Avtal om uttag av logiavgifter

 

Senast uppdaterad:december 19, 2018

 

 

Detta avtal om uttag av logiavgifter (detta ”Avtal”) upprättas och ingås av HomeAway Sàrl, ett bolag som är registrerat i Schweiz med registreringsnummer CHE-116.158.222, med registrerat kontor på Avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, Schweiz, verksamt genom dess irländska affärsgren etablerad i Irland med  bolagsnummer 907821, med adress 48 Mount Street Upper, Dublin, D02 YY23, Irland (”HomeAway-betalningar”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt”) och dig (”du”, ”dig” eller ”kunden”) och gäller från och med det datum som du klickar igenom detta Avtal (”Giltighetsdatumet”). Läs igenom alla villkor noga. Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och HomeAway-betalningar. Eventuella skyldigheter gentemot HomeAway-betalningar på grund av Avtalet tillkommer, och begränsar inte, andra separata kontraktuella åtaganden gentemot HomeAway-betalningar eller våra närstående parter. Du har inte tillstånd att använda dessa Tjänster (enligt definitionen nedan) om du inte är minst 18 år och kan vara part till ett juridiskt bindande avtal.

GENOM ATT KLICKA ”JAG SAMTYCKER” SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DETTA AVTAL.

Bakgrund:

Du och HomeAway-betalningar samtycker till följande:

1. BETALTJÄNSTER.

1.1 Betalning av logiavgifter. Under Avtalets löptid auktoriserar du HomeAway-betalningar att ta emot logiavgifter via kreditkort, betalkort, elektronisk överföring och alla andra betalsätt som HomeAway-betalningar kan komma att använda från tid till annan (gemensamt ”Betalningar”) från Gäster för att betala dig (sådana Betalningar som tas emot av HomeAway-betalningar utgör betalning för motsvarande belopp som Gästerna eventuellt är skyldiga dig) (gemensamt, ”Tjänster”) i utbyte mot de avgifter och utgifter som tillfaller HomeAway-betalningar enligt detta Avtal (vardera sådant belopp ”Användningsavgift”). ”Logiavgifter” definieras som de belopp som tillfaller dig, eller, i händelse av en övernattningsskatt, till relevant skattemyndighet och/eller lokal myndighet (beloppet utbetalas för din räkning via HomeAway UK Limited) som en gäst är skyldig dig i utbyte mot att gästen får bo i en Bostad, inklusive deposition, avgifter, övernattningsskatt, försäkring och alla andra belopp som du och gästen kommit överens om och enligt webbsidan som Bostaden bokades genom.

För att använda Tjänsterna måste du vara medlem på en webbsida som tillhör någon av våra närstående parter och som låter bostadsägare och bostadsförvaltare annonsera Bostäder för uthyrning enligt webbsidans villkor.

1.2 Auktorisering av debitering och kreditering. Du auktoriserar härmed HomeAway-betalningar eller tredje part som i tillhandahåller Tjänster för vår räkning att få tillgång till ditt bankkonto som angivits på webbformuläret (“Registreringsformuläret”) i följande syfte:

  1. för att sätta in betalningar som tillfaller dig;
  2. för att ta ut belopp som tillfaller HomeAway-betalningar enligt detta Avtal, inklusive Användningsavgifter, chargebacks eller återbetalningar; och
  3. för att ta ut belopp som tillfaller gäster enligt detta Avtal.

1.3 Rätt att göra avräkning. För alla Användningsavgifter som tillfaller HomeAway-betalningar eller våra närstående parter, eller belopp som tillfaller Gäster, auktoriserar du HomeAway-betalningar att göra avdrag (avräkning) på dessa belopp samt eventuella utgifter och avgifter som beror på betalfel i samband med betalning av framtida logiavgifter. HomeAway-betalningar kan kvitta belopp som HomeAway-betalningar är skyldiga dig enligt Avtalet mot (1) Användningsavgifter som du är skyldig, (2) belopp som betalats till dig p.g.a. senare återbetalning, chargeback eller annan justering av tidigare transaktioner och (3) alla andra belopp som du är skyldig HomeAway-betalningar enligt detta Avtal eller något annat avtal.

Behandlingsfel. Om en betalning avvisas eller fel uppstår i hantering av en betalning, auktoriserar du oss eller en av våra tredjepartsleverantörer att debitera eller kreditera ditt bankkonto som angivits på Registreringsformuläret och, som tillämpligt, att korrigera sådana fel. Om vi av någon anledning inte kan debitera det bankkonto som du angivit, auktoriserar du att vi lägger in begäran om betalning inklusive eventuella avgifter till ett annat av dina bankkonton eller andra betalmedel som du angivit till oss. Om betalfelet förblir ouppklarat under en mer än skälig tidsperiod kommer du att behöva betala med en annan acceptabel metod.

1.4 Tillhandahållande av information. Du samtycker till att tillhandahålla HomeAway-betalningar med sådan auktorisering som HomeAway-betalningar eller våra tredjeparts-leverantörer behöver för att få tillgång till ditt bankkonto enligt vad som angivits på Registreringsformuläret nedan. Vidare förbinder du dig att se till (i) att den bankinformation  HomeAway-betalningar får av dig är giltig och aktuell (ii) att den auktorisering du ger HomeAway-betalningar är giltig och uppdaterad hos din bank. I annat fall kan logiavgifter missriktas, innehållas av HomeAway-betalningar i väntan på godkännande eller återbetalas till Gästerna. HomeAway-betalningar avsäger sig allt ansvar för betalningar som returneras eller missriktas om din bankinformation inte hålls giltig och aktuell. HomeAway-betalningar kan häva detta Avtal (tillfälligt eller slutgiltigt) utan förvarning om du inte ser till att denna information är giltig och aktuell eller om du blockerar eller på annat sätt förhindrar HomeAway-betalningar att debitera och kreditera ditt bankkonto.

