Avtal om uttag av logiavgifter

 

Senast uppdaterad: 28 mars 2017Detta avtal om uttag av logiavgifter (detta ”avtal”) upprättas mellan och ingås av HomeAway Sàrl, ett bolag som är registrerat i Schweiz med registreringsnummer CHE-116.158.222 och med kontor registrerat på Avenue du Bouchet 2, 2109 Genève, Schweiz, verksamt genom dess irländska bransch etablerad i Irland med externt bolagsnummer 907821 och beläget på 81 Merrion Square, Dublin 2, Irland (”HomeAway Payments”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt”) och dig (”du”, ”dig” eller ”kunden”) och gäller från och med det datum som du klickar igenom på detta avtal (”giltighetsdatumet”). Läs igenom alla villkoren noga. Villkoren utgör att avtal med juridiskt bindande kraft mellan dig och HomeAway Payments. Alla krav som HomeAway Payments har på dig genom det här avtalet tillkommer utöver, och begränsar ej, andra separata kontraktåtaganden du kan ha gentemot HomeAway Payments eller våra partner. Du har inte tillstånd att använda dessa tjänster (enligt definitionen nedan) om du inte är minst 18 år och kan vara part till ett juridiskt bindande kontrakt.

GENOM ATT KLICKA PÅ ”JAG SAMTYCKER” SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DETTA AVTAL.

Bakgrund:
Du och HomeAway Payments samtycker till följande:

1. BETALTJÄNSTER.

1.1 Betalning av logiavgifter. Medan avtalet gäller auktoriserar du att HomeAway Payments tar emot logiavgifter via kreditkort, betalkort, elektronisk överföring och alla andra betalsätt som HomeAway Payments använder någon gång (gemensamt, ”betalningar”) från gäster för att betala dig (sådana betalningar som tas emot av HomeAway Payments utgör betalning för motsvarande belopp som gästerna eventuellt är skyldiga dig) (gemensamt, ”tjänster”) i utbyte mot de avgifter och utgifter som tillfaller HomeAway Payments enligt detta avtal (vardera sådant belopp kallas ”användningsavgift”). ”Logiavgifter” definieras som de belopp som tillfaller dig som en gäst är skyldig dig i utbyte mot att gästen får bo i en semesterbostad, inklusive deposition, avgifter, försäkring och alla andra belopp som du och gästen kommit överens om och enligt webbsidan som bostaden bokades genom.

För att använda tjänsterna måste du vara medlem av en webbsida som tillhör någon av våra partner som låter bostadsägare och –förvaltare annonsera semesterbostäder för uthyrning enligt webbsidans villkor. .

1.2 Auktorisering av debitering och kreditering. Du auktoriserar härmed HomeAway Payments eller tredje part som förser tjänster åt oss att ha tillgång till ditt bankkonto som angivits på webbformuläret (“registreringsformuläret”) i följande syfte:
(a.) för att sätta in betalningar som tillfaller dig;
(b.) för att ta ut belopp som tillfaller HomeAway Payments enligt detta avtal, inklusive användningsavgifter, chargebacks eller återbetalningar; och
(c.) för att ta ut belopp som tillfaller gäster enligt detta avtal.

1.3 Rätt att göra avräkning. För alla användningsavgifter som tillfaller HomeAway Payments eller dess partner, eller belopp som tillfaller gäster, auktoriserar du att HomeAway Payments gör avdrag (kvittar) dessa belopp samt eventuella utgifter och avgifter som beror på betalfel i samband med betalning av framtida logiavgifter. HomeAway Payments kan kvitta belopp som HomeAway Payments är skyldiga dig enligt avtalet mot (1) användningsavgifter som du är skyldig, (2) belopp som överbetalats till dig p.g.a. senare återbetalning, chargeback eller annan justering av tidigare betaltransaktioner och (3) alla andra belopp som du är skyldig HomeAway Payments enligt detta avtal eller något annat avtal.

Behandlingsfel. Om fel uppstår i hanteringen av någon betalning eller betalning avvisas, auktoriserar du oss eller en av våra tredjepartsleverantörer att debitera eller kreditera ditt bankkonto som angivits på registreringsformuläret, om tillämpligt, att korrigera sådana fel. Om vi inte kan debitera ett sådant bankkonto som angivits av dig av något skäl, auktoriserar du att vi lägger in begäran om betalning inklusive eventuella avgifter till vilket annat av dina bankkonton eller andra betalmedel som helst som finns angivet hos oss. Om betal-felet förblir ouppklarat under en skälig tidsperiod kommer du att behöva betala med en annan acceptabel metod.

1.4 Lämna information. Du samtycker till att förse HomeAway Payments med alla tillstånd som HomeAway Payments eller en av våra tredjeparts leverantörer behöver för att ha tillgång till ditt bankkonto som angivits enligt behov på registreringsformuläret nedan. Vidare samtycker du till att se till (i) att din bankinformation uppdateras enligt behov hos HomeAway Payments samt (ii) att den auktorisering som HomeAway Payments får hålls giltig och uppdaterad hos din bank. Annars kan logiavgifter missriktas, hållas av HomeAway Payments medan konfirmering söks eller återbetalas till gästerna. HomeAway Payments avsäger sig allt ansvar för betalningar som returneras eller överförs fel om din bankinformation inte hålls giltig och uppdaterad. HomeAway Payments kan häva detta avtal (tillfälligt eller slutgiltigt) utan förvarning om du inte ser till att denna information är aktuell och korrekt eller om du blockerar eller på annat sätt förhindrar att HomeAway Payments kan debitera och kreditera ditt bankkonto.

