AVTAL FÖR INHÄMTNING AV BOENDEAVGIFTER

 Senast uppdaterad den 01 april 2019

 

Detta Avtal för inhämtning av boendeavgifter (“Avtalet”) upprättas och ingås mellan:

(1) Dig eller den affärsenhet som Du representerar (“Du/Dig” eller “Klienten”), och

(2) den HomeAway-enhet som anges i tabellen nedan som motsvarar den valuta Du har valt att debitera Resenärerna (“vi”, “vi/oss” eller “vår”).

Om Du väljer mer än en valuta, ingår Du separata Avtal med var och en av HomeAway-enheterna.

 

Din betalningsvaluta (var för sig en “Erbjuden valuta”)

 

HomeAway motpart

Singapore Dollar

HomeAway Emerging Markets Pte Ltd

Bildat och registrerat i Singapore med registreringsnummer 201114875K och med säte på Level 17, 83 Clemenceau Ave, # 17-05 UE Square, Singapore 239920.

 

US dollar

HomeAway.com, Inc.

Ett bolag med säte i Delaware på 1011 W 5th Street Austin TX 78703.

 

Brittiska pund, euro, kanadensiska dollar, schweiziska franc, norsk krona, dansk krona eller svensk krona

HomeAway Sàrl

Ett företag registrerat i Schweiz med registreringsnummer CHE-116.158.222 och med säte på Avenue Du Bouchet 2, 1209 Genève, Schweiz, som verkar genom sin irländska filial, etablerad i Irland med externt företagsnummer 907821 och med adress 53 Merrion Square South, Dublin , DO2 PR63, Irland.

Australiska dollar

Stayz Pty Ltd

Bildat och registrerat i Australien med registreringsnummer ABN 41 102 711 599 med säte på Level 18, 100 William Street Woolloomooloo, NSW 2011 Australien

Nyzeeländska dollar

Bookabach Ltd

Bildat och registrerat i Nya Zeeland med företagsnummer 2067690och med säte på Level 22 205 Queen Street Auckland, 1010 Nya Zeeland

Japanska yen

HomeAway KK

Bildat och registrerad i Japan med registreringsnummer 0100-03-022904 och med säte på Ark Hills Sengokuyama Mori Tower 31F, 9-10 Roppongi 1-chome, Minato-ku, Tokyo

Detta Avtal träder i kraft från och med det datum Du anger Ditt godkännande enligt nedan (“Ikraftträdandedagen”). Du bör läsa igenom alla villkor noggrant. Villkoren utgör ett juridiskt bindande Avtal mellan Dig och oss.  Eventuella skyldigheter gentemot oss enligt detta Avtal är i tillägg till och begränsar inte några separata Avtalsförpliktelser gentemot oss, våra närstående företag eller tredje parter som arbetar med oss och som tillhandahåller betaltjänster.  Du är inte behörig att använda dessa tjänster (enligt definitionen nedan) om Du inte är 18 år eller äldre, kan ingå juridiskt bindande avtal och, om tillämpligt, har rätt att göra det på uppdrag av den affärsenhet för vilken Du accepterar dessa villkor. GENOM ATT KLICKA PÅ “JAG GODKÄNNER”, SAMTYCKER DU TILL ATT DU KOMMER ATT VARA BUNDEN AV DETTA AVTAL.

Bakgrund:

Du Avtalar följande med oss:

1.BETALNINGSTJÄNSTER.

1.1 Inhämtning av Boendeavgifter. Under Avtalets löptid ger Du oss tillstånd att genom tredjeparts tjänsteleverantörer, hämta in Boendeavgifter och andra relaterade transaktionsbelopp via kreditkort, betalkort, elektroniska överföringar och alla andra betalningsformer som vi kan komma att acceptera vid vissa tillfällen (tillsammans kallade “Betalningar”) från Resenärer. Därigenom utsläcker de Betalningar som vi tar in all motsvarande skuld Resenären skulle kunna vara skyldig Dig.

“Boendeavgift(er)” definieras som det belopp Du ska få ifrån en Resenär i utbyte mot Resenärens vistelse i en Fastighet och kan innefatta depositioner, avgifter, försäkringar och alla andra belopp som Avtalats mellan Dig och Resenären såsom anges på Display Affiliates webbplats.

HomeAway tillhandahåller Tjänsterna i utbyte mot avgifter (inklusive Återdebiteringsavgifter) till oss enligt vad som anges i detta Avtal (var för sig en “Avgift”).

För att kunna använda Tjänsterna måste Du vara medlem i och bunden av de villkor som anges på en Display Affiliates webbplats. 

1.2 Bemyndigande för debiteringar och krediter. Du framhåller att Du har rätt att bemyndiga och härmed bemyndigar Du oss eller en tredjeparts tjänsteleverantör som arbetar med oss att få åtkomst till ditt bankkonto som anges på online-registreringsformuläret (“Anmälningsblankett”) för följande ändamål:

(a) sätta in tillämpliga Betalningar som ska betalas till Dig eller att i övrigt kreditera belopp till Dig,

(b) debitera de belopp Vi eller våra närstående företag har rätt till i enlighet med detta Avtal eller andra avtal med våra närstående företag, i förekommande fall, inklusive Avgifter eller Återdebitering eller Återföringar, och

(c) debitera belopp skyldiga till Resenärer enligt detta Avtal.

1.3 Rätt till kvittering. För eventuella belopp Du är skyldig oss eller våra närstående företag eller Resenärer, ger Du oss tillstånd att dra av (kvitta) sådana belopp från Boendeavgiftsbetalningarna. På samma sätt kan vi kvitta någon betalningsskyldighet som vi kan tänkas ha gentemot Dig enligt detta Avtal mot (1) Avgifter som Du har rätt till, (2) om vi har betalat Dig för mycket, och (3) alla andra eventuella belopp Du är skyldig oss eller våra närstående företag enligt detta Avtal eller något annat avtal.

1.4 Behandling av fel. Om ett avslag eller ett fel vid behandlingen av en transaktion skulle inträffa, tillåter Du att vi eller en tredjeparts tjänsteleverantör som arbetar på våra vägnar debiterar eller krediterar Ditt bankkonto, som anges på registreringsformuläret, såsom tillämpligt, för att korrigera ett sådant fel. Om vi av någon anledning inte kan debitera det bankkonto du valt, tillåter Du att att vi sänder in debet, plus eventuella avgifter, till något annat bankkonto eller betalningsinstrument som Du har uppgett till oss.  Om problemet med utebliven betalning inte löses inom skälig tid måste Du betala med en annan betalningsmetod.

