Villkor för Resenärer

 

Senast uppdaterad: 5 mars 2018

                                              Ladda ner som PDF
 

1. Introduktion 

1.1 HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. (”Expedia”) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen nedan) tillhandahåller en internetplattform och diverse verktyg, tjänster och funktioner som gör det möjligt för bostadsägare att utannonsera bostäder och för resande att boka bostäder (gemensamt: ”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls via landspecifika webbadresser, inklusive, i www.homeaway.se, och även via mobilapplikationer (för mobiltelefoner, pekplattor och andra enheter eller gränssnitt) (gemensamt: ”Webbplatsen”). HomeAways verksamhet i Europa drivs av HomeAway UK Limited, Level 25, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH (”HomeAway”, ”vi”, ”vår”, ”oss”). Betalningar för bokningar genom Webbplatsen (”Betaltjänsterna”) hanteras av tredjepartsleverantörer och/eller genom HomeAway Sàrl, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland (”HomeAway-betalningar”). I definitionssyfte i dessa villkor (men inte för andra ändamål) använder vi begreppet ”HomeAway Group” med syftning på Expedia, Inc. samt partner och dotterbolag, inklusive HomeAway.

1.2 Dessa Villkor för Resenärer (”Villkor för Resenärer”) tillsammans med Integritetspolicyn reglerar förhållandet mellan HomeAway och alla individer som använder eller kommer åt Webbplatsen och allt innehåll eller tjänster tillgängliga därigenom som resenärer eller potentiella resenärer, och som inte använder den i egenskap av bostadsägare eller bostadsförvaltare (enskild benämning: ”Resenär” eller ”du/dig”). Begreppet Resenärer inkluderar personer som använder Webbplatsen för att komma åt information och boka bostäder, för affärs- eller fritidsändamål, från bostadsägare eller bostadsförvaltare.

1.3 Villkoren för Resenärer utgör ett rättsligt bindande avtal mellan HomeAway och Resenären. Genom att använda eller komma åt Webbplatsen eller HomeAways plattformar eller system bekräftar du att du godkänner och är bunden av Villkoren för Resenärer samt vår Integritetspolicy, både för egen del och i förhållande till samtliga personer som anges i din bokning. En Resenärs bokning genom, eller användning av, en HomeAway-Webbplats omfattas av de användarvillkor avseende den HomeAway-Webbplats där bokningen slutförs (och inte nödvändigtvis den HomeAway-webbplats där Bostaden ursprungligen var utannonserad). Om användarvillkoren på den HomeAway-Webbplats där du hittade Bostaden och användarvillkoren på den HomeAway-webbplats genom vilken du slutförde bokningen inte stämmer överens, ska användarvillkoren på den HomeAway-webbplats genom vilken bokningen slutfördes äga företräde. Om du inte samtycker fullständigt till Villkoren för Resenärer, är du inte behörig att komma åt eller på annat sätt använda Webbplatsen.

1.4 HomeAway tillåter  inte någon att registrera sig på denna Webbplats om de inte kan ingå rättsligt bindande avtal.

1.5 HomeAway kan från tid till annan ändra Villkoren för Resenärer med anledning av t.ex. ändrade affärsförhållanden, nya eller ändrade eller borttagna produkter eller funktioner, eller med anledning av ändring i tillämplig lag. Du kommer i skälig tid innan få meddelande om ändring av Villkoren för Resenärer eller vårt beslut om att säg upp dessa Villkor för Resenärer. Vi kommer att meddela dig om sådana ändringar eller uppsägning genom uppdateringar på vår webbsida eller genom e-post. Besök den här sidan regelbundet för att läsa den aktuella versionen av Villkoren för Resenärer, då villkoren har bindande verkan för dig.

2. Grundläggande information

2.1 Den här Webbplatsen är en plats där Resenärer kan se annonser för, och erhålla information beträffande, bostäder som andra erbjuder för uthyrning (”Bostäder”); annonsörerna inkluderar bostadsägare, hyrestagare och bostadsförvaltare (enskild benämning: ”Ägare” samt om gemensamt med en Resenär, ”användare”). Vi kan även erbjuda andra verktyg och tjänster som gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och ingå avtal eller genomföra andra transaktioner med varandra.