Utöver dessa bankkontoåtaganden skall du förse HomeAway Payments med den information som HomeAway Payments eventuellt kan behöva enligt lag för att kunna tillhandahålla tjänsterna i god tid och på ett korrekt sätt. Du måste meddela HomeAway Payments omedelbart i samband med alla eventuella fel eller ändringar i den information som du har angivit på registreringsformuläret. HomeAway Payments har under inga omständigheter skadeståndsansvar för skador som direkt eller indirekt uppstår p.g.a. att du ej har uppfyllt villkoren i Avsnitt 1.4.

1.5 Bedrägeri och riskgranskning. Du ger HomeAway Payments tillstånd att då och då samla in och verifiera den information du angivit på registreringsformuläret eller på annat sätt. HomeAway Payments använder denna information för att utföra due diligence på kunder, verifiera din identitet, verifiera att du äger bostaden, verifiera att inga handelssanktioner föreligger, genomföra diverse bedrägeri- och riskgranskningar samt övervaka transaktioner genom tjänsterna för att skydda systemets och företagets integritet. Du ger även HomeAway Payments (eller dess partner) tillstånd att begära en rapport om dig från en konsumentrapporteringstjänst. Alla sådana rapporter kommer att begäras och användas i enlighet med gällande lag, inklusive den amerikanska lagen om rättvis kreditrapportering. HomeAway Payments avgör sedan baserat på denna granskning huruvida det går att erbjuda dig tjänsterna och bestämmer helt enligt eget gottfinnande vilken metod som ska användas för betalningar av logiavgifter. I samband med att den nödvändiga granskningen har genomförts med gott resultat erbjuds du följande schema för avveckling av betalningar:

Med förbehåll för säkerhet som kan krävas för bedrägeri eller risk, startar HomeAway Payments överföring av logiavgifter till dig (minus användningsavgifter) till ditt bankkonto inom 1-2 dagar efter schemalagt startdatum i det flesta fall för gäster i din semesterbostad och för depositionsbelopp som tillfaller dig i de flesta fall inom 1-2 dagar efter auktorisering från webbsidan som bostaden bokades genom, enligt eget gottfinnande; dock förutsatt att om en gäst ger korrekt besked till webbsidan som bostaden bokades genom inom 24 timmar från den schemalagda in-checkningstiden att bostaden inte matchar beskrivningen eller att där är något annat problem med bostaden så ger du HomeAway Payments tillstånd att göra en återbetalning till gästen. Tiden det tar att få betalningen efter det att den påbörjats kan variera. Dessutom, p.g.a. av risken kan din första betalning ta upp till 30 dagar och p.g.a. av bedrägeri kan din tilldelning fördröjas på obestämd tid eller hävas.

Du får inte använda tjänsterna utom på så sätt som tillåts enlig gällande lagar där du bor och alla andra gällande lagar. Speciellt, men utan begränsning, får tjänsterna inte användas för att skicka eller ta emot medel (i) till eller i (eller till någon bosatt i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land som befinner sig under amerikanskt embargo eller (ii) till eller från någon som finns på amerikanska finansdepartementets lista med individer med speciell kategorisering eller handelsdepartementets tabell över ”neka beställningar”. Genom att använda webbsidorna intygar du att du inte befinner dig i, eller styrs av, eller är en medborgare av något sådant land på någon sådan lista eller bosatt där.

1.6 Sekretess & datasäkerhet. Du samtycker till att agera i enlighet med de riktlinjer som beskrivs i den gällande HomeAway sekretesspolicyn för den webbsida som bostaden bokades genom, som uppdateras då och då av HomeAway och härmed inkluderas i avtalet. Du samtycker till att du nu har och kommer att underhålla, eller kommer att införa och underhålla, tillräckliga säkerhetsåtgärder och kontroller för att förhindra oavsiktlig röjning av eller otillåten åtkomst till eller felanvändning av personliga data eller information som tillhör någon gäst. Du samtycker även till att behandla, förvara, överföra och åtkomma all gästinformation i enlighet med gällande lag. Du samtycker till att bara använda gästens personliga data för att behandla gästens bokning och inte för något annat ändamål. HomeAway Payments ansvarar inte för något otillbörligt bruk eller otillbörlig tillgång till gästens personliga data eller finansiella data av dig, dina anställda, eller någon annan part associerad med dig utom i den mån sådan användning eller åtkomst beror på HomeAway Payments grova vårdslöshet. HomeAway Payments får använda all information som samlats in i samband med utförande av tjänsterna i enlighet med dess sekretesspolicy. Vidare samtycker du till att HomeAway Payments använder sådan information för alla lagliga ändamål inklusive marknadsföring och för att göra statistiska beräkningar beträffande tjänsterna. 1.7 Äganderätt. Beträffande dig och HomeAway Payments, bibehåller HomeAway Payments all äganderätt till tjänsterna, applikationsgränssnittet (API) och alla andra material som HomeAway Payments kan använda eller tillhandahålla i samband med att tjänsterna implementeras och genomförs. Du får ingen form av ägande- eller förfoganderätt till eller intresse i tjänsterna på något sätt. Du samtycker till att inte modifiera, förändra, översätta, sätta samman material som baseras på, dekompliera, dekonstruera, ta isär eller på annat sätt försöka härleda källkoden för någon HomeAway-webbsida, API:n eller tjänsterna.

