Villkor för HomeAways Basic Rental Guarantee (Hyresgästens Grundgaranti)

När Du begär återbetalning inom ramen för HomeAway®s Basic Rental Guarantee™ (Hyresgästens Grundgaranti, nedan kallad "Basic Program", (basplanen) samtycker Du till, godkänner och underställer Dig dessa villkor ("villkoren"). Enligt den följande detaljrika beskrivningen syftar "Basic Program" till att försäkra betalda depositioner eller hyresavgifter motsvarande ett belopp på högst åttahundra euro (800€) mot internetbedrägerier (enligt så som de nedan definieras) för depositioner eller hyresbostadsavgifter betalda utanför ReservationManager™-systemet ("ReservationManager") upp till ett maximalt belopp på ett tusen euro (1000€), och för depositioner eller hyresbostadsavgifter betalda genom ett användande av ReservationManager-systemet upp till ett maximalt belopp på tiotusen euro (10 000€).

1. Generellt om ”Basic Program”.
Du kan vara kvalificerad för ”Basic Program” (basplanen) om Du uppfyller samtliga av följande villkor:
  -  Du hittar, förhör Dig om och betalar för att hyra en semesterfastighet som har annonserats ut på någon av HomeAway, Inc.s webbplatser: HomeAway.com, VRBO.com, VacationRentals.com, Holiday-Rentals.co.uk, HomeAway.com.au, OwnersDirect.co.uk, HomeAway FeWo-direkt.de, Homelidays.com, AlugueTemporada.com.br, Abritel.fr, HomeAway.nl, HomeAway.pt, HomeAway.es, HomeAway.it, HomeAway.dk, HomeAway.se, HomeAway.fi, HomeAway.ca, HomeAway.no, and HomeAway.com.mx (kallas gemensamt ”HomeAway” eller ”HomeAway-webbplatser” nedan).
  - Du lämnar in en blankett med en begäran om återbetalning inom ramen för Basic Rental Guarantee (Hyresgästens Grundgaranti) (”Blanketten för begäran av Basic Rental Guarantee”) inom den tidsgräns som anges nedan. En hyresgäst som på korrekt sätt lämnar in denna blankett för begäran av Basic Rental Guarantee kallas nedan för ”försäkrad hyresgäst”. (OBSERVERA ATT FÖLJANDE ÄR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT DU SKA RÄKNAS SOM FÖRSÄKRAD RESENÄR INOM RAMEN FÖR BASPLANEN: ANNONSEN FÖR DEN AKTUELLA UTHYRNINGFASTIGHETEN MÅSTE VARA EN AKTIV ANNONS PÅ EN HOMEAWAY-WEBBPLATS VID TIDEN FÖR BETALNING OCH DIN BETALNING MÅSTE TAS EMOT AV FASTIGHETSÄGAREN ELLER ANNONSÖREN FÖRE AVSÄNDANDET AV ETT EVENTUELLT MEDDELANDE TILL DIG FRÅN HOMEAWAY OM ATT DEN AKTUELLA UTHYRNINGSFASTIGHETEN FÖR UTHYRNING INTE OMFATTAS AV BAS PLANEN.
     Du skickar pengar till annonsören via ReservationManager (kreditkort eller SEPA), kreditkort, PayPal eller direkt banköverföring för att slutföra en bokning eller reservation av fastigheten.
     Du lider en ekonomisk förlust till följd av internetbedrägeri så som det beskrivs i dessa villkor.
     Du meddelar HomeAway att Du har lidit en förlust inom de tidsgränser som anges nedan.
     Du nekas återbetalning av de förlorade pengarna av i. annonsören och ii. banken, leverantören av betalningstjänsten eller kreditkortsutgivaren (efter vad som är lämpligt i det aktuella fallet).