2.2 Webbplatsen fungerar endast som ett forum för användare att interagera med varandra. HomeAway är inte, och blir inte, part till något avtalsförhållande mellan Resenären och Ägaren, och medlar inte eventuella tvister som kan uppstå mellan Resenären och Ägaren. Du bekräftar och samtycker till att Resenären och Ägaren ansvarar för alla förpliktelser som uppstår ur sådana avtal, att HomeAway inte är part till sådana avtal och frånsäger sig allt ansvar som kan uppstå ur eller i samband med sådana avtal. Detta gäller även om en bokning av en bostad eller användning av andra verktyg, tjänster eller produkter sker via Webbplatsen, då HomeAway inte är part till något hyresavtal eller annat avtal mellan Resenärer och Ägare.

2.3 Resenärer är ansvariga för, och förbinder sig att följa alla lagar och regler som är tillämpliga på deras användning av Webbplatsen, deras användning av de verktyg, tjänster och produkter som tillhandahålls på Webbplatsen samt de transaktioner som de genomför antingen på Webbplatsen eller i samband med deras användning av Webbplatsen. Resenärer bör notera att Ägare ansvarar för, och förbinder sig att efterleva, alla lagar och regler som är tillämpliga på annonseringen och uthyrningen av deras Bostad och bedrivandet av deras uthyrningsverksamhet. Vänligen notera att även om vi inte är part till någon hyrestransaktion och inte åtar oss något ansvar för efterlevnaden av lagar och regler som gäller i förhållande till någon Bostad som Annonseras på Webbplatsen kan det under vissa omständigheter förekomma att vi trots detta är skyldiga (vilket vi avgör efter eget gottfinnande) att tillhandahålla information avseende någon annonsering för att efterleva statliga myndigheters eller tillsynsorgans utredningar, rättstvister eller administrativa förfaranden, och vi kan efter eget gottfinnande välja att efterleva eller åsidosätta sådana skyldigheter. 

2.4 HomeAway kommer att ta ut en serviceavgift från Resenärer som bokar en Bostad på Webbplatsen via Webbplatsens kassafunktion. Serviceavgifterna täcker användningen av Webbplatsen, inklusive tjänster såsom dygnet-runt-support, och beräknas procentuellt utifrån det totala hyresbeloppet (vilket kan inkludera ytterligare avgifter och säkerhetsdepositioner som Ägaren debiterar). Beroende på lagarna i den jurisdiktion där Resenären och/eller Ägaren är bosatta, kan tillämplig mervärdesskatt, Övernattningsskatt (enligt avsnitt 2.7) eller motsvarande indirekt skatt (”Skatt”) komma att tas ut på serviceavgiften eller så kan serviceavgiften inkludera sådan Skatt. Ägare åtar sig att inte uppmuntra eller råda en Resenär att undvika eller kringgå serviceavgiften som HomeAway debiterar, och Resenären åtar sig att inte försöka undvika eller kringgå serviceavgiften.      

2.5 HomeAway kan komma att ansvara för att samla in och vidarebefordra skatt (inklusive mervärdesskatt, omsättningsskatt eller annan liknande skatt) på Serviceavgiften. Där så krävs, kommer HomeAway att förse Resenären med en faktura som anger beloppet på den skatt som har debiterats baserat på sådan Serviceavgift. Om Resenären har rätt till skattelättnad på indirekt skatt eller liknande på sådan Serviceavgift, måste Resenären förse HomeAway med nödvändig dokumentation och stöd för sådan skattelättnad. 

2.6 Om Resenären är på tjänsteresa och är registrerad för mervärdesskatt eller är anställd i ett företag som betalar tillbaka mervärdesskatt, måste Resenären förse HomeAway med ett giltigt momsregistreringsnummer samt tillhörande fakturaadress, för att HomeAway ska kunna tillämpa mekanismen för omvänd skattskyldighet, där den är tillämplig, på Serviceavgiften. Om Resenären har en fakturaadress som ligger i Storbritannien är mekanismen för omvänd skattskyldighet ej tillämpbar och mervärdesskatt debiteras för Storbritannien.

2.7 Insamling och Vidarebefordran av Övernattningsskatt: Resenärer ansvarar för betalning av Övernattningsskatt (turistskatt, logiskatt, turismskatt eller annan liknande skatt enlig den lokala jurisdiktionens krav), och sådan skatt måste i allmänhet samlas in av Ägarna. Inom vissa jurisdiktioner kan HomeAway efter eget gottfinnande besluta att samla in och vidarebefordra Övernattningsskatten direkt på Ägarnas räkning. Under sådana omständigheter behöver inte Ägarna vidta några åtgärder för att samla in denna från Ägarna och vidarebefordra denna skatt till stadsmyndigheterna. Inom alla sådana jurisdiktioner där denna procedur tillämpas, instruerar och auktoriserar Ägaren härmed HomeAway att samla in Övernattningsskatten från Resenärerna för deras räkning och gå vidare med de tillämpliga skattedeklarationskraven till stadsmyndigheterna, inklusive vidarebefordran av skattebeloppet.

