Villkor för Resenärer

Download pdf

 

Senast uppdaterad: 9 juni 2017

 

1.1 HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. (”Expedia”) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen nedan) tillhandahåller en internetplattform och diverse verktyg, tjänster och funktioner som gör det möjligt för bostadsägare att utannonsera bostäder och för resande att boka bostäder (gemensamt: ”tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls via landspecifika webbadresser, inklusive, i Sverige, www.homeaway.se, och även via mobilapplikationer (för mobiltelefoner, surfplattor och andra enheter eller gränssnitt) (gemensamt: ”Webbplatsen”). HomeAways verksamhet i Europa drivs av HomeAway Sarl, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, Schweiz. I definitionssyfte i dessa villkor (men inte för andra ändamål) använder vi begreppet ”HomeAway Group” med syftning på Expedia, Inc. samt partner och dotterbolag, inklusive HomeAway.

1.2 Dessa Villkor för Resenärer (”Villkor för resenärer”) utgör ett lagligt bindande avtal mellan HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland (”HomeAway ”vi” ”vår/a” ”oss”) och reglerar tillsammans med integritetspolicyn förhållandet mellan HomeAway och alla individer som använder eller kommer åt Webbplatsen och allt innehåll eller tjänster tillgängliga därigenom som resenärer eller potentiella resenärer, och som inte använder den i egenskap av bostadsägare eller bostadsförvaltare (enskild benämning: ”Resenär” eller ”du/dig”). Begreppet Resenärer inkluderar personer som använder Webbplatsen för att komma åt information och boka bostäder, för affärs- eller fritidsändamål, från bostadsägare eller bostadsförvaltare.

1.3 Villkoren för Resenärer utgör ett lagligt bindande avtal mellan HomeAway och Resenären. Genom att använda eller komma åt Webbplatsen eller HomeAways plattformar eller system bekräftar du att du godkänner och är bunden av Villkoren för Resenärer samt vår Integritetspolicy, både för egen del och i förhållande till samtliga personer som anges i din bokning. En användares bokning genom, eller användning av, en HomeAway Webbplats omfattas av de användarvillkor avseende den HomeAway Webbplats där bokningen slutförs (och inte nödvändigtvis den HomeAway Webbplats där Bostaden ursprungligen var utannonserad). För det fall det föreligger motstridigheter mellan användarvillkoren avseende den HomeAway Webbplats där du hittade Bostaden och användarvillkoren avseende den HomeAway Webbplats genom vilken du slutförde bokningen ska användarvillkoren avseende den HomeAway Webbplats genom vilken bokningen slutfördes äga företräde. Om du inte samtycker fullständigt till Villkoren för Resenärer, är du inte auktoriserad att komma åt eller på annat sätt använda Webbplatsen.

1.4 HomeAway auktoriserar inte någon att registrera sig på denna Webbplats om de inte kan ingå lagligt bindande avtal.

1.5 HomeAway kan ändra Villkoren för Resenärer när som helst genom att lägga upp en uppdaterad version av denna webbsida. Besök den här sidan regelbundet för att läsa den aktuella versionen av Villkoren för Resenärer, då villkoren har bindande verkan på dig.

 

2. Grundläggande information

2.1 Den här Webbplatsen är en plats där Resenärer kan se annonser för, och erhålla information beträffande, bostäder som andra erbjuder för uthyrning (”Bostäder”); annonsörerna inkluderar bostadsägare, hyrestagare och bostadsförvaltare (enskild benämning: ”Ägare” samt om gemensamt med en Resenär, ”användare”). Vi kan även erbjuda andra verktyg och tjänster som gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och ingå avtal eller genomföra andra transaktioner med varandra.