1.8 Förslag. Om du ger förslag på förbättringar av våra tjänster (”Förslag”) till oss eller våra partner äger vi all rätt till dessa förslag även om du har märkt förslagen som konfidentiella. Vi och våra partner får rätt att använda förslagen utan begränsning. Du ger härmed oåterkalleligen oss all ägande- och förfoganderätt till och intresse i tjänsterna till förslagen och samtycker till att bistå oss i att dokumentera, förfina och bibehålla vår äganderätt till förslagen.

1.9 Chargebacks och återföringar. Alla betalningar som en gäst gör kan bli föremål för chargeback om betalningen görs med kredit-/betalkort eller med någon annan metod med samma återföringsregler. Rätten till chargeback gäller gentemot gästens bank eller kreditkortsföretag. Vid en chargeback eller återföring av en gästs betalning utövar HomeAway Payments automatiskt sin rätt till kvittning enligt avsnitt 1.3. Därefter, om all information erhålls från dig, använder HomeAway Payments alla skäliga kommersiella åtgärder för att undersöka giltigheten hos chargeback eller återföring. Du samtycker till att samarbeta med HomeAway Payments och förse all information som HomeAway Payments skäligen kan begära i samband med utredningen. Du ansvarar för alla chargeback-belopp och återföringar av betalningar som behandlats av HomeAway Payments, inklusive chargeback-avgiften som anges nedan i avgiftstabellen. Du intygar att chargeback- och återföringsbeslut som görs av gällande bank eller kortnätverk och alla beslut om giltigheten av chargeback eller återföring görs enligt den banken eller det kortnätverkets eget gottfinnande.

1.10 Modifiering av tjänster. HomeAway Payments kan då och då, och utan att meddela dig i förväg, modifiera tjänsterna och relaterade webbsidor; dock genomför HomeAway Payments inte sådana ändringar som skulle, enligt dess gottfinnande, ha en betydande negativ effekt på din användning av tjänsterna utan att dig ge minst tio (10) dagars varsel om sådana förändringar. Vidare har HomeAway Payments rätt att modifiera användningsavgifter, enligt eget gottfinnande, men skall inte göra det heller utan att ge dig minst tio (10) dagars varsel och sådana modifierade användningsavgifter gäller bokningar som du accepterar från och med tiden för sådan varsel. Varsel kan ges genom e-post eller via en post eller uppdatering på en HomeAway-webbsida.

1.11 Betalning för tjänster. För tjänsterna, samtycker du till att betala till HomeAway Payments användningsavgifter och utgifter enligt gällande avgiftstabell nedan. Dessa förfaller då betalningen slutbehandlas och gäller oavsett om betalning sedan avbryts: v

Abonnemangskunder
 
Godkända kort HomeAway Payments transaktionsavgift
Visa/MasterCard/Discover/AMEX 3 % av transaktionsbeloppet
Internationell extraavgift 1,5 % av transaktionsbeloppet
Chargeback-avgift $0 per chargeback


Betala-per-bokning
 
Godkända kort HomeAway Payments transaktionsavgift
Visa/MasterCard/Discover/AMEX 3 % av transaktionsbeloppet
Chargeback-avgift $0 per chargeback


Du ger härmed HomeAway Payments tillstånd att automatiskt göra avdrag för alla användningsavgifter från de betalningar som tas emot via HomeAway Payments, samt användningsavgifter i samband med chargebacks eller otillräckliga medel (”otillräckliga medel”) innan betalning görs till ditt bankkonto. Om HomeAway Payments inte kan erhålla användningsavgifter av något skäl samtycker du till att betala alla rimliga kostnader i samband med indrivning, inklusive skäliga advokatarvoden som HomeAway Payments pådrar sig. Du ansvarar själv för att övervaka ditt konto och se till att alla belopp du är skyldig HomeAway Payments betalas i tid. HomeAway Payments har rätt att kräva att du betalar straffavgifter som HomeAway Payments drar på sig i samband med att indrivningsförsök misslyckas p.g.a. otillräckliga medel eller om du blockerat debiteringen. Du ger HomeAway Payments tillstånd att erhålla sådana avgifter genom att debitera ditt bankkonto som anvisats på registreringsformuläret eller genom att utöva vår rätt till kvittning som beskrivs i avsnitt 1.3. Utom i de fall som beskrivs här är avgifter som hör ihop med HomeAway Payments tjänster icke-återbetalbara.