1.5 Tillhandahållande av information. Du samtycker till att ge oss all information och tillstånd som krävs av oss eller en tredjeparts tjänsteleverantör som arbetar på våra vägnar för att få åtkomst till Ditt bankkonto (anges på registreringsformuläret) enligt vad som är nödvändigt nedan. Du samtycker vidare till att se till att den (i) bankkontoinformation vi har är korrekt och (ii) de bankbefogenheter som beviljats oss är aktuella och giltiga i Din bank.  Underlåtenhet att göra det kan leda till att Betalningar misslyckas, hålls inne av oss i väntan på bekräftelse eller återbetalas till Resenären. Oaktat något som talar emot detta häri, har Du inte rätt till de tillämpliga betalningsbelopp enligt detta Avtal om inte och förrän Du har gett oss den korrekta och aktuella informationen enligt det här avsnittet. Vi förnekar allt ansvar för felaktiga eller returnerade betalningar om Din information inte är korrekt. Vi kan komma att upphäva eller säga upp Avtalet utan föregående meddelande om Du underlåter med att hålla denna information korrekt eller blockerar eller på annat sätt hämmar vår förmåga att debitera eller kreditera Ditt bankkonto.

Förutom skyldigheten att uppge sådan bankkontoinformation ska Du ge oss sådan information som vi lagligen behöver för att snabbt och korrekt kunna utföra Tjänsterna, inklusive tillhandahållande av relevanta skatteblanketter.  Du ska omedelbart underrätta oss om alla eventuella felaktigheter i eller ändringar i den information Du uppgett på registreringsformuläret. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för eventuella skador som direkt eller indirekt beror på att Du inte följt detta avsnitt 1.5. Du garanterar ovillkorligen att all information Du uppger till oss är sann, korrekt och aktuell och Du bekräftar att vi är använt oss av denna information vid upprättandet av detta Avtal och för tillhandahållandet av Tjänsterna.

1.6 Bedrägeri, riskbedömningar och tidslinje för avräkning. Du bemyndigar oss att då och då samla in och verifiera den information som Du lämnat på registreringsformuläret eller på annat sätt. Vi kommer att använda den här informationen för att utföra kundens due diligence, bekräfta Din identitet, bekräfta ditt ägande av Fastigheten, kontrollera att Du inte är föremål för handelssanktioner, genomföra flera bedrägeri- och riskbedömningar av Dig och övervaka transaktionerna via Tjänsterna för att skydda integriteten hos våra system och verksamhet.  Dessutom ger Du oss eller ett närstående företag tillstånd att begära en rapport om Dig från en konsumentrapporteringsbyrå.  En sådan konsumentrapport kommer att begäras och nyttjas i enlighet med gällande lag, inklusive men inte begränsat till Lagen om rättvis kreditrapportering (Fair Credit Reporting Act).  Baserat på dessa bedömningar kommer vi enligt vårt eget gottfinnande besluta om vi kan erbjuda Dig Tjänsterna och på vilket sätt vi kommer att reglera Betalningar. När vi har lyckats slutföra den nödvändiga screeningen och med förbehåll för eventuell spärr för bedrägerier eller riskhanteringar som vi påför, kommer Du att erbjudas följande tidslinje för reglering:

Vi kommer att initiera överföringen av den del av den Boendeavgift Du har rätt till (minus: (1) Avgifter och eventuella provisioner och andra belopp som Du kan tänkas vara skyldig Display Affiliate-webbplatsen i samband med bokningen, och (2) eventuell vistelseskatt som kommer att överlåtas av oss till den berörda skattemyndigheten) till ditt bankkonto, i de flesta fall inom 1-2 dagar efter det planerade incheckningsdatumet för Resenären i Din Fastighet och för eventuella depositionsbelopp som Du ska ha, i de flesta fall inom 1-2 dagar efter godkännande från webbplatsen som Fastigheten bokades genom, efter eget gottfinnande. Emellertid gäller att om en Resenär ger ett korrekt meddelande till Display Affiliate-webbplatsen genom vilken Fastigheten bokades, inom 24 timmar av den planerade incheckningen, att Fastigheten inte är såsom den beskrivits, eller att det finns något annat problem med Fastigheten, så ger Du oss befogenhet att returnera Boendeavgifter till Resenären.

I enlighet med den avbeställningspolicy som Du har valt och som återspeglas i den relevanta listan av Fastigheter, kan vi komma att återbetala till Resanden den del av Boendeavgifterna som anges i gällande avbokningsregler.  Om Du är inskriven i programmet för återbetalning av skadedeposition, tillåter Du att vi eller våra närstående företag påbörjar återbetalning beträffande sådan skada på Dina vägnar, eller att meddela om utbetalning av depositionsbelopp till Dig vid mottagandet av en giltig fordran, i enlighet med med villkoren för skadedepostionsprogrammet. 

Den tid det tar för Dig att erhålla betalning efter att detta har åtgärdats kan variera. Dessutom, kan av säkerhetsskäl Din första betalning försenas med upp till 30 dagar.  Av skäl förknippade med bedrägerier kan Din betalning bli försenad på obegränsad tid eller hävas. 

Du får inte använda Tjänsterna, till någonting olagligt i den jurisdiktion där Du bor.  I synnerhet, men utan begränsning kan Tjänsterna inte användas för att skicka eller ta emot medel (i) till (eller till någon bosatt i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land som Förenta staterna har embargo emot, eller (ii) någon på Förenta staternas finansdepartements lista över särskilt utsedda medborgare eller Förenta staternas handelsdepartementets tabell för nekande av beställningar.  Genom att använda webbplatsen framställer och garanterar Du att Du inte befinner Dig i, kontrolleras av, eller är medborgare eller bosatt i något sådant land eller med på någon sådan lista.