Utöver åtagandet att tillahandahålla sådan bankinformation skall du förse HomeAway-betalningar med den information som HomeAway-betalningar eventuellt kan behöva enligt lag för att kunna tillhandahålla Tjänsterna i tid och på ett korrekt sätt. Du måste meddela HomeAway-betalningar omedelbart om eventuella fel eller ändringar i den information som du har angivit på Registreringsformuläret. HomeAway-betalningar har under inga omständigheter skadeståndsansvar för skador som direkt eller indirekt uppstår p.g.a. att du ej har uppfyllt villkoren i Avsnitt 1.4.

1.5 Bedrägeri- och riskbedömningar. Du auktoriserar HomeAway-betalningar att från tid till annan samla in och verifiera den information du angivit i Registreringsformuläret eller på annat sätt tillhandahållit. HomeAway-betalningar använder denna information för att utföra due diligence på kunder, verifiera din identitet, verifiera att du äger Bostaden, verifiera att inga handelssanktioner föreligger gentemot dig, genomföra diverse bedrägeri- och riskbedömningar av dig samt övervaka transaktioner via Tjänsterna för att skydda systemets och verksamhetens integritet. Du ger vidare HomeAway-betalningar (eller dess närstående parter) tillstånd att begära en rapport om dig från en konsumentrapporteringstjänst. Eventuella konsumentrapporter kommer att begäras och användas i enlighet med gällande lag, inklusive Fair Credit Reporting Act (den amerikanska lagen om rättvis kreditrapportering). HomeAway-betalningar avgör sedan baserat på dessa granskningar huruvida du kommer erbjudas Tjänsterna och med vilken metod betalningar av logiavgifter kommer genomföras, enligt vad HomeAway-betalningar anser skäligt. I samband med att den nödvändiga granskningen har genomförts med gott resultat erbjuds du följande schema för avveckling av betalningar:

Med förbehåll för säkerhet för bedrägeri eller risk som kan krävas, initierar HomeAway-betalningar överföring av logiavgifter till dig (minus (1) Användningsavgifter, provision och eventuella belopp du är skyldig webbplatsen i anslutning till bokningen, och (2) all övernattningsskatt som ska överföras av HomeAway UK till relevant skattemyndighet eller lokal myndighet) till ditt bankkonto inom 1-2 dagar, vissa avvikelser kan förekomma, efter planerat incheckningsdatum för Gästerna i din Bostad och för depositionsbelopp som tillfaller dig i de inom 1-2 dagar efter auktorisering från webbsidan som Bostaden bokades genom, enligt egen bedömning; i det fall, dock, att en Gäst på korrekt sätt inom 24 timmar meddelar webbsidan som Bostaden bokades genom inom från schemalagd incheckningstiden att Bostaden inte matchar beskrivningen eller att annat problem med Bostaden föreligger så ger du HomeAway-betalningar tillstånd att göra en återbetalning till Gästen. Tiden det tar innan betalningen når dig efter efter att den initierats kan variera. Dessutom, med hänsyn till riskbedömningar kan återbetalning ta upp till 30 dagar och med hänsyn till risk för bedrägerier kan din återbetlaning fördröjas på obestämd tid eller hävas.

Du får inte använda Tjänsterna utom i enlighet med gällande lag i ditt hemland och annan tillämplig lag. Framförallt, men utan begränsning, får Tjänsterna inte användas för att skicka eller ta emot medel (i) till eller i (eller till någon bosatt i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land som befinner sig under amerikanskt embargo eller (ii) till eller från någon som finns på amerikanska finansdepartementets lista med individer med speciell kategorisering eller handelsdepartementets tabell över ”neka beställningar”. Genom att använda webbsidorna intygar du att du inte befinner dig i, eller styrs av, eller är en medborgare av något sådant land på någon sådan lista eller som är bosatt där.

1.6 Sekretess & datasäkerhet. Du samtycker till att agera i enlighet med riktlinjerna i HomeAways gällande sekretesspolicy för den webbsida Bostaden bokades genom, som kan komma att uppdateras från tid till annan av HomeAway och som härmed inkluderas genom referens. Du samtycker till att du nu har och kommer att upprätthålla, eller kommer att införa och upprätthålla, tillräckliga säkerhetsåtgärder och kontroller för att förhindra oavsiktligt röjande av eller otillåten åtkomst till eller felanvändning av personliga data eller information som tillhör en Gäst. Du samtycker även till att behandla, förvara, överföra och använda din åtkomst till all information om Gäster i enlighet med gällande lag. Du samtycker till att bara använda Gästens personliga data för att behandla Gästens bokning och inte för något annat ändamål. HomeAway-betalningar ansvarar inte för något otillbörligt bruk eller otillbörlig tillgång till gästens personliga data eller finansiella data av dig, dina anställda, eller någon annan part associerad med dig utom i den mån sådan användning eller åtkomst beror på HomeAway-betalningar grova vårdslöshet. HomeAway-betalningar får använda all information som samlats in i samband med utförande av Tjänsterna i enlighet med sin sekretesspolicy. Vidare samtycker du till att HomeAway-betalningar använder sådan information för alla lagliga ändamål inklusive marknadsföring och för att göra statistiska beräkningar beträffande Tjänsterna.

1.7 Äganderätt. HomeAway-betalningar bibehåller all äganderätt i och till Tjänsterna, applikationsgränssnittet (API) och alla andra material som HomeAway-betalningar kan komma att använda eller tillhandahålla i samband med att Tjänsterna implementeras och genomförs. Du förvärvar ingen form av ägande- eller förfoganderätt, licens eller annat intresse i eller till Tjänsterna. Du samtycker till att inte modifiera, förändra, översätta, sätta samman material som baseras på, avkoda, dekonstruera, ta isär eller på annat sätt försöka härleda källkoden från någon HomeAway-webbsida, API:n eller Tjänsterna.