2.8 Webbplatsen består av Bostadsannonser upprättade av Ägare samt innehåll från annan tredje part. För sådant innehåll ansvarar Ägaren eller annan tredje part som skapat innehållet. Vi har inget ansvar för sådant innehåll eftersom vi endast ger tillgång till sådant innehåll inom ramen för en tjänst som vi tillhandahåller dig och tillhandahåller dig hjälpmedel för att direkt kommunicera med Ägaren för att göra en förfrågan avseende en Bostad och göra en bokning hos Ägaren avseende hyra av sådan Bostad. Alla bokningar som du gör, görs direkt hos Ägaren och ditt avtal kommer att ingås med Ägaren. Alla sådana avtal kommer att reglera din rätt att bo i och använda Bostaden och kan innehålla skyldigheter att betala ytterligare avgifter och skatter. HomeAway är inte part till något sådant avtal och HomeAway har inget ansvar i förhållande till dig avseende Ägarens tillhandahållande av Bostaden. Vi ansvarar inte för och garanterar heller inte att informationen i Annonserna på Webbplatsen är sanningsenlig, korrekt eller tillförlitlig eller att utlåtanden/innehåll som tredje part publicerar är det heller. 

 

3. Annonsering av Bostäder och interaktion med Ägare

3.1 Vänligen notera att Ägarna är helt ansvariga för all information, inklusive bilder, text och annat innehåll, som hör till Bostäderna de utannonserar (”Annonser”), för att uppdatera annonserna och för att säkerställa (i tillämpliga fall) att de är korrekt översatta. Om en Annons länkas till en automatiserad översättningsfunktion, t.ex. Google översätt, måste Ägaren säkerställa att översättningen är korrekt och korrigera alla eventuella felaktigheter.

3.2 Om en Resenär hittar en intressant Bostad kan de skicka en förfrågan till Ägaren (en ”Förfrågan” eller ”Förfrågningar”) där de anger namn samt eventuell information som efterfrågas, utan att behöva logga in på Webbplatsen. Vi och HomeAway Group kan erbjuda olika e-nyhetsbrev vid olika tillfällen avsedda att förbättra tjänsterna vi eller de erbjuder. Resenärer kan välja att ta emot sådana nyhetsbrev när de skickar förfrågningar eller avböja sådana nyhetsbrev när de gör bokningar på Webbplatsen och kan avboka prenumerationer på dessa e-nyhetsbrev närsomhelst genom vårt Kommunikationscenter, även om det kan ett tag innan förändrade preferenser träder i kraft. 

3.3 Resenären får en bekräftelse av HomeAway när en Förfrågan har skickats till Ägaren.

3.4 Ägaren kan sedan kommunicera med Resenären direkt beträffande Förfrågan och Resenärer och Ägare kan även kommunicera med varandra via Webbplatsen (och via andra verktyg på HomeAway-plattformen).

3.5 Om Ägaren har gjort det möjligt att boka online, kan Resenären göra en bokning online som ska godkännas eller nekas av Ägaren inom 24 timmar. För att betala online kan en Resenär vars reservation har bekräftats av Ägaren betala med sitt kreditkort via betalportalen som tillhandahålls av tredje parts betaltjänst och/eller HomeAway-betalningar. Betaltjänsten online är föremål för användarvillkoren hos tredje part, eller, i samband med HomeAway-betalningar, Accommodation Fee Collection Agreement (Avtal om mottagning av logiavgift) och Resenären godtar och bekräftar att HomeAway inte har någon kontroll över eller något ansvar för denna tjänst (med undantag av HomeAway-betalningars skyldigheter enligt Avtalet om mottagning av logiavgift).