1.7 Sekretess och datasäkerhet. Du samtycker till att agera i enlighet med de metoder som anges i Display Affiliates integritetspolicy (“Integritetspolicy”) som från tid till annan kan komma att uppdateras av Display Affiliate och den nuvarande versionen införlivas häri som referens.  Du avtalar att Du har och kommer att upprätthålla eller ska upprätta och bibehålla adekvata säkerhetsprocedurer och kontroller för att förhindra oavsiktligt avslöjande av och obehörig åtkomst till eller missbruk av personuppgifter eller information från någon Resenär.  Du avtalar att Du kommer att behandla, lagra, överföra och hantera gästinformation i enlighet med gällande lag (inklusive, utan begränsning, alla sekretess- och säkerhetslagar som gäller i alla relevanta jurisdiktioner).  Du avtalar att i den mån Din behandling av personuppgifter faller inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 (“GDPR”), så fungerar Du som oberoende personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter. I samtliga fall samtycker Du till att Du endast ska använda Resenärens personuppgifter för behandling av sådan Resenärs bokning och inte i något annat syfte. Vi kommer inte att vara ansvariga för obehörig användning eller åtkomst till Resenärens personuppgifter eller ekonomiska uppgifter som utförs av Dig, Dina anställda eller någon annan part som är associerad med Dig eller på annat sätt erhåller uppgifterna från Dig, utom i den utsträckning sådan användning eller åtkomst beror på vår grova oaktsamhet. Vi och våra närstående företag kan använda all information som samlats in vid utförandet av Tjänsterna i enlighet med våra respektive sekretesspolicyer. Du samtycker dessutom till att vi får använda sådan information till alla lagliga ändamål, inklusive men inte begränsat till marknadsföring och statistik om våra Tjänster.

1.8 Äganderätt. Vi äger och behåller alla äganderätter i och till Tjänsterna, applikationsgränssnittet (API) och alla andra material som vi kan använda eller tillhandahålla i samband med implementering och drift av Tjänsterna.  Du förvärvar inte någon rättighet, befogenhet eller ägande i Tjänsterna. Du samtycker till att inte modifiera, anpassa, översätta, utarbeta härledda verk, dekompilera, återskapa, demontera eller på annat sätt försöka härleda källkoden från någon HomeAway-webbplats, API eller Tjänsterna.

1.9 Förslag. Om Du inkommer med förslag till förbättringar av våra Tjänster (“Förslag”) till oss eller våra närstående företag eller till våra tredjeparts tjänsteleverantörer, kommer vi att äga alla rättigheter, befogenheter och äganderätt till förslagen, även om Du har betecknat Förslagen som konfidentiella. Vi och våra närstående företag kommer att ha rätt att använda Förslagen utan några begränsningar. Härmed tilldelar Du oss oåterkallelig rättighet, befogenhet och äganderätt till Förslagen och samtycker till att ge oss all eventuella hjälp vi kan kräva för att dokumentera, förbättra och bibehålla våra rättigheter till Förslagen.

1.10 Återdebitering och Återföring.  Alla betalningar som görs av en Resenär är föremål för rätten till (i) “Återföring” (rätten som en bankkontoinnehavare har att söka returnering av medel för en transaktion som finansierats av ett bankkonto - kallas ibland för ACH-returnering - till exempel på grund av misstänkt obehörig användning av bankkonto eller otillräckliga medel), eller (ii) “Återdebitering” (den rätt som kreditkortsinnehavare har att kräva återbetalning hos sina kortutgivare, till exempel som ett resultat av bedrägeri eller missnöje med ett köp).  Dessa rättigheter existerar mellan Resenären och hens respektive bank- eller kreditkortsutgivare. Du bekräftar och godkänner att Du är ansvarig för eventuell Återdebitering eller Återföring av en betalning, plus gällande avgifter för Återdebitering och Återföring, oavsett orsaken till Återdebiteringen eller Återföringen och att vi inte har någon skyldighet att bedriva några indrivningsåtgärder mot någon Resenär.  I händelse av Återdebitering eller Återföring av någon betalning av en Resenär, utövar vi automatiskt vår rätt till kvittning som förklaras i avsnitt 1.3. Därefter, beroende på om vi mottar all begärd information från Dig, kommer vi att använda kommersiellt skäliga ansträngningar för att undersöka giltigheten för Återdebitering eller återföring. Du samtycker till att samarbeta med oss och att tillhandahålla all information som vi skäligen kan begära i vår utredning.  Du bekräftar att beslut om Återdebitering och Återföring görs av den tillämpliga utfärdande banken eller kortnätverket och alla bedömningar avseende giltigheten av Återdebitering eller Återföring görs på eget gottfinnande av den tillämpliga utfärdande banken eller kortnätverket.

1.11 Ändring av Tjänsterna. Från tid till annan kan vi komma ändra Tjänsterna enligt detta Avtal på grund av tekniska skäl, förändringar i affärsverksamheten, nya eller ändrade eller avvecklade produkter eller funktioner, eller på grund av ändring av gällande lagar med verkan för framtiden. Du kommer att bli informerad 15 dagar i förväg om eventuella ändringar till något av villkoren i Tjänsterna och detta Avtal eller vårt beslut att säga upp Avtalet.  Vi kommer att informera Dig om sådana ändringar eller uppsägning via Din e-postadress. Samma förfarande gäller för ändring av Avgifter och efter ett sådant meddelande kommer de ändrade Avgifterna att tillämpas omedelbart på de bokningar Du accepterar.

1.12 Betalning för tjänster. Som betalning för Tjänsterna accepterar Du att betala en avgift till oss på 3 % av de transaktionsbelopp som behandlas för Din räkning genom någon av de betalningsmetoder som vi erbjuder i den erbjudna valutan förutom australiska dollar, nyzeeländska dollar och japanska yen.  Sådan avgift förfaller till betalning vid fullföljande av betalningshanteringen oberoende av eventuellt senare upphävande.

Avgifter som betalas till oss är exklusive moms, VAT, GST eller annan likvärdig indirekt skatt, innehållande av skatter eller annan transaktionsbaserad skatt i något land, stat eller lokal ort.  Om någon sådan skatt är tillämplig, ska Du betala det till oss.

Tillhörande konsumtionsskatter kan tas in, i förekommande fall, genom avgifter och omkostnader som betalas till oss enligt detta Avtal.

Du godkänner härmed att vi automatiskt drar av alla Avgifter som uppkommer ur de Betalningar som vi tagit in, samt Avgifter som är relaterade till Återdebitering och otillräckliga medel (Non-sufficient funds - NSF)  (“NSF”) innan betalning görs till ditt bankkonto. I händelse av att vi inte kan återställa Avgifterna av någon anledning, accepterar Du att betala alla rimliga kostnader för inkassering, inklusive rimliga advokatkostnader, som vi åsamkats.  Du är dessutom ansvarig för eventuella avgifter eller böter som åläggs Dig eller oss av kortnätverken eller NACHA som följer av att Du använt Tjänsterna på ett sätt som inte är tillåtet enligt detta Avtal, verksamhetsföreskrifter eller tillhörande regler och föreskrifter. Endast Du har ansvar att övervaka ditt konto och se till att Du betalar alla belopp Du är skyldig oss.  Vi har rätt att ålägga Dig samtliga kostnader som vi åsamkas på grund av begäran om inkassering som misslyckas på grund av NSF eller Din instruktion om att att blockera sådan begäran.  Du ger oss tillstånd att inkassera sådan avgift genom att debitera Ditt bankkonto som anges på registreringsformuläret eller utöva vår rätt till kvittning enligt avsnitt 1.3.