2.2 Webbplatsen agerar endast som ett forum för användare att interagera med varandra. HomeAway är inte, och blir inte, part till något avtalsförhållande mellan Resenären och Ägaren, och medlar inte eventuella tvister som kan uppstå mellan Resenären och Ägaren. Detta gäller även om en bokning av en bostad eller användning av andra verktyg, tjänster eller produkter sker via Webbplatsen, då HomeAway inte är part till något hyresavtal eller annat avtal mellan Resenärer och Ägare.

2.3 Resenärer är ansvariga för, och förbinder sig att följa alla lagar och regler som är tillämpliga på, deras användning av Webbplatsen, deras användning av de verktyg, tjänster och produkter som tillhandahålls på Webbplatsen samt de transaktioner som de genomför antingen på Webbplatsen eller i samband med deras användning av Webbplatsen. Resenärer bör notera att Ägare är ansvariga för, och förbinder sig att alla lagar och regler som är tillämpliga på annonseringen och uthyrningen av deras Bostad och bedrivandet av deras uthyrningsverksamhet. Vänligen notera att även om vi inte är part till någon hyrestransaktion och inte åtar oss något ansvar för efterlevnaden av lagar och regler som gäller i förhållande till någon Bostad som Annonseras på Webbplatsen kan det under vissa omständigheter förekomma att vi trots detta är skyldiga (vilket vi ensamt avgör efter eget gottfinnande) att tillhandahålla information avseende någon annonsering för att efterleva statliga myndigheters eller tillsynsorgans utredningar, rättstvister eller administrativa förfaranden, och vi kan efter eget gottfinnande välja att efterleva eller åsidosätta sådana skyldigheter. 

2.4 HomeAway kommer att ta ut en serviceavgift från Resenärer som bokar en Bostad på Webbplatsen via Webbplatsens kassafunktion. Serviceavgifterna täcker användningen av Webbplatsen, inklusive tjänster såsom dygnet-runt-support, och beräknas procentuellt utifrån det totala hyresbeloppet (vilket kan vara inklusive eller exklusive ytterligare avgifter, skatter och depositioner som Ägaren tar ut). Beroende på lagarna inom Resenärens och/eller Ägarens jurisdiktion kan mervärdesskatt eller motsvarande indirekta skatter ("Skatter") enligt lokal lag komma att tas ut utöver serviceavgiven och den valutakurs som tillämpas baseras i allmänhet på Resenärens angivna plats (när denna information är korrekt). Den aktuella serviceavgiften samt eventuella tillkommande Skatter kommer att visas för Resenärer vid bokning och kommer att tas ut efter att Ägaren har accepterat Resenärens bokning. Resenärer åtar sig att inte försöka undvika eller kringgå serviceavgiften som HomeAway tar ut.      

2.5 Om Resenären är registrerad för mervärdesskatt i en EU medlemsstat måste denne tillhandahålla HomeAway ett giltigt mervärdesskattenummer. Detta nummer måste alideras av VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. HomeAway kommer då att tillämpa en mekanism för omvänd skattskyldighet i förhållande till Resenären i enlighet med art. 196 i Direktiv 2006/112/EC avseende omvänd skattskyldighet mekanismer. I situationer då art. 196 är tillämplig kommer Resenärens faktura inte inkludera någon mervärdesskatt. Du kan vara skyldig att redovisa mervärdesskatt i din aktuella medlemsstat. Resenärer ska tillhandahålla det giltiga mervärdesskattenumret omedelbart, dock senast inom trettio (30) dagar efter registrering. Om mervärdesskattenumret tillhandahålls senare än trettio (30) dagar kommer HomeAway inte att återbetala något mervärdesskattsbelopp.