2. Skydd som erbjuds.
Enligt HomeAways godtycke och med reservation för de begränsningar som anges i dessa villkor skyddas inom ramen för "Basic Program" (basplanen) ett belopp på (a) upp till sammantaget högst åttahundra euro (800€) som en försäkrad hyregäst som inte använder ReservationManager faktiskt har betalat till en annonsör eller (b) upp till ett maximalt belopp på tiotusen euro (10 000€) som ett totalt skydd för en skyddad hyresgäst mot summor faktiskt betalade av en skyddad hyresgäst som använder ReservationManager till en annonsör där sådana summor går förlorade eller förskingras som ett resultat av internetbedrägeri. ReservationManager är ett äganderättsystem hos HomeAway licenserat till och använt av annonsörer för att sköta om reservationer och betalningar. För att betalningar ska bli gjorda via ReservationManager och för att kvalificera sig för skydd under detta Basprogram, måste betalningen bli betald av hyresgästen via kreditkort eller ACH-giro (INTE BANKÖVERFÖRING) till annonsörens konto som använder ReservationManager, och som sedan gått förlorade eller förskingrats genom internetbedrägeri.

Med ”internetbedrägeri” avses en situation där en försäkrad hyregäst lämnar en deposition eller gör en betalning för en semesterbostad som utannonseras på en utav Homeaways webbplatser och

i. där den aktuella annonsen, enligt HomeAways eget godtycke, befinns vara bedräglig, ELLER,

ii. där HomeAway fastställer att den aktuella depositionen eller betalningen till annonsören har genomförts och att betalningen sedan utan berättigande innehålls av annonsören som underlåter eller vägrar att återbetala beloppet enligt hyresavtalets villkor efter det att den försäkrade hyresgästen har gjort en korrekt avbokning, ELLER,

iii. där HomeAway fastställer att depositionen eller betalningen har gjorts till en annan person än annonsören, med andra ord till någon som påstått sig vara annonsören och som manipulerat och/eller tagit över annonsörens personliga e-postkonto för att i annonsörens namn mottaga den aktuella depositionen eller betalningen.

iv. där HomeAway fastställer att den aktuella depositionsinsättningen eller betalningen har gjorts till en person som är en annan än annonsören och som har manipulerat eller tagit över annonsörens HomeAway-konto och inför den försäkrade hyresgästen utgett sig för att vara annonsören för att locka till sig den aktuella betalningen.

3. Exempel på ekonomiska förluster som inte omfattas av skyddet.
Nedan följer exempel på ekonomiska förluster mot vilka ”Basic Program” (basplanen), enligt HomeAways eget godtycke och bedömning, INTE erbjuder något skydd. Listan över exempel ska inte ses som uttömmande.
     Depositionsinsättningar eller betalningar som en försäkrad hyresgäst inte får tillbaka därför att denne bryter mot annonsörens regler eller mot hyresavtalet.
     Andra förluster än belopp (exempelvis deposition eller hyresbetalning) som faktiskt har satts in eller betalats till annonsören, såsom (ej uttömmande uppräkning) indirekta förluster, förlorade möjligheter, onödigt utbetalade tullavgifter, andra avtalsenliga straffavgifter, flygkostnader och/eller andra kostnader, utgifter eller förluster.
     Betalningar eller depositionsinsättningar till en annonsör i form av kontanter, check, eller via Western Union, MoneyGram, Moneybookers eller annan överföringstjänst utan specificerad mottagare.
     Inbetalningar eller depositionsinsättningar till en annonsör som görs efter det att HomeAway har skickat ett meddelande till den försäkrade hyresgästen om att den aktuella fastigheten inte omfattas av det skydd som "Basic Program" (basplanen) ger.
     Alla förluster där det finns någon typ av relation, släktskap eller förbindelse mellan den försäkrade hyresgästen och annonsören eller där hyresgästen och annonsören agerar tillsammans i syftet att utföra ett bedrägeri mot HomeAway.
     Alla ekonomiska förluster som orsakas av händelser som står utanför HomeAways och/eller annonsörens kontroll, såsom (ej uttömmande uppräkning) byggarbeten, väderförhållanden, naturkatastrofer eller hotfulla politiska och säkerhetsmässiga förhållanden och situationer.
     Depositionsinsättningar eller betalningar av all from som en försäkrad hyresgäst ännu inte har fått tillbaka därför att hyresgästen och annonsören tvistar om huruvida en återbetalning är berättigad eller ej.
     Depositionsinsättningar eller betalningar till annonsören som antingen överstiger åttahundra euro (800€) när betalningen är gjord utanför ReservationManager, eller överstiger tiotusen euro (10 000€) när betalningen är gjord via ReservationManager.
     Ekonomiska förluster i all form i samband med en uthyrningsfastighet som existerar, men som är föremål för en tvist om huruvida annonsören har rätt att hyra ut den relevanta fastigheten eller ej.
     Ekonomiska förluster i all form som inte har att göra med internetbedrägeri, såsom (ej uttömmande uppräkning) felaktigt nekat tillträde till uthyrningsfastigheten i fråga, saklig felaktig beskrivning, självförvållad förlust av deposition, situationer som kan beskrivas som att "Hyresgästen har övervägt och ångrat sig utan giltigt skäl efter det att tidsfristen gått ut" eller "Annonsören har lockat med ett objekt, men givit hyresgästen ett annat" eller där den försäkrade hyresgästen har klagomål på fastighetens läge, skick, renhet eller lämplighet av någon grad. Huruvida en förlust faller inom ramen för vad som beskrivs ovan, avgörs av HomeAway enligt företagets eget godtycke och bedömning.
           