Med undantag för vad som annars anges häri eller i enlighet med vad som är förbjudet enligt gällande lag, är Avgifter som är relaterade till Tjänster ej återbetalningsbara.

1.13 Skatter. Du är ansvarig för alla tillämpliga skatter, inklusive omsättningsskatt, användarskatt, personlig skatt, fastighetsskatt, mervärdesskatt, punktskatt, tullar, skatter för turister och hotellbeläggning, importtullar eller stämpelavgifter eller andra avgifter och tullar som påförs av alla slags statliga enheter och påförs i förhållande till transaktionerna enligt detta Avtal, inklusive påföljder och ränta, men specifikt exklusive skatter som betalats av eller hävdats mot oss eller någon av våra närstående företags nettoresultat. Vi kan vara skyldiga att rapportera alla Betalningar till nationella, statliga och/eller lokala skattemyndigheter, däribland Förenta staternas skatteverk IRS och andra skattemyndigheter. Vi är inte ansvariga för, och är inte den enhet som tar in skatter från försäljning eller inkomst eller andra skatter beträffande Betalningarna. Du ska omedelbart förse oss med den information och/eller dokumentation som kan krävas av den tillämpliga statliga enheten för att vi ska behandla betalningar härunder (inklusive, utan begränsning, ett giltigt intyg om Ditt undantag från skyldighet att betala skatt som godkänts av lämplig statlig enhet), och vi kan hålla inne Betalningar, eller delar av dem, tills Du har inkommit med den dokumentation som krävs.  Det är Ditt ansvar att fastställa alla skatter och tullar som pålagts eller som måste samlas in, betalas eller hållas inne av någon anledning i samband med försäljning eller inköp av produkter eller tjänster för en transaktion, eller på annat sätt i samband med någon åtgärd, passivitet eller underlåtenhet från Dig eller någon av Dina närstående företag, eller någon av Dina eller deras respektive anställda, agenter, entreprenörer eller företrädare (“Skatter”). Det är även Ditt ansvar att samla in, kvarhålla, rapportera och skicka rätt skatter till rätt myndighet. Vid begäran ska Du omedelbart tillhandahålla giltiga skattefakturor för alla transaktioner som ingåtts enligt detta Avtal, där skatter tas ut enligt gällande lag. Vi eller våra dotterbolag kan komma att ge Dig ett medel så att Du kan fastställa och tillämpa skatter på Dina transaktioner, men vi och våra närstående företag är inte skyldiga att avgöra om något ska beskattas och det är inte vårt ansvar att beräkna, ta in, rapportera eller skicka in några skatter som uppstår vid en transaktion till någon skattemyndighet eller annan tillämplig myndighet.  Trots ovanstående, behåller vi och alla tillämpliga närstående företag rätten att enligt vårt eget gottfinnande samla in och skicka skatter på Betalningar till lämpliga myndigheter.  Om vi utövar denna rätt, samtycker Du till att samarbeta med oss i tillhandahållandet av all information eller hjälp som skäligen begärs av oss för sådan insamling och överföring, inklusive att tillhandahålla dokumentation som underlag till transaktioner med Resenärer och till hithörande skattemyndighet eller andra tillämpliga myndigheter. 

Vi behandlar betalningar för sådana skatter som samlas in och skickas av oss eller ett närstående företag, i enlighet med detta Avtal.

Mängden av eventuella skatter som samlas in och skickas in kommer att vara synliga och anges separat både för Dig och Resenärerna på era respektive transaktionshandlingar. Du har inte befogenhet att samla in sådana skatter som i andra avseenden samlas in av oss.

Såsom en separat överenskommits mellan Dig och HomeAway UK Limited i partnervillkoren i vissa jurisdiktioner kan HomeAway UK Limited, efter eget gottfinnande, besluta om att underlätta insamling och överlämnande av vistelseskatter (beroende på jurisdiktion kan dessa vara ett bestämt belopp per dag, ett belopp baserat på antal Resenärer eller andra variationer, och kallas ibland “övergående beläggningsskatt”, “hotellskatt”, “boende skatter”, “stadsskatter,” “rumskatter” eller “turistskatter” “Vistelseskatter”) från eller på Resenärers eller Partners vägnar, om sådan jurisdiktion kräver att HomeAway UK Limited eller Partners har en skatteinsamlings- och betalningsskyldighet.

Behandlingen av Vistelseskatter, som ingår i Boendeavgifterna, utförs av HomeAway Sarl i enlighet med denna Avtal.

Vistelseskatternas belopp, om några, som samlas in och överlämnas av HomeAway UK Limited kommer att vara synliga och anges separat både till Partners och Resenärer på respektive transaktionsdokument. Där HomeAway underlättar insamling och remittering, har Partners inte rätt att samla in eventuella Vistelseskatter som samlas in av HomeAway avseende deras annonser i den jurisdiktionen. När HomeAway underlättar frivillig insamling och betalning av Vistelseskatter i en jurisdiktion för första gången, kommer HomeAway UK Limited att meddela befintliga Partners som annonserar i sådana jurisdiktioner.

1.14 Begränsning av användning av Tjänster/Webbplats.Du får bara använda Tjänsterna för mottagande av betalningar. Du får inte använda, och Du framhåller och garanterar vidare att Du inte ska använda Tjänsterna för något annat ändamål, inklusive men inte begränsat till betalning för olaglig verksamhet, varor eller tjänster. Du samtycker till att följa våra policyer och alla andra begränsningar för användningen av våra eller våra närstående företags webbplatser och tjänster, som uppdateras av oss eller våra dotterbolag från tid till annan, inklusive, men inte begränsat till, (i) våra krav på datasäkerhet, och (ii) eventuella verksamhetsbestämmelser och/eller policyer för kortföreningar eller nätverk som används för att bearbeta Betalningarna (eftersom sådana kan uppdateras från tid till annan). Trots andra villkor i detta Avtal har vi och våra närstående företag rätt att a) ändra, suspendera eller avbryta Tjänsterna eller sådana webbplatser helt eller delvis och (b) att införa gränser för vissa funktioner eller begränsa åtkomst till delar eller alla Tjänster eller sådana webbplatser utan föregående tillkännagivande och utan ansvar när vi eller våra närstående företag, efter eget gottfinnande, bestämmer att vi behöver skydda integriteten hos sådana webbplatser och vår verksamhet, för att undvika skada mot andra eller av annan anledning. Vi kan neka att behandla betalning i samband med bl.a. bedrägeribekämpning, tillämplig lag eller våra policyer. Utan att begränsa det ovanstående får Du inte fungera som betalningsförmedlare, kompilator eller servicebyrå eller på annat sätt återsälja Tjänsten åt tredje part, inklusive, utan begränsning, hantering, behandling eller överföring av medel till tredje part.

