 HomeAway ska sträva efter att på ett korrekt sätt på Webbplatsen framställa bilder som Partners tillhandahåller. Resenärer godkänner emellertid att avvikelser från originalfoton kan inträffa vid avläsning av icke-digitala bilder och p.g.a. individuella bildskärmsinställningar och att HomeAway inte har något ansvar eller någon ersättningsskyldighet för sådana avvikelser.

 

6.2 Du bekräftar vidare att Partners – inte HomeAway – är ansvariga för korrektheten med vilken fotona och beskrivningarna återger Bostaden ifråga.

 

6.3 Användarverifikationer på Internet är komplicerade och vi kan inte ta något ansvar för att bekräfta varje användares påstådda identitet. Vi uppmanar Resenärer och Partners att kommunicera direkt med varandra genom de verktyg som tillhandahålls på Webbplatsen, även om inte heller detta utgör någon garanti för identiteten hos den person som du kommunicerar med. Vidare uppmanar vi Resenärer att vidta andra rimliga åtgärder för att försäkra sig om identiteten hos Partnerna och Bostaden samt andra relevanta uppgifter rörande din bokning eller potentiella bokning. Du åtar dig att (i) hålla dina lösenord och online-ID till både ditt konto hos oss och ditt e-postkonto säkra och hemliga så att endast de som har behörighet att använda dina konton har tillgång till dem, (ii) instruera varje person som du ger tillgång till ditt online-ID och lösenord att han/hon inte får avslöja detta för någon obehörig person, (iii) omedelbart underrätta oss samt skapa ett nytt online-ID och lösenord om du tror att ditt lösenord till antingen ditt konto hos oss eller till ditt e-postkonto har blivit känt för någon obehörig person och (iv) omedelbart underrätta oss om du blir kontaktad av någon som efterfrågar ditt online-ID eller lösenord. Vidare åtar du dig, om vi misstänker obehörig åtkomst till ditt konto, att på uppmaning från oss omedelbart ändra ditt ID och lösenord och vidta varje annan relaterad åtgärd som vi har skälig anledning att efterfråga. Vi avråder dig ifrån att ge någon annan tillgång till ditt online-ID till ditt konto hos oss eller ditt e-postkonto. Om du trots detta lämnar ut ditt online-ID eller lösenord till någon eller om du underlåter att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder i förhållande till sådan information är du ansvarig för alla transaktioner som den personen utför vid användandet av ditt konto hos oss och/eller ditt e-postkonto, detta inkluderar även sådana transaktioner som är bedrägliga eller som du inte hade avsett eller önskat och HomeAway har ingen ersättningsskyldighet till dig i en sådan situation.

 

6.4 Du bekräftar att HomeAway inte ansvarar för att kontrollera identitet, eller för beteendet, hos Partners eller för att undersöka en Bostads typ, tillstånd eller existens.

 

6.5 HomeAway förbehåller sig rätten att överföra dessa Villkor för Resenärer och att tilldela eller lägga ut några eller samtliga av dess rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor för Resenärer till en tredje part eller till någon annan enhet inom HomeAway Group men kommer inte att göra det på ett sätt som reducerar eventuella garantier som utfästs enligt dessa Villkor för Resenärer.

 

7. Immateriella rättigheter

 

7.1. Allt innehåll som visas på Webbplatsen skyddas av upphovsrätt- och databas-rättigheter. Återgivning av Webbplatsen, i sin helhet eller delvis, inklusive kopiering av text, grafik eller utformning, är förbjuden.

 

7.2 Resenärer har rätt att hämta ner, visa och skriva ut enskilda sidor på Webbplatsen som bevis på ett avtal med HomeAway och för att erhålla en kopia på deras bokning. Den relevanta filen eller utskriften måste tydligt visa texten ”© Copyright 2018 HomeAway - Med ensamrätt”.

 

7.3 Om en Resenär skickar in eller överför via Webbplatsen (eller HomeAways plattform eller system) något innehåll av någon som helst typ, inklusive text eller bilder, åtar sig Resenären att han/hon har laglig rätt att göra det.

 

7.4 I den mån Resenärers Recensioner eller annat innehåll innehåller varumärken eller andra skyddade namn eller märken garanterar Resenärer att de har rätt att använda sådana namn eller märken.