1.8 Förslag. Om du ger förslag på förbättringar av våra Tjänster (”Förslag”) till oss eller våra partner tillfaller ägande- eller förfoganderätt, licens eller annat intresse i dessa Förslag oss, även om  förslagen är märkta som konfidentiella. Vi och våra närstående parter får rätt att använda förslagen utan begränsning. Du ger härmed oåterkalleligen oss all ägande- och förfoganderätt till, licens till och annat intresse till Förslagen och samtycker till att bistå oss i att dokumentera, förfina och bibehålla vår äganderätt till Förslagen.

1.9 Chargebacks och återföringar. Alla betalningar gjorda av en Gäst gör kan bli föremål för chargeback om betalningen görs med kredit-/betalkort eller med någon annan metod med samma återföringsregler. Rätten till chargeback gäller mellan Gästen och Gästens bank eller kreditkortsföretag. Vid en chargeback eller återföring av en gästs betalning utövar HomeAway-betalningar automatiskt sin rätt till kvittning enligt avsnitt 1.3. Därefter, om all information erhålls från dig, använder HomeAway-betalningar alla skäliga kommersiella åtgärder för att undersöka giltigheten hos chargeback-betalninar eller återföringar. Du samtycker till att samarbeta med HomeAway-betalningar och förse all information som HomeAway-betalningar skäligen kan begära i samband med utredningen. Du ansvarar för alla chargeback-belopp och återföringar av betalningar som behandlats av HomeAway-betalningar, inklusive chargeback-avgiften som anges nedan i avgiftstabellen. Du bekräftar att chargeback- och återföringsbeslut som görs av gällande bank eller kortnätverk och alla beslut om giltigheten av chargeback eller återföring görs enligt den banken eller det kortnätverkets egen bedömning.

1.10 Modifiering av Tjänsterna. HomeAway-betalningar kan komma att från tid till annan modifiera Tjänsterna enligt detta Avtal på grund av teknisk utveckling, förändring i affärsverksamhet, nya eller borttagna produkter eller funtkioner eller på grund av förändringar i tillämplig lag vilken har effekter för framtiden. Du kommer att meddelas 15 dagar innan sådana eventuella förändringar av villkoren av Tjänsterna eller detta Avtal eller att vi beslutat att säga upp Avtalet. Vi kommer meddela sådana förändringar eller uppsägning via din e-postadress. Vidare kommer samma process användas vid förändring av Användningsavgifterna och påföljande sådant meddelande kommer de uppdaterade Användningsavgifterna att användas direkt för bokningar du accepterar.

1.11 Betalning för Tjänster. Du samtycker till att betala HomeAway-betalningar Användningsavgifter och utgifter enligt gällande avgiftstabell nedan för Tjänsterna. Dessa förfaller då betalningen slutbehandlas och gäller oavsett om betalning sedan avbryts:

 

Abonnemangskunder

Godkända kort

HomeAway-betalningar transaktionsavgift

Visa/MasterCard/Discover/AMEX

3 % av transaktionsbeloppet

Chargeback-avgift

$0 per chargeback

 

Betala-per-bokning-kunder

Godkända kort

HomeAway-betalningar transaktionsavgift

Visa/MasterCard/Discover/AMEX

3 % av transaktionsbeloppet

Chargeback-avgift

$0 per chargeback

 

Du auktoriserar härmed HomeAway-betalningar att automatiskt göra avdrag för alla Användningsavgifter från de betalningar som tas emot via HomeAway-betalningar, samt Användningsavgifter i samband med chargebacks eller otillräckliga medel (”Otillräckliga medel”) innan betalning görs till ditt bankkonto. Om HomeAway-betalningar av någon anledning inte kan ta in Användningsavgifter samtycker du till att betala alla rimliga kostnader i samband med indrivning därav, inklusive skäliga advokatarvoden som HomeAway-betalningar ådrar sig. Du ansvarar själv för att övervaka ditt konto och se till att alla belopp du är skyldig HomeAway-betalningar betalas i tid. HomeAway-betalningar har rätt att kräva att du betalar straffavgifter som HomeAway-betalningar drar på sig i samband med att indrivningsförsök misslyckas p.g.a. otillräckliga medel eller om du blockerat debiteringen. Du ger HomeAway-betalningar tillstånd att ta in sådana avgifter genom att debitera ditt bankkonto som anvisats på Registreringsformuläret eller genom att utöva vår rätt till kvittning som beskrivs i avsnitt 1.3.

Utom i de fall som beskrivs här är avgifter som hör ihop med HomeAway-betalningars Tjänster inte återbetalningsbara.