1.15 Kortnätverk, förvärvare. Under Avtalets löptid kommer Tjänsterna att tillhandahållas av oss i samverkan med en eCheck- eller ACH-tjänsteleverantörsprosessor och/eller (eller PIN-debiterare) (eller någon annan likvärdig tredje part) och deras respektive utsedda medlemsbank(er).  Du samtycker till att följa alla våra policyer med avseende på Tjänsterna och alla tillämpliga verksamhetsföreskrifter för Visa USA, Inc., Visa International, MasterCard International Incorporated, Discover Financial Services, Inc., American Express Travel Related Services Company Inc. (“American Express”), (gemensamt “Kortnätverk”) och verksamhetsföreskrifter för National Automated Clearing House Association (gemensamt NACHA”) och andra regler (gemensamt “Verksamhetsföreskrifter”) och alla tillämpliga federala, statliga eller lokala lagar, regler, föreskrifter samt reglerande anvisningar i samband med Ditt företags verksamhet. Från och med 1 november 2018 finns Verksamhetsföreskrifterna för kortnätverk och NACHA på: (i) Visa: https://usa.visa.com/support/small-business/regulations-fees.html#3; (ii) MasterCard: https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/rules.html; (iii) Discover tillgänglig på begäran på https://www.discover.com/credit-cards/help-center/contact-us/; (iv) American Express på www.americanexpress.com/merchantopguide (och American Express villkor och (v) NACHA: https://www.nacha.org/rules. Du godkänner och bekräftar att kortnätverken och NACHA förbehåller sig rätten att ändra Verksamhetsföreskrifterna utan föregående tillkännagivande. Om Du erbjuds valet att bara acceptera vissa typer av betalningsmetoder eller kreditkort, är det ditt ansvar att korrekt ange vilka betalningsmetoder eller kreditkort som accepteras.

2. FRISKRIVNINGSKLAUSUL BETRÄFFANDE GARANTIER.

2.1 Inga garantier. DU BEKRÄFTAR ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH WEBBPLATSEN OMFATTAS AV FÖLJANDE ANSVARSFRISKRIVNNG: MED UNDANTAG FÖR GARANTIER SOM UTTRYCKLIGEN FINNS MED I DETTA AVTAL, SÅ TILLHANDAHÅLLS ALLA TJÄNSTER OCH WEBBPLATSER (INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL, PROGRAMVARA, DATATRANSMISSION, FUNKTIONER, MATERIAL OCH INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS I ANSLUTNING MED ELLER SOM BLIR TILLGÄNGLIGT GENOM TJÄNSTEN) I “BEFINTLIGT SKICK” OCH VI, VÅRA NÄRSTÅENDE FÖRETAG, OCH VÅRA LEVERANTÖRER GER INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, BETRÄFFANDE DE WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS HÄR NEDAN OCH FRÅNSÄGER SIG SÄRSKILT GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH MOT ÖVERTRÄDELSE, I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN SOM LAGEN TILLÅTER.

2.2 Användning av World Wide Web.Vi, våra närstående företag och våra leverantörer lämnar inga garantier angående kvalitet, tillförlitlighet, läglighet eller säkerhet hos world wide web internet och andra globalt knutna datanät eller att de webbplatser som är etablerade där, inklusive att dess webbplatser kommer att fungera utan avbrott eller vara felfria.

2.3 Betalningar. Du bekräftar och godkänner att: (i) Bokningar gällande Din Fastighet är transaktioner enbart mellan Dig och Resenären och inte med oss eller något av våra närstående företag, (ii) Betalningar som samlas in av oss släcker all motsvarande skuld som Resenären kan tänkas vara skyldig Dig. (iii) Vi ansvarar inte för och har inte hellere någon kontroll över om en Resenär gör någon betalning. (iv) Våra skyldigheter att betala Dig är villkorat av att Du har fått tillhörande Boendeavgifter från Resenären. (v) Vi är inte en bank eller en auktoriserad depositarie, och vi) medel som behandlas av oss eller av våra tjänsteleverantörer (inklusive bankleverantörer) i samband med insamling av betalningar har inte någon insättningsförpliktelse och de är inte försäkrade till Din fördel av någon statlig myndighet och Du kommer inte att intjäna ränta på sådana medel.

Vår roll. Med undantag för vår begränsade roll vid behandling av betalningar som Du godkänner eller initierar, är vi inte inblandade i någon underliggande transaktion mellan Dig och Resenären. För att undvika tvivel tillhandahåller vi inte eller återsäljer vi inte några boenden eller andra bostadsrelaterade utgifter eller tjänster.  Vi tar inget ansvar för Dina handlingar eller underlåtenhet.

2.4 Lagar om Fastigheter som inte tas i anspråk. Vi är inte ansvariga som Din tredjeparts betalningsbehandlare för överensstämmelse med eventuella jurisdiktioners lagar om Fastighet som inte tas i anspråk eller arv som tillfaller staten.  Du är ansvarig för att avgöra om Du innehar Fastighet för en Resenär eller annan part som är föremål för sådana lagar och i sådant fall  bekräftar och accepterar Du att Du bär det fulla ansvaret för att följa sådana lagar.

3.BEGRÄNSNING AV ANSVAR/SKADESTÅND.

3.1 VI KOMMER INTE PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGOT AVBROTT ELLER BRIST PÅ TILLGÄNGLIGHET FÖR TJÄNSTERNA ELLER WEBBPLATSERNA DÅ RESENÄRER INTE HAR ÅTKOMST ELLER KAN ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER WEBBPLATSERNA, ELLER NÅGRA FEL, SOM KAN PÅVERKA MOTTAGANDE, BEHANDLING, GODKÄNNANDE, SLUTFÖRANDE ELLER ÖVERFÖRING AV PENNINGMEDEL FÖR BETALNING ELLER TJÄNSTER.  VI UPPBÄR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA FELAKTIGA UTTALANDEN, FEL ELLER FÖRSENING I BETALNING, BETALNING SOM NEKATS AV DIN BANK ELLER DIN UNDERLÅTELSE ATT TILLHANDAHÅLLA KORREKT OCH/ELLER GILTIG INFORMATION.