3.6 Kommunikation mellan Resenärer och Ägare via HomeAway-plattformen får inte innehålla e-postadresser eller telefonnummer. Vänligen ha i åtanke att all kommunikation på Webbplatsen (eller via HomeAway-plattformen) kommer att finnas tillgänglig för att läsas av HomeAways anställda och representanter. Vänligen notera även att vi, i enlighet med våra säkerhets- och kontokrav, kan komma att ta bort eller redigera information från sådan kommunikation (såsom e-postadresser, telefonnummer eller annat innehåll som vi anser är otillbörligt eller som strider mot gällande lagar och regler).

3.7 HomeAway kan vid tillfälle använda tredje parts e-postservrar för att skicka och spåra mottagning av Förfrågningar och analysera mönster hos den användning av Förfrågningar som rapporteras av sådana spårningssystem. Vårt system sparar inte meddelanden för alltid, och det är möjligt att ett meddelande inte går att komma åt efter det har levererats till dig.
Skriv ut kopior på alla meddelanden som är viktiga – exempelvis ett kvitto på betalning eller en bokningsbekräftelse.

3.8 HomeAway har inget ansvar för, och är heller inte på annat sätt involverad i, kommunikationen mellan Ägaren och Resenären.

4. Rankning och synlighet i sökresultat

HomeAway kan inte garantera att annonser förekommer i en viss ordning i sökresultat på Webbplatsen. Ordningen på sökresultat varierar automatiskt beroende på vilket filter som den resande använder, den resandes preferenser, såväl som Ägarnas "Rankning", vilket utgörs av bostadens egenskaper, kvalitén på upplevelsen som erbjuds och den ersättning som utgår för bokningen. Bostadens egenskaper utvärderas utifrån olika faktorer såsom feedback från resande, bekvämligheter och bostadens läge. Kvalitén på upplevelsen utvärderas utifrån olika faktorer såsom kalenderns exakthet, Ägarens svarstider och godkännande av bokningar, möjlighet till bokning respektive betalning online, konsekvens i prissättning, kvalitet på upplevelsen av vistelsen samt andra faktorer som HomeAway från tid till annan anser viktiga för användarupplevelsen. Ersättningen för bokningar är också en faktor för den relativa rankningen av bostäder med liknande erbjudanden, utifrån de faktorer som beskrivits ovan. Om annonsering sker på abonnemangsbasis kan sökresultat också variera beroende på de sökkriterier som den Resande använder. HomeAway förbehåller sig rätten att använda automatiskt varierande sökalgoritmer eller metoder för att optimera Rankningsresultat för specifika Resandes upplevelser och den övergripande marknadsplatsen. Annonsering som inte sker på abonnemangsbasis, såsom betalning per bokning, kanske inte alltid visas i sökresultat. Annonser som distribueras genom tredjepartssidor är inte garanterade att visas på sådana tredjepartssidor i någon specifik ordning eller överhuvudtaget. Sökresultat och ordning kan vara olika på HomeAways mobilapplikation respektive webbsida. För att optimera sökupplevelsen för både Ägare och Resande samt för att förbättra Rankningsprocessen förbehåller sig HomeAway rätten att göra slumpvisa test vilka är begränsade i varaktighet men kan komma att ändra hur vi visar Annonser och sökresultat.

5. Registrering och upprättande av ett Konto

5.1 Om en Resenär önskar använda tjänsterna som finns tillgängliga på Webbplatsen utöver att bara göra en Förfrågan, måste Resenären registrera sig på Webbplatsen. HomeAway ger inte någon tillåtelse att registrera sig på denna Webbplats såvida de inte kan ingå rättsligt bindande avtal. När Resenären har registrerat sig på Webbplatsen erhåller Resenären ett användarkonto för Webbplatsen (ett ”Konto”).

5.2 För att erhålla ett Konto måste en Resenär följa alla anvisningar som tillhandahålls av HomeAway under registreringen. En Resenär kan registrera sig för ett Konto med en personlig e-postadress eller med sina Facebook-inloggningsuppgifter genom att klicka på Facebook-inloggningsknappen på registreringsskärmen.

5.3 Resenärens Konto inkluderar information som görs tillgänglig för andra användare av Webbplatsen och som även kan läsas av andra internetanvändare som inte registrerat sig på Webbplatsen, exempelvis kan informationen synas genom Googles sökmotor. I ett Konto ingår bland annat:

 

 

5.4 Skatteregler kan göra att vi måste samla in lämpliga Skatteuppgifter från Resenärer. Resenären ansvarar för att säkerställa att alla uppgifter som lämnas är korrekt, fullständiga och hålls uppdaterade.