1.12 Skatt. Du ansvarar för betalning av all eventuell skatt, inklusive omsättnings-, bruks-, personlig egendomsskatt, moms, punktskatt, tullavgifter, turist-, hotell- importskatt och stämpelavgifter och annan skatt och avgifter enligt myndigheters förordnande oavsett sort och förordnade beträffande detta Avtals transaktioner inklusive straffavgifter och ränta, men exklusive skatt som HomeAway-betalningar är skyldig eller som beläggs HomeAway-betalningar eller någon av våra närstående parters nettoinkomst. HomeAway-betalningar kan behöva rapportera betalningar som erlagts dig till nationella, delstats- och /eller lokala skattemyndigheter, inklusive det amerikanska skattedepartementet och andra skattemyndigheter. HomeAway-betalningar ansvarar ej för, och är inte den som tar ut omsättnings-, inkomst- eller annan skatt med avseende på betalningar. Du ska skyndsamt förse HomeAway-betalningar med information och/eller dokumentation enligt de krav som ställs av relevant myndighet så att HomeAway-betalningar kan behandla betalningar (inklusive, utan begränsning, om tillämpligt, ett giltigt intyg som visar att du inte behöver betala skatt som utfärdats av relevant myndighet) och HomeAway-betalningar kan hålla inne eventuella betalningar eller del därav tills du har tillhandahållit korrekt dokumentation. Du ansvarar för att avgöra vilka skatter och avgifter som bedömts uppkommit eller som måste tas emot, betalas eller hållas kvar av något skäl i samband med försäljning eller köp av någon vara eller tjänst för en transaktion eller annars i samband med något agerande, passivitet, eller underlåtenhet att agera av dig eller någon som är associerad med dig eller någon av era respektive anställda, agenter, underleverantörer eller representanter (”Skatt”). Du ansvarar dessutom för att ta emot, hålla inne, rapportera och skicka in korrekt skatt till relevant skattemyndighet eller lokal myndighet. Om HomeAway-betalningar så begär ska du omgående tillhandahålla giltiga skattebevis beträffande alla transaktioner du genomfört under detta Avtal, där skatt ska betalas enligt lag. Vi kan komma att förse dig med medel för att bedöma och lägga till skatt på dina transaktioner, men vi och våra partner har ingen skyldighet att avgöra huruvida beskattning ska göras och ansvarar inte för att räkna ut, ta emot, rapportera eller skicka in någon skatt till någon skattemyndighet som följd av någon transaktion. Trots det föregående har HomeAway-betalningar rätt att, enligt vad HomeAway-betalning anser lämpligt, ta emot och skicka in skatt till gällande skattemyndighet på betalningar. Skulle HomeAway-betalningar välja att utnyttja denna rättighet samtycker du till att samarbeta med HomeAway-betalningar med att tillhandahålla alla information och hjälp som HomeAway-betalningar skäligen begär i samband med sådan emottagning och inskickning, inklusive att tillhandahålla dokumentation för att styrka transaktioner med gäster och för att styrka registrering av och/eller inbetalnign av skatt till relevant skattemyndighet.

Enligt separat avtal mellan dig och HomeAway UK Limited i Villkor för Partners, i vissa jurisdiktioner, kan HomeAway UK Limited besluta att efter vad HomeAway-betalninhgar finner lämpligt underlätta insamling och återbetalning av övernattningsskatt (beroende på jurisdiktion kan dessa vara ett bestämt belopp per dag, belopp baserat på antal gäster eller andra varianter, och kallas ibland "skatt på tillfälligt uppehälle", "hotellskatt", "inkvarteringsskatt", "stadskatt," "rumsskatt" eller "turistskatt" (Övernattningsskatt")) från eller på uppdrag av Resenärer eller Partners, om sådan jurisdiktion hävdar att HomeAway UK Limited eller Partners har skyldighet att samla in och återbetala sådan Övernattningsskatt.

Betalningsprocessen för Övernattningsskatter, vilket utgör del i Boendekostnad, hanteras av HomeAway-betalningar enligt detta Avtal.

Det belopp för Övernattningsskatt som, om tillämpligt, samlas in och återbetalas av HomeAway kommer att vara synligt för och separat angivet för både Partners och Resenärer på deras respektive transaktionshandlingar. Då HomeAway hanterar insamling och återbetalning, är Partners inte tillåtna att samla in eventuell Övernattningsskatt som samlas in av HomeAway och som är relaterad till annonser i den aktuella jurisdiktionen. När HomeAway åtar sig frivillig insamling och återbetalning av Övernattningsskatt i en jurisdiktion för första gången, meddelar HomeAway befintliga Partners med annonser i sådana jurisdiktioner.

1.13 Begränsningar beträffande användningen av Tjänsterna/webbplatser. Du får bara använda Tjänsterna för betalning av logiavgifter enligt Avtalets definition. Du får inte använda, och du intygar att du inte kommer att använda, Tjänsterna i något annat syfte, inklusive, men inte begränsat till, betalning för illegal handling, vara eller tjänst. Du samtycker till att följa alla HomeAway-betalningars policys och alla andra begränsningar beträffande webbsidans och Tjänsternas användning, enligt uppdateringar som kan komma att genomföras av HomeAway-betalningar från tid till annan, inklusive, men utan begränsning till: (i) HomeAway-betalningar krav på datasäkerhet; och (ii) alla bruksregler och/eller policys hos de betalkortsammanslutningar eller -nätverk som används för att hantera betalningar (som kan komma att uppdateras från tid till annan). Trots andra villkor i Avtalet, har HomeAway-betalningar och våra närstående parter rätt att (a) ändra, tillfälligt upphäva eller avbryta Tjänsterna eller dess webbsidor, helt eller delvis och (b) införa begränsningar på vissa aspekter eller begränsa tillgång till vissa eller alla Tjänster eller dess webbsidor utan att meddela i förväg och utan skadeståndsansvar när HomeAway-betalningar, enligt vad HomeAway-betalningar anser lämpligt, avgör att det är nödvändigt för att skydda webbsidornas eller affärsverksamhetens integritet, för att undvika att andra skadas eller av annan anledning. HomeAway-betalningar kan neka att hantera en betalning i samband med, bland annat, skydd mot bedrägeri, gällande lag eller HomeAway-betalningar policyer. Utan att föregående begränsas får du inte agera som mellanhand för betalningar, aggregerare eller servicebyrå eller på annat sätt sälja Tjänsterna vidare åt någon tredje part, inklusive utan begränsning hantering, behandling eller överföring av medel åt tredje part.

1.14 Kortnätverk; förvärvare. Medan Avtalet gäller, tillhandahåller HomeAway-betalningar Tjänsterna tillsammans med en handelsförvärvare (eller en PIN-betalförvärvare) och dess respektive angivna medlemsbanker. Du samtycker till att följa alla HomeAway-betalningar policyer beträffande Tjänsterna och alla gällande Visa U.S.A., Inc., Visa International, MasterCard International Incorporated, Discover Financial Services, Inc., American Express Travel Related Services Company Inc. (”American Express”), (gemensamt, ”kortnätverk”) och National Automated Clearing House Association (gemensamt, ”NACHA”) rörelseregler och andra regler (gemensamt ”Rörelseregler”) och alla relevanta federal, delstats- och lokala lagar, regler, regleringar och riktlinjer beträffande din verksamhet. Du samtycker till och bekräftar att nätverken har rätt att ändra Rörelsereglerna utan att meddela dig. Om du väljer att endast ta emot vissa sorters betalkort är det ditt ansvar att på ett korrekt sätt ange vilka kort som tas emot.

2. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER.

2.1 Inga garantier. DU SAMTYCKER HÄRMED TILL ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA OCH WEBBSIDORNA I ENLIGHET MED FÖLJANDE FRISKRIVNING FRÅN SKADESTÅNDSANSVAR: FÖRUTOM UTTRYCKLIGA GARANTIER SOM FINNS I DETTA AVTAL, TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA OCH WEBBSIDORNA (INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL, ALL MJUKVARA, DATAÖVERFÖRING, ALLA FUNKTIONER, MATERIAL, OCH ALL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS I SAMBAND MED ELLER GENOM TJÄNSTEN) I “BEFINTLIGT SKICK” OCH HOMEAWAY-BETALNINGAR, VÅRA NÄRSTÅENDE PARTER OCH DESS LEVERANTÖRER UTFÄSTER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER INDIREKT, GÄLLANDE WEBBSIDORNA ELLER TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS HÄRIGENOM OCH AVSKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OM MARKNADSMÄSSIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE OCH GARANTIER MOT INTRÅNG, I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.

2.2 Bruk av internet. HomeAway-betalningar och dess leverantörer utfäster inga garantier beträffande att kvaliteten, pålitligheten, tidsenligheten eller säkerheten hos webben, internet och andra globalt länkade datortjänster, eller webbsidor som finns där inklusive dess webbsidor, kommer att vara ostörd eller fri från fel.

2.3 Betalningar. Du bekräftar och samtycker till att: (i) dina Bostadsbokningar är transaktioner endast mellan dig och den relevanta Gästen och inte med HomeAway-betalningar eller någon av HomeAway-betalningar närstående part; (ii) Betalningar som tas emot av HomeAway gottgör motsvarande skuld som gästen kan ha gentemot dig; (iii) HomeAway-betalningar ansvarar ej för och styr ej om en Gäst betalar en logiavgift; (iv) HomeAway-betalningar skyldighet att betala dig är avhängig av att HomeAway får motsvarande logiavgifter från Gästerna; (v) HomeAway-betalningar är inte en bank eller annat registrerat depåinstitut; och (vi) medel som behandlas av HomeAway-betalningar eller dess tjänsteleverantörer (inklusive banktjänster) i samband med att logiavgifter tas emot är inte insättningsskyldigheter och är inte försäkrade till din förmån av myndighet.

Vår roll. Förutom i samband med vår begränsade roll i betalningsbehandlingen som du auktoriserar eller initierar är vi inte inblandade i någon underliggande transaktion mellan dig och dina gäster. För att undvika tvetydighet så tillhandahåller vi inte och återsäljer ej logi eller några logi-relaterade utgifter eller tjänster. HomeAway-betalningar har inget ansvar för ditt agerande eller din underlåtenhet.

2.4 Lag gällande egendom som inte tas i anspråk. Vi ansvarar inte i egenskap av din tredjepartsbetaltjänsteleverantör för efterlevnad av någon jurisdiktions lagar om egendom som inte tas i anspråk. Du ansvarar för att avgöra om du besitter någon Gästs egendom som faller under sådana lagar i vilket fall du bekräftar och samtycker till att du har allt ansvar för att sådana lagar följs.

3. BEGRÄNSNINGAR AV SKADESTÅNDSANSVAR / SKADESLÖSHET

3.1 HOMEAWAY-BETALNINGAR SKA INTE VARA SKADESTÅNDSANSVARIGA GENTEMOT DIG PÅ GRUND AV NÅGON STÖRNING PÅ TJÄNSTERNA ELLER WEBBSIDORNA ELLER OTILLGÄNGLIGHET UNDER VILKEN GÄSTERNA INTE KAN KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER WEBBSIDORNA ELLER ANDRA FEL SOM KAN PÅVERKA MOTTAGANDE, BEHANDLING, ACCEPTANS, SLUTFÖRANDE ELLER UPPGÖRELSE AV EN BETALNING ELLER TJÄNSTERNA. HOMEAWAY-BETALNINGAR HAR INGET ANSVAR FÖR NÅGOT FELAKTIGT UTTALANDE, NÅGOT FEL ELLER NÅGON FÖRDRÖJNING I SAMBAND MED BETALNING, OM NÅGON BETALNING NEKAS AV DIN BANK ELLER OM DU FÖRSUMMAT ATT TILLHANDAHÅLLA KORREKT OCH/ELLER GILTIG INFORMATION.

3.2 UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON PART, DESS NÄRSTÅENDE PARTER ELLER LEVERANTÖRER HA SKADESTÅNDSANSVAR GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN ELLER GENTEMOT NÅGON TREDJE PART FÖR KONSEKVENSER, AVSKRÄCKANDE-, INDIREKT-, SPECIELL- ELLER TILLFÄLLIG SKADA, INKLUSIVE ,UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORAD INTÄCKT, ÄVEN OM PARTEN SOM ANNARS SKULLE HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIG HAR MEDDELATS OM SÅDAN SKADAS MÖJLIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA HOMEAWAY-BETALNINGAR SAMMANLAGDA ANSVAR SOM BEROR PÅ DETTA AVTAL ÖVERSKRIDA DE AVGIFTER SOM HOMEAWAY-BETALNINGAR HAR TAGIT EMOT OCH ERHÅLLIT GENOM AVTALET UNDER DE TRE (3) MÅNADERNA NÄRMAST FÖREGÅENDE DET DATUM SOM ANSPRÅKET UPPSTOD. DE FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGARNA GÄLLER OAVSETT EVENTUELLA BRISTER I HUVUDSYFTET PÅ NÅGON BEGRÄNSAD ÅTGÄRD. Vardera part bekräftar att den andra parten har ingått detta Avtal avhängigt av begränsningarna i skadeståndsansvar i den här paragrafen och att dessa begränsningar är en nödvändig grund för förhandlingarna mellan parterna.