3.2 UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER NÅGON AV PARTERNA, DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG ELLER LEVERANTÖRER HA ANSVAR FÖR DEN ANDRA PARTEN ELLER FÖR NÅGON TREDJE PART, BETRÄFFANDE FÖLJDSKADOR, AVSKRÄCKANDE, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORAD VINST, ÄVEN OM PART SOM ANNARS ÄR ANSVARIG HAR BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL VÅRT SAMMANLAGDA ANSVAR SOM UPPKOMMER UR DETTA AVTAL ÖVERSTIGA DE AVGIFTER SOM VI HAR MOTTAGET OCH HÅLLIT INNE ENLIGT DETTA AVTAL UNDER DE TRE (3) MÅNADER DIREKT FÖRE DET DATUM DÅ FORDRAN UPPKOMMER.  OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KOMMER ATT TILLÄMPAS OBEROENDE AV EVENTUELL UNDERLÅTENHET BETRÄFFANDE SYFTET MED EN BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE. Varje part bekräftar att den andra parten har ingått detta Avtal med stöd av de ansvarsbegränsningar som anges i denna paragraf och att dessa begränsningar är en väsentlig grund för uppgörelsen mellan parterna.

3.3 Skadeersättning

Du kommer att ersätta, försvara och hålla oss, våra närstående företag och våra och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter (“HomeAways skyddade parter”) skadeslösa från och mot alla tredjeparts fordringar, förpliktelser, förlust och kostnader (inklusive utdömt skadestånd, förlikningsbelopp och skäliga rättsliga avgifter) som väckts mot någon av de HomeAway-skyddade parterna, som härrör från eller är relaterat till (i) Din användning av Tjänsterna eller dess webbplatser; och/eller (ii) Din överträdelse av eller Din underlåtenhet att följa detta Avtal. HomeAways skyddade parter kan gå samman i sitt försvar med juridiskt ombud efter eget val på egen bekostnad. Ersättningsförpliktelserna som anges i detta avsnitt gäller inte i den utsträckning något anspråk, förlust, ansvar, efterfrågan eller kostnad beror på grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse av någon skyddad part. Ersättningsskyldigheterna enligt detta avsnitt är beroende av att (1) vi ger Dig ett skriftligt meddelande om sådant anspråk, förlust(er), ansvar, åtgärd(er), efterfrågan eller kostnad(er) (med undantag för att Du kommer bara att befrias från Din skyldighet att ersätta härunder i den utsträckning detta hindrades av vår underlåtenhet att lämna ett sådant meddelande) och (2) Du har ensam kontroll över försvaret eller reglering av sådant anspråk, förlust(er), ansvar, åtgärd(er), efterfrågan eller utgift(er); under förutsättning att alla regleringar som kräver annat än betalning av monetära belopp ska vara föremål för vårt samtycke, inte ska oskäligen undanhållas. På Din begäran och bekostnad ska vi samarbeta vid utredning, försvar och reglering av sådant anspråk, förlust(er), ansvar, åtgärd(er), efterfrågan eller kostnad(er).

 4.AVTALETS LÖPTID OCH UPPSÄGNING

4.1 Avtalets löptid. Avtalet börjar gälla från Ikraftträdandedagen och fortsätter tills det sägs upp av någon av parterna i enlighet med avsnitt 4.2 nedan.

4.2 Uppsägning. Endera parten kan när som helst säga upp detta Avtal när det passar dem genom skriftligt tillkännagivande, vilket kan vara via post till adressen nedan.  För att undvika tvivel kommer ingen sådan uppsägning av detta Avtal i sig att säga upp några andra Avtal mellan Dig och oss eller med något av våra närstående företag. 

4.3 Effekten av uppsägning. Uppsägning av detta Avtal kommer inte att befria någon part från någon skyldighet att betala den andra parten några belopp, avgifter eller annan ersättning som den ena parten är skyldig den andra parten enligt detta Avtal, före sådan  uppsägning. Alla betalningar som fortfarande är under behandling vid tidpunkten för uppsägning kommer att slutföras av oss som om Avtalet fortfarande var i kraft, inklusive efterföljande tidslinjer för betalning och avdrag för eventuella Avgifter. Du kommer dock alltjämt att vara ansvarig för Återdebitering, Återföring, omkostnader och andra skyldigheter som Du ådragit Dig och som hanteras av oss efter uppsägningen av detta Avtal och Du tillåter oss att automatiskt, utan föregående meddelande till Dig, dra sådana belopp från Ditt bankkonto. Vid uppsägning kommer vi att avsluta Din åtkomst till Tjänsterna (förutom sådan åtkomst som krävs för att slutföra de Betalningar som fortfarande behandlas).

4.4 Överlevnad. Avsnitt 1.2 b, 1.2 c, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 2, 3, 4 och 5 ska överleva uppsägning eller upphörandet av detta Avtal, med undantag av vad som annars föreskrivs.

5.DIVERSE

5.1 Bindande för efterföljare och tilldelningar.Detta Avtal ska vara bindande för och gäller till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna övertagare.  Varken detta Avtal eller någon rättighet, licens, privilegium eller skyldighet som tillhandahålls häri kan överföras eller överlåtas av Dig utan vårt föregående skriftliga medgivande och eventuella försök till överföring eller överlåtelse utan sådant samtycke är ogiltigt. Vi kan komma att överlåta detta Avtal när som helst men kommer inte att göra det på ett sådant sätt som minskar någon garanti som Du erhållit enligt detta Avtal.  

5.2 Force Majeure. Vi ansvarar inte för eventuella förseningar, fel, underlåtande att agera, avbrott eller störningar i Tjänsterna eller på våra webbplatser orsakade av eller som följd av handlingar, underlåtenhet eller förhållanden som ligger utanför vår skäliga kontroll, oavsett om det är förutsebart eller identifierat eller inte, inklusive utan begränsning händelser utanför mänsklig kontroll, strejker, lockouts, upplopp, krigshandlingar, terroristkonflikter eller terroristattacker, nationell lagstiftning, brand, explosion, strömavbrott, jordbävningar, svårt väder, översvämningar, torka, epidemier, pandemier eller andra naturkatastrofer eller att Din, Resenärens eller tredje partshårdvara, programvara eller kommunikationsutrustning eller -anläggningar inte fungerar.