 

7.5 Genom att ladda upp Innehåll på Webbplatsen ger Resenären Expedia Group, Inc., HomeAway och deras dotterbolag, (gemensamt: "HomeAway Group), och närstående, länkade webbplatspartner och/eller webbplatspartner med gemensamma varumärken, genom vilka vi tillhandahåller tjänster eller distribuerar listningar (gemensamt: "HomeAways närstående företag") rättigheterna i innehållet, under perioden av rättsligt skydd i Innehållet, och successivt under perioden som publiceringen finns på Webbplatsen eller andra medier, för de Godkända ändamål som definieras och fastställs nedan, i den utsträckning det är tillämpligt enligt lag. Resenären avstår ideella upphovsrättigheter eller beviljar en icke-exklusiv, ersättningsfri, överlåtbar och oåterkallelig licens till Expedia Group, Inc., HomeAway och vart och ett av dotterbolagen och de närstående företagen för användning av Resenärens ideella upphovsrättigheter i något innehåll.

i) "Innehåll" innefattar text, beskrivningar, recensioner, foton, bilder och allt annat innehåll som Resenären skickar till Webbplatsen.

ii) "Beviljade rättigheter" består av följande: en icke-exklusiv, ersättningsfri, evig, överlåtbar, oåterkallelig licens att under perioden som publiceringen finns på Webbplatsen eller andra medier, för att reproducera, översätta, distribuera, publicera, offentligt visa och visa upp sådant innehåll världen över.

iii) "Godkända ändamål" innebär att visa och använda Innehållet på Webbplatsen, på alla webbplatser och på alla hittills kända medier och härefter utvecklade av HomeAway och Expedia, Inc., alla dotterbolag, relaterade närstående företag och närstående företag till HomeAway och Expedia Group, Inc.

 

8. Resenärers konton, kommunikationer och recensioner

 

8.1 Resenärer får endast tillhandahålla korrekt och sanningsenlig information beträffande deras identiteter, inklusive vilket land de bor i, på sina Konton och profilsidor samt via eventuella andra kommunikationer på Webbplatsen, inklusive recensioner av Bostäder.

 

8.2 Meddelanden som skickas via HomeAways system ska bara avse genuina Bokningsförfrågningar. Vi tolererar inte skräppost eller oombedda kommersiella elektroniska kommunikationer av något slag. HomeAways system får inte användas på otillbörligt sätt, exempelvis genom att skicka oombedda kommersiella kommunikationer (skräppost) eller avslöja användares personliga uppgifter för tredje part, såvida du inte har uttryckligt tillstånd från användaren. E-postmeddelanden och Webbplatsrekommendationer som överförs via funktionen ”Rekommendera den här Webbplatsen” får endast skickas med mottagarens samtycke.

 

8.3 Resenärer som har bokat genom Webbplatsen kan lägga upp sina recensioner av Partners Bostäder (”Resenärsrecensioner”) på Webbplatsen. Partnern ges en möjlighet att läsa Resenärsrecensioner och besvara dem. Mer information om Resenärsrecensioner och Svar från Partners finns här. Partners kommer också att ha möjlighet att betygsätta Resenärens vistelse (”Svar från Partner”) och Svar från Partners kommer att göras tillgängliga för Partners som du tar kontakt med.  Svar från Partners får inte användas till att utesluta eller diskriminera individer. När antingen Resenären eller Partnern har skickat en recension, har den andra parten fjorton dagar på sig att skicka en recension. I enlighet med dess webbhotellstatus ska HomeAway ta bort innehållet om det framkommer att innehållet är olagligt. Dessutom kan HomeAway neka att publicera Innehåll eller ta bort Innehåll som HomeAway finner bryta mot riktlinjerna beträffande Innehåll. Därutöver frånsäger sig HomeAway uttryckligen allt eventuellt ansvar för Resenärs- eller Partnerrecensioner, om inte annat följer av skyldigheterna enligt dess webbhotellstatus (till exempel borttagning av innehåll som rapporterats olagligt). Resenären bekräftar och godkänner att HomeAway får göra sådana Partnerrecensioner tillgängliga för andra Partners som Resenären kontaktar genom Webbplatsen. Ytterligare information om processen för Svar från Partner finns här.

 

8.4 Vänligen notera att HomeAway inte verifierar och inte heller rimligen har möjlighet att verifiera korrektheten eller liknande hos Resenärsrecensioner, Svar från Partners eller Partnerrecensioner.