1.12 Skatt. Du ansvarar för betalning av all skatt, inklusive omsättnings-, bruks-, personlig egendomsskatt, moms, punktskatt, tullavgifter, turist-, hotell- importskatt och stämpelavgifter och annan skatt och avgifter enligt myndigheters förordnande oavsett sort och förordnade beträffande detta avtals transaktioner inklusive straffavgifter och ränta men specifikt förutom skatt som HomeAway Payments är skyldig eller som beläggs HomeAway Payments eller någon av dess partners nettoinkomst. HomeAway Payments kan behöva rapportera betalningar som behandlats som erlagts till dig till nationella, delstats- och /eller lokala skattemyndigheter, inklusive det amerikanska skattedepartementet och andra skattemyndigheter. HomeAway Payments ansvarar ej för, och är inte den som tar ut omsättnings-, inkomst- eller annan skatt med avseende på betalningar. Du ska skyndsamt förse HomeAway Payments med information och/eller dokumentation enligt krav som görs av gällande myndighet så att HomeAway Payments kan behandla betalningar (inklusive, utan begränsning, om tillämpligt, ett giltigt intyg som visar att du inte behöver betala skatt som utfärdats av gällande myndighet) och HomeAway Payments kan hålla inne all betalning eller en del av betalning tills du har tillhandahållit korrekt dokumentation. Du ansvarar för att avgöra vilka skatter och avgifter som utmätts, pådragits eller som måste tas emot, betalas eller hållas kvar av något skäl i samband med försäljning eller köp av någon vara eller tjänst för en transaktion eller annars i samband med något agerande, icke-agerande, eller underlåtenhet att agera av dig eller någon som är affillierade med dig eller någon av era respektive anställda, agenter, underleverantörer eller representanter (”skatt”). Du ansvarar dessutom för att ta emot, hålla inne, rapportera och skicka in korrekt skatt till gällande skattemyndighet. Om HomeAway Payments så begär ska du omgående tillhandahålla giltiga skattebevis beträffande alla transaktioner du genomfört under detta avtal, där skatt ska betalas under gällande lag. Vi kan eventuellt förse dig med en metod för att avgöra och lägga till skatt på dina transaktioner, men vi och våra partner har ingen skyldighet att avgöra huruvida beskattning ska göras och ansvarar inte för att räkna ut, ta emot, rapportera eller skicka in någon skatt till någon skattemyndighet som följd av någon transaktion. Trots det föregående har HomeAway Payments rätt att, enligt eget gottfinnande, ta emot och skicka in skatt till gällande skattemyndighet på betalningar. Skulle HomeAway Payments välja att utnyttja denna rättighet samtycker du till att samarbeta med HomeAway Payments med att tillhandahålla alla information och hjälp som HomeAway Payments skäligen begär i samband med sådan emottagning och inskickning, inklusive att tillhandahålla dokumentation för att styrka transaktioner med gäster och för att styrka registrering av och/eller inskickning av skatt till gällande skattemyndighet.

1.13 Begränsningar beträffande hur tjänsterna används. Du får bara använda tjänsterna för betalning av logiavgifter enligt avtalets definition. Du får inte använda, och du intygar att du inte kommer att använda, tjänsterna i något annat syfte, inklusive men inte begränsat till betalning för någon illegal handling, vara eller tjänst. Du samtycker till att följa alla HomeAway Payments policyer och alla andra begränsningar beträffande webbsidans och tjänsternas användning, enligt uppdateringar som görs av HomeAway Payments då och då, inklusive utan begränsning: (i) HomeAway Payments krav på datasäkerhet; och (ii) alla bruksregler och/eller policyer hos de kortgrupper eller -nätverk som används för att hantera betalningar (och enligt hur de uppdateras då och då). Trots alla andra villkor i avtalet, har HomeAway Payments och dess partner rätt att (a) ändra, tillfälligt upphäva eller avbryta tjänsterna eller dess webbsidor, helt eller delvis och (b) införa begränsningar på vissa aspekter eller begränsa tillgång till vissa eller alla tjänster eller dess webbsidor utan att meddela i förväg och utan skadeståndsansvar när HomeAway Payments, enligt eget gottfinnande, avgör att det är nödvändigt för att skydda webbsidornas eller affärsverksamhetens integritet, för att undvika att andra skadas eller av vilket skäl som helst. HomeAway Payments kan neka att hantera en betalning i samband med, bland annat, skydd mot bedrägeri, gällande lag eller HomeAway Payments policyer. Utan att föregående begränsas får du inte agera som mellanhand för betalningar, aggregerare eller servicebyrå eller på annat sätt sälja tjänsterna vidare åt någon tredje part, inklusive utan begränsning hantering, behandling eller överföring av medel åt tredje part.

1.14 Kortnätverk; förvärvare. Medan avtalet gäller, tillhandahåller HomeAway Payments tjänsterna tillsammans med en handelsförvärvare (eller en PIN-betalförvärvare) och dess respektive angivna medlemsbanker. Du samtycker till att följa alla HomeAway Payments policyer beträffande tjänsterna och alla gällande Visa U.S.A., Inc., Visa International, MasterCard International Incorporated, Discover Financial Services, Inc., American Express Travel Related Services Company Inc. (”American Express”), (gemensamt, ”kortnätverk”) och National Automated Clearing House Association (gemensamt, ”NACHA”) affärsregler och andra regler (gemensamt ”affärsregler”) och alla relevanta federal, delstats- och lokala lagar, regler, regleringar och riktlinjer beträffande dina affärer. Du samtycker till och bekräftar att nätverken har rätt att ändra affärsreglerna utan att meddela dig. Om du väljer att endast ta emot vissa sorters betalkort är det ditt ansvar att på ett korrekt sätt ange vilka kort som tas emot.

2. FRISKRIVNING AV GARANTIER.

2.1 Inga garantier. DU BEKRÄFTAR ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA OCH WEBBSIDORNA PÅ FÖLJANDE VILLKOR, EN FRISKRIVNING FRÅN SKADESTÅNDSANSVAR: FÖRUTOM UTRYCKLIGA GARANTIER SOM FINNS I DETTA AVTAL, TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA OCH WEBBSIDORNA (INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL, ALL MJUKVARA, DATAÖVERFÖRING, ALLA FUNKTIONER, MATERIAL, OCH ALL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS I SAMBAND MED ELLER GENOM TJÄNSTEN) I “BEFINTLIGT SKICK” OCH HOMEAWAY PAYMENTS, DESS PARTNER OCH DESS LEVERANTÖRER UTFÄSTER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER INDIREKT, GÄLLANDE WEBBSIDORNA ELLER TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS HÄRIGENOM OCH AVSKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OM MARKNADSMÄSSIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE OCH GARANTIER MOT INTRÅNG, TILL DEN GRAD SOM LAGEN TILLÅTER.