5.3 Hela Avtalet. Detta Avtal innehåller hela förståelsen och överenskommelsen mellan parterna med avseende på sakfrågan och ersätter alla tidigare eller samtidiga framställningar, överenskommelser och alla andra eventuella muntliga eller skriftliga Avtal mellan parterna beträffande sådan sakfråga.  För att undvika tvivel begränsar det föregående inte några separata skyldigheter till kortnätet eller andra tredjeparts tjänsteleverantörer.

5.4 Klausul om särskiljande. Ifall någon bestämmelse i detta Avtal eller dess tillämpning visar sig vara ogiltig eller verkningslös, kommer denna bestämmelse att ändras så att den ger en ekonomisk verkan som är så nära den ursprungliga bestämmelsen som det är möjligt och resten av detta Avtal kommer att förbli i full kraft.

5.5 Kompletteringar och ändringar. Du får inte ändra, lägga till, komplettera, fullgöra, avsluta eller på annat sätt ändra detta Avtal, såvida det inte är genom en skriftligt förklaring undertecknad av oss. Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, ändra, förändra eller modifiera delar av detta Avtal i enlighet med villkoren ovan, inklusive men inte begränsat till betalningsvillkoren i avsnitt 1.5. Om Du har invändningar mot ändringar, förändringar eller modifieringar måste Du säga upp Avtalet i enlighet med avsnitt 4.2.  I annat fall kommer Du att bli föremål för sådana ändrade, förändrade eller modifierade villkor.

5.6 Frivilligt avstående. Endera partens avstående till någon rätt enligt detta Avtal eller underlåtenhet att utföra eller överträdelse av någon bestämmelse i detta Avtal kommer inte att ses eller tolkas som ett avstående av någon annan rätt därunder eller av annan överträdelse eller underlåtenhet, huruvida det är av liknande beskaffenhet eller ej.

5.7 Meddelanden. Alla meddelanden och tillkännagivanden som krävs enligt detta Avtal kommer att vara skriftliga. Meddelanden till Dig kommer att levereras till den e-postadress som angetts på registreringsformuläret.  Meddelanden till oss ska riktas till HomeAway.com, Inc., Attn: Legal Department, 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703 eller till HomeAway Sarl, Attn: Legal Department, 53 Merrion Square South, Dublin, D02 PR63 Irland.

5.8 Uppdatering av Din information.Det är Ditt ansvar att se till att Din bankinformation, inklusive Ditt juridiska namn och Din adress och Ditt hemland, är korrekt och aktuell.  Det är också Ditt ansvar att se till att all information eller dokumentation som begärts avseende Skatter i avsnitt 1.13 ovan är korrekt och aktuell.

5.9 Tredjeparts tjänsteleverantörer.  I samband med vårt tillhandahållande av Tjänster kommer vi att använda tredjeparts tjänsteleverantörer för att underlätta och behandla betalningar. Du utvidgar härmed alla rättigheter som Du ger oss enligt detta Avtal till att omfatta sådana tredjeparts tjänsteleverantörer som getts befogenhet från oss att hjälpa till med tillhandahållandet av våra Tjänster härunder.  Alla förpliktelser gentemot oss enligt detta Avtal är i tillägg till och begränsar inte några separata Avtalsförpliktelser till tredjeparts tjänsteleverantörer som vi använder i samband med tillhandahållande av Tjänster, inklusive eventuell skyldighet avseende tilläggsavgifter som kan påföras av sådana tredjeparts tjänsteleverantörer.  Observera att relaterade tredjeparts leverantörer kan påföra eller dra av hanteringskostnader av utländska valutor på eller från betalningar eller utbetalningar som innebär valutakonvertering.

5.10 American Express Villkor. Du godkänner att om vi låter Dig att acceptera American Express-kort, så är Du bunden av American Express Merchant verksamhetsföreskrifter (tillgänglig på:www.americanexpress.com/merchantopguide) och de bifogade American Express-villkoren.

5.11 Tillämplig lag och plats. Om Du bor i Förenta staterna regleras detta Avtal av lagar om federal skiljeförfarande (Federal Arbitration Act) och lagarna i det land där Du har Din faktureringsadress, utan hänsyn till principerna om lagkonflikter.

Om Du inte bor i USA, och såvida Du inte är en konsument utan hemvist i Irland, ska detta Avtal regleras av lagstiftningen i Ditt hemland och omfattas av de irländska domstolarnas icke-exklusiva behörighet. Om Du är en konsument med hemvist i ett annat land än Irland, ska detta Avtal regleras av lagstiftningen i Ditt hemland och omfattas av jurisdiktionen i det land Du är bosatt.

5.12 Tvister, skiljedom.

Om Du bor i Förenta staterna, samtycker Du till följande:

Vi är starkt engagerade i kundnöjdhet, så om Du har något problem eller tvist, kommer vi att försöka lösa Dina problem. Men om vi misslyckas kan Du driva Dina anspråk såsom förklaras i det här avsnittet. Du samtycker till att ge oss möjlighet att lösa eventuella tvister eller anspråk som på något sätt hänför sig till Tjänsterna, kontakter med våra representanter för kundupplevelser, alla tjänster eller produkter som tillhandahålls, eventuella framställningar som vi gjort eller vår integritetspolicy (“Anspråk”) genom att kontakta HomeAway kundsupport eller 1-877-228-3145. Om vi inte kan lösa Dina anspråk inom 60 dagar, kan Du söka gottgörelse genom skiljeförfarande eller i domstol för tvister om mindre värden, enligt nedan.

Alla eventuella anspråk kommer att lösas genom bindande skiljeförfarande, snarare än i domstol, med undantag för att Du kan hävda anspråk på individuell basis i domstol för tvister om mindre värden om de uppfyller kraven för detta. Detta inkluderar alla eventuella anspråk Du hävdar mot oss, våra dotterbolag, användare eller företag som erbjuder produkter eller tjänster via oss (vilka är förmånstagare av detta skiljeförfarande). Detta inkluderar även alla eventuella anspråk som uppstod innan Du accepterade detta Avtal, oavsett om tidigare versioner av detta Avtal krävde skiljeförfarande.

I skiljeförfarandet finns det ingen domare eller jury och domstolsöversyn av skiljeförfaranden är begränsade. En skiljeman kan emellertid individuellt tilldela samma skadestånd och gottgörelse som en domstol (inklusive lagstadgat skadestånd, advokatarvoden och kostnader) och måste följa och verkställa detta Avtal såsom en domstol skulle göra det.