 

8.5 HomeAway kräver dock att alla Resenärsrecensioner, Svar från Partners och annan kommunikation som sker via HomeAways system ska följa riktlinjerna beträffande innehåll och kan vägra att publicera sådan kommunikation som HomeAway inte anser uppfyller kraven. HomeAway kommer inte ändra eller på annat sätta justera recensioner för en Resenärs eller Partners räkning. Resenärer respektive Partners kan kontakta Kundtjänst för att ta bort recensioner som de publicerat. HomeAway meddelar användaren om orsakerna till att innehållet inte visas eller har tagits bort från webbplatsen och användaren kan skicka eventuella kommentarer till HomeAway.

Resenären samtycker till att efterleva all tillämplig exportlag och/eller handelsförbud. Vidare framhåller Resenären att han/hon inte är med på amerikanska statens lista över förbjudna parter och framhåller att han/hon är myndig att ingå avtal med HomeAway.

 

8.6 HomeAway utför i allmänhet inte identitetskontroller. Om en Resenär misstänker att Partnern har tillhandahållit falska uppgifter får de gärna underrätta HomeAway via Kundtjänst.

 

8.7 HomeAway efterlever villkoren i sin Integritetspolicy. Ytterligare detaljer finns i Integritetspolicyn. Resenären samtycker till användning av sina data i enlighet med Integritetspolicyn. Resenärer bör notera att Partners generellt sett ger tillstånd till HomeAway att vidarebefordra Partnernas kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer, till Resenärer i samband med bokning av en Bostad. Resenärer kan begära sådana uppgifter i utbyte mot bevis på bokning; alternativt kan dessa detaljer göras tillgängliga via deras Konton.

 

9. Förbud

Resenären får inte, vare sig direkt eller indirekt:

 

10. Rätt att radera innehåll

Resenärer är skyldiga att se till att deras kommunikationer och innehåll som läggs upp via eller i samband med Webbplatsen, inklusive Resenärsrecensioner och kommunikationer med Partners, inte strider mot lagen, någon person eller enhets rättigheter eller innehåller falsk information, förolämpande språk, något ärekränkande eller förtalande, något som kränker annans upphovsrätt, dataskyddslagen eller riktlinjerna beträffande innehåll. HomeAway kan komma att granska alla data på Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system och ta bort dem eller ändra dem när de inte längre är korrekta eller aktuella. Utan att det påverkar eventuella andra tillgängliga rättsmedel ska HomeAway vara berättigat att omedelbart avlägsna från Webbplatsen alla eventuella kommunikationer eller innehåll som bryter mot dessa krav, och avbryta eller förhindra användandet av alla relaterade Konton, utan hinder för HomeAways skyldigehter enligt dess webbhotellsstatus. Användaren kommer att meddelas om orsakerna till varför åtgärder har vidtagits och kan själv skicka eventuella kommentarer till HomeAway.

 

11. Meddelanden och klagomål

 

11.1 Om du vill lämna in ett klagomål eller skicka ett meddelande till oss, kontaktar du Kundtjänst eller postar ett brev till c/o HomeAway UK Ltd 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH.

 

11.2 HomeAway.com, Inc. respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att Partners gör detsamma. HomeAway har och driver en policy som inte tillåter användare att publicera material som gör intrång på andras upphovsrätt, och under lämpliga förutsättningar avslutar HomeAway konton för prenumeranter och kontoinnehavare som upprepar intrång.  Upprepade publiceringar av material som innebär intrång orsakar avstängning av tjänsten.

Vid misstanke om intrång i upphovsrätten på eller via Webbplatsen skickar du ett meddelande till oss på HA-Copyright@expedia.com och anger följande:

  1. Identifiera det upphovsrättsskyddade materialet, inklusive kopior på eller en länk till det ursprungliga verket; och
  2. Identifiera det material som hävdas göra intrång på eller som utgör inträngande material eller aktivitet som innebär intrång , och tillhandahålla tillräcklig information för att vi ska ha möjlighet att hitta materialet; och
  1. Är innehavare av de exklusiva användarrättigheterna till verket och
  2. Inte har gett behörighet att använda materialet ifråga I denna form.