2.2 Bruk av internet. HomeAway Payments och dess leverantörer utfäster inga garantier beträffande att kvaliteten, pålitligheten, tidsenligheten eller säkerheten hos webben, internet och andra globalt länkade datortjänster, eller webbsidor som finns där inklusive dess webbsidor, kommer att vara ostörd eller fri från fel.

2.3 Betalningar. Du bekräftar och samtycker till att: (i) dina bostadsbokningar är transaktioner endast mellan dig och den relevanta gästen och inte med HomeAway Payments eller någon av HomeAway Payments partner; (ii) Betalningar som tas emot av HomeAway gottgör motsvarande skuld som gästen kan ha gentemot dig; (iii) HomeAway Payments ansvarar ej för och styr ej om en gäst betalar en logiavgift; (iv) HomeAway Payments skyldighet att betala dig är avhängig av att HomeAway får motsvarande logiavgifter från gästerna; (v) HomeAway Payments är inte en bank eller annat registrerat depåinstitut; och (vi)medel som behandlas av HomeAway Payments eller dess tjänsteleverantörer (inklusive banktjänster) i samband med att logiavgifter tas emot är inte insättningsskyldigheter och är inte försäkrade till din förmån av någon myndighet.

Vår roll. Förutom i samband med vår begränsade roll i betalningsbehandlingen som du auktoriserar eller initierar är vi inte inblandade i någon underliggande transaktion mellan dig och dina gäster. För att undvika tvetydighet så tillhandahåller vi inte och återsäljer ej logi eller några logi-relaterade utgifter eller tjänster. HomeAway Payments har inget ansvar för ditt agerande eller uteblivet agerande.

2.4 Lagar gällande egendom som inte tas i anspråk. Vi ansvarar inte i egenskap av din tredjeparts betaltjänstleverantör för efterlevnad av någon jurisdiktions lagar om egendom som inte tas i anspråk eller danaarv, Du ansvarar för att avgöra om du besitter någon gästs egendom som faller under sådana lagar i vilket fall du bekräftar och samtycker till att du har allt ansvar för att sådana lagar följs.

3. BEGRÄNSNINGAR PÅ SKADESTÅNDSANSVAR/GOTTGÖRELSE.

3.1 HOMEAWAY PAYMENTS SKALL INTE PÅ NÅGOT VIS VARA SKADESTÅNDSANSVARIGA GENTEMOT DIG PÅ GRUND AV NÅGON STÖRNING PÅ TJÄNSTERNA ELLER WEBBSIDORNA ELLER OTILLGÄNGLIGHET UNDER VILKEN GÄSTERNA INTE KAN KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER WEBBSIDORNA ELLER ANDRA FEL SOM KAN PÅVERKA MOTTAGANDE, BEHANDLING, ACCEPTANS, SLUTFÖRANDE ELLER UPPGÖRELSE AV EN BETALNING ELLER TJÄNSTERNA. HOMEAWAY PAYMENTS HAR INGET ANSVAR FÖR NÅGOT FELAKTIGT UTTALANDE, NÅGOT FEL ELLER NÅGON FÖRDRÖJNING I SAMBAND MED BETALNING, OM NÅGON BETALNING NEKAS AV DIN BANK ELLER OM DU FÖRSUMMAT ATT TILLHANDAHÅLLA KORREKT OCH/ELLER GILTIG INFORMATION.

3.2 UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON PART, DESS PARTNER ELLER LEVERANTÖRER HA SKADESTÅNDSANSVAR GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN ELLER GENTEMOT NÅGON TREDJE PART FÖR EFFEKTER, AVSKRÄCKANDE, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER TILLFÄLLIGA SKADEBELOPP, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖRLORAD INTÄCKT, ÄVEN OM PARTEN SOM ANNARS SKULLE HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIG HAR MEDDELATS OM SÅDAN SKADAS MÖJLIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA HOMEAWAY PAYMENTS SAMMANLAGDA ANSVAR SOM BEROR PÅ DETTA AVTAL ÖVERSKRIDA DE AVGIFTER SOM HOMEAWAY PAYMENTS HAR TAGIT EMOT OCH ERHÅLLIT GENOM AVTALET UNDER DE TRE SENASTE MÅNADERNA OMEDELBART FÖRE DET DATUM SOM ANSPRÅKET UPPSTOD. DE FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGARNA GÄLLER OAVSETT EVENTUELLA BRISTER I HUVUDSYFTET PÅ NÅGON BEGRÄNSAD ÅTGÄRD. Vardera part bekräftar att den andra parten har ingått detta avtal avhängigt av begränsningarna i skadeståndsansvar i den här paragrafen och att dessa begränsningar är en nödvändig grund för förhandlingarna mellan parterna.