2.6 Webbplatsen består av Bostadsannonser upprättade av Ägare samt innehåll från andra tredje parter. För sådant innehåll ansvarar Ägaren eller annan tredje part som skapat innehållet. Vi har inget ansvar för sådant innehåll eftersom vi endast ger tillgång till sådant innehåll inom ramen för en tjänst som vi tillhandahåller dig och tillhandahåller dig hjälpmedel för att direkt kommunicera med Ägaren för att göra en förfrågan avseende en Bostad och göra en bokning hos Ägaren avseende hyra av sådan Bostad. Alla bokningar som du gör görs direkt hos ägaren och till avtal kommer att ingås med Ägaren. Alla sådana avtal kommer att reglera din rätt att bo i och använda Bostaden och kan innehålla skyldigheter att betala ytterligare avgifter och skatter. HomeAway är inte part till något sådant avtal och HomeAway har inget ansvar i förhållande till dig avseende Ägarens tillhandahållande av Bostaden. Vi ansvarar inte för eller garanterar att informationen i Annonserna på Webbplatsen eller utlåtanden/innehåll som tredje parterer publicerar är sanningsenlig, korrekt eller tillförlitlig. 

2.7 Insamling och vidarebefordran av Övernattningsskatt: Resenärerna är skyldiga att betala Övernattningsskatt (turistskatt, skatt på logi eller liknande skatter som krävs av lokala myndigheter). Denna skatt måste vanligtvis samlas in av Ägarna.

 I vissa jurisdiktioner kan HomeAway självständigt och enligt eget omdöme besluta att samla in och vidarebefordra Övernattningsskatten på vägnar av Ägarna. I så fall har Ägarna inte några möjligheter att göra anspråk på insamling av belopp från Resenärerna eller vidarebefordran av denna skatt till staden.

 I de jurisdiktioner där ett sådant förfarande kommer att införas, instruerar och bemyndigar Ägaren härmed HomeAway att samla in Övernattningsskatten från Resenärerna på deras vägnar, och att deklarera och vidarebefordra skatten till staden.

3. Annonsering av Bostäder och interaktion med Ägare

3.1 Vänligen notera att Ägarna är helt ansvariga för all information, inklusive bilder, text och annat innehåll, som hör till Bostäderna de utannonserar (”Annonser”), för att uppdatera annonserna och för att säkerställa (i tillämpliga fall) att de är korrekt översatta. Om en Annons länkas till en automatiserad översättningsfunktion, t.ex. Google Translate, måste Ägaren säkerställa att översättningen är korrekt och korrigera alla eventuella felaktigheter.

3.2 Om en Resenär hittar och är intresserad av en Bostad kan de skicka en förfrågan till Ägaren (en ”Förfrågan” eller "Förfrågningar") där de anger efternamn, e-postadress och telefonnummer samt eventuell förfrågan om information, utan att behöva logga in på Webbplatsen. Genom att skicka en Förfrågan och skicka in din e-postadress samtycker du till att få kommunikation från HomeAway beträffande produkter, tjänster och semestertips. Du kan välja att inte få sådan kommunikation när som helst genom att klicka på avbeställningslänken eller kontakta oss på Kundsupport.

3.3 Resenären får en bekräftelse av HomeAway när en Förfrågan har skickats till Ägaren.

3.4 Ägaren kan sedan kommunicera med Resenären direkt beträffande Förfrågan och Resenärer och Ägare kan även kommunicera med varandra via Webbplatsen (och via andra verktyg på HomeAway-plattformen).

3.5 Om Ägaren har gjort det möjligt att boka online, kan Resenären göra en bokning online som ska godkännas eller nekas av Ägaren inom 24 timmar. För att betala online kan en Resenär vars reservation har bekräftats av Ägaren betala med sitt kreditkort via betalportalen som tillhandahålls av tredje parts betaltjänst vilken är finansiellt ansvarig för transaktionen genomförande i förhållande till den mottagande banken. Betaltjänsten online är föremål för användarvillkoren hos den tredje parten och Resenären godtar och erkänner att HomeAway inte har någon kontroll över eller något ansvar för denna tjänst.

3.6 Förfrågningar som skickas av en Resenär till en Ägare via Webbplatsen kan innehålla Resenärens personuppgifter (inklusive e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter som Resenären tillhandahåller) och Ägaren får använda dessa personuppgifter för att svara Resenären.