3.3 Skadeslöshet

(a) Du ska ersätta, försvara och hålla HomeAway-betalningar och dess partner, deras respektive chefer, styrelseledamöter, anställda och agenter (HomeAway-betalningar skadeslösa parter) skadeslösa gentemot alla anspråk från tredje part, alla förluster och utgifter (inklusive skadeersättning, tvistemålsuppgörelse, och skäliga advokatarvoden) som läggs fram mot en HomeAway-betalningar skadeslös part som beror på eller är relaterad till (i) ditt bruk av Tjänsterna eller dess webbsidor; och/eller (ii) något brott mot detta Avtal eller underlåtenhet att följa det som du ansvarar för. HomeAway-betalningar kan driva sitt eget försvar och anlita egna jurister på egen bekostnad. Skyldigheten att gottgöra i enlighet med detta avsnitt gäller ej såvida ett anspråk, en förlust, skadeståndsansvar, krav eller kostnad beror på någon skadeslös parts grova underlåtenhet. Skadeslöshetsåtaganden i enlighet med detta avsnitt kräver att (1) HomeAway-betalningar skyndsamt meddelar dig skriftligt beträffande sådana anspråk, förluster, skadeståndsansvar, talan, krav, och kostnader (förutom att din skyldighet att hålla skadeslösa genom detta bara lyfts i den mån det påverkas negativt av HomeAway-betalningar oförmåga att meddela dig); och (2) att du har egenmäktig kontroll över försvarstalan eller uppgörelse av sådana anspråk, förluster, skadeståndsansvar, talan, krav och kostnader, förutsatt att alla uppgörelser som kräver annat än att betalning av penningbelopp är beroende av HomeAway-betalningar medgivande som inte skall hållas inne utan skäl. Om du begär det och står för kostnaderna ska HomeAway-betalningar delta i utredningen, försvaret, och uppgörelse av sådana anspråk, förluster, skadeståndsansvar, talan, krav och kostnader.

 

4. LÖPTID OCH UPPSÄGNING.

4.1 Löptid. Avtalet löper från Giltighetsdatumet tills dess att endera part säger upp Avtalet i enlighet med avsnitt 4.2 nedan.

4.2 Uppsägning. Endera part kan säga upp Avtalet när om helst genom skriftligt meddelande, som skickas till adressen nedan. För att undvika tvetydighet betyder sådan uppsägning inte att någon annan överenskommelse mellan dig och HomeAway-betalningar eller någon av våra närstående parter sägs upp.

4.3 Konsekvenser av uppsägning. Uppsägning av Avtalet innebär inte att endera part inte har skyldighet att betala annan part belopp, avgifter eller annan kompensation som den var skyldig enligt Avtalet innan Avtalet hävdes. HomeAway-betalningar slutför betalningar som höll på att behandlas då Avtalets hävdes och drar av avgifter som tillfaller HomeAway vid den tidpunkten. Du ansvarar dock alltjämt för chargeback, återkreditering, utlägg och andra skyldigheter du har ådragit dig och som hanteras av HomeAway-betalningar efter uppsägningen av Avtalet och du auktoriserar att HomeAway-betalningar automatiskt, utan att du meddelas i förväg, tar sådana belopp från ditt bankkonto. I och med hävningen har du inte längre tillgång till Tjänsterna.

4.4 Kvarstående. Avsnitt 1.6, 1.7, 1.9, 1.12, 2, 3, 4 och 5 gäller fortfarande efter uppsägning om ej annat visas.

5. Övrigt

5.1 Bindande för efterföljande och övertagande parter. Avtalet omfattar och gäller till förmån för parterna, dess efterföljare och tillåtna övertagare. Vare sig Avtalet eller någon rätt, licens, förmån, eller skyldighet som härmed tilldelas kan tilldelas eller överföras av dig utan att du först får skriftligt godkännande från HomeAway-betalningar och varje försök till att genomföra sådan tilldelning eller överföring utan sådan tillåtelse är ogiltig. HomeAway-betalningar kan överföra Avtalet när som helst men kommer inte göra så på ett sätt som förminskar någon garanti som utfästs till dig genom Avtalet.

5.2 Force Majeure. HomeAway-betalningar ansvarar ej för förseningar, fel, avbrott, störningar eller underlåtenhet att fullgöra skyldigheter i samband med Tjänsterna eller dess webbsidor som beror på eller uppstår till följd av agerande, underlåtenhet eller omständigheter som HomeAway-betalningar inte har rimlig möjlighet att styra, vare sig dessa är förutsebara eller identifierade eller inte, inklusive katastrofer, strejker, lockout, kravaller, krigshandlingar, regleringar, brand, elavbrott, jordbävningar, oväder, översvämningar, och andra naturkatastrofer eller fel på din, din gästs eller tredje parts hårdvara, mjukvara eller kommunikationsutrustning eller lokaler.

5.3 Hela Avtalet. Detta Avtal, inklusive eventuella tabeller, utgör hela överenskommelsen mellan parterna beträffande avtalsföremålet, och ersätter alla tidigare eller samtida representationer, överenskommelser och alla andra muntliga eller skriftliga överenskommelser mellan parterna beträffande avtalsföremålet. För undanröjande av tvivel innebär inte det föregående någon begränsning gällande andra åtaganden till kortnätverken eller andra tredje parter som tillhandahåller Tjänsterna.

5.4 Avgränsad ogiltighet. Om någon punkt i detta Avtal, eller genomförandet därav, bedöms vara ogiltig eller overkställbar, ändras punkten för att uppnå samma ekonomiska effekt som den ursprungliga bestämmelsen och resterande del av Avtalet gäller i sin helhet.