3.3 Hålla skadeslös.

(a) Du ska gottgöra, försvara och hålla HomeAway Payments och dess partner, deras respektive chefer, styrelseledamöter, anställda och agenter (HomeAway Payments skadeslösa parter) skadeslösa gentemot alla anspråk från tredje part, alla förluster och utgifter (inklusive skadeersättning, tvistemålsuppgörelse, och skäliga advokatarvoden) som läggs fram mot en HomeAway Payments skadeslös part som beror på eller är relaterad till (i) ditt bruk av tjänsterna eller dess webbsidor; och/eller (ii) något brott mot detta avtal eller underlåtenhet att följa det som du ansvarar för. HomeAway Payments kan driva sitt eget försvar och anlita egna jurister på egen bekostnad. Skyldigheten att gottgöra som anvisas i detta avsnitt gäller ej såvida ett anspråk, en förlust, skadeståndsansvar, krav eller kostnad beror på någon skadeslös parts grova underlåtenhet. Skadeslöshetsskyldigheterna som anvisas i detta avsnitt kräver att (1) HomeAway Payments skyndsamt meddelar dig skriftligt beträffande sådana anspråk, förluster, skadeståndsansvar, talan, krav, och kostnader (förutom att din skyldighet att hålla skadeslösa genom detta bara lyfts i den mån det påverkas negativt av HomeAway Payments oförmåga att meddela dig); och (2) att du har egenmäktig kontroll över försvarstalan eller uppgörelse av sådana anspråk, förluster, skadeståndsansvar, talan, krav och kostnader, förutsatt att alla uppgörelser som kräver annat än att betalning av penningbelopp är beroende av HomeAway Payments medgivande som inte skall hållas inne utan skäl. Om du begär det och står för kostnaderna ska HomeAway Payments delta i utredningen, försvaret, och uppgörelse av sådana anspråk, förluster, skadeståndsansvar, talan, krav och kostnader.

4. LÖPTID OCH HÄVNING.

4.1 Löptid. Avtalet löper från giltighetsdatumet tills dess att endera part häver avtalet i enlighet med avsnitt 4.2 nedan.

4.2 Hävning. Endera part kan häva avtalet när om helst enligt behov genom skriftligt meddelande, som kan skickas till adressen nedan. För att undvika tvetydighet betyder sådan hävning inte att någon annan överenskommelse mellan dig och HomeAway Payments eller någon av dess affillierade partner hävs.

4.3 Konsekvenser av hävning. Avtalshävning innebär inte att endera part inte har skyldighet att betala annan part belopp, avgifter eller annan kompensation som den var skyldig enligt avtalet innan avtalet hävdes. HomeAway Payments slutför betalningar som höll på att behandlas då avtalets hävdes och drar av avgifter som tillfaller HomeAway vid den tidpunkten. Du ansvarar dock alltjämt för chargeback, återkreditering, utlägg och andra skyldigheter du har pådragit dig och som hanteras av HomeAway Payments efter hävningen av avtalet och du auktoriserar att HomeAway Payments automatiskt, utan att du meddelas i förväg, tar sådana belopp från ditt bankkonto. I och med hävningen har du inte längre tillgång till tjänsterna.

4.4 Kvarstående. Avsnitt 1.6, 1.7, 1.9, 1.12, 2, 3, 4 och 5 gäller fortfarande efter hävning om ej annat anvisas.

5. Övrigt

5.1 Omfattar efterföljare och övertagare. Avtalet omfattar och gäller till förmån för parterna, dess efterföljare och tillåtna övertagare. Vare sig avtalet eller någon rätt, licens, förmån, eller skyldighet som härmed tilldelas kan tilldelas eller överföras av dig utan att du först får skriftligt godkännande från HomeAway Payments och varje försök till att genomföra sådan tilldelning eller överföring utan sådan tillåtelse är ogiltig. HomeAway Payments kan överföra avtalet när som helst men gör inte det på ett sådant sätt att det som garanterats dig genom avtalet förminskas på något sätt.

5.2 Force Majeure. HomeAway Payments ansvarar ej för förseningar, fel, underlåtenhet att fullgöra skyldigheter, avbrott eller störningar i samband med tjänsterna eller dess webbsidor som beror på eller uppstår till följd av agerande, underlåtenhet eller omständigheter som HomeAway Payments inte har rimlig möjlighet att styra, vare sig dessa är förutsebara eller identifierade eller inte, inklusive katastrofer, strejker, lockout, kravaller, krigshandlingar, regleringar, brand, elavbrott, jordbävningar, oväder, översvämningar, och andra naturkatastrofer eller fel på din, din gästs eller tredje parts hårdvara, mjukvara eller kommunikationsutrustning eller lokaler. 5.3 Hela avtalet. Detta avtal, inklusive eventuella tabeller och scheman, omfattar hela överenskommelsen mellan parterna beträffande ämnet, och ersätter alla tidigare eller samtida representationer, överenskommelser och alla andra muntliga eller skriftliga överenskommelser mellan parterna beträffande ämnet i fråga. För att det inte ska vara tvetydigt betyder inte föregående någon begränsning på andra åtaganden till kortnätverken eller andra tredjepartsoperatörer.

5.4 Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i detta avtal, eller genomförande av sådan bestämmelse, bedöms vara ogiltig eller overkställbar, ändras den så att så gott som möjligt samma ekonomiska effekt erhålls som i den ursprungliga bestämmelsen och resten gäller som förut.

5.5 Ändringar. Du får inte ändra, lägga till, avverka, avbryta, häva eller på annat sätt modifiera avtalet utom genom ett skriftligt uttalande som undertecknas av HomeAway Payments. HomeAway Payments har rätt, enligt eget gottfinnande, att ändra, modifiera eller förbättra alla delar av detta avtal i enlighet med reglerna ovan, inklusive men inte begränsat till betalvillkoren i Avsnitt 1.5.