3.7 Kommunikation mellan Resenärer och Ägare via HomeAway-plattformen får inte innehålla e-postadresser eller telefonnummer. Vänligen ha i åtanke att all kommunikation på Webbplatsen (eller via HomeAway-plattformen) kommer att finnas tillgänglig för att läsas av HomeAways anställda och representanter. Vänligen notera även att vi, i enlighet med våra säkerhets- och kontokrav, kan komma att ta bort eller redigera information från sådan kommunikation (såsom e-postadresser, telefonnummer eller annat innehåll som vi anser är otillbörligt eller som strider mot gällande lagar och regler).

3.8 HomeAway kan från tid till annan använda tredje parts e-postservrar för att skicka och spåra mottagning av Förfrågningar och analysera mönster hos den användning av Förfrågningar som rapporteras av sådana spårningssystem. Vårt system sparar inte meddelanden för alltid, och det är möjligt att ett meddelande inte går att komma åt efter det har levererats till dig.
Skriv ut kopior på alla meddelanden som är viktiga – exempelvis ett kvitto på betalning eller en bokningsbekräftelse.

3.9 HomeAway har inget ansvar för eller är på annat sätt involverad i kommunikationen mellan Ägaren och Resenären.

 

4. Registrering och upprättande av ett konto

4.1 Om en Resenär önskar använda tjänsterna som finns tillgängliga på Webbplatsen utöver att bara göra en Förfrågan, måste Resenären registrera sig på Webbplatsen. HomeAway auktoriserar inte någon att registrera sig på denna Webbplats såvida de inte kan ingå lagligt bindande avtal. När Resenären har registrerat sig på Webbplatsen erhåller Resenären ett användarkonto för Webbplatsen (ett ”Konto”).

4.2 För att erhålla ett Konto måste en Resenär följa alla anvisningar som tillhandahålls av HomeAway under registreringen. En Resenär kan registrera sig för ett Konto med en personlig e-postadress eller med sina Facebook-inloggningsuppgifter genom att klicka på Facebook-inloggningsknappen på registreringsskärmen.

4.3 Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter under vissa förutsättningar rätt till ångerrätt. Genom att skapa ett Konto och acceptera dessa Villkor för Resenärer samtycker Resenären uttryckligen till att omedelbart få tillgång till tjänsten via Kontot. Eftersom Resenären direkt kan ta del av tjänsten medför detta att Resenären saknar ångerrätt enligt nämnda lag, vilket Resenären godkänner genom att skapa ett Konto.

4.4 Resenärens Konto inkluderar information som görs tillgänglig för andra användare av Webbplatsen och som även kan läsas av andra internetanvändare som inte registrerat sig på Webbplatsen, exempelvis kan informationen synas genom Googles sökmotor. I ett Konto ingår bland annat:

4.4 Resenärer kan inaktivera sina Konton när som helst och kan även ta bort länkningen till sina Konton och offentliga profilsidor från Facebook när som helst. Resenärer kan ta bort länkningen till sina Konton genom att gå direkt till inställningssidan på Resenärsprofilen. Du förstår och accepterar att även om du inaktiverar ditt Konto kan uppgifter bevaras av HomeAway Group i enlighet med villkoren i Webbplatsens Integritetspolicy eller Cookiepolicy. Du förstår och samtycker till användning av dina data i enlighet med Integritetspolicyn och Cookiepolicyn. Du förstår och accepterar även att data relaterade till dina transaktioner med HomeAway Group kan ha överförts till och finnas kvar på andra Webbplatser, exempelvis Google om Googles sökmotorteknik har kopierat innehåll från HomeAway Groups Webbplatser eller system. 