4. Processkrav.
För att kunna erhålla återbetalning från HomeAway inom ramen för ”Basic Program” (basplanen) måste försäkrade hyresgäster uppfylla de krav som anges nedan. Rätten till återbetalning inom ramen för ”Basic Program” (basplanen) upphävs om kraven nedan inte uppfylls, om en försäkrad hyresgäst utan skriftligt samtycke från HomeAway vidtar åtgärder som skadar eller försämrar HomeAways möjligheter och/eller rättigheter att ge kompensation för en förlust eller om en försäkrad hyresgäst lämnar falska eller vilseledande uppgifter i samband med en begäran om återbetalning.

4.1 Återbetalning tredje part.
Om en försäkrad hyresgäst har betalat pengar till en annonsör via direkt banköverföring, PayPal, kreditkort eller check måste den försäkrade hyresgästen kontakta banken/bankerna, leverantören av betalningstjänsten eller kreditkortsutgivaren omedelbart efter det att det kommit till den försäkrade hyresgästens kännedom att pengar som skyddas inom ramen för ”Basic Program” (basplanen) riskerar att ha gått förlorade och begära att pengarna återbetalas (”återdebitering”). En försäkrad hyresgäst har rätt till återbetalning från HomeAway inom ramen för ”Basic Program” (basplanen) endast om banken/bankerna, betalningstjänstleverantören eller kreditkortsutgivaren avslår hyresgästens begäran om återdebitering. Den försäkrade hyresgästen måste på HomeAways begäran kunna förse HomeAway med skriftliga bevis på att han eller hon kontaktat banken/bankerna, leverantören av betalningstjänsten eller kreditkortsutgivaren och att begäran om återdebitering avslagits. En försäkrad hyresgäst måste acceptera den betalning som banken/bankerna, leverantören av betalningstjänsten eller kreditkortsutgivaren erbjuder men kan, om sådan betalning uppgår till ett mindre belopp än ”Basic Program”s (basplanens) maximala återbetalningsbelopp, ändå ha rätt till ytterligare ersättning inom ramen för ”Basic Program” (basplanen).
Om en försäkrad hyresgäst mottager någon typ av återbetalning från annonsören efter det att hyresgästen mottagit ersättning från HomeAway inom ramen för ”Basic Program” (basplanen) samtycker den försäkrade hyresgästen härmed till att omedelbart meddela HomeAway om denna återbetalning samt själv återbetala alla eventuella belopp som han eller hon mottagit utöver den summa som ”Basic Program” (basplanen) berättigar till.