5.6 Dispensklausul. Om endera part avsäger sig någon rätt under avtalet eller om någon del av avtalet inte efterlevs betyder inte det och fungerar inte det som en avsägelse av någon annan rätt under avtalet eller som någon ytterligare brist i avtalets efterlevnad av liknande eller annan sort.

5.7 Meddelanden. Alla meddelanden och annan kommunikation som krävs eller tillåts genom avtalet skall vara skriftlig. Meddelanden till HomeAway Payments kan skickas till HomeAway.com, Inc., Attn: Legal Department, 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703, USA.

5.8 Uppdatera din information. Du ansvarar för att se till att din bankinformation, inklusive ditt juridiska namn och din adress och bosättningsland, är korrekt och uppdaterad. Du ansvarar också för att all information eller dokumentation som begärs beträffande skatt i Avsnitt 1.12 ovan är korrekt och förblir uppdaterad.

5.9 Tredje parts serviceleverantörer. I samband med att HomeAway Payments tillhandahåller tjänster används tredje parts serviceleverantörer för att genomföra och behandla betalningar. Härmed vidareförmedlar du de rättigheter som HomeAway Payments har enligt avtalet till alla sådana tredje parts serviceleverantörer som HomeAway Payments gett tillstånd att hjälpa till med att leverera dess tjänster nedan. Alla åtaganden beträffande HomeAway Payments enligt avtalet är utöver, och begränsar inte, eventuella separata avtalsåtaganden med tredje parts leverantörer som HomeAway använder i samband med leverans av tjänster inklusive eventuella åtaganden beträffande ytterligare avgifter som kan utverkas av sådana tredje parts tjänsteleverantörer. Observera att relaterade tredjeparts leverantörer kan utverka eller dra av utländsk valuta-avgifter på eller från eventuella betalningar eller utbetalningar som omfattar valutaomvandling.

5.10 American Express villkor. Du samtycker till att ta emot American Express-kort, du måste följa American Express Merchant Operation Regulations (regler för säljare, som finns på: www.americanexpress.com/merchantopguide) och de American Express villkor som bifogas.

5.11 Gällande lag. Om du bor i USA regleras detta avtal under Federal Arbitration Act (federala lagen om skiljedom), federal skiljedomslagar och lagarna i delstaten för din fakturaadress, utan hänsyn till lagvalsprinciper.

Om du inte är bosatt i USA, och du är en konsument som vanligtvis är bosatt i Irland, regleras detta avtal under irländsk lag och lyder under irländsk jurisdiktion. Om du är en konsument som är bosatt någon annanstans än Irland regleras avtalet enligt lagen i det land där du är bosatt och det lyder under det landets jurisdiktion.


5.12 Tvister; skiljedom.

Om du är bosatt i USA, samtycker du till följande:

Kundens tillfredsställelse är viktig för HomeAway, så om du har ett problem eller en tvist kommer vi att försöka lösa det. Men om vi inte lyckas med det kan du söka resolution enligt detta avsnitt. Du samtycker till att ge oss möjlighet att lösa alla tvister eller möta anspråk som på något sätt hör ihop med tjänsterna, alla mellanhavanden med våra kundrepresentanter, alla tjänster och varor som tillhandahålls, alla utfästelser vi gör, vår integritetspolicy (”anspråk”) genom att kontakta HomeAway kundtjänst eller +1-877-228-3145. Om vi inte kan nå en uppgörelse beträffande dina anspråk inom 60 dagar kan du söka resolution genom skiljedom eller domstol enligt nedan.

Alla anspråk kommer att lösas med bindande skiljedom snarare än i domstol, förutom att du kan föra talan på individuell basis i domstol om talan godkänns. Detta omfattar alla anspråk du har på oss, våra dotterbolag, användare eller företag som erbjuder varor och tjänster genom oss (dessa är förmånstagare i detta skiljedomsavtal). Detta omfattar även anspråk som uppstod innan du godtog detta avtal, oavsett om tidigare versioner av avtalet krävde skiljedom.

I skiljedomsförfarande finns det ingen domare eller jury, och domstolsgranskning av skiljedomar är begränsad. En skiljedomare kan dock på individuell basis tilldela samma skadestånd och ersättning som en domstol kan (inklusive lagstadgat skadestånd, advokatarvoden och kostnader), och måste följa och verkställa avtalet på samma sätt som en domstol.

Skiljedomsförfaranden hanteras av American Arbitration Association (AAA) och följer dess regler, inklusive AAA:s konsumentregler. Betalningen för registreringskostnader, administrativa kostnader och skiljedomarnas arvoden lyder under AAA:s regler, förutom enligt det som står i detta avsnitt. Om ditt totala anspråk uppgår till mindre än 10 000 USD, kommer vi att gottgöra dig för de registreringsavgifter du betalar till AAA och betalar skiljedomarnas arvoden. Du kan välja att hålla medlingen via telefon, baserat på skriftliga inlagor eller på plats i den delstat där du bor eller på annan plats som båda parter godkänner.

För att inleda ett skiljedomsförfarande måste du skicka ett brev och begära skiljedom och beskriva dina anspråk till ”HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager”, på Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004, USA. Om vi begär skiljedom kommer vi att meddela dig via e-postadressen eller gatuadressen du har angett. AAA:s regler och instruktioner för att göra an anmälan finns på www.adr.org eller genom att ringa till +1-800-778-7879.