4.5 HomeAway använder även Google Analytics för att samla in statistik beträffande användningen av Webbplatsen. Ytterligare detaljer finns i Integritetspolicyn och Cookiepolicyn samt i Googles egen integritetspolicy. Google kan aggregera data som samlas in från deras olika tjänster, inklusive Google Analytics, Google Translate, Google Maps och andra Google-tjänster, inklusive YouTube. Du förstår och accepterar att HomeAway Group inte har någon kontroll över Googles datainsamling.


5. HomeAways rättigheter och skyldigheter

5.1 HomeAway ska sträva efter att på bilder tillhandahållna av Ägare återges på ett korrekt sätt på Webbplatsen. Resenärer är emellertid införstådda i att avvikelser från originalfoton kan inträffa vid avläsning av icke-digitala bilder och p.g.a. individuella bildskärmsinställningar och HomeAway ska inte vara ansvariga eller ha någon ersättningsskyldighet för sådana avvikelser.

5.2 Du godkänner vidare att ägarna – inte HomeAway – är ansvariga för korrektheten med vilken fotona och beskrivningarna återger Bostaden ifråga.

5.3 HomeAway kan ibland utföra uppgraderingar och underhåll av Webbplatsen, dess plattformar och system. Detta arbete kan resultera i begränsningar av användningen. När det är möjligt kommer HomeAway att försöka säkerställa att eventuellt arbete som resulterar i den sortens begränsningar utförs vid en tidpunkt då de flesta Resenärers användande påverkas så lite som möjligt.

5.4 Användarverifikationer på Internet är komplicerat och vi kan inte ta något ansvar för att bekräfta varje användares påstådda identitet. Vi uppmanar Resenärer och Ägare att kommunicera direkt med varandra genom de verktyg som tillhandahålls på Webbplatsen, även om inte heller detta utgör någon garanti för identiteten hos den person som du kommunicerar med. Vidare uppmanar vi Resenärer att vidta andra rimliga åtgärder för att försäkra sig om identiteten hos Ägarna och Bostaden samt andra relevanta uppgifter rörande din bokning eller potentiella bokning. Du åtar dig att (i) hemlighålla lösenord och online ID till både till konto hos oss och ditt email konto så att endast du har behörighet till dessa konton (ii) instruera varje person som du ger tillgång till ditt online ID och lösenord att han eller hon inte får avslöja detta för någon obehörig person (iii) omedelbart underrätta oss samt skapa ett nytt online ID och lösenord för det fall du tror att ditt lösenord till antingen ditt konto hos oss eller till ditt email konto har blivit känt för någon obehörig person, och (iv) omedelbart underrätta oss för det fall du blir kontaktad av någon som efterfrågar ditt online ID eller lösenord. Vidare åtar du dig att, för det fall vi misstänker obehörig åtkomst till ditt konto, att på uppmaning från oss omedelbart ändra ditt ID och lösenord och vidta varje annan åtgärd som har samband därmed och som vi har rimlig anledning att efterfråga. Vi avråder dig ifrån att ge någon annan tillgång till ditt online ID till ditt konto hos oss eller ditt email konto. Om du trots detta lämnar ut ditt online ID eller lösenord till någon eller om du underlåter att vidta adekvata säkerhetsåtgärder i förhållande till sådan information är du ansvarig för alla transaktioner som den personen utför vid användandet av ditt konto hos oss och/eller ditt email konto, detta inkluderar även sådana transaktioner som är bedrägliga eller som du hade avsett eller önskat och HomeAway har ingen ersättningsskyldighet till dig i en sådan situation.

5.5 Du godkänner att HomeAway inte ansvarar för att kontrollera identitet, eller för beteendet, hos Ägare eller för att undersöka en Bostads typ, tillstånd eller existens.

5.6 HomeAway förbehåller sig rätten att överföra dessa Villkor för Resenärer och att tilldela eller lägga ut några eller samtliga av dess rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor för Resenärer till en tredje part eller till någon annan enhet inom HomeAway-koncernen men kommer inte att göra det på ett sätt som reducerar eventuella garantier som utfästs enligt dessa Villkor för Resenärer.