5.5 Resenärer kan inaktivera sina Konton när som helst och kan även ta bort länkningen till sina Konton och offentliga profilsidor från Facebook när som helst. Resenärer kan ta bort länkningen till sina Konton genom att gå direkt till inställningssidan på Resenärsprofilen. Du förstår och accepterar att även om du inaktiverar ditt Konto kan uppgifter bevaras av HomeAway Group i enlighet med villkoren i Webbplatsens Integritetspolicy eller Cookiepolicy. Du förstår och samtycker till användning av din data i enlighet med Integritetspolicyn och Cookiepolicyn. Du förstår och accepterar även att data relaterade till dina transaktioner med HomeAway Group kan ha överförts till och finnas kvar på andra Webbplatser, exempelvis Google om Googles sökmotorteknik har kopierat innehåll från HomeAway Groups Webbplatser eller system. 

5.6 HomeAway använder även Google Analytics för att samla in statistik beträffande användningen av Webbplatsen. Ytterligare detaljer finns i Integritetspolicyn och Cookiepolicyn samt i Googles egen Integritetspolicy. Google kan aggregera data som samlas in från deras olika tjänster, inklusive Google Analytics, Google översätt, Google Maps och andra Google-tjänster, inklusive YouTube. Du förstår och accepterar att HomeAway Group inte har någon kontroll över Googles datainsamling.

 

6. HomeAways rättigheter och skyldigheter

6.1 HomeAway ska sträva efter att på ett korrekt sätt på Webbplatsen framställa bilder som Ägare tillhandahåller. Resenärer godkänner emellertid att avvikelser från originalfoton kan inträffa vid avläsning av icke-digitala bilder och p.g.a. individuella bildskärmsinställningar och att HomeAway inte har något ansvar eller någon ersättningsskyldighet för sådana avvikelser.

6.2 Du bekräftar vidare att Ägarna – inte HomeAway – är ansvariga för korrektheten med vilken fotona och beskrivningarna återger Bostaden ifråga.

6.3 HomeAway kan ibland utföra uppgraderingar och underhåll av Webbplatsen, dess plattformar och system. Detta arbete kan resultera i begränsningar av användningen. När det är möjligt kommer HomeAway att försöka säkerställa att eventuellt arbete som resulterar i den sortens begränsningar utförs vid en tidpunkt då de flesta Resenärers användande påverkas så lite som möjligt.

6.4 Användarverifikationer på Internet är komplicerade och vi kan inte ta något ansvar för att bekräfta varje användares påstådda identitet. Vi uppmanar Resenärer och Ägare att kommunicera direkt med varandra genom de verktyg som tillhandahålls på Webbplatsen, även om inte heller detta utgör någon garanti för identiteten hos den person som du kommunicerar med. Vidare uppmanar vi Resenärer att vidta andra rimliga åtgärder för att försäkra sig om identiteten hos Ägarna och Bostaden samt andra relevanta uppgifter rörande din bokning eller potentiella bokning. Du åtar dig att (i) hålla dina lösenord och online-ID till både ditt konto hos oss och ditt e-postkonto säkra och hemliga så att endast de som har behörighet att använda dina konton har tillgång till dem, (ii) instruera varje person som du ger tillgång till ditt online-ID och lösenord att han/hon inte får avslöja detta för någon obehörig person, (iii) omedelbart underrätta oss samt skapa ett nytt online-ID och lösenord om du tror att ditt lösenord till antingen ditt konto hos oss eller till ditt e-postkonto har blivit känt för någon obehörig person och (iv) omedelbart underrätta oss om du blir kontaktad av någon som efterfrågar ditt online-ID eller lösenord. Vidare åtar du dig, om vi misstänker obehörig åtkomst till ditt konto, att på uppmaning från oss omedelbart ändra ditt ID och lösenord och vidta varje annan relaterad åtgärd som vi har skälig anledning att efterfråga. Vi avråder dig ifrån att ge någon annan tillgång till ditt online-ID till ditt konto hos oss eller ditt e-postkonto. Om du trots detta lämnar ut ditt online-ID eller lösenord till någon eller om du underlåter att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder i förhållande till sådan information är du ansvarig för alla transaktioner som den personen utför vid användandet av ditt konto hos oss och/eller ditt e-postkonto, detta inkluderar även sådana transaktioner som är bedrägliga eller som du inte hade avsett eller önskat och HomeAway har ingen ersättningsskyldighet till dig i en sådan situation.