4.2 Identitetsbevis.
En försäkrad resenär måste kunna styrka sin identitet med skriftligt bevis (kopia av pass, körkort, elräkning, kreditkortsuppgifter etc) som HomeAway enligt eget godtycke och bedömning kan begära. HomeAway kan begära en eller ytterligare identitetsstyrkande handlingar och det är HomeAway som enligt eget godtycke och bedömning avgör om giltigt identitetsbevis föreligger.

4.3 Dokumentera annonsen.
En försäkrad hyresgäst måste på HomeAways begäran kunna uppvisa skriftligt bevis på att den aktuella fastigheten var utannonserad på en utav HomeAways webbplatser när bokningen eller reservationen gjordes.

4.4 Dokumentera förfrågan.
En försäkrad hyresgäst måste på HomeAways begäran kunna uppvisa en kopia (i elektronisk form eller på papper) av bekräftelsen på förfrågan som skickades via e-postmeddelande (den så kallade ”ursprungliga förfrågan”) från HomeAways webbplats när den försäkrade hyresgästen först anmälde sitt intresse för den aktuella fastigheten och HomeAway måste kunna verifiera denna ursprungliga förfrågan genom att konstatera att den finns registrerad i HomeAways databas.

4.5 Dokumentera reservationen.
En försäkrad hyresgäst måste kunna bevisa att han eller hon nått en överenskommelse med annonsören gällande den aktuella uthyrningsfastigheten och måste i den utsträckning HomeAway begär kunna uppvisa dokumentation av skriftlig eller annan kommunikation med annonsören gällande den aktuella uthyrningsfastigheten via exempelvis e-postmeddelande eller telefon.

4.6 Dokumentera alla betalningar.
Om HomeAway skickar ett meddelande till den försäkrade hyresgästen om att en annons eller fastighet inte omfattas av det skydd som ”Basic Program” (basplanen) ger måste den försäkrade hyresgästen bevisa att han eller hon har gjort en betalning till annonsören via direkt banköverföring, PayPal, check eller kreditkort innan HomeAway skickade detta meddelande. En försäkrad hyresgäst måste kunna styrka alla betalningar och återbetalningar (delar av eller fullständiga betalningar och/eller deposition) till eller från annonsören med skriftlig dokumentation. En försäkrad hyresgäst måste kunna bevisa att dessa betalningar gjordes före det att ett eventuellt meddelande skickades från HomeAway om att den aktuella fastigheten inte var inkluderad eller omfattades av skydd enligt ”Basic Program” (basplanen).

4.7 Dokumentera förlusten.
Den försäkrade hyresgästen måste i den utsträckning HomeAway begär kunna dokumentera skriftligt att betalningar har gått förlorade eller förskingrats. Vidare måste den försäkrade hyresgästen kunna uppvisa skriftliga bevis på att annonsören har mottagit pengar från den försäkrade hyresgästen, meddelats om den försäkrade hyresgästens krav på återbetalning samt vägrat eller misslyckats att återbetala dessa pengar till den försäkrade hyresgästen. En försäkrad hyresgäst ska inte modifiera eller förstöra någon dokumentation gällande den förlorade eller förskingrade betalningen förrän ärendet är avslutat.

4.8 Meddela HomeAway.
Den försäkrade hyresgästen måste meddela HomeAway inom femton (15) arbetsdagar från datumet för den första händelsen som föranlett den försäkrade hyresgästen att begära återbetalning inom ramen för ”Basic Program” (basplanen) genom: i) via e-postmeddelande till vår kundtjänst eller ii) skriva till HomeAway.com, Inc., HomeAway Basic Rental Guarantee Program, 1011 W. Fifth Street, Ste. 300, Austin, TX, 78703, USA eller iii) ringa (001) 877-228-3145 eller (001)512-782-0805.