 

12. HomeAways ansvar

 

12.1 Webbplatsen utgör endast ett forum som möjliggör för dig att se Bostäder som annonseras på Webbplatsen, kommunicera med Partners beträffande förfrågningar eller frågor som du har eller för att göra en bokning hos en Partner avseende uthyrning av en Bostad. Vi åtar oss inget ansvar i förhållande till avtal som du ingår med en Partner avseende eventuell Bostad som du bokar, förutom i den mån vi samlar in skatteuppgifter och/eller Övernattningsskatt på Partnerns vägnar, och vi accepterar heller inget ansvar för de handlingar eller uteblivna handlingar av Partners eller annan person eller personer eller part i samband med Bostaden. Beträffande alla Bostäder kommer ditt avtal att vara med Partnern och hans/hennes allmänna villkor kommer att vara tillämpliga på din bokning. Dessa villkor kan innebära att Partnernas ansvar gentemot dig utesluts eller begränsas och du rekommenderas att läsa villkoren noggrant innan du gör en bokning.

 

12.2 Vi tillhandahåller inte ansvarsskyddsförsäkring åt Partners, bostadsförvaltare eller Resenärer; detta oavsett om en användare erhåller försäkringsskydd från någon av vår tredjeparts leverantörer. Resenärer rekommenderas att teckna lämplig reseförsäkring som täcker deras bokning av Bostaden hos en Partner inklusive avseende situationen att Resenären måste avboka bokningen. Det är Resenärens ansvar att se till att den försäkring som tecknas är lämplig för Resenärens behov.

 

12.3 Som konsument har du vissa rättigheter (inklusive att vi tillhandahåller tjänster med rimlig aktsamhet och kompetens). Ingenting i dessa Villkor för Resenärer påverkar dina lagliga rättigheter. För detaljerad information om dina juridiska rättigheter går du till webbplatsen för Citizens Advice på www.adviceguide.org.uk eller ringer +44 345 404 05 06.

 

12.4 HomeAway är, i enlighet med dess webbhotellstatus, ansvarigt i händelse av fel orsakat av HomeAway. Om du är konsument är HomeAway ansvarigt för förlust eller skada som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa Villkor för användare eller vår underlåtenhet av rimlig aktsamhet och kompetens, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som inte är förutsebara. Förlust eller skada är förusebart om det är uppenbart att det kommer att hända, eller om, vid tidpunkten då dessa villkor ingicks, både vi och du visste att det kunde hända, till exempel om du diskuterade det med oss.

 

12.5 HomeAway ansvarar inte för krav, grund för talan, fordringar, återkrav, förluster, skadestånd, böter, viten eller andra kostnader eller utgifter av något slag, inclusive rimliga juridiska avgifter,("Krav"), framställt eller föranlett av tredje parter som avser, härrör från eller uppstår i samband med: (a) något material eller innehåll som du har tillhandahållit på Webbplatsen; (b) din användning av något innehåll på Webbplatsen;  (c) att du bryter mot dessa Villkor för Resenärer; eller (d) din användning av Bostaden, såvida det inte uppstår till följd av fel orsakat av HomeAway. HomeAway meddelar dig omedelbart i händelse av sådana krav. Om du är missnöjd med Webbplatsen (eller HomeAways plattform eller system) eller inte samtycker till någon del av dessa Villkor för Resenärer, är ditt enda och uteslutande medel gentemot HomeAway att upphöra med användningen av Webbplatsen. Ingenting i dessa Villkor för Resenärer ska utesluta eller begränsa HomeAway Groups ansvar för dödsfall eller personskada som resulterar från dess försumlighet; skador på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt; ansvar enligt tvingande lag; heller inte HomeAway Groups ansvar för bedrägeri eller bedräglig missvisande utfästelse.

 

13. Övrigt

 

13.1 Dessa Villkor för Resenärer lyder under gällande lag i England och Wales och ska vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i England, utan att det påverkar tillämplig lag och jurisdiktion där Partnern är bosatt (om Partnern är konsument). Som ett exempel, om en Partner är en konsument baserad i Frankrike, tillämpas obligatoriska bestämmelser för fransk lagstiftning och franska domstolar har jurisdiktion.

 

13.2  Dessa Villkor för Resenärer, Integritetspolicyn och Cookiepolicyn utgör hela avtalet mellan HomeAway och Resenären med avseende på ämnet ifråga..

 

13.3 HomeAway rekommenderar att du sparar din egen kopia av dessa Villkor för Resenärer i en separat fil på din enhet eller i utskriven form.

 

13.4 HomeAways underlåtelse att agera med avseende på Resenärens eller någon annans överträdelse mot dessa Villkor för Resenärer innebär inte att HomeAway avsäger sig rätten att agera med avseende på senare eller liknande överträdelser.

 

13.5 Rubrikerna på klausulerna är avsedda att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen av dessa Villkor för Resenärer

 

13.6 EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/odr

 

check