6.5 Du bekräftar att HomeAway inte ansvarar för att kontrollera identitet, eller för beteendet, hos Ägare eller för att undersöka en Bostads typ, tillstånd eller existens.

6.6 HomeAway förbehåller sig rätten att överföra dessa Villkor för Resenärer och att tilldela eller lägga ut några eller samtliga av dess rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor för Resenärer till en tredje part eller till någon annan enhet inom HomeAway Group men kommer inte att göra det på ett sätt som reducerar eventuella garantier som utfästs enligt dessa Villkor för Resenärer.

 

7. Immateriella rättigheter

7.1 Allt innehåll som visas på Webbplatsen skyddas av upphovsrätt- och databasrättigheter. Återgivning av Webbplatsen, i sin helhet eller delvis, inklusive kopiering av text, grafik eller utformning, är förbjuden.

7.2 Resenärer har rätt att hämta ner, visa och skriva ut enskilda sidor på Webbplatsen som bevis på ett avtal med HomeAway och för att erhålla en kopia på deras bokning. Den relevanta filen eller utskriften måste tydligt visa texten ”© Copyright [2017] HomeAway - Med ensamrätt”.

7.3 Om en Resenär skickar in eller överför via Webbplatsen (eller HomeAways plattform eller system) något innehåll av någon som helst typ, inklusive text eller bilder, åtar sig Resenären att han/hon har laglig rätt att göra det.

7.4 I den mån Resenärers Recensioner eller annat innehåll innehåller varumärken eller andra skyddade namn eller märken garanterar Resenärer att de har rätt att använda sådana namn eller märken.

7.5 Genom att ladda upp någon form av innehåll på Webbplatsen (inklusive men inte begränsat till text, beskrivningar, recensioner, foton och liknande) ger Resenären Expedia, Inc., HomeAway och deras dotterbolag en icke-exklusiv, ersättningsfri, evig, överlåtbar, oåterkallelig och fullt vidare-licensierbar (i flera led) rätt att använda, reproducera, översätta, distribuera, publicera, offentligt visa och visa upp sådant innehåll världen över i alla former av media som finns tillgängliga idag eller som uppfinns i framtiden i vilket syfte som helst.      

 

8. Resenärers konton, kommunikationer och recensioner

8.1 Resenärer får endast tillhandahålla korrekt och sanningsenlig information beträffande deras identiteter, inklusive vilket land de bor i, på sina Konton och profilsidor samt via eventuella andra kommunikationer på Webbplatsen, inklusive recensioner av Bostäder.

8.2 Meddelanden som skickas via HomeAways system ska bara avse genuina Bokningsförfrågningar. Vi tolererar inte skräppost eller oombedda kommersiella elektroniska kommunikationer av något slag. HomeAways system får inte användas på otillbörligt sätt, exempelvis genom att skicka oombedda kommersiella kommunikationer (skräppost) eller avslöja användares personliga uppgifter för tredje part, såvida du inte har uttryckligt tillstånd från användaren. E-postmeddelanden och Webbplatsrekommendationer som överförs via funktionen ”Rekommendera den här Webbplatsen” får endast skickas med mottagarens samtycke. Du godkänner att du ska behandla andra användares personliga uppgifter med samma omsorg som du behandlar dina egna konfidentiella uppgifter (under alla omständigheter med minst en skälig grad av omsorg), och du åtar dig allt ansvar för felaktig användning, förlust eller obehörig överföring av sådan information.

8.3 Resenärer som har bokat genom Webbplatsen kan lägga upp sina recensioner av Ägares Bostäder (”Resenärsrecensioner”) på Webbplatsen. Ägaren ges en möjlighet att läsa Resenärsrecensioner och besvara dem (”Svar från Ägare”). Mer information om Resenärsrecensioner och Svar från Ägare finns här. Ägare kommer också att ha möjlighet att betygsätta Resenärens vistelse (”Ägarrecensioner”) och Ägarrecensionerna kommer att göras tillgängliga för Ägare som du tar kontakt med. Ägarrecensioner får inte användas till att utesluta eller diskriminera individer. Resenärens enda tillgängliga åtgärd att vidta i förhållande till en Ägarrecension, och HomeAways enda skyldighet avseende Ägarrecensioner, är att tillåta Resenären att lägga upp en Resenärsrecension inom 14 dagar efter publiceringen av en Ägarrecension. Därutöver frånsäger sig HomeAway uttryckligen allt eventuellt ansvar för Resenärs- eller Ägarrecensioner. Resenären bekräftar och godkänner att HomeAway får göra sådana Ägarrecensioner tillgängliga för andra Ägare som Resenären kontaktar genom Webbplatsen. Ytterligare information om processen för Ägarrecensioner finns här.