 

6. Immateriella rättigheter

6.1 Allt innehåll som visas på Webbplatsen skyddas av copyright- och databasrättigheter. Återgivning av Webbplatsen, i sin helhet eller delvis, inklusive kopiering av text, bilder eller illustrationer, är förbjuden.

6.2 Resenärer har rätt att hämta ner, visa och skriva ut enskilda sidor på Webbplatsen som bevis på ett avtal med HomeAway och för att erhålla en kopia över deras bokning. Den relevanta filen eller utskriften måste tydligt visa texten ”© Copyright [aktuellt år] HomeAway Sárl - Med ensamrätt”.

6.3 Om en Resenär skickar in eller överför via Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system något innehåll av någon som helst typ, inklusive text eller bilder, kommunicerar Resenären att hen har de juridiska rättigheterna att göra det.

6.4 I den mån Resenärens Recensioner eller annat innehåll innehåller varumärken eller andra skyddade namn eller märken garanterar Resenären att de har rätt att använda sådana namn eller varumärken.

6.5 Genom att ladda upp någon form av innehåll på Webbplatsen (inklusive men inte begränsat till text, beskrivningar, recensioner, foton och liknande) ger Resenären Expedia, Inc., HomeAway och deras dotterbolag en icke-exklusiv, ersättningsfri, evig, överlåtbar, oåterkallelig och fullt vidare-licensierbar (i flera led) rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, översätta, distribuera, publicera och skapa härledda verk från och offentligt visa och visa sådant innehåll världen över i alla former av media som finns tillgängligt idag eller som uppfinns i framtiden för vilket syfte som helst.      

 

7. Resenärers konton, kommunikationer och recensioner

7.1 En Resenär får endast tillhandahålla korrekt och sanningsenlig information beträffande sin identitet på sitt Konto och sin profilsida samt via eventuella andra kommunikationer på Webbplatsen, inklusive recensioner av bostäder.

7.2 Meddelanden som skickas via HomeAways system ska bara avse genuina bokningsförfrågningar. Vi tolererar inte skräppost eller oombedda kommersiella elektroniska kommunikationer av något slag. HomeAways system får inte användas på otillbörligt sätt, exempelvis genom att skicka oombedda kommersiella kommunikationer (skräppost) eller avslöja användares personliga uppgifter för tredje part, såvida du inte har uttryckligt tillstånd från användaren. E-postmeddelanden och Webbplatsrekommendationer som överförs via funktionen ”Rekommendera den här Webbplatsen” får endast skickas med mottagarens samtycke. Du godkänner att du ska behandla andra användares personliga uppgifter med samma omsorg som du behandlar dina egna konfidentiella uppgifter (under alla omständigheter med minst en skälig grad av omsorg), och du antar allt ansvar för felaktig användning, förlust eller obehörig överföring av sådan information.

7.3 Resenärer kan lägga upp sina recensioner av Ägares Bostäder (”Resenärsrecensioner”) på Webbplatsen. Ägaren ges en möjlighet att läsa Resenärsrecensioner och besvara dem (”Ägarrespons”). Mer information om Resenärsrecensioner och Ägarrespons finns här. Ägare kommer också att ha möjlighet att betygsätta Resenärens vistelse (”Ägarrecensioner”) och Ägarrecensionerna kommer att göras tillgängliga för Ägare som du tar kontakt med. Ägarrecensioner får inte användas till att utesluta eller diskriminera individer. Resenärens enda tillgängliga åtgärd att vidta i förhållande till en Ägarrecension, och HomeAways enda skyldighet avseende Ägarrecensioner, är att tillåta Resenären att lägga upp en Resenärsrecension inom 14 dagar efter publiceringen av en Ägarrecension. Därutöver frånsäger sig HomeAway uttryckligen allt eventuellt ansvar för Resenärs- eller Ägarrecensioner. Resenären bekräftar och godkänner att HomeAway får göra Ägarrecensioner tillgängliga för andra Ägare som Resenären kontaktar genom Webbplatsen. Ytterligare information om processen för Ägarrecensioner finns tillgängliga här.