5.5 Ändringar. Du får inte ändra, lägga till, avverka, avbryta, säga upp eller på annat sätt modifiera Avtalet utom i enlighet med skriftligt överenskommelse som undertecknas av HomeAway-betalningar. HomeAway-betalningar har rätt att, enligt egen bedömning och vad HomeAway-betalningar anser rimligt, ändra, modifiera eller förbättra alla delar av detta Avtal i enlighet med reglerna ovan, inklusive men inte begränsat till betalvillkoren i avsnitt 1.5.

5.6 Avstående av rättigheter. Om endera part avsäger sig någon rätt enligt Avtalet, inte upprätthåller Avtalet i sin helhet eller brister i sina skyldigheter enligt Avtalet innebär det inte ett avstående av någon annan rätt under Avtalet eller som någon ytterligare, liknande brist i Avtalets efterlevnad eller annat.

5.7 Meddelanden. Alla meddelanden och annan kommunikation som krävs eller tillåts enligt Avtalet ska vara skriftlig. Meddelanden till dig kommer skickas till den e-postadress du anger i Registreringsformuläret. Meddelanden till HomeAway-betalningar kan skickas till HomeAway.com, Inc., Attn: Legal Department, 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703, USA eller till HomeAway Payments, Attn: Legal Department, 48 Mount Street Upper, Dublin, D02 YY23, Irland.

5.8 Uppdatering av din information. Du ansvarar för att se till att din bankinformation, inklusive ditt fulla namn, din adress och ditt bosättningsland, är giltig och aktuell. Du ansvarar också för att all information eller dokumentation som begärs beträffande skatt i Avsnitt 1.12 ovan är korrekt och förblir uppdaterad.

5.9 Tredjepartsserviceleverantörer. I samband med att HomeAway-betalningar tillhandahåller Tjänster används tredjepartsserviceleverantörer för att genomföra och behandla betalningar. Härmed vidareförmedlar du de rättigheter som HomeAway-betalningar har enligt Avtalet till alla sådana tredje parts serviceleverantörer som HomeAway-betalningar gett tillstånd att hjälpa till med att leverera dess Tjänster nedan. Alla åtaganden beträffande HomeAway-betalningar enligt Avtalet är utöver, och begränsar inte, eventuella separata Avtalsåtaganden med tredje parts leverantörer som HomeAway använder i samband med leverans av Tjänster inklusive eventuella åtaganden beträffande ytterligare avgifter som kan utverkas av sådana tredje parts tjänsteleverantörer. Observera att relaterade tredjepartsleverantörer kan utverka eller dra av utländska valutaavgifter på eller från eventuella betalningar eller utbetalningar som omfattar valutaomvandling.

5.10 American Express-villkor. Du samtycker att om du tar emot American Express-kort är du förbuden att följa American Express Merchant Operation Regulations (regler för säljare, som finns på: www.americanexpress.com/merchantopguide) och de American Express- villkor som bifogas.

5.11 Gällande lag. Om du bor i USA regleras detta Avtal under Federal Arbitration Act (federala lagen om skiljedom), federala skiljedomslagar och lagarna i delstaten för din fakturaadress, utan hänsyn till lagvalsprinciper.

Om du inte är bosatt i USA, och förutom om du är en konsument utan hemvist på Irland, ska detta Avtal regleras av rätten i ditt hemland och vara föremål för icke-exklusiv jurisdiktion för irländska domstolar. Om du är en konsument bosatt i ett annat land än Irland ska detta Avtal regleras av rätten i ditt hemland och vara föremål för ditt hemlands jurisdiktion.

5.12 Tvister; skiljeförfarande.

Om du är bosatt i USA, samtycker du till följande:

Kundens tillfredsställelse är viktig för HomeAway, så om du har ett problem eller en tvist kommer vi att försöka lösa det. Om vi inte lyckas med kan du möta anspråk enligt detta avsnitt. Du samtycker till att ge oss möjlighet att lösa alla tvister eller möta anspråk som på något sätt hör ihop med Tjänsterna, alla mellanhavanden med våra kundrepresentanter, alla tjänster och varor som tillhandahålls, alla utfästelser vi gör, vår integritetspolicy (”Anspråk”) genom att kontakta HomeAway kundtjänst eller 1-877-228-3145. Om vi inte kan nå en uppgörelse beträffande dina anspråk inom 60 dagar kan du söka resolution genom skiljedom eller domstol enligt nedan.

Alla anspråk kommer att lösas med bindande skiljeförfarande framför process i domstol, förutom att du kan föra talan på individuell basis i domstol om talan kan prövas av domstol. Detta omfattar alla anspråk du har på oss, våra dotterbolag, användare eller företag som erbjuder varor och tjänster genom oss (dessa är förmånstagare i detta skiljedomsavtal). Detta omfattar även anspråk som uppstod innan du godtog detta Avtal, oavsett om tidigare versioner av Avtalet krävde skiljedom.

I skiljedomsförfarande finns det ingen domare eller jury, och domstolsgranskning av skiljedomar är begränsad. En skiljedomare kan dock på individuell basis tilldela samma skadestånd och ersättning som en domstol kan (inklusive lagstadgat skadestånd, advokatarvoden och kostnader), och måste följa och verkställa Avtalet på samma sätt som en domstol.

Skiljedomsförfaranden hanteras av American Arbitration Association (AAA) och följer dess regler, inklusive AAA:s konsumentregler. Betalningen för registreringskostnader, administrativa kostnader och skiljedomarnas arvoden lyder under AAA:s regler, förutom förutm vad som stadgas i detta avsnitt. Om ditt totala anspråk uppgår till mindre än 10 000 USD, kommer vi att gottgöra dig för de registreringsavgifter du betalar till AAA och betalar skiljedomarnas arvoden. Du kan välja att hålla medlingen via telefon, baserat på skriftliga inlagor eller på plats i den delstat där du bor eller på annan plats som båda parter godkänner.