8.4 Vänligen notera att HomeAway inte verifierar och inte heller rimligen har möjlighet att verifiera korrektheten eller liknande hos Resenärsrecensioner, Svar från Ägare eller Ägarrecensioner.

8.5 HomeAway kräver dock att alla Resenärsrecensioner, Svar från Ägare, Ägarrecensioner och annan kommunikation som sker via HomeAways system ska följa riktlinjerna beträffande innehåll och kan vägra att publicera sådan kommunikation som HomeAway inte anser uppfyller kraven. HomeAway kommer inte ändra eller på annat sätta justera recensioner för en Resandes eller Ägares räkning. Resande respektive Ägare kan kontakta Kundtjänst för att ta bort recensioner som de publicerat. Resenären samtycker till att efterleva all tillämplig exportlag och/eller handelsförbud. Vidare framhåller Resenären att han/hon inte är med på amerikanska statens lista över förbjudna parter och framhåller att han/hon är myndig att ingå avtal med HomeAway. 

8.6 HomeAway utför i allmänhet inte identitetskontroller. Om en Resenär misstänker att Ägaren har tillhandahållit falska uppgifter får de gärna underrätta HomeAway via kontaktformuläret.

8.7 HomeAway efterlever villkoren i sin Integritetspolicy. Ytterligare detaljer finns i Integritetspolicyn. Resenären samtycker till användning av sina data i enlighet med Integritetspolicyn. Resenärer bör notera att Ägare generellt sett ger tillstånd till HomeAway att vidarebefordra Ägarnas kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer, till Resenärer i samband med bokning av en Bostad. Resenärer kan begära sådana uppgifter i utbyte mot bevis på bokning; alternativt kan dessa detaljer göras tillgängliga via deras Konton.


 

9. Ersättning för skada

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla skadeslösa HomeAway Group och dess delägare, chefer, direktörer, anställda och ombud mot och för alla anspråk, talan, krav, återbetalningskrav, förluster, skadestånd, böter, straffavgifter eller andra kostnader eller utgifter av vilket slag det än må vara, inklusive men inte begränsat till, skäliga rättegångs- eller bokföringskostnader som utkrävs eller orsakas av tredje part som görs gällande, uppstår från eller i samband med: (a) eventuellt material eller innehåll som du tillhandahåller Webbplatsen; (b) ditt användande av något innehåll på Webbplatsen; (c) din överträdelse av dessa Villkor för Resenärer; eller (d) din användning av Bostaden. HomeAway kommer att underrätta dig omgående beträffande sådana eventuella anspråk.

 

10. Förbud

 

Resenären får inte vare sig direkt eller indirekt:

 

 

11. Rätt att radera innehåll

Resenärer är skyldiga att se till att deras kommunikationer och innehåll som läggs upp via eller i samband med Webbplatsen, inklusive Resenärsrecensioner och kommunikationer med Ägare, inte strider mot lagen, någon person eller enhets rättigheter eller innehåller falsk information, förolämpande språk, något ärekränkande eller förtalande, något som kränker annans upphovsrätt, dataskyddslagen eller riktlinjerna beträffande innehåll. HomeAway kan komma att granska alla data på Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system och ta bort dem eller ändra dem när de inte längre är korrekta eller aktuella. Utan att det påverkar eventuella andra tillgängliga rättsmedel ska HomeAway vara berättigat att omedelbart avlägsna från Webbplatsen alla eventuella kommunikationer eller innehåll som bryter mot dessa krav, och avbryta eller förhindra användandet av alla relaterade Konton.

 

12. Meddelanden

12.1 Meddelanden till oss skickas genom kontaktformuläret eller via reguljär post till c/o HomeAway UK Ltd 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH.

12.2 Anmälan om upphovsrättsintrång måste innehålla:

1)     Din postadress, telefonnummer och e-postadress

2)     Specifika detaljer beträffande innehållet ifråga (infoga texten eller bilden) inklusive en länk till Webbplatsen;

3)     En undertecknad förklaring istället för under ed, som bevis på att du:

a)     Innehar exklusiv rätt till att använda verket;

b)     Inte har gett behörighet att använda materialet ifråga i denna form.