7.4 Vänligen notera att HomeAway inte verifierar och inte heller rimligen har möjlighet att verifiera korrektheten eller liknande hos Resenärsrecensioner, Ägarrespons eller Ägarrecensioner.

7.5 HomeAway kräver dock att alla Resenärsrecensioner, Ägarrespons, Ägarrecensioner och annan kommunikation som sker via HomeAways system ska följa riktlinjerna beträffande innehåll och kan vägra att publicera sådan kommunikation som HomeAway inte anser uppfyller kraven.

7.6 HomeAway utför i allmänhet inte identitetskontroller. Om en Resenär misstänker att Ägaren har tillhandahållit falska uppgifter får de gärna underrätta HomeAway via kontaktformuläret.

7.7 HomeAway efterlever villkoren i sin Integritetspolicy. Ytterligare detaljer finns i Integritetspolicyn. Resenären samtycker till användning av sina data i enlighet med Integritetspolicyn. Resenärer bör notera att Ägare generellt sätt ger tillstånd av HomeAway att vidarebefordra ägarnas kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer, till Resenärer i samband med bokning av en Bostad. Resenärer kan begära sådana uppgifter i utbyte mot bevis på bokning; alternativt kan dessa detaljer göras tillgängliga via deras Konton.

 

8. Skadelöshetsåtagande

Om inget annat följer av tvingande lag, godkänner du att du ska försvara, gottgöra och hålla skadeslösa HomeAway-koncernen och dess delägare, chefer, direktörer, anställda och ombud för alla anspråk, talan, krav, återkrav, förluster, skadestånd, sanktionsavgifter, böter eller andra kostnader eller utgifter av vilket slag det än må vara, inklusive men inte begränsat till, rimliga rättegångs- eller bokföringskostnader som utkrävs eller orsakas av tredje parter som görs gällande, uppstår från eller i samband med: (a) eventuellt material eller innehåll som du tillhandahåller Webbplatsen; (b) ditt användande av något innehåll på Webbplatsen; (c) din överträdelse av dessa Villkor för Resenärer; eller (d) din användning av Bostaden. HomeAway kommer att underrätta dig omgående beträffande sådana eventuella anspråk.

 

9. Förbud

 

10. Rätt att radera innehåll

Resenärer är skyldiga att se till att deras kommunikationer och innehåll som läggs upp via eller i samband med Webbplatsen, inklusive Resenärsrecensioner och kommunikationer med Ägare, inte strider mot lagen, någon person eller enhets rättigheter eller innehåller falsk information, förolämpande språk, något ärekränkande eller förtalande, något som kränker annans upphovsrätt, dataskyddslagen eller riktlinjerna beträffande innehåll. HomeAway kan komma att granska alla data på Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system och ta bort dem eller ändra dem när de inte längre är korrekta eller aktuella. Utan att det påverkar eventuella andra tillgängliga rättsmedel ska HomeAway vara berättigat att omedelbart avlägsna från Webbplatsen alla eventuella kommunikationer eller innehåll som bryter mot dessa krav, och upphäva eller förhindra användandet av alla relaterade Konton.

 

11. Meddelanden

11.1 Meddelanden till oss skickas genom kontaktformuläret eller via reguljär post till c/o HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt.

11.2 Anmälan om copyrightintrång måste innehålla:

 

12. HomeAways ansvar

12.1 Webbplatsen utgör endast en mötesplats som möjliggör för dig att se Bostäder som annonseras på Webbplatsen, kommunicera med Ägare beträffande förfrågningar eller frågor som du har eller arr göra en bokning hos en Ägare avseende hyrning av en Bostad. Vi åtar oss inget ansvar i förhållande till något avtal som du ingår med en Ägare avseende någon Bostad som du bokar och vi tar inte heller något ansvar för handlingar eller underlåtenhet hos Ägare eller andra personer eller parter som har samband med Bostaden. Beträffande alla Bostäder kommer ditt avtal att vara med Ägaren och dess allmänna villkor kommer att vara tillämpliga på din bokning. Dessa villkor kan innebära att deras ansvar gentemot dig utesluts eller begränsas och du rekommenderas att läsa dessa noggrant innan du gör en bokning.