Skiljedomar kommer att genomföras av American Arbitration Association (AAA), enligt dess regler, inklusive AAA:s konsumentregler.  Betalning av alla ansökning-, administrations- och skiljedomsavgifter regleras av AAA:s regler, med undantag för vad som anges i detta avsnitt. Om Dina anspråk sammanlagt är mindre än 10 000 USD, ersätter vi Dig för de ansökningsavgifter Du betalar till AAA och vi betalar skiljedomaravgiften. Du kan välja att ha ett skiljeförfarande på telefon, baserat på skriftliga inlagor, eller personligen i den delstat eller land Du är bosatt i, eller på annan ömsesidigt överenskommen plats.

För att påbörja ett skiljeförfarande måste Du skicka ett brev som begär skiljeförfarande och som beskriver Dina anspråk till “HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager,” at Expedia, Inc., 333 108th Ave NE Bellevue, WA 98004. Om vi begär ett skiljeförfarande mot Dig, kommer vi att meddela Dig om detta till den e-postadress eller gatuadress Du har angett. AAA:s regler och ansökningsanvisningar finns på www.adr.org eller 1-800-778-7879.

Allt förfaranden för att lösa anspråk kommer endast att genomföras individuellt och inte som grupp, grupptalan eller kollektiv talan. Om ett anspråk av någon anledning går till rättegång och inte till skiljeförfarande ger vi, var för sig, upp vår rätt till rättegång inför en jury. Den federala lagarna om skiljedom är tillämpligt på detta Avtal. Ett skiljeförfarande kan stadfästas av domstol med behörig jurisdiktion.

Om Du bor i Frankrike, samtycker Du till följande:

I händelse av tvist mellan Dig och HomeAway Payments kan Du överväga medling eller andra alternativa tvistlösningsförfaranden såsom de definieras i lagen, särskilt genom artikel 1528 i den franska civilprocesslagen.
Konsumentmedlingstjänsten för HomeAway Payments är medlingstjänsten vid E-handel av Fédération des Entreprises de Vente à Distance (FEVAD) (http://www.fevad.com/mediation). Efter att ha inkommit med Ditt skriftliga klagomål till HomeAway Payments och HomeAway Payments inte ger Dig ett tillfredsställande svar inom 60 dagar, kan Du hänskjuta Din tvist till konsumentmedlingstjänsten enligt de villkor som anges på Ombudsmannens webbplats. Du kan kontakta konsumentmedlingstjänsten på följande adress:
 

Service de Médiation

Du e-commerce

            60 rue La Boétie - 75008 Paris

relationconso@fevad.com


Alternativt, för invånare i Europeiska unionen, kan Du också hänskjuta Dina tvister med HomeAway Payments till Europeiska kommissionens online-tvistlösningsplattform som finns på följande adress:http://ec.europa.eu/odr.

Oaktat bestämmelserna i avsnittet “Kompletteringar och ändringar” ovan angående modifieringar av villkoren i detta Avtal, om vi ändrar detta avsnitt “Tvister, Skiljedom” efter det datum Du först accepterade dessa villkor (eller accepterat senare ändringar av dessa villkor) kan du avvisa sådan ändring genom att skicka oss ett skriftligt meddelande (inklusive via e-post) inom 30 dagar efter det att denna ändring trädde i kraft, baserat på vad som anges med datumet under “Senast uppdaterad” ovan. Genom att avvisa någon ändring, samtycker Du till att Du kommer att hänskjuta eventuell tvist mellan Dig och oss till skiljedom i enlighet med bestämmelserna i avsnittet “Tvister, skiljedom” från det datum Du först accepterade dessa villkor (eller accepterade några senare ändringar av dessa villkor) .

 

 

 

American Express Villkor

 

Klienten samtycker till American Express verksamhetsföreskrifter för näringsidkare (tillgängliga på: www.americanexpress.com/merchantopguide) och American Express villkor i detta dokument (“American Express Villkor”). American Express ska vara en berättigad tredje part i Avtalet och får verkställa Avtalets villkor gentemot Klienten. Klienten godkänner och bekräftar att denne inte är en berättigad tredje part som omfattas av något Avtal som vi eller någon av våra tredjeparts tjänsteleverantörer kan tänkas ha med American Express. Klienten samtycker till att endast acceptera American Express-kort i enlighet med villkoren i Avtalet och American Express-villkoren. Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt tillämplig lag får Klienten inte behandla American Express-korttransaktioner eller ta emot betalningar på uppdrag av eller (om inte annat följer av lag) omdirigera betalningar till någon annan part.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Klienten, vi, American Express eller deras respektive närstående företag, efterträdare eller auktoriserade övertagare (och i American Express fall, dess tredje partlicenstagare) ha ansvar gentemot annan part för eventuell förlorad vinst eller tillfälliga, indirekta, spekulativa skador, följdskador, speciella, bestraffande eller avskräckande skadestånd av något slag (oavsett om de har sin grund i kontrakt, kränkning, inklusive oaktsamhet, rent strikt ansvar, bedrägeri eller annat, eller stadgar, förordningar eller annan teori) som uppstår på grund av eller i anslutning till Avtalet, även om information erhållits om sådana potentiella skador. Varken Klienten, vi eller American Express är ansvariga gentemot annan part för skador som uppstår på grund av förseningar eller problem som orsakas av telekommunikationsoperatörer till banksystemet, förutom American Express rätt att skapa reserver och utöva Återdebiteringar inte kommer att försämras av sådana händelser.

Under inga omständigheter är American Express ansvariga gentemot Klienten för anspråk, förluster, ansvar, processer, krav eller utgifter som uppstår till följd av (i) brott mot datasäkerhet som följer av Klientens handling eller underlåtenhet, eller (ii) anspråk från en av Klientens anställda där denne hävdar att American Express är ansvarig som arbetsgivare eller gemensam arbetsgivare för sådan anställd.

Högt CV-sponsrade näringsidkare.

Om vi eller American Express begär att Klienten ska göra det, kommer Klienten att omvandlas till en högt sponsrad näringsidkare, (High CV Sponsored Merchant) (såsom definieras av American Express i deras då gällande verksamhetsföreskrifter). Vid en sådan omvandling kommer Klienten att ingå ett direkt avtalsförhållande med American Express och vara bunden av deras då gällande standardavtal om kortacceptans och American Express får sätta upp olika bearbetningsavgifter gentemot kunden. I det fallet, om Klienten inte uttryckligen informerar oss om annat, så tillåter Klienten att vi fortsätter att hantera Klientens American Express-konto på dess vägnar och att låta medel som betalats från American Express-transaktioner deponeras antingen direkt till ett bankkonto som utsetts av Klienten eller till ett bankkonto som vi har upprättat för Klientens förmån.

 

 

check