Alla förfaranden som syftar till att medla anspråk förs på en individuell basis och inte som grupp, eller som sammansatt eller representativ talan. Om talan förs i domstol hellre än genom skiljedom av något skäl avsäger båda parter sig rätten till en jury-rättegång. Federala skiljedomslagen och andra federala skiljedomslagar styr detta avtal. En skiljedom kan bekräftas av alla domstolar med gällande jurisdiktion.

Om du är bosatt i Frankrike samtycker du till följande:

I händelse av en tvist mellan dig och HomeAway Payments kan du söka medling eller annan tvistelösning enligt lag, speciellt paragraf 1528 i den franska civilprocesslagen.

Konsumentombudsmannen för HomeAway Payments är medlingstjänsten för e-handel på Fédération des Entreprises de Vente à Distance (FEVAD) (http://www.fevad.com/mediation). Efter det att du har anmält din klagan skriftligt till HomeAway Payments, om HomeAway Payments inte ger dig ett godtagbart svar inom 60 dagar, kan du föra din talan hos konsumentombudsmannen enligt de villkor som finns på ombudsmannens webbsida. Kontakta ombudsmannen på följande adress: Service de Médiation du e-commerce
60 rue La Boétie – 75008 Paris, France
relationconso@fevad.com


Som alternativ kan du även föra din talan beträffande tvister med HomeAway Payments via Europeiska kommissionens Tvistlösning på nätet som finns på följande adress: http://ec.europa.eu/odr.

Oavsett bestämmelserna ovan i avsnittet ”Ändringar och tillägg” beträffande modifieringar av villkoren, om HomeAway Payments ändrar avsnittet ”Tvister; skiljedom” efter det datum då du ursprungligen accepterade villkoren (eller accepterade någon senare förändring av villkoren), kan du avvisa alla sådana förändringar genom att skicka skriftligt meddelande till oss (inklusive via e-post) inom 30 dagar från det att en sådan förändring blev giltig, enligt ”Senast uppdaterade”-datumet ovan. Genom att avvisa en förändring, samtycker du till att du kommer att lösa eventuella tvister mellan dig och HomeAway Payments i enlighet med detta avsnitt, ”Tvister; skiljedom”, såsom det löd när du ursprungligen accepterade dessa villkor (eller accepterade någon senare förändring därav).

American Express villkor


Kunden samtycker till reglerna för försäljare för American Express (dessa finns tillgängliga på: www.americanexpress.com/merchantopguide) och American Express villkor här (“American Express villkor”). American Express är en berättigad tredje part och kan verkställa avtalets villkor gentemot kunden. Kunden samtycker till och bekräftar att kunden inte är berättigad tredje part genom något avtal som HomeAway Payments eller dess tredjeparts leverantörer har med American Express. Kunden samtycker endast till att endast ta emot American Express-kort i enlighet med avtalets villkor och American Express villkor. Förutom om det uttryckligen är tillåtet enligt gällande lag ska kunden inte genomföra American Express korttransaktioner eller ta emot betalning för annan parts räkning eller (förutom om det krävs enligt lag) vidarebefordra betalning till en annan part.

Begränsning av skadeståndsansvar.
Vare sig kunden, HomeAway Payments, American Express eller någon av dessas partner, efterträdare eller tillförordnade (samt i American Express fall, dess tredjeparts licenstagare), ska under några omständigheter vara skadeståndsansvariga för förlorad vinst eller för något slag av tillfälliga, indirekta, spekulativa, följdenliga, speciella, straff- eller avskräckande skadestånd (vare sig på inomkontraktuella, utomkontraktuella, inklusive oaktsamhet, strängt skadeståndsansvar, bedrägeri eller andra grunder eller lagstadgar, regler, eller någon annan teori) som uppstår på grund av avtalet, även vid underrättelse om sådana möjliga skadestånd. Vare sig kunden, HomeAway Payments eller American Express ska vara skadeståndsansvariga inför någon annan part för skador som uppstår på grund av fördröjningar eller problem som orsakas av banksystemets telekommunkationsoperatörer, utom att American Express rätt att skapa reserver och utöva chargeback inte påverkas av sådana händelser.

American Express får under inga omständigheter skadeståndsansvar gentemot kunden för anspråk, förluster, agerande, krav eller utgifter som beror på (i) datasäkerhetsintrång som beror på kundens agerande eller bristande agerande eller (ii) påstående av kundanställd att American Express har skadeståndsansvar som arbetsgivare eller gemensam arbetsgivare åt sådan anställd.

Sponsrade säljare med hög chargevolym (CV).
Om HomeAway Payments eller American Express begär att kunden gör detta, konverteras kunden till en High CV Sponsored Merchant (en sponsrad försäljare med hög chargevolym, enligt American Express dåvarande regler). Vid sådan konvertering etablerar kunden ett direkt avtalsförhållande med American Express och måste då följa dess vanliga överenskommelse för att ta emot kreditkort och American Express kan fastslå andra behandlingsavgifter för kunden. Under sådana omständigheter, och om kunden inte uttryckligen meddelar HomeAway Payments, ger kunden HomeAway Payments tillåtelse att fortsätta att sköta kundens American Express konto för dess räkning och göra så att medel från avveckling av American Express transaktioner sätts in, antingen direkt på ett bankkonto som kunden angett, eller på ett konto som HomeAway Payments har för kundens räkning.
check