12.2 Vi tillhandahåller inte ansvarsskyddsförsäkring avseende Ägare, Bostadsförvaltare eller Resenärer; detta oavsett om en användare erhåller försäkringsskydd från någon av vår tredjeparts tjänsteleverantörer. Resenärer rekommenderas att teckna lämplig reseförsäkring som täcker deras bokning av Bostaden hos en Ägare inklusive avseende situationen att Resenären måste avboka bokningen. Det är Resenärens ansvar att tillse att den försäkring som tecknas är lämplig för Resenärens behov.

12.3 Under inga omständigheter kommer HomeAway-koncernen eller någon av deras dotterbolag, befattningshavare, företagsledare, konsulter, representanter och/eller anställda eller tredjeparts leverantörer av något verktyg som tillhandahålls på någon Webbplats tillhörig en medlem i HomeAway-koncernen att vara ansvarig för utebliven vinst eller några indirekta skador, följdskador, särskilda skador, tillfälliga skador eller straffskador som uppstår från, baserat på eller som följd av Webbplatsen eller HomeAways plattform eller system, några material eller något innehåll som du har skickat in till Webbplatsen och din användning av Webbplatsen och/eller någon transaktion mellan användarna, även om HomeAway har underrättats om möjligheten till sådana skador, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas HomeAway Group till last eller annars följer av tvingande lag. Dessa begränsningar och undantag gäller utan hänsyn till huruvida skadorna uppstår som följd av avtalsbrott, försumlighet eller någon annan grund för talan. Om du är missnöjd med Webbplatsen (eller HomeAways plattform eller system) eller inte samtycker till någon del av dessa Villkor för Resenärer, är ditt enda och uteslutande medel gentemot HomeAway att upphöra med användningen av Webbplatsen. Ingenting i dessa Villkor för Resenärer ska utesluta eller begränsa HomeAway koncernens ansvar för dödsfall eller personskada som resulterar från dess försumlighet; heller inte HomeAway Groups ansvar för bedrägeri eller bedräglig missvisande utfästelse.

 

13. Övrigt

13.1 Dessa Villkor för Resenärer lyder under gällande lag i Schweiz och ska vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Schweiz. Om Resenären är en konsument har Resenären dessutom rätt att väcka talan vid alla forum som tvingande lag föreskriver.

13.2 Om Resenären är konsument har Resenären även rätt att få tvist med anledning av dessa Villkor för Resenärer prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, (http://www.arn.se/). Se även punkten 8 nedan angående EU-kommissionens plattform för tvistlösning utanför domstol för konsumenter.

13.3 Dessa Villkor för Resenärer, integritetspolicyn och cookiepolicyn utgör hela avtalet mellan HomeAway och Resenären med avseende på ämnet ifråga.

13.4 HomeAway rekommenderar att du sparar din egen kopia av dessa Villkor för Resenärer i en separat fil på din enhet eller i utskriven form.

13.5 HomeAways underlåtelse att agera med avseende på Resenärens eller någon annans överträdelse mot dessa Villkor för Resenärer innebär inte att HomeAway avsäger sig rätten att agera med avseende på senare eller liknande överträdelser.

13.6 Rubrikerna på klausulerna är avsedda att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen av dessa Villkor för Resenärer.

13.7 Om ett eller fler av villkoren i dessa Villkor för Resenärer är ogiltigt ska inte det påverka giltigheten hos något av de andra villkoren.

13.8 EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/odr