 

13. HomeAways ansvar

13.1 Webbplatsen utgör endast ett forum som möjliggör för dig att se Bostäder som annonseras på Webbplatsen, kommunicera med Ägare beträffande förfrågningar eller frågor som du har eller för att göra en bokning hos en Ägare avseende hyrning av en Bostad. Vi åtar oss inget ansvar i förhållande till något avtal som du ingår med en Ägare avseende någon Bostad som du bokar, förutom i den mån vi samlar in skatteuppgifter och/eller Övernattningsskatt på Ägarens vägnar, och vi accepterar heller inget ansvar för de handlingar eller uteblivna handlingar av Ägare eller annan person eller personer eller part i samband med Bostaden. Beträffande alla Bostäder kommer ditt avtal att vara med Ägaren och hans/hennes allmänna villkor kommer att vara tillämpliga på din bokning. Dessa villkor kan innebära att Ägarnas ansvar gentemot dig utesluts eller begränsas och du rekommenderas att läsa villkoren noggrant innan du gör en bokning.

13.2 Vi tillhandahåller inte ansvarsskyddsförsäkring åt Ägare, bostadsförvaltare eller Resenärer; detta oavsett om en användare erhåller försäkringsskydd från någon av vår tredjeparts leverantörer. Resenärer rekommenderas att teckna lämplig reseförsäkring som täcker deras bokning av Bostaden hos en Ägare inklusive avseende situationen att Resenären måste avboka bokningen. Det är Resenärens ansvar att se till att den försäkring som tecknas är lämplig för Resenärens behov.

13.3 HomeAway ansvarar endast för direkta skador och inte för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, indirekt skada eller annan följdskada, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas HomeAway till last eller annars följer av tvingande lag.

13.4 Under inga omständigheter kommer HomeAway Group eller något/någon av deras dotterbolag, partner, chefer, direktörer, konsulter, ombud och/eller anställda eller tredjeparts- leverantör av något verktyg som tillhandahålls på någon Webbplats som tillhör en medlem i HomeAway Group att ansvara för utebliven vinst eller några indirekta skador, följdskador, särskilda skador, tillfälliga skador eller skadestånd som uppstår från, baserat på eller som följd av Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system, några material eller något innehåll som du har skickat in till Webbplatsen och din användning av Webbplatsen och/eller någon transaktion mellan användarna, även om HomeAway har underrättats om möjligheten till sådana skador. Om du är missnöjd med Webbplatsen (eller HomeAways plattform eller system) eller inte samtycker till någon del av dessa Villkor för Resenärer, är ditt enda och uteslutande medel gentemot HomeAway att upphöra med användningen av Webbplatsen.

13.5 Ingenting i dessa Villkor för Resenärer ska utesluta eller begränsa HomeAway Groups ansvar för dödsfall eller personskada som resulterar från dess försumlighet; skador på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt; ansvar enligt tvingande lag; heller inte HomeAway Groups ansvar för bedrägeri eller bedräglig missvisande utfästelse.

 

14. Övrigt

14.1 Dessa Villkor för Resenärer lyder under gällande lag i England och Wales och ska vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i England.

14.2  Svenska konsumenter har alltid möjlighet att få tvister med anledning av detta avtal prövade av svensk domstol.

14.3 Dessa Villkor för Resenärer, Integritetspolicyn och Cookiepolicyn utgör hela avtalet mellan HomeAway och Resenären med avseende på ämnet ifråga.

14.4 Avtalet ingås på svenska.

14.5 Tidigare versioner av dessa Villkor för Resenärer arkiveras inte av oss. HomeAway rekommenderar att du sparar din egen kopia av dessa Villkor för Resenärer i en separat fil på din enhet eller i utskriven form.

14.6 HomeAways underlåtelse att agera med avseende på Resenärens eller någon annans överträdelse mot dessa Villkor för Resenärer innebär inte att HomeAway avsäger sig rätten att agera med avseende på senare eller liknande överträdelser.

14.7 Rubrikerna på klausulerna är avsedda att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen av dessa Villkor för Resenärer.13.8 Om en eller fler av föreskrifterna i dessa Villkor för Resenärer är ogiltig ska inte det påverka giltigheten hos någon av de andra bestämmelserna.

14.9 Om du är konsument har du även rätt att få tvist med anledning av Villkoren för resenärer prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm

www.arn.se

14.10 EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/odr