4.9 Lämna in en begäran om återbetalning.
Den försäkrade hyresgästen måste fylla i, signera och lämna in blanketten om begäran om återbetalning samt all begärd dokumentation till HomeAway inom ett år från det datum då hyresperioden skulle börja. Om ingen blankett om begäran om återbetalning inlämnas inom denna tidsperiod kommer begäran att avslås. Begärandeblanketten i sin inlämnade form måste innehålla den försäkrade resenärens samtycke till följande:
     Den eventuella ersättning som en försäkrad hyresgäst har rätt till inom ramen för ”Basic Program” (basplanen) betalas ut endast i den mån att annan eventuell ersättning inom ramen för en försäkring eller annan källa till ersättning som tillhör eller kan utnyttjas av en sökande enligt ”Basic Program” (basplanen), inte är tillräcklig för att fullt ut ersätta den försäkrade hyresgästen för förlorade eller förskingrade betalningar som har betalats till annonsören eller i relevanta fall till den person som utgett sig för att vara annonsören.
     Den försäkrade hyresgästen samtycker till att HomeAway, om HomeAway betalar för den återbetalning eller återdebitering som den försäkrade hyresgästen begär av den som äger eller ansvarar för en fastighet, övertar samtliga av hans eller hennes rättigheter gentemot annonsören och gentemot alla eventuella tredjeparter relaterade till betalningen och till att HomeAway kan komma att åberopa dessa rättigheter direkt eller å hyresgästens vägnar enligt HomeAways eget godtycke och bedömning.
     Den försäkrade hyresgästen samtycker till att i en form som är godtagbar för HomeAway frigöra HomeAway från alla de eventuella anspråk från den försäkrade hyresgästen som har uppstått före det datum då HomeAway gjorde sin betalning.

4.10 Hjälp oss att hjälpa dig.
En försäkrad hyresgäst som begär återbetalning inom ramen för ”Basic Program” (basplanen) samtycker till att utan dröjsmål förse HomeAway med all den dokumentation som efterfrågas till stöd för begärandet. Hyresgästen samtycker också till att fullt ut samarbeta med HomeAway gällande alla aspekter av återbetalningsprocessen. HomeAway kan välja att inte behandla en försäkrad hyresgästs begäran om betalning eller återbetalning om hyresgästen misslyckas med att svara på HomeAways förfrågningar inom de tidsgränser som anges.
 
5. Återbetalningsprocess.
HomeAway kommer att slutföra processen av varje begäran om återbetalning inom ramen för ”Basic Program” (basplanen) inom en rimlig tid efter mottagandet av all efterfrågad dokumentation. Som påpekats ovan rekommenderas alla försäkrade hyresgäster som söker återbetalning att inte göra sig av med eller modifiera någon dokumentation som har något att göra med begäran på återbetalningen förrän ärendet är avslutat.

6. Andra erbjudanden.
Varje försäkrad hyresgäst samtycker också till att HomeAway kan komma att använda hans eller hennes e-postadress för att skicka vederbörande företagets e-postnyhetsbrev och annan information som kan vara anpassad efter hyresgästens intressen. Försäkrade hyresgäster kan avsäga sig sådan information genom att följa anvisningarna i HomeAways sekretesspolicy som finns längst ned på varje sida på HomeAways webbplatser.

7. Avtalet i sin helhet och kontaktuppgifter.
Dessa villkor, i kombination med de villkor och den sekretesspolicy som gäller för den HomeAway webbplats där den försäkrade hyresgästen hittade den aktuella fastigheten (vilka finns publicerade på länkarna längst ned på varje sådan webbplatssida), utgör hela det gällande avtalet om ”Basic Program” (basplanen) mellan HomeAway och var och en av de försäkrade hyresgästerna. Med reservation för de ändringar som dessa villkor eventuellt innebär, ger varje försäkrad hyresgäst sitt erkännande och samtycke till att användarvillkoren för HomeAways webbplats är bindande. Om du har frågor om planen eller om dessa villkor kan du kontakta oss genom: i) via e-postmeddelande till vår kundtjänst eller ii) skriva till HomeAway Basic Rental Guarantee Program, HomeAway.com, Inc., 1011 West Fifth Street, Suite 300, Austin, TX 78703, USA eller iii) genom att ringa (001) 877-228-3145 eller (001) 512-782-0805.

Senast uppdaterat i maj 2014