För att inleda ett skiljeförfarande måste du skicka ett brev och begära skiljedom och beskriva dina anspråk till ”HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager”, på Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004, USA. Om vi begär skiljedom kommer vi att meddela dig via e-postadressen eller gatuadressen du har angett. AAA:s regler och instruktioner för att göra an anmälan finns på www.adr.org eller genom att ringa till 1-800-778-7879.

Alla förfaranden som syftar till att medla anspråk förs på en individuell basis och inte som grupp, eller som sammansatt eller representativ talan. Om talan förs i domstol istället för genom skiljedom av något skäl avsäger båda parter sig rätten till en jury-rättegång. Federala skiljedomslagen och andra federala skiljedomslagar styr detta Avtal. En skiljedom kan bekräftas av alla domstolar med gällande jurisdiktion.

Om du är bosatt i Frankrike samtycker du till följande:

I händelse av en tvist mellan dig och HomeAway-betalningar kan du söka medling eller annan tvistelösning enligt lag, speciellt paragraf 1528 i den franska civilprocesslagen. Konsumentförmedlningstjänst för HomeAway-betalningar är medlingstjänsten för e-handel på Fédération des Entreprises de Vente à Distance (FEVAD) (http://www.fevad.com/mediation). Efter att du har ingett din klagan skriftligt till HomeAway-betalningar, om HomeAway-betalningar inte ger dig ett godtagbart svar inom 60 dagar, kan du föra din talan hos konsumentförmedlningstjänst enligt de villkor som finns på konsumentförmedlningstjänst webbsida. Kontakta konsumentförmedlningstjänst på följande adress:

Service de Médiation du e-commerce       
60 rue La Boétie – 75008 Paris, France   
relationconso@fevad.com

Som alternativ kan du även föra din talan beträffande tvister med HomeAway-betalningar via Europeiska kommissionens Tvistlösning på nätet som finns på följande adress: http://ec.europa.eu/odr.

Oavsett bestämmelserna ovan i avsnittet ”Ändringar och tillägg” beträffande modifieringar av villkoren, om HomeAway-betalningar ändrar avsnittet ”Tvister; skiljedom” efter det datum då du ursprungligen accepterade villkoren (eller accepterade någon senare förändring av villkoren), kan du avvisa alla sådana förändringar genom att skicka skriftligt meddelande till oss (inklusive via e-post) inom 30 dagar från det att en sådan förändring blev giltig, enligt ”Senast uppdaterade”-datumet ovan. Genom att avvisa en förändring, samtycker du till att du kommer att lösa eventuella tvister mellan dig och HomeAway-betalningar i enlighet med detta avsnitt, ”Tvister; skiljedom”, såsom det löd när du ursprungligen accepterade dessa villkor (eller accepterade någon senare förändring därav).

 

American Express-villkor

Kunden samtycker till reglerna för försäljare för American Express (dessa finns tillgängliga på: www.americanexpress.com/merchantopguide) och de American Express-villkor tillgängliga där (“American Express villkor”). American Express är en berättigad tredje part och kan verkställa Avtalets villkor gentemot kunden. Kunden samtycker till och bekräftar att kunden inte är berättigad tredje part genom något avtal som HomeAway-betalningar eller dess tredjeparts leverantörer har med American Express. Kunden samtycker endast till att endast ta emot American Express-kort i enlighet med avtalets villkor och American Express villkor. Förutom om det uttryckligen är tillåtet enligt gällande lag ska kunden inte genomföra American Express korttransaktioner eller ta emot betalning för annan parts räkning eller (förutom om det krävs enligt lag) vidarebefordra betalning till en annan part.

Begränsning av skadeståndsansvar.

Vare sig kunden, HomeAway-betalningar, American Express eller någon av dessas närstående parter, efterträdare eller tillförordnade (samt i American Express fall, dess tredjepartslicenstagare), ska under några omständigheter vara skadeståndsansvariga för förlorad vinst eller för något slag av tillfälliga, indirekta, spekulativa, till följd av, speciella, straffsanktionerade eller avskräckande skadestånd (vare sig på inomkontraktuella eller utomkontraktuella, inklusive oaktsamhet, strängt skadeståndsansvar, bedrägeri eller andra grunder eller lagstadgar, regler, eller någon annan teori) som uppstår på grund av Avtalet, även vid underrättelse om sådana möjliga skadestånd. Vare sig kunden, HomeAway-betalningar eller American Express ska vara skadeståndsansvariga inför någon annan part för skador som uppstår på grund av fördröjningar eller problem som orsakas av banksystemets telekommunkationsoperatörer, utom att American Express rätt att skapa reserver och utöva chargeback inte påverkas av sådana händelser.

American Express är under inga omständigheter skadeståndsansvarigt gentemot kunden för anspråk, förluster, agerande, krav eller utgifter som beror på (i) datasäkerhetsintrång som beror på kundens agerande eller bristande agerande eller (ii) påstående av kundanställd att American Express har skadeståndsansvar som arbetsgivare eller gemensam arbetsgivare åt sådan anställd.

Sponsrade säljare med hög chargevolym (CV).

Om HomeAway-betalningar eller American Express begär att kunden gör detta, konverteras kunden till en High CV Sponsored Merchant (en sponsrad försäljare med hög chargevolym, enligt American Express dåvarande regler). Vid sådan konvertering etablerar kunden ett direkt avtalsförhållande med American Express och måste då följa dess vanliga överenskommelse för att ta emot kreditkort och American Express kan fastslå andra behandlingsavgifter för kunden. Under sådana omständigheter, och om kunden inte uttryckligen meddelar HomeAway-betalningar, ger kunden HomeAway-betalningar tillåtelse att fortsätta att sköta kundens American Express konto för dess räkning och göra så att medel från avveckling av American Express transaktioner sätts in, antingen direkt på ett bankkonto som kunden angett, eller på ett konto som HomeAway-betalningar har för kundens